ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/1910 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 51 Αντικείμενο

 

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ ενσωματώνεται στην Ελληνική νομοθεσία το άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1910 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης Δεκεμβρίου 2018 (EE L 311 της 7.12.2018), σχετικά με τροποποιήσεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ (EEL 347 της 11.12.2006).