Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 27: Διαδικασία Ένστασης

Η παρ.1 του άρθρου 22 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ένσταση κατατίθεται στην υπηρεσία προσωπικού, όπου υπηρετεί ο υπάλληλος. Αντίγραφο της ένστασης παραδίδεται ή αποστέλλεται με τη φροντίδα της υπηρεσίας προσωπικού στον αξιολογητή, του οποίου η βαθμολόγηση αμφισβητείται από τον υπάλληλο και ο οποίος υποχρεούται σε δέκα εργάσιμες ημέρες από τη λήψη του αντιγράφου της ένστασης να παραδώσει ή αποστείλει στην υπηρεσία ειδικό σημείωμα, στο οποίο διατυπώνονται οι απαντήσεις στους ισχυρισμούς του υπαλλήλου. Το ειδικό αυτό σημείωμα μαζί με την ένσταση διαβιβάζονται στην υπηρεσία προσωπικού για την εισαγωγή τους στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. Δεν απαιτείται ειδικό σημείωμα αν στο μεταξύ έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση του προϊσταμένου.»

  • 18 Ιανουαρίου 2014, 00:50 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ

    Στην περίπτωση που υπάρχει διαδικασία ένστασης ως προς την αξιολόγησή ενός υπαλλήλου κατά την χ χρονική περίοδο δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες που να προφυλάσσουν τον αξιολογούμενο ότι την επόμενη χρονική περίοδο δεν θα επαναληφθεί η αρνητική διάθεση του προϊστάμενου.
    Πρόταση: Όταν υπάρχει διαδικασία ένστασης η επόμενη αξιολόγηση να διενεργείται από ανεξάρτητη επιτροπή στην οποία δεν θα συμμετέχει ο άμεσος προϊστάμενος ώστε να αποφευχθούν σημάδια συνεχόμενης αρνητικής διάθεσης του προϊσταμένου προς τον αξιολογούμενο. Ας μην ξεχνούμε ότι βάσει των θεωριών της οργανωσιακής συμπεριφοράς η αξιολόγηση δεν είναι τιμωρία αλλά διαδικασία βελτίωσης. Πολλές φορές οι προϊστάμενοι αξιολογούν χαμηλά τους υφισταμένους για προσωπικούς λόγους, ανεξάρτητους ως προς την παρεχόμενη εργασία του αξιολογούμενου (προσωπική εμπάθεια του προϊσταμένου, λόγω ανώτερων προσόντων του υφισταμένου).