Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 38: Κατάργηση συναρμοδιότητας του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3404/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διοίκηση του παραπάνω φορέα ασκείται από πενταμελή επιτροπή, ο πρόεδρος και τα μέλη της οποίας ορίζονται με τριετή θητεία, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3404/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται το ύψος του εισιτηρίου εισόδου στο Μουσείο, η διαδικασία αποδοχής των χορηγιών και δωρεών προς αυτό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»