Άρθρο 44 Τροποποίηση άρθρου 22 ν. 4170/2013 – Αξιολόγηση (άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822)

 

Η παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.4170/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4, μέσω της αρμόδιας αρχής της παρ. 1 του άρθρου 5, κοινοποιεί στην Επιτροπή ετήσια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 9Α, 9ΑΑ και 9ΑΒ, καθώς και των πρακτικών αποτελεσμάτων τα οποία επιτεύχθηκαν.»