Άρθρο 10 Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4557/2018 – Ηλεκτρονική διαβίβαση προς τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στοιχείων του πρόσφατου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος με συναίνεση του πελάτη – φορολογούμενου

 

Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 4557/2018 (Α’ 139) προστίθεται παρ. 10, ως εξής:

«10. Σε κάθε περίπτωση λήψης μέτρων δέουσας επιμέλειας κατά το παρόν άρθρο, ο πελάτης μπορεί να συναινεί μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην ηλεκτρονική διαβίβαση προς τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στοιχείων του πρόσφατου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος. Η συναίνεση αυτή θεωρείται ως έγγραφη για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170). Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ρυθμίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, οι όροι, η διαδικασία, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, και κάθε σχετικό θέμα για την ως άνω διαβίβαση.»