Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 24: Χρόνος σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης

Το άρθρο 18 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 18
Χρόνος σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης
1. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρμόδιους αξιολογητές αποκλειστικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και το αργότερο έως την 31η Μαρτίου για τους υπαλλήλους όλων των κατηγοριών, κατόπιν έκδοσης της απόφασης τον Ιανουάριο κάθε έτους από το αρμόδιο όργανο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ.318/1992. Η συμπλήρωση του εντύπου είναι υποχρεωτική για τον αξιολογούμενο και πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Κάθε εισηγητής υποχρεούται να καταθέτει την εισήγησή του στον αρμόδιο αξιολογητή εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την συμπλήρωσή της από τον αξιολογούμενο και το αργότερο έως τέλος Φεβρουαρίου. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προηγούμενο έτος για πέντε τουλάχιστον μήνες, ανεξάρτητα αν είχε τοποθετηθεί με έκδοση σχετικής απόφασης ή όχι, έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία.
2. Οι προθεσμίες και υποχρεώσεις της παρ. 1 ισχύουν και για τους αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιότητά τους αυτή πριν από την 31η Μαρτίου λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία. Με μέριμνα της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού ενημερώνονται για την υποχρέωσή τους αυτή.
3. Στην περίπτωση που ο προϊστάμενος άσκησε καθήκοντα για πέντε τουλάχιστον μήνες, αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε λόγω παραίτησης, ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται με μέριμνα της αρμόδιας μονάδας προσωπικού, πριν από την παράδοση των καθηκόντων. Κατ` εξαίρεση, όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού ή Υφυπουργού, μπορούν να συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και σε περίπτωση που αποχωρήσουν από τη θέση τους, μπορούν να συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης μέσα σε δύο τουλάχιστον μήνες από την αποχώρησή τους. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις όσον αφορά στον επιμερισμό των ποσοστών εφαρμόζεται η τελευταία απόφαση επιμερισμού ποσοστών που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του έτους λύσης της υπαλληλικής σχέσης των αξιολογητών.
4. Σε περίπτωση κένωσης θέσης προϊσταμένου που ενεργεί ως αξιολογητής, εκτός της περίπτωσης παραίτησης, συμπλήρωσης ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται κατ’ εξαίρεση από τον άμεσο προϊστάμενο του αξιολογούμενου είτε από τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα ή το μονομελές όργανο διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης, προκειμένου για τους προϊσταμένους Διεύθυνσης. Και στις δύο περιπτώσεις δεν απαιτείται εισήγηση.
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, σε καμιά περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε μηνών.»

 • Βαλτε τους ανικα νους να αξιολογησουν τους ικανους…..

 • 16 Ιανουαρίου 2014, 14:05 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

  Θα πρέπει οπωσδήποτε να προβλεφθεί διάταξη ώστε να καλύπτεται και το προσωπικό των Δημοσίων Οργανισμών, στις Διοικήσεις των οποίων γίνονται αλλαγές είτε μετά από την ολοκλήρωση της θητείας είτε και για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
  Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα Δημόσια Νοσοκομεία, στα οποία τοποθετήθηκαν νέοι Διοικητές στο διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2013.
  Συνεπώς, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για το εν λόγω προσωπικό των Νοσοκομείων, που αξιολογείται από τον εκάστοτε Διοικητή ή/και τον Αναπληρωτή του.

  Πρόταση:
  Στην παράγραφο 3, μετά τις λέξεις «Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού ή Υφυπουργού» να προστεθούν οι λέξεις «Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές Οργανισμών και Δημοσίων Επιχειρήσεων».