Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 14:Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Κεντρική Αγορά Πατρών» και μεταφορά των αρμοδιοτήτων της

1. α) Η «Κεντρική Αγορά Πατρών», ν.π.δ.δ. με έδρα την Πάτρα, το οποίο συνεστήθη με το εκδοθέν κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3475/1955 (ΦΕΚ Α’ 353) π.δ 264/1968 (ΦΕΚ Α΄76) και του οποίου η νομική μορφή διοίκησης, η διαχείριση και η οργάνωση της λειτουργίας καθορίσθηκαν με το π.δ. 746/1969 (ΦΕΚΑ Α΄ 234), όπως τροποποιήθηκαν με το π.δ. 228/1989 (ΦΕΚ Α΄ 109), λειτουργούσε δε ως Διεύθυνση, σύμφωνα με το π.δ. 201/1992 (ΦΕΚ Α΄ 95) και εποπτεύεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, καταργείται και οι αρμοδιότητές της μεταφέρονται στην εποπτεύουσα Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
β) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ασκούν τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες.
2. α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις, που υφίστανται κατά την κατάργηση της Κεντρικής Αγοράς Πατρών, μεταφέρονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Η μη παράδοση ή μη έγκαιρη παράδοση από τους πληρεξουσίους της καταργούμενης εταιρίας των σχετικών δικαστικών φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες το Ν.Σ.Κ. κατά το χρόνο συζήτησης κάθε υποθέσεως ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου αποτελεί λόγο υποχρεωτικής αναβολής της συζήτησης αυτής για μία φορά.
β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του καταργούμενου φορέα περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. Η αποκλειστική χρήση και διαχείριση τους ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που έχει στο εξής και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου συγκροτείται, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τριμελής επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
γ) Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών της Κεντρικής Αγοράς Πατρών, καθώς και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης μεταφέρονται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Εσωτερικών, σε λογαριασμό του Δημοσίου, αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα της κατάργησης της Κεντρικής Αγοράς Πατρών και ιδίως όσα αναφέρονται στον εξοπλισμό, στα αρχεία, στα έσοδα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.