Άρθρο 16 Υποβολή αίτησης ακύρωσης κατά της απόρριψης της ένστασης (Άρθρο 5 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)

 

1. Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης από τις αρμόδιες αρχές όλων των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, το θιγόμενο πρόσωπο μπορεί να ασκήσει κατά της απορριπτικής απόφασης της Αρμόδιας Αρχής αίτηση ακύρωσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Το θιγόμενο πρόσωπο, που ασκεί την αίτηση ακύρωσης, δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση συγκρότησης Συμβουλευτικής Επιτροπής, βάσει του άρθρου 17:
α) για όσο διάστημα εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης ή
β) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ακύρωσης.