Άρθρο 56 Τροποποίηση Παραρτήματος II Κώδικα ΦΠΑ – Εξαίρεση εδαφών από το πεδίο εφαρμογής του Κώδικα ΦΠΑ και τροποποίηση άρθρου 54 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (άρθρα 1 και 2 της οδηγίας)

 

1. Η παρ. 2 του Παραρτήματος II του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από το πεδίο εδαφικής εφαρμογής του παρόντος Κώδικα εξαιρούνται :
α) Τα ακόλουθα εθνικά εδάφη, τα οποία δεν αποτελούν τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης :
– Νήσος Ελιγολάνδη και περιοχή Μπύζιγκεν (Busingen) της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
– Θέουτα και Μελίλλια του Βασιλείου της Ισπανίας.
– Λιβίνιο της Ιταλικής Δημοκρατίας.
β) Τα ακόλουθα εθνικά εδάφη, τα οποία αποτελούν τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ειδικά φορολογικά εδάφη) :
– Άγιο Όρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
– Κανάριες νήσοι του Βασιλείου της Ισπανίας (Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro και La Palma).
– Νήσοι Άαλαντ (Aland) της Φινλανδικής Δημοκρατίας.
– Αγγλονορμανδικές νήσοι (Channel Islands: Alderney, Jersey, Guernsey, Sark, Herm και Les Minquires).
– Γαλλικά εδάφη που αναφέρονται στα άρθρα 349 και 355 παρ. 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλική Γουϊάνα, Γουαδελούπη, Μαρτινίκα, Ρεϋνιόν και Μαγιότ).
– Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια καθώς και τα ύδατα της λίμνης Λουγκάνο της Ιταλικής Δημοκρατίας.»

2. Οι περ. στ) και ζ) της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν.2960/2001 καταργούνται και η περ. η) αναριθμείται σε περ. στ).

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται από την 1η.1.2020.