Άρθρο 27 Σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)

 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από:
α) τον πρόεδρό της,
β) έναν εκπρόσωπο της αρμόδιας αρχής από κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος,
γ) ένα ανεξάρτητο πρόσωπο, που ορίζεται από κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος από τον
κατάλογο του άρθρου 30.

Αν συμφωνούν οι αρμόδιες αρχές, ο αριθμός των προσώπων των περ. β) και γ) μπορεί να αυξηθεί σε δύο εκπροσώπους ή ανεξάρτητα πρόσωπα για κάθε αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.