Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 08: Κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)

1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού» (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) που συστάθηκε με το άρθρο 88 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καταργείται.
Μεταφέρονται και ασκούνται ως αρμοδιότητες:
α) από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας οι περιπτώσεις α΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του ν.3996/2011 και οι περιπτώσεις α΄, β΄, δ΄, ε΄, στ΄ ζ΄ και η΄ της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου.
Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2013, με πρόταση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να αναδιαρθρώνονται οι οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με συγχώνευση ή διάσπαση των υφιστάμενων ή με τη δημιουργία νέων και να καθορίζονται ή να ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η κατανομή των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου νομικού προσώπου μεταξύ των τμημάτων των υφιστάμενων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας γίνεται με απόφαση του οικείου Υπουργού.
β) από τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) οι περιπτώσεις β΄, γ΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 2 του παραπάνω άρθρου και οι περιπτώσεις γ΄, θ΄, ι΄, ια΄, ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄, ιε΄, ιστ΄, ιζ΄, ιη΄, ιθ΄, κ΄ και κα΄ της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου.
Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2013, με πρόταση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και κατόπιν προηγούμενης εισήγησης του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να αναδιαρθρώνονται οι οργανικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ. με συγχώνευση ή διάσπαση των υφιστάμενων ή με τη δημιουργία νέων και να καθορίζονται ή να ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η κατανομή των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου νομικού προσώπου μεταξύ των τμημάτων των υφιστάμενων Διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Δ γίνεται με απόφαση του Διοικητή αυτού.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. καθίσταται καθολικός διάδοχος που υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις του καταργούμενου Ε.Ι.Ε.Α.Δ..
Οι πόροι του καταργούμενου Ν.Π.Ι.Δ. που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 εξακολουθούν να αποτελούν πόρους του Ο.Α.Ε.Δ., εκτός της περίπτωσης γ΄.
2. Τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του καταργούμενου νομικού προσώπου περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στον Ο.Α.Ε.Δ. και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στον Ο.Α.Ε.Δ., με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, απαλλασσόμενου παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέλους εισφοράς δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ υποθηκοφυλακείων.
Η ακίνητη περιουσία του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. μεταβιβάζεται στον Ο.Α.Ε.Δ. από την ημερομηνία μεταγραφής των πράξεων μεταβίβασής της στα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου/ Κτηματολογικού Γραφείου, ενώ η κινητή από την ημερομηνία παράδοσής της στον Ο.Α.Ε.Δ.
Οι συμβατικές υποχρεώσεις και οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. μεταφέρονται στον Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος λειτουργεί ως καθολικός διάδοχος αυτού. Ο Ο.Α.Ε.Δ. καθίσταται δικαιούχος των προγραμμάτων και των δράσεων που έχουν εκπονηθεί καθώς και των πόρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά.
Μισθώσεις ακινήτων, εκκρεμείς διαδικασίες του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. που αφορούν τη σύναψη συμβάσεων εργασίας, μισθώσεων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και κάθε είδους διαγωνισμοί που έχουν προκηρυχθεί για πάσης φύσεως έργα, εργασίες, μελέτες και είναι σε εξέλιξη κατά την κατάργηση του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. εξακολουθούν να διέπονται από το νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της σχετικής προκήρυξης και ολοκληρώνονται από τον Ο.Α.Ε.Δ..
Οι πάσης φύσεως νομικές και οικονομικές δεσμεύσεις που απορρέουν από Τεχνικά Δελτία συγχρηματοδοτούμενων έργων, στα οποία το καταργούμενο Ν.Π.Ι.Δ. υπεισέρχεται ως τελικός δικαιούχος ή ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης, καθώς και από τα έργα που θα προκύψουν από την επιτελική αρμοδιότητα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., μεταφέρονται και αναλαμβάνονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. προκειμένου να διασφαλισθεί η διοικητική και οικονομική υποστήριξη των έργων.
3. Όπου σε νόμο, διάταγμα ή υπουργική απόφαση αναφέρεται το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) νοείται ότι αναφέρεται ο Ο.Α.Ε.Δ.. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την κατάργηση του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. μεταφέρονται στον Ο.Α.Ε.Δ.. Οι εκκρεμείς δίκες του καταργούμενου Ν.Π.Ι.Δ. συνεχίζονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους.
Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ. συγκροτεί με απόφασή του τριμελή επιτροπή με αντικείμενο τη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση του Οργανισμού. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου Ν.Π.Ι.Δ. μεταφέρονται, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε λογαριασμό του Δημοσίου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις σε λογαριασμό του Ο.Α.Ε.Δ. που θα υποδειχθεί από αυτόν.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα και λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού.

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 15:16 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΒΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

  Αξιότιμοι κύριοι,
  Θα ήθελα να εκφράσω την αντίθεσή μου με την κατάργηση του ΕΙΕΑΔ, διότι:
  1.Το ΕΙΕΑΔ απέδειξε ότι είναι ένας από τους κορυφαίους φορείς διαχείρισης κοινοτικών προγραμμάτων στη χώρα, στελεχωμένος με άξιο προσωπικό, το οποίο διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και εργάζεται μεθοδικά και αποτελεσματικά. Θα μπορούσε, δε, να αποτελέσει έναν από τους φορείς διαχείρισης, στους οποίους θα στηριχθεί η χώρα και στην επόμενη προγραμματική περίοδο.
  2.Στον παρόντα χρόνο το ΕΙΕΑΔ υλοποιεί τα σύνθετα έργα της διαρθρωτικής προσαρμογής, που ολοκληρώνονται εντός του 2014. Από αυτά αναμένουν οικονομική ενίσχυση περίπου 15.000 επιχειρήσεις, κλαδικοί φορείς, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και εταιρίες συμβούλων. Η όποια εκχώρηση των πράξεων αυτών σε άλλο φορέα διαχείρισης θα προκαλέσει μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση και την αποπληρωμή τους, με αρνητικότατες συνέπειες σε όλους τους εμπλεκόμενους. Είναι γνωστό δε σε όλους, ότι οι άλλοι φορείς διαχείρισης ανάλογων έργων είναι υποστελεχωμένοι και έχουν μεγάλο φόρτο εργασίας.
  Πιστεύω, λοιπόν, ότι η κατάργηση του ΕΙΕΑΔ αποτελεί αποδυνάμωση της χώρας ενόψει της 5ης προγραμματικής περιόδου. Στη σημερινή δε συγκυρία, στο μέσο της υλοποίησης του έργου της διαρθρωτικής προσαρμογής, η κατάργησή του είναι αναιτιολόγητα βεβιασμένη και επιζήμια για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, τους κλαδικούς φορείς, τα ΚΕΚ και τους συμβούλους και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την πολιτική της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΒΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 15:56 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΡΕΟΠΩΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Προς
  – κ. Ιωάννη Βρούτση
  Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
  – κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
  Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  Κοινοποίηση
  – κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου
  Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
  – Κα Εύη Χριστοφιλοπούλου
  Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  Κύριοι,
  Με ιδιαίτερη ανησυχία πληροφορηθήκαμε ότι το Υπουργείο Διοικητικής μεταρρύθμισης, προχωρά εκτός άλλων και στην κατάργηση του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), οργανισμού που έχει ως αντικείμενο και δράση την ανάσχεση της ανεργίας, τη στήριξη των επιχειρήσεων και των θέσεων απασχόλησης εργασίας, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας.
  Κατά την τρέχουσα περίοδο είναι σε πλήρη εξέλιξη η πληρωμή και αποπληρωμή περίπου 13.000 μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων/μελών των κορυφαίων εργοδοτικών οργανώσεων της χώρας.
  Το έργο αυτό συμβάλει στη διασφάλιση της εργασίας 100.000 μισθωτών εργαζόμενων στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Ε.Σ.Π.Α. «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 εργαζόμενους σε περίοδο οικονομικής κρίσης», πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει και o κλαδικός μας φορέας με 57 επιχειρήσεις.
  Θεωρούμε ότι η επιχειρούμενη κατάργηση του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. είναι άδικη και θα δημιουργήσει δυσάρεστα προβλήματα σε όλους τους εμπλεκομένους.
  Το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και σε πολύ κρίσιμο στάδιο, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτό αναμένουν προκαταβολές, πληρωμές εκπαιδευτικών επιδομάτων και αποπληρωμές. Έχουν δημιουργηθεί υποχρεώσεις και μια ενδεχόμενη καθυστέρηση θα δημιουργούσε τρομερά προβλήματα για τις επιχειρήσεις.
  Το προσωπικό του ΕΙΕΑΔ κατέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία, που είναι πολύτιμη για τη συνέχιση του προγράμματος αλλά και την επιτυχή ολοκλήρωση του εν λόγου προγράμματος.
  Η προβλεπόμενη δυνατότητα στο σχέδιο του υπουργείου, να μεταφερθεί η υλοποίηση του προγράμματος σε άλλο κρατικό φορέα δεν μας εφησυχάζει!
  Για τους λόγους αυτούς ζητούμε να συνεχιστεί ανεμπόδιστα η λειτουργία του ΕΙΕΑΔ καθώς η ομαλή ολοκλήρωση του Έργου της διαρθρωτικής προσαρμογής και να αποσυρθεί η διάταξη που προβλέπει την κατάργησή του.

  Με εκτίμηση
  Για το Δ.Σ.
  Ο Πρόεδρος του Σωματείου
  Γκαρμπούνης Δημήτριος

  Ο Γραμματέας του Σωματείου
  Κεσίδης Σάββας

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 15:17 | Γιάννης Τζαβλόπουλος

  Η απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να συμπεριλάβει την ΕΙΕΑΔ στους υπό κατάργηση φορείς είναι μία λανθασμένη ενέργεια, καθώς νομοτελειακά θα προκαλέσει μεγάλα προβλήματα τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων αυτών, που αναμένουν να πληρωθούν για την υλοποίηση των έργων τα οποία έχουν συμβασιοποιηθεί to 2011-2012 στα πλαίσια του προγράμματος «Διαρθρωτική Προσαρμογή Μικρών και Πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης».
  Το μόνο βέβαιο είναι πως η μετάβαση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΕΑΔ στον ΟΑΕΔ, όπως αναφέρει το νομοσχέδιο, θα δημιουργήσει τεράστια καθυστέρηση στην αποπληρωμή του έργου, εάν όχι και πλήρη απαξίωση και απένταξη των επιχειρήσεων.
  Είναι αδιανόητο να μπαίνει λουκέτο σε έναν φορέα που διαχειρίζεται νευραλγικά για τη στήριξη των επιχειρήσεων έργα και που έχει κατορθώσει να συντονίσει ένα έργο δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ με υποστελεχωμένη δομή.
  Κρίνουμε πως η συγκεκριμένη απόφαση είναι μία λανθασμένη απόφαση και θα πρέπει το άρθρο 8 του νομοσχεδίου να αποσυρθεί άμεσα.

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 15:03 | ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

  ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ ΕΙΕΑΔ, ΕΝΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ, ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 4000 ΤΟΥ 2013.

  ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΩΡΙΜΑ, «ΣΕΜΝΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΑ»!!!

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 15:54 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ

  Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΕΑΔ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΜΑΣΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΑΦΟΡΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΤΕΡΑ ΤΙΣ ΜΜΕ, ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΕΑΔ.

  ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΙΕΑΔ, ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΤΕ ΤΙΣ ΗΔΗ ΧΕΙΜΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

  ΔΕΙΞΤΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ ΠΟΥ ΠΑΣΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΩΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 14:57 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

  Διορίστηκα στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (τότε Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.)τον Ιανουάριο του 2010. Η καθυστέρηση της πρόσληψής μου οφείλεται σε λάθος του ΑΣΕΠ. Έπρεπε λοιπόν να προβώ στο Συμβούλιο Επικρατείας και να δικαιωθώ μετά από σχεδόν 5 χρόνια.
  Είναι λάθος να κλείσει το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., είναι λάθος να μην αξιολογηθεί το προσωπικό του, είναι λάθος να μην μεταφερθεί το προσωπικό μαζί με το έργο του ….
  Αρκετά με τα λάθη σας !!!

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 14:40 | ΛΕΛΗΤΣΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Ως Ιδιωτικός Φορέας Παροχής κατάρτισης που συνεργάζεται άμεσα με το ΕΙΕΑΔ στην υλοποίηση του έργου «Διαρθρωτική Προσαρμογή», δηλώνουμε την απόλυτη αντίθεσή μας σε σχέση με την κυβερνητική απόφαση για την κατάργηση του Φορέα.
  Θεωρούμε ότι μια τέτοια ενέργεια, είναι τουλάχιστον άδικη μιας από τη συνεργασία μας με τον υπό κατάργηση Φορέα, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την εργατικότητα και την αποτελεσματικότητα των ανθρώπων που τον αποτελούν οι οποίοι εκτός των άλλων πολύ συχνά επιμήκυναν και το ωράριο εργασίας τους προς επίλυση των εκάστοτε θεμάτων.
  Επιπλέον, λάβετε υπόψη ότι για το Έργο της Διαρθρωτικής Προσαρμογής, οι επιχειρήσεις του δικού μας κλάδου (Κατάρτισης & Συμβουλευτικής), μέχρι να ξεκινήσει η απορρόφηση κονδυλίων από το ΕΙΕΑΔ, εργάζονταν για δύο και πλέον έτη αφιερώνοντας τεράστιο αριθμό ανθρωποωρών απασχόλησης δίχως να έχουν την παραμικρή ωφέλεια.
  Η εξέλιξη αυτή κρίνεται από εμάς ιδιαίτερα δυσμενής και επικίνδυνη για την πορεία εκτέλεσης του έργου που υλοποιούμε και για το οποίο έχουμε αναλάβει τεράστιες οικονομικές δεσμεύσεις. Η πιθανολογούμενη εκχώρηση του έργου στον ΟΑΕΔ, χωρίς την ένταξη των στελεχών του ΕΙΕΑΔ σε αυτόν, μας προκαλεί μεγάλη ανησυχία, καθόσον πιστεύουμε ότι για να ανταποκριθεί ο Οργανισμός στο πρόσθετο έργο που θα κληθεί να αναλάβει, απαιτείται να χρησιμοποιήσει ανθρώπινους πόρους αντίστοιχης εμπειρίας τους οποίους όμως δεν διαθέτει και ούτε μπορεί να αποκτήσει. Άλλωστε, σας είναι, ήδη, γνωστή η απαίτηση της Διοίκησης του ΟΑΕΔ για την αναγκαιότητα στελέχωσης του Οργανισμού, προκειμένου να ανταπεξέλθει με επάρκεια στις απαιτήσεις του πολυποίκιλου ρόλου του, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης.
  H κατάργηση του ΕΙΕΑΔ, αν συνοδευτεί με παράλληλη διακοπή της διαχείρισης του έργου της διαρθρωτικής προσαρμογής από τα στελέχη του, θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις, τόσο στην υλοποίηση, όσο και στις εκταμιεύσεις και θα θέσει σε κίνδυνο ένα σπουδαίο έργο υποστήριξης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που βρίσκεται σε φάση πλήρους υλοποίησης και συγχρόνως θα οδηγήσει σε οικονομική δίνη τα ΚΕΚ.
  Συμπερασματικά, εκτιμούμε ότι με τον τρόπο αυτό θα ακυρωθεί αναίτια μια σημαντική παρέμβαση του Υπουργείου σας για την βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων και το κυριότερο για την διατήρηση των θέσεων εργασίας σε αυτές. Άλλωστε, η αναγκαιότητα πιθανού εξορθολογισμού της Δημόσιας Διοίκησης, δεν θα πρέπει να οδηγεί σε ακυρώσεις των μέχρι σήμερα στοχευμένων προσπαθειών της Πολιτείας για την υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων και την καταπολέμηση της ανεργίας.
  Για τους λόγους αυτούς ζητούμε την παρέμβασή σας, ώστε οι όποιες δομικές αλλαγές, να μη θέσουν σε κίνδυνο την υλοποίησιμότητα του έργου και να μη προκαλέσουν καθυστερήσεις στις αναμενόμενες άμεσες εκταμιεύσεις, που είναι απαραίτητες τόσο για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των ΚΕΚ, όσο και για την επίτευξη των στόχων απορροφητικότητας των κοινοτικών πόρων.

 • ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΕΙΕΑΔ)
  ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
  ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Κ. ΠΑΛΑΜΑ 6-8, 111 41 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014
  ΤΗΛ.: 210.2120700, FAX: 210.2285122 Αρ. Πρωτ.: 236
  e-mail: info@eiead.gr, http://www.eiead.gr

  Προς:
  κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  Κοιν.:
  κ. Ιωάννη Βρούτση,
  Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

  Θέμα: Άρθρο 8 «Κατάργηση του Ν.Π.Ι.Δ. Εθνικού Ινστιτιούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού» του σ/ν «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δδημόσιου Τομέα – Τροποίηση Διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α΄131) και λοιπές ρυθμίσεις».

  Με το άρθρο 8 του νομοσχεδίου που ετέθη προς δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καταργείται το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).

  Τα πεδία αρμοδιότητας του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο προέρχεται από τη συγχώνευση των ανώνυμων εταιρειών «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική (ΠΑΕΠ) Α.Ε.» και «Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΚΑΕ) Α.Ε.» που έλαβε χώρα μετά το 1ο μνημόνιο για την «ορθολογική οργάνωση του συμβουλευτικού και υποστηρικτικού οργάνου του Υπουργείου, ως κέντρου σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων με σημαντικές παραμέτρους επιπτώσεων στην κοινωνική και οικονομική συνοχή της χώρας», αντιστοιχούν στην έρευνα και τη μελέτη της αγοράς εργασίας, καθώς επίσης και στη συμβολή αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ που αντιστοιχούν στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

  1. Το ΕΙΕΑΔ υλοποιεί ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης το συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 εργαζόμενους σε περίοδο οικονομικής κρίσης» του ΕΠ ΑΝΑΔ ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Στο εν λόγω έργο συμμετέχουν πάνω από 14.000 επιχειρήσεις και 500 εργοδοτικοί φορείς και ωφελούνται πάνω από 100.000 μισθωτοί που εργάζονται σε αυτές.
  Δεδομένης της μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας και της συνεχιζόμενης ύφεσης που πνίγει την αγορά, οδηγώντας πολλές μικρές επιχειρήσεις ακόμα και σε κλείσιμο, το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμβάλλει στην ανάσχεση της καθοδικής πορείας των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και του ποσοστού απασχόλησης σε αυτές.
  Το έργο αυτό σήμερα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και σε στάδιο πληρωμών, όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα.
  ΕΝΕΡΓΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
  ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α 511 (κλαδικοί φορείς) 8.397.807,24 4.173.247,63

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β 13.965 (επιχειρήσεις 1-19 εργαζομένων) 101.820.465,00 27.520.510,00

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ 589 (επιχειρήσεις 20-49 εργαζομένων) 58.120.756 15.754.328

  Δεδομένων των ανωτέρω, η κατάργηση του φορέα θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις πληρωμών και ως εκ τούτου σε πλήρη κατάρρευση της αγοράς, δεδομένου ότι το πρόγραμμα απευθύνεται στην πραγματική οικονομία (πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε όλη την Επικράτεια).

  Σημειώνουμε ότι ο τεράστιος αριθμός των δικαιούχων, η συνθετότητα και η ιδιαιτερότητα του έργου, καθώς και το μακρόχρονο διάστημα προετοιμασίας που απαιτήθηκε, δεν αφήνουν περιθώρια ούτε για περαιτέρω καθυστερήσεις ούτε για την απώλεια της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας διαχείρισης που έχουν αποκτήσει τα στελέχη του ΕΙΕΑΔ.
  2. Το ΕΙΕΑΔ προέρχεται από την συγχώνευση των ανώνυμων εταιρειών «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική (ΠΑΕΠ) Α.Ε.» και «Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΚΑΕ) Α.Ε.» η οποία έλαβε χώρα μετά το 1ο μνημόνιο.

  Με την υλοποίηση της ως άνω συγχώνευσης, ως προς τον σκοπό της ελάφρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού και στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας, από τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου έτους λειτουργίας του ΕΙΕΑΔ προέκυψε ιδιαίτερα σημαντική μείωση των δαπανών λειτουργίας σε σχέση με τα οικονομικά αποτελέσματα των συγχωνευθέντων φορέων. Έχει ήδη ληφθεί κάθε πρόνοια για μείωση του δημοσιονομικού κόστους.

  Για τη λειτουργία του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., έχουν συσταθεί (άρθρο 88 του ιδρυτικού νόμου) οργανικές θέσεις προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ενιαίες για τις κατηγορίες− εκπαιδευτικές βαθμίδες ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, καθώς και τρεις (3) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων του φορέα, οι οποίοι προσελήφθησαν με τις εκάστοτε ισχύουσες κατά τον χρόνο πρόσληψης αυτών νομοθετικές διατάξεις (ενδεικτικά: Προκηρύξεις 252/2002 (αριθμ. πρωτ), 1/2003 (αριθμός προκήρυξης 31), 1/2003 (αριθμός προκήρυξης 51), Προκήρυξη της 11ης Φεβρουαρίου 2003, Προκήρυξη Απριλίου 2003 και Προκήρυξη 52/2003), συμπεριλαμβανομένων και των αποσπασμένων σε άλλους φορείς ως και των δικηγόρων και του Γενικού Διευθυντή ανέρχεται σε εξήντα επτά (67) εκ των οποίων:
  • ΔΕ οκτώ (8), ΤΕ τέσσερεις (4) εκ των οποίων οι δύο (2) κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ΠΕ πενήντα πέντε (55) εκ των οποίων οι είκοσι έξι (25) κατέχουν τουλάχιστον ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και εννέα (9) κατέχουν διδακτορικό τίτλο. Τα προσόντα για όλες τις κατηγορίες των ως άνω στελεχών είναι εκείνα που προβλέπονται στο Π.Δ. 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 (Φ.Ε.Κ. 315Α΄), το Π.Δ. 44/2005 (Φ.Ε.Κ. 63Α΄), το Π.Δ. 116/2006 (Φ.Ε.Κ. 115Α΄) και το άρθρο 11 του ν. 1649/1986 (ΦΕΚ Α΄ 149) και τον Κώδικα περί Δικηγόρων. Τα ως άνω νομοθετήματα καθορίζουν τα κατά κλάδους ή ειδικότητες προσόντα διορισμού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού.
  • Τα αντικείμενα σπουδών των στελεχών του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αφορούν σε επιστήμες της εκπαίδευσης, πολιτικές επιστήμες, δημόσια διοίκηση, οικονομικά, νομικά, μάρκετινγκ, επιστήμες περιβάλλοντος. Σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο τα στελέχη της εταιρείας διαθέτουν εξειδίκευση σε θέματα πληροφορικής, δημοσίου δικαίου, κοινωνιολογίας, διοίκησης επιχειρήσεων, διαχείρισης ποιότητας, πολιτικών επιστήμων, επιστημών της εκπαίδευσης, εργασιακών σχέσεων.
  • Tο προσωπικό του φορέα, λόγω των πολλών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που διαθέτει και της σημαντικής του εξειδίκευσης σε εργασιακά θέματα, ανθρωπίνους πόρους, διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων/προγραμμάτων και θεμάτων επαγγελματικής κατάρτισης είναι σε θέση να παράσχει ποιοτικές υπηρεσίες με χαμηλό κόστος μισθοδοσίας δεδομένου του ότι έχει ήδη ενταχθεί από την 1.9.2011 στο ενιαίο μισθολόγιο και πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατηρήθηκαν ως προσωπική διαφορά. Το συνολικό μηνιαίο κόστος μισθοδοσίας του ΕΙΕΑΔ, ανέρχεται για το σύνολο των εργαζομένων σε 120.000 ευρώ περίπου (εκ των οποίων 25.000 ευρώ αποτελούν εργοδοτικές εισφορές).

  Σημειώνεται ότι η κεντρική υπηρεσία του φορέα στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο, ενώ οι περιφερειακές υπηρεσίες φιλοξενούνται σε δομές του ΟΑΕΔ (άνευ καταβολής οποιουδήποτε τιμήματος).

  3. Περαιτέρω οφείλουμε να συμπληρώσουμε τα εξής:

  Η επιχειρούμενη κατάργηση είναι καταχρηστική και αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας, εφόσον δεν έχει προηγηθεί οποιαδήποτε αντικειμενική αξιολόγηση τόσο του φορέα καθαυτού, όσο και ενός εκάστου του πάσης φύσεως προσωπικού του. Και τούτο, διότι η αιτιολογική έκθεση αναφέρεται σε «φορείς που εδώ και καιρό έχουν εκπληρώσει την αποστολή τους». Η αξιολογική αυτή κρίση είναι προφανές ότι δεν αφορά στο Ε.Ι.Ε.Α.Δ., καθόσον η κατάργησή του επιχειρείται, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί καμία από τις Προσκλήσεις των οποίων έχει την ευθύνη ο φορέας.
  Η κατάργησή του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αντιβαίνει στην από 14.2.2013 απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης που ειδικά για τους φορείς και τις δομές του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δεδομένου ότι είχε αποφασισθεί «να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων, ώστε να μην υπάρξει απώλεια κοινοτικών πόρων».
  Η επιχειρούμενη κατάργηση είναι μη νόμιμη, καθώς δεν αιτιολογείται ουδόλως από το εμφατικό αλλά λανθασμένο επιχείρημα της αιτιολογικής έκθεσης του άρθρου 8 του εν λόγω νομοσχεδίου.
  Στο γενικό μέρος της αιτιολογικής έκθεσης αναφέρεται, ως πρώτος λόγος καταργήσεως των φορέων του νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, «οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων». Από την αντιπαραβολή – σύγκριση των αρμοδιοτήτων του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και του ΟΕΑΔ προκύπτει ότι δεν υπάρχει ουδεμία επικάλυψη, για αυτό και δεν γίνεται ειδική αναφορά για την περίπτωση του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.
  Τέλος, στο γενικό μέρος της αιτιολογικής έκθεσης αναφέρεται, ως δεύτερος λόγος καταργήσεως των φορέων του νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, «η σπατάλη δημόσιων πόρων», το οποίο δεν συμβαίνει στην περίπτωση του ΕΙΕΑΔ.
  Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των φορέων εκείνων που έχουν εκπληρώσει την αποστολή τους, ούτε έχει αρμοδιότητες που επικαλύπτονται από τις αρμοδιότητες άλλου φορέα, επιτελεί δε το έργο του με επιτυχία, η κατάργησή του αποστερείται οιασδήποτε δικαιολογητικής βάσης.
  Σχετική είναι η κοινή επιστολή του ΣΕΒ, της ΓΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕ και της ΕΣΕΕ που πλήρως τεκμηριώνει την αναγκαιότητα διατήρησης του φορέα προς α) τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
  Ο ίδιος ο ΟΑΕΔ με έγγραφό του επισημαίνει την ανάγκη άμεσης εμπλοκής του φορέα στην επόμενη προγραμματική περίοδο αφού στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 προβλέπεται με μικρές αλλαγές πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων για μικρές επιχειρήσεις. Ο δε Διοικητής του ΟΑΕΔ και δημοσίως έχει παρουσιάσει την ανάγκη ύπαρξης του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και όλου του προσωπικού του.

  Σε περίπτωση που τυχόν προχωρήσει η καταχρηστική και μη νόμιμη κατάργηση του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., επισημαίνεται ότι ενώ για άλλους καταργούμενους φορείς προβλέπεται η μεταφορά του προσωπικού μαζί με τις αρμοδιότητες, τούτο δεν προβλέπεται για το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Είναι προφανές ότι στις εν λόγω ρυθμίσεις είναι έκδηλη η άνιση μεταχείριση, με τη μορφή της εισαγωγής καθαρά χαριστικού μέτρου μη συνδεόμενου προς αξιολογικά κριτήρια ή της επιβολής αδικαιολόγητης επιβάρυνσης, όσο και την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες, με βάση όλως τυπικά ή συμπτωματικά ή άσχετα μεταξύ τους κριτήρια (Σ.τ.Ε.1386/2007).
  Στο άρθρο 18 στην παράγραφο 1 περίπτωση γ παραβιάζεται και η αρχή της αναλογικότητας. Ως έχει παγίως γίνει δεκτό από τη νομική θεωρία και τη νομολογία, α. η ρύθμιση θα πρέπει να υπηρετεί τον σκοπό που θέτει, β. θα πρέπει να εξετασθούν εάν υπάρχουν λιγότερο επαχθή μέσα, με τα οποία ο σκοπός θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί, γ. θα πρέπει να εξετασθεί εάν ο σκοπός της διάταξης αξίζει τον περιορισμό ή την επιβάρυνση που επιβάλλει. Έλλειψη τέτοιας θεμελίωσης αποτελεί καταφανή παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας. Η κρισιμότητα του σκοπού μπορεί να δικαιολογεί δραστικότερες παρεμβάσεις δεν αναιρεί όμως, αντίθετα επιτείνει την υποχρέωση εμπεριστατωμένης εξατομίκευσης των λαμβανομένων μέτρων.
  Στην προκειμένη περίπτωση, στο άρθρο 18 παράγραφος 1 περίπτωση γ) του νομοσχεδίου, προβλέπεται ότι «Τα Υπουργεία ή οι φορείς, στους οποίους περιέρχονται οι αρμοδιότητες των καταργούμενων με τον νόμο αυτό φορέων, δύνανται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, να συνάψουν τις απολύτως αναγκαίες, για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εκκρεμών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, που είχαν αναλάβει οι ανωτέρω φορείς, συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου». Ευνόητο πως ουδέν έρεισμα ευρίσκει η αρχή της αναλογικότητας στην ανωτέρω διάταξη: να λυθεί η σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής του προσωπικού του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., η οποία καταρτίστηκε κατόπιν διαδικασίας επιλογής του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 ή βάσει του ν. 1649/1986 και του Κώδικα Περί Δικηγόρων ή, τέλος, προκειμένου περί του προσωπικού που εξαιρείται των ανωτέρω διαδικασιών, με διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης, κατόπιν δημοσιεύσεως σχετικής Προκήρυξης, προκειμένου να προσληφθούν, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, συμβασιούχοι έργου ή ορισμένου χρόνου προσωπικό. Η ανωτέρω διάταξη είναι σαφές πως δεν προάγει το δημόσιο συμφέρον, ούτε προκύπτει από αυτήν δημοσιονομικό όφελος, επιβεβαιώνει δε το γεγονός της καταχρηστικότητας της καταργήσεως του ΕΙΕΑΔ και, συνακόλουθα, της απομάκρυνσης του προσωπικού του.
  Βάσει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΙΕΑΔ ομόφωνα ζητά από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να επανεξετάσει την απόφασή του σχετικά με την κατάργηση του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).

  Ο Πρόεδρος – Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.

  Καθηγητής Κωνσταντίνος Π. Αναγνωστόπουλος

  Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

  Καστάνη Καλλιόπη – Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

  Τεντζεράκης Σπυρίδων – Νομικός Επιστήμονας

  Αμπατζόγλου Άννα – Εκπρόσωπος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

  Καρανδινάκη Ιωάννα – Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Ε.

  Μπαρδάνη Ρένα – Εκπρόσωπος Σ.Ε.Β. – Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. – Ε.Σ.Ε.Ε.

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 14:44 | Ρηγίνος Γ Ευθυμίου

  Παρατηρήσαμε ήδη, ότι το αρχείο της αιτιολογικής έκθεσης έγινε «Αιτιολιγική Έκθεση» και τροποποιήθηκε.

  Στην αρχική σας πρόταση, ο ΟΑΕΔ δεν είχε την συσσωρευμένη τεχνογνωσία και υψηλή εξειδίκευση στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων.
  Στη νέα αιτιολογική έκθεση και πριν τη λήξη της διαβούλευσης την απέκτησε.

  Επίσης στην αρχική σας πρόταση ο ΟΑΕΔ, δεν είχε την απαραίτητη θεσμική και επιχειρησιακή επάρκεια για τον σχεδιασμό και την υποστήριξη δράσεων για την διαρθρωτική προσαρμογή επιχειρήσεων.
  Στη νέα αιτιολογική έκθεση και πριν τη λήξη της διαβούλευσης την απέκτησε.

  Ακόμα, στην αρχική σας πρόταση, ο ΟΑΕΔ δεν μπορούσε να συνεχίσει με ευκολία την υλοποίηση των προγραμμάτων που είχε αναλάβει το ΕΙΕΑΔ.
  Στη νέα αιτιολογική έκθεση και πριν τη λήξη της διαβούλευσης την απέκτησε.

  Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι πριν την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης τροποποιείται η αιτιολογική έκθεση σε σχέση με τον ΟΑΕΔ και την επάρκεια του να αναλάβει το έργο του ΕΙΕΑΔ.

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 14:33 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ

  Πρέπει να λάβετε υπόψη σας την έντονη διαμαρτυρία του κόσμου, όχι μόνο των εργαζομένων, για τη σχεδιαζόμενη κατάργηση του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), στο σχέδιο νόμου που κατέθεσε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

  Η Κυβέρνηση δεν πρέπει να προχωρήσει τυφλά στο κλείσιμο οργανισμών ή
  φορέων, που ασχολούνται με την ανεργία και τη στήριξη της
  απασχόλησης.

  Καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα από το νομοσχέδιο, την
  κατάργηση του ΕΙΕΑΔ.

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 14:28 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ

  Το ΕΙΕΑΔ είναι πολιτικά και κοινωνικά παράλογο να καταργηθεί:

   Παράγει σημαντικό έργο για τις πολιτικές απασχόλησης και ανάπτυξης της χώρας.

   Έχει επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, αποδειγμένα υψηλού επιπέδου και παραγωγικότητας.

   Κανένας εργαζόμενος δεν είναι ούτε αναλώσιμος, ούτε διαπραγματεύσιμος: ανεξάρτητα ημερομηνίας και συνθηκών πρόσληψης, διεύθυνσης, τμήματος, ειδικότητας, θέσης, καθηκόντων ή ευθύνης.

 • Πάτρα : 21-01-2014
  Προς Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  Κ.Κ. Μητσοτάκη
  Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
  Κ. Ι. Βρούτση
  Κύριε Υπουργέ
  Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την βαθειά μας ανησυχία & την τεράστια αγανάκτηση μας στην πληροφορία που δεχτήκαμε ότι η Κυβέρνηση προχωρά στο κλείσιμο του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) που είναι εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας , καθώς & στην απόλυση των εργαζομένων του.
  Την χρονική αυτή περίοδο , όπως σίγουρα θα γνωρίζεται είναι σε πλήρης εξέλιξη η πληρωμή και αποπληρωμή πολλών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων τα οποία συμμετείχαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ , πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει & ο Σύνδεσμος μας , μέλη του οποίου περιμένουν την αποπληρωμή τους.
  Τριάντα μέλη του Σωματείου μας αναμένουν εδώ & αρκετό καιρό , δεδομένου ότι τα σεμινάρια του προαναφερθέντος προγράμματος έχουν ολοκληρωθεί από τον Οκτώβριο 2013. Όπως καταλαβαίνεται στην δύσκολη αυτή οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε , τα χρήματα αυτά ήταν μια ανάσα για τους συναδέλφους – συμμετέχοντες στο πρόγραμμα , γεγονός που κάνει ακόμη πιο έντονη την ανησυχία & τον προβληματισμό μας για την πορεία του έργου, στην περίπτωση που οι σχετικές με την κατάργηση φορέων εξελίξεις εμποδίσουν το ΕΙΕΑΔ να συνεχίσει την διαχείριση του έργου.
  Πέρα όμως από τα παραπάνω αξίζει να σημειωθεί ότι το ΕΙΕΑΔ ανήκει στις Δημόσιες υπηρεσίες , με τις οποίες σημειώσαμε μόνο συνεργατικότητα , εποικοδομητικά αποτελέσματα & άμεση επικοινωνία στην επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που προέκυπταν κατά την διάρκεια της προετοιμασίας για την υλοποίηση του προγράμματος , δεδομένου του λιγοστού αριθμού ατόμων που διεκπεραιώνουν ένα τόσο μεγάλο έργο.
  Μέσα μας μετά το άκουσμα της είδησης αυτής υπάρχει ο φόβος της καθυστέρησης , ακόμη & της ματαίωσης του ήδη χρονοβόρου & μακροπρόθεσμου προγράμματος, για το οποίο οι επιχειρήσεις μέλη μας έχουν δαπανήσει αρκετό προσωπικό χρόνο για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του προγράμματος.
  Βασιζόμενοι σε όλα τα παραπάνω , θεωρούμε ότι το κλείσιμο του ΕΙΕΑΔ αποτελεί λάθος επιλογή, όχι μόνο δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί η παραπάνω απόφαση αλλά αντιθέτως να ενισχυθεί το έργο του προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση & άλλων προγραμμάτων . Τέτοιου είδους αποφάσεις πλήττουν ανεπανόρθωτα το ήδη βεβαρημένο κλίμα που επικρατεί στην αγορά . Ας σταματήσει πια αυτή την κατρακύλα , είναι πια καιρός να ενισχυθεί η μεσαία τάξη & πάψει πλέον ο παράπλευρος βομβαρδισμό της.
  ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΟΥΣ , ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΣΤΕΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΟΡΘΟΠΟΔΗΣΟΥΝ !!!
  Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου
  Ο Πρόεδρος Φωτόπουλος Γ. Νικόλαος
  Ο Γεν. Γραμματέας Παυλόπουλος Δ. Αλέξιος

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 14:16 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΨΗΣ

  Η ΣΥΝΘΕΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΑΠΑΝΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΟΥΝ.

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΑΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟΥ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΜΕ ΙΔΡΩΤΑ ΚΑΙ ΚΟΠΟ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΕΙΕΑΔ.

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 14:42 | ΠΑΪΔΟΥΣΗ ΧΡΥΣΑ

  Με το άρθρο 8 καταργείται το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) και οι υπάλληλοι του οδηγούνται σε υποχρεωτική αποχώρηση
  Ο φορέας αυτός κρίνεται σύμφωνα με το σχέδιο νόμου ΜΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ και «Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζεται η κωλυσιεργία σε φορείς που εδώ και καιρό έχουν εκπληρώσει την αποστολή τους, η αδιαφορία μπροστά σε προφανείς επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και η σπατάλη δημόσιων πόρων».
  Επίσης σύμφωνα με το νομοσχέδιο, «η κατάργηση αυτή εντάσσεται στην «αναδιοργάνωση των κρατικών δομών συνολικά και συνιστά στρατηγική προτεραιότητα για την κυβέρνηση», με «στόχο μας την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία δημοσίων οργανισμών και φορέων, με όσο το δυνατόν μικρότερο δημοσιονομικό κόστος».

  Και ερωτάμε τον κ. Πρωθυπουργό, τον κ. Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τον κ. Υπουργό Εργασίας :

  1) Με ποιο σκεπτικό κρίθηκε ότι το ΕΙΕΑΔ έχει εκπληρώσει την αποστολή του, όταν:
  – στην παρούσα φάση υλοποιεί έργα ΕΣΠΑ για 13.000 Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις ύψους 200.000.000 €. ;
  – έχει την ευθύνη υλοποίησης συστημικών δράσεων για διάγνωση αναγκών στην αγορά εργασίας;
  – έχει ως καταστατικό στόχο την υλοποίηση ερευνών, μελετών, τη διατύπωση προτάσεων, κειμένων εμπειρογνωμοσύνης για ζητήματα απασχόλησης και ανεργίας, όταν η ανεργία είναι το υπ’αριθμ.1 πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας σήμερα ;
  – υλοποιεί έρευνες για σημαντικές προτεραιότητες των πολιτικών του Υπουργείου Εργασίας, όπως ο κατώτατος μισθός, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, νεανική ανεργία, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση;
  – έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τις αρμόδιες πολιτικές αρχές «συστήματος πρόβλεψης και σωστής διαχείρισης της αλλαγής και της αναδιάρθρωσης στις ΜΜΕ» στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της Αιρεσιμότητας του Θεματικού Στόχου 8.5: «Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή;
  – του ανατέθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Εργασίας (Δεκέμβριος 2013), η αξιολόγηση του συνολικού έργου της διαρθρωτικής προσαρμογής και η εξαγωγή συμπερασμάτων για τη βελτίωση του πλαισίου υποστήριξης των ΜΜΕ στον τομέα της συμβουλευτικής και της κατάρτισης;

  2) Με ποιο σκεπτικό κρίνεται ότι υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων και σπατάλη δημοσίων πόρων, όταν :
  – για μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες που τώρα έχει την αρμοδιότητα διενέργειας το ΕΙΕΑΔ, θα ανατίθενται στη συνέχεια σε εξωτερικούς μελετητές ;
  -για την ολοκλήρωση των έργων διαρθρωτικής προσαρμογής θα απαιτηθεί η απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού με συμβάσεις έργου ;
  – το ισοζύγιο κόστους (εργασίας, λειτουργίας ΕΙΕΑΔ) και αποτελέσματος (παραγόμενο έργο) είναι θετικό;

  Αξιότιμοι κύριοι,
  Η λογική της πρότασης για την κατάργηση ενός φορέα που συνδυάζει το διαχειριστικό με το ερευνητικό αντικείμενο στις δράσεις του, στον πιο κρίσιμο για την ελληνική κοινωνία τομέα, αυτόν της απασχόλησης και της ανάπτυξης, αντιβαίνει σε κάθε λογική για «αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία δημοσίων οργανισμών και φορέων, με όσο το δυνατόν μικρότερο δημοσιονομικό κόστος».

  Η εξαφάνιση ευέλικτων μηχανισμών όπως το ΕΙΕΑΔ, έρχεται επιπρόσθετα σε αντίθεση με τη διακηρυγμένη αναδιάταξη των δυνάμεων του ελληνικού κράτους για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα, αφού οι δράσεις υπερσυγκεντρώνονται και κυριαρχεί η κρατικίστικη λογική διαχείρισης του δημόσιου τομέα.
  Η πρόταση για κατάργηση του ΕΙΕΑΔ, δεν τεκμηριώνεται τόσο όσον αφορά τη σκοπιμότητα, το οικονομικό ή λειτουργικό αποτέλεσμα, όσο και τις επιπτώσεις αυτού.
  Σε μια περίοδο όπου η οικονομική και κοινωνική κρίση στη χώρα μας εντείνεται, τα αρμόδια Υπουργεία, θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε συντεταγμένες διαδικασίες για την αναδιάρθρωση, ενίσχυση και διεύρυνση του έργου φορέων όπως το ΕΙΕΑΔ, αντί να προβαίνουν σε καταργήσεις, οι οποίες, όπως στην περίπτωση του ΕΙΕΑΔ, είναι ασυντόνιστες, πρόχειρες, ατελέσφορες, και έχουν πολλαπλασιαστικά αρνητικές επιπτώσεις σε χιλιάδες τελικά πολίτες.
  Ο βασικός στόχος της πολιτείας σήμερα είναι η αντιμετώπιση της βαθιάς κρίσης και σε αυτό τον εξαιρετικά δύσκολο και αμφίβολο αγώνα θα πρέπει να δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα φορέων η οποία θα επικεντρωθεί σε τομείς εθνικής προτεραιότητας για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.
  Στον αγώνα αυτό, δεν υπάρχει η πολυτέλεια να «πετάγεται» στα άχρηστα αξιόμαχο, έμπειρο, με υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ανθρώπινο δυναμικό, ένα δυναμικό που διασφαλίζει και συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και στην «παραγωγή» ενός υποσχόμενου αύριο, που τόσο έχουμε ανάγκη. Μην ξεχνάμε, ότι οι χώρες οι οποίες επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους, αντεπεξέρχονται με καλύτερο τρόπο στην οικονομική κρίση.

  Εν κατακλείδι, επειδή η προτεινόμενη κατάργηση δεν είναι ορθολογική, δεν έχει σαφή κριτήρια, δεν έχει κοινωνικό, οικονομικό και επιστημονικό όφελος (τουναντίον), επειδή δημιουργεί παρά λύνει προβλήματα σε περιόδους έκτακτης ανάγκης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8, του παρόντος Νομοσχεδίου.
  Ευχαριστώ

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 14:14 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

  Η σύζυγός μου είναι υπάλληλος του υπό κατάργηση Ε.Ι.Ε.Α.Δ. στη Ρόδο.
  Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω περισσότερο, απ’ ότι έκαναν οι προηγούμενοι 344 σχολιαστές, προκειμένου να γίνει κατανοητό, το πόσο απαραίτητο είναι να διατηρηθεί το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. μαζί με το προσωπικό του.
  Θα παρατηρήσει ίσως ο κ. Υπουργός, ότι κανένα άλλο άρθρο, πλην του άρθρου 8, δεν συγκέντρωσε τόσα πολλά σχόλια, που όλα συγκλίνουν στο ίδιο αίτημα. Αυτό και μόνο θα είναι αρκετό – για κάποιον που ισχυρίζεται ότι έχει ανοιχτά αυτιά – για να τον κάνει να αναθεωρήσει την άποψή του.
  Πίσω από αυτά τα 344 σχόλια κύριε Υπουργέ, δεν βρίσκονται μόνο οι λίγοι εργαζόμενοι του φορέα, αλλά οι εξυπηρετούμενες 14.000 επιχειρήσεις (που ακόμα επιβιώνουν με νύχια και με δόντια σε αντίξοες συνθήκες), 500 εργοδοτικοί φορείς που κάνουν την δουλειά τους με μειωμένο κόστος και επομένως ωφελούνται, αλλά το κυριότερο, 100.000 μισθωτοί, που εργάζονται στις επιχειρήσεις αυτές.
  Βγάλτε λοιπόν επιτέλους το βουλοκέρι (της επίτευξης του στόχου των αριθμών που σας επιβάλλει η Τρόικα και οι εντολείς της) από τα αυτιά σας και δείξτε ότι δεν είστε άλλος ένας οσφυοκάμπτης, από αυτούς που μας κυβερνάνε και έχουν διαλύσει τον κοινωνικό ιστό της χώρας. Δείξτε το πολιτικό θάρρος και το ανάστημα να πείτε ένα βροντερό όχι, στις επιταγές αυτών που θέλουν να διαλύσουν τα πάντα.
  Η κοινωνία, έστω και με αυτόν τον τρόπο της διαβούλευσης, σας δείχνει τον δρόμο.
  Οι εργαζόμενοι που ελαφρά τη καρδία στέλνετε στη λαιμητόμο της ανεργίας και μαζί με αυτούς, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα και τις 14.000 επιχειρήσεις και τους 100.000 εργαζομένους τους, δεν θα «φάνε» πρωτογενές πλεόνασμα.
  Εάν υπάρχουν βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης, που διαβάζουν όσα γράφονται εδώ μέσα, ας δράσουν συντεταγμένα, για να αποτρέψουν το επιχειρούμενο έγκλημα. Είναι εξ άλλου στο χέρι σας.
  Επειδή όμως πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί βουλευτές που αγνοούν αυτήν την διαβούλευση, καλώ τους εργαζόμενους του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., στην περιοχή που βρίσκεται ο καθένας και όπου αλλού μπορούν, να ενημερώσουν τους βουλευτές, ώστε, να μην επικαλεστούν «άγνοια του θέματος», κατόπιν εορτής.

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 14:04 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΕΡΤΙΛΗΣ

  Κύριοι Υπουργοί,
  Διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον τα 334 σχόλια για το ΕΙΕΑΔ.Θα σας παρακαλούσα να αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας και να τα διατρέξετε και εσείς προσωπικά γιατί κακά τα ψέματα προσωπικό είναι το θέμα όταν βάζουμε κάπου την υπογραφή μας!
  Είμαι βέβαιος γνωρίζοντάς σας ότι αμέσως θα αντιληφθείτε ότι δεν είναι δυνατό τόσοι άνθρωποι,θεσμικοί και μή,να κάνουν ΟΛΟΙ λάθος όταν σας ζητούν να αποσύρετε το άρθρο 8 το περιεχόμενο του οποίου έχει εμφανώς βασιστεί σε λανθασμένες εκτιμήσεις.
  Πιστεύοντας ότι πραγματικά νοιάζεστε για μιά ουσιαστική διοικητική μεταρρύθμιση, όπως και για την καταπολέμηση της ανεργίας, θα δώσετε νέες κατευθύνσεις σε εκείνους που βιαστικά και πρόχειρα πρότειναν την κατάργηση του ΕΙΕΑΔ και την απόλυση εξειδικευμένου αλλά και άξιου προσωπικού. Με τον τρόπο αυτό θα αποκατασταθεί η δικαιοσύνη, η ηθική αλλά και αξιοπιστία της διαδικασίας!
  Αυτό άλλωστε σημαίνει αληθινή διαβούλευση!!!

  Βασίλης Ντερτιλής
  πρώην Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΕΠ.ΑΕ

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 14:47 | ΕΛΕΝΗ ΞΥΞΗ

  Εργάζομαι στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού και προσλήφθηκα τον Μάρτιο του 2006 με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Θα αναφερθώ και εγώ με τη σειρά μου στο πόσο χρήσιμος είναι αυτός ο φορέας, εφόσον επιτελεί έργο για την ενίσχυση της απασχόλησης σε μια τόσο δύσκολη,οικονομικά περίοδο.
  Είναι αντιφατικό το γεγονός ότι, η κυβέρνηση, από τη μια προβαίνει στο κλείσιμο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ.και από την άλλη μιλάει για πολιτικές που θα ενισχύσουν την απασχόληση και την ανάπτυξη της χώρας.
  Το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προβαίνει στην απόλυση των υπαλλήλων του,και μάλιστα αυτών που προσλήφθηκαν με διαδικασίες ΑΣΕΠ.
  Εύχομαι ολόψυχα η κυβέρνηση να συνετιστεί.

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 14:40 | A.T

  Ως εργαζόμενος ιδιωτικού τομέα έχω υποχρέωση να αναδείξω και να αναφέρω ότι κατά την επικοινωνία μου, στα πλαίσια της εργασίας μου, με όλα τα μέλη του ΕΙΕΑΔ έχουν επιδείξει: αδιαμφισβήτητα άμεση ανταπόκριση και μεγάλη διάθεση για βοήθεια προς την επίλυση προβλημάτων που ανέκυψαν καθόλη τη διάρκεια από την ανάληψη των καθηκόντων τους έως και ΣΗΜΕΡΑ, υψηλό επαγγελματικό ήθος και αίσθηση καθήκοντος για την επίτευξη του στόχου της βιωσιμότητας όλων των συμμετεχόντων πλευρών και ασυνήθιστη εργατικότητα και αποτελεσματικότητα εντός και εκτός ωραρίου. Είναι σαφές ότι αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους εργαζόμενους σε δημόσιους φορείς.

  Δεδομένου του ότι έχουν προσληφθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ, έχουν υψηλότατο εκπαιδευτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο που αντανακλάται στη ποιότητα και ποσότητα της δουλειάς τους και επιδεικνύουν με αριθμητικά και οικονομικά αποτελέσματα την αποδοτικότητα της λειτουργίας του ΕΙΕΑΔ αποτελούν καταρχήν απαραίτητο στοιχείο για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των τρεχόντων προγραμμάτων Διαρθρωτικής Προσαρμογής στη ποιο κρίσιμη μάλιστα καμπή τους και ένα πρότυπο λειτουργίας Δημοσίου Φορέα που μπορεί να συνεισφέρει στην απαραίτητη, λογικότατη και αναπόφευκτη προσπάθεια της κυβέρνησης για αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα.