Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 18:Γενικές Διατάξεις περί καταργήσεων – συγχωνεύσεων νομικών προσώπων και υπηρεσιών του παρόντος νόμου

1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος, από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού:
α) Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ζ2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που με τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργούνται οι συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου λύονται αυτοδικαίως συγχρόνως με την κατάργηση του νομικού προσώπου, χωρίς προς τούτο να απαιτείται διατύπωση, δήλωση, καταγγελία, ανακοίνωση ή άλλο, δικαιουμένων των υπαλλήλων αυτών τη νόμιμη κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποζημίωση για την περίπτωση της καταγγελίας της σύμβασης.
β) Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει, το μόνιμο προσωπικό καθώς και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που με τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργούνται τίθεται σε διαθεσιμότητα, με εξαίρεση όσους εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 περίπτωση Δ` του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται αυτοδικαίως στο φορέα όπου μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των καταργούμενων φορέων, σε κενές ή συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης ή μεταφοράς του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης προσωποπαγείς θέσεις, κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας αντίστοιχου με τα τυπικά τους προσόντα. Σε περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς σε κενή θέση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου διοίκησης.
γ) Τα Υπουργεία ή οι φορείς στους οποίους περιέρχονται οι αρμοδιότητες των καταργούμενων με το νόμο αυτό φορέων, δύνανται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, να συνάψουν τις απολύτως αναγκαίες, για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εκκρεμών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, που είχαν αναλάβει οι ανωτέρω φορείς, συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου.
δ) Λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο, η θητεία του Προέδρου, των μελών των οργάνων διοίκησης και του προσωπικού με θητεία των φορέων που καταργούνται.
ε) Παύουν, αυτοδικαίως:
αα) Οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού άλλων υπηρεσιών και φορέων, το οποίο έχει αποσπαστεί και υπηρετεί στους καταργούμενους φορείς. Το ανωτέρω προσωπικό επανέρχεται στην υπηρεσία ή στο φορέα της οργανικής του θέσης. Για το σκοπό αυτόν, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου για την απόσπαση οργάνου.
ββ) Οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των φορέων που καταργούνται, το οποίο έχει αποσπαστεί και υπηρετεί σε άλλες υπηρεσίες και φορείς. Το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται στις αντίστοιχες, κατά περίπτωση, ρυθμίσεις για το προσωπικό των φορέων που καταργούνται, που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
στ) Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητων υπηρεσιών και έργου μεταξύ οιουδήποτε προσώπου και οιουδήποτε εκ του και των φορέων που καταργούνται λύονται αυτοδικαίως συγχρόνως με την κατάργηση του νομικού προσώπου, που αποτελεί και σπουδαίο λόγο λύσης της σύμβασης, χωρίς προς τούτο να απαιτείται διατύπωση, δήλωση, καταγγελία, ανακοίνωση ή άλλο, ούτε να οφείλεται οιαδήποτε αποζημίωση.
ζ) Ειδικά και μόνο προς απόληψη της επιδότησης και λοιπών βοηθημάτων ανεργίας, κάθε συνδεθείς με νομικό πρόσωπο που καταργείται με τον παρόντα νόμο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, η οποία λύθηκε κατά τα προαναφερθέντα, οφείλει, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να προσκομίσει στον Ο.Α.Ε.Δ. αντίγραφο του ΦΕΚ δημοσίευσης του παρόντος, το οποίο και θα υπέχει θέση καταγγελίας.
η) Η σύμβαση ή/και σχέση έμμισθης εντολής των δικηγόρων που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν στα νομικά πρόσωπα που καταργούνται λύεται αυτοδικαίως.
Οι δικηγόροι αυτοί υποχρεούνται μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να υποβάλουν στον Υπουργό που εποπτεύει τις υπηρεσίες και τους φορείς υποδοχής:
αα) Αναλυτική κατάσταση των εκκρεμών και των περατωμένων δικαστικών υποθέσεων που χειρίστηκαν. Στην πιο πάνω κατάσταση για τις εκκρεμείς υποθέσεις γίνεται λεπτομερής μνεία του διαδικαστικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση και η ημερομηνία της επόμενης διαδικαστικής πράξης.
ββ) Πλήρεις φακέλους των ανωτέρω εκκρεμών και περατωμένων υποθέσεων με ακριβή αντίγραφα των δικογράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσεων και των σχετικών εγγράφων.
Αν τα πιο πάνω στοιχεία δεν παρασχεθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή δεν είναι πλήρη, ο δικηγόρος ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει για το Δημόσιο από την καθυστέρηση.
2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται η σύνταξη έκθεσης απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που καταργούνται, η σχετική διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών από τη σύσταση της προβλεπόμενης στις επιμέρους διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος νόμου επιτροπής. Εντός της ίδιας προθεσμίας απόσπασμα της εγκεκριμένης από τους, κατά περίπτωση, αρμόδιους Υπουργούς έκθεσης απογραφής, το οποίο περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 (Α` 147) καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή στο οικείο κτηματολογικό φύλλο.
3. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος, υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων των φορέων που καταργούνται λύονται το αργότερο τέσσερις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατόπιν σχετικής καταγγελίας της μίσθωσης από τον οικείο Υπουργό. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να παρατείνεται η μίσθωση έως έναν ακόμη μήνα και για μία μόνο φορά, με την προϋπόθεση ότι συντρέχει σοβαρός λόγος που μνημονεύεται στην απόφαση αυτή. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση των μισθώσεων.
4. Όπου σε νόμο, διάταγμα ή υπουργική απόφαση γίνεται αναφορά στους φορείς που καταργούνται, νοείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος, η υπηρεσία ή ο φορέας στον οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες τους.
5. Τα λογότυπα και τα σήματα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν κατοχυρώσει νομικά πρόσωπα, στα οποία αναφέρονται οι διατάξεις του, χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες και τους φορείς υποδοχής.

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 14:15 | Ρ. Μάνου

  Όταν ο κύριος Τόμσεν σε συνέντευξή του πριν λίγο καιρό είχε πει για τις μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο «Θέλουμε την αφρόκρεμα» δεν νομίζω ότι είχε κατά νου ότι εσείς ετοιμάζεστε να απολύσετε όσους προφλήφθηκαν μέσω ΑΣΕΠ στα ΝΠΙΔ και μάλιστα πτυχιούχους και να αφήσετε στο απυρόβλητο επίρκους, Stage και όσους διορίστηκαν με πλαστά χαρτιά. Έχετε ηθική και πολιτική υποχρέωση να προστατέψετε όσους διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ, ασχετα αν η υπηρεσία τους διατηρείται ή καταργείται. Διαφορετικά θα αποδειχτείτε για άλλη μια φορά πολιτικά αναξιόπιστοι.

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 14:48 | Αντιγόνη Νικολάου

  Tί είναι το ΑΣΕΠ για την Ελληνική Πολιτεία: ένα αδιάβλητο, αξιοκρατικό και ευρέως αποδεκτό από την κοινωνία μέσο πρόσληψης για την επάνδρωση της δημόσιας διοίκησης ή κάτι που αλλάζει περιεχόμενο κατά περίσταση; Δεν ακυρώνουν τη θεσμικότητα του ΑΣΕΠ οι εξαγγελίες για «αντικειμενικές» νέες προσλήψεις από την ίδια ανεξάρτητη αρχή που επικύρωσε πριν κάποια χρόνια τις προσλήψεις όσων εμάς που στοχοποιούμαστε σήμερα και οδηγούμαστε στην ανεργία;
  Η διαπόμπευση πως έχουμε προσληφθεί όλοι στα ΝΠΙΔ με ρουσφετολογικό τρόπο αποτελεί άμεση προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και καταρράκωση της κοινωνικής μας υπόληψης.

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 13:42 | Φαίη Σωτηρίου

  Τι να πει κανείς για μερικές ακόμα απολύσεις ανάμεσα στις τόσες άλλες και μέσα στο κλίμα της γενικότερης ύφεσης που πλήττει τόσο τους μισθωτούς, του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όσο και τους ελεύθερους επαγγελματίες; Τι να πει κανείς για μερικές ακόμα απολύσεις και για την ανεργία, που γιγαντώνεται, όταν η προπαγάνδα και η εξαθλίωση μας έχουν κάνει όλους μεταξύ μας εχθρούς; Να πει ότι είναι άδικο να απολύονται από το δημόσιο υπάλληλοι διορισμένοι με ΑΣΕΠ; Να πει ότι, σε κάθε περίπτωση, είναι παράλογο να μην υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους απολυόμενους υπαλλήλους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες; Δεν είναι αυτονόητα και αυτά και άλλα πολλά; Όπως φαίνεται, δεν είναι.

  Χάσαμε το μέτρο. Στο βωμό του «συμμαζέματος» της χώρας και μπροστά στην ηθική και οικονομική εξαθλίωση που βιώνει η ελληνική κοινωνία, αποτελούν λεπτομέρεια η επιλογή μας από το ΑΣΕΠ, τα αναγνωρισμένα προσόντα μας, το ότι μερικοί από εμάς ανήκουμε στην ομάδα των ΑΜΕΑ ή των αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών. Μέχρι πρότινος ο νομοθέτης κρατούσε τα προσχήματα, προνοώντας τουλάχιστο με έναν τρόπο για αυτές τις ιδιαίτερες περιπτώσεις. Βέβαια, επειδή τυγχάνω διαζευγμένη με παιδί, γνωρίζω ότι φρόντιζε (τώρα τελευταία) ο ορισμός της μονογονεϊκής οικογένειας να είναι περιοριστικός, ώστε να συρρικνώνεται η έννοια, πχ εξαιρώντας τα διαζύγια, που είναι συνηθέστατη περίπτωση στην εποχή μας. Ποιος θα το πρόσεχε; Ψιλά γράμματα. Μόνο αυτοί που τους αφορούσε. Θα έμενε η εντύπωση ότι υπήρχε κοινωνική πρόνοια. Τώρα όμως πλέον αποφεύγεται σκόπιμα έστω και η ελάχιστη πρόβλεψη. Το ξεπεράσαμε και αυτό το στάδιο και οδεύουμε ακάθεκτοι προς την «κάθαρση».

  Την ώρα που το κράτος απο-δομείται αντί να ανα-δομείται, αισθάνομαι ότι κάτι πρέπει να πω στο βήμα που μου δίνεται. Το οφείλω στον εαυτό μου, στο παιδί μου, στους συναδέλφους μου του ΕΙΕΑΔ, που όλοι μαζί ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ και ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ οδηγούμαστε στην απόλυση. Ποια αξιοκρατία, ποιο κράτος δικαίου, ποιο κοινωνικό κράτος; Αν δεν μιλούμε, η αδικία διαιωνίζεται. Χθες ήταν κάποιοι άλλοι, σήμερα εμείς, αύριο οι επόμενοι. Και δεν είναι μόνο οι απολύσεις οι δικές μας ή οι άλλες το πρόβλημα. Είναι που, ως πολίτης αυτού του κράτους, ξέρω πόσο έχει καταρρακωθεί η ανθρώπινη αξιοπρέπειά μου σε κάθε επίπεδο. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 13:25 | όλγα

  ΕΔΩΣΑ ΚΙ ΕΓΩ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΣΕ ΝΠΙΔ.
  ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ?
  ΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΜΟΥ ΘΑ ΧΑΣΩ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ?
  ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΩ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ?

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 13:36 | panagiotis anagnostou

  ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΕ Ν.Π.Ι.Δ. ΠΟΥ ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.-

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 13:08 | Μαρία Μακ.

  ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΔΩΣΑΜΕ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΜΕ?
  ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ;
  ΑΣΕΠ = ΑΝΕΡΓΙΑ !!!

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 13:24 | Αλέξης Πετρίδης

  Βρε απολύστε πρώτα τα βύσματα, τα παιδιά του Παυλόπουλου και τους συμβασιούχους και μετά τολμάτε να σηκώσετε χέρι στους επιτυχόντες ΑΣΕΠ!

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 13:15 | klopo

  ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΟΤΙ:

  http://www.seda.gr/content.asp?catid=472

  Η εγκύκλιος η οποία αφορά τις απολύσεις των συμβασιούχων λόγω μη εκδίκασης όπως σας έχουμε ενημερώσει προφορικά είναι λανθασμένη και εκ παραδρομής – όπως αναφέρει το υπουργείο – αφορά αυτούς οι οποίοι παραμένουν με ασφαλιστικά μέτρα και δεν έχουν εκδικαστεί σε πρωτοβάθμιο επίπεδο μέχρι τις 30.11.2012.
  Δεν αφορά τους συμβασιούχους του Δήμου Αθηναίων.

  Από την άλλη μεριά, το άρθρο 106 του Ν.4172/2013 αναφέρει ξεκάθαρα πως:

  Άρθρο 106
  Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
  1. Αγωγές για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, η πραγματική απασχόληση του οποίου έχει διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο, οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου είναι εκκρεμείς και έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν μετά την 1.12.2013 εκδικάζονται υποχρεωτικά, ύστερα από κλήση οποιουδήποτε διαδίκου που κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου και επιδίδεται στον αντίδικο μέσα σε είκοσι ημέρες από τη δημοσίευση του
  παρόντος νόμου, μέχρι την 1.11.2013, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί.
  2. Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως επί διαφορών για άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, για τις οποίες έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή και οι οποίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου είναι εκκρεμείς, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 693, και έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν μετά την 1.12.2013, εκδικάζονται υποχρεωτικά, ύστερα από κλήση οποιουδήποτε διαδίκου που κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου και επιδίδεται στον αντίδικο μέσα σε είκοσι ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μέχρι την 1.11.2013, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής.

  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΙΣΧΥΕΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30.11.2012 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΝΩ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1.11.2013 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4172/2013 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ;
  ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΔΙΩΧΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΣΕΠ ΑΠΟ Ν.Π.Ι.Δ.

  ΔΗΛΑΔΗ: ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ = ΕΧΕΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΝΩ
  ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΑΣΕΠ ΣΕ Ν.Π.Ι.Δ. ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ = ΑΝΕΡΓΟΣ!!!

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 13:27 | fotis

  ντροπη και αισχος να απαμακρυνονται παιδια που διοριστηκαν μεσω ασεπ και στην θεση αυτων να μπαινουν βυσματα-συμβασιουχοι, λες και δεν φτανουν αυτοι που υπαρχουν στο δημο αθηναιων!

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 13:00 | Αντιγόνη Νικολάου

  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΙΕΑΔ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΕ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:
  1) Κάτοχοι διδακτορικού, 8 εργαζόμενοι (11,9%)
  2) Κάτοχοι μεταπτυχιακού, 22 εργαζόμενοι (32,4%)
  3) Απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, 29 εργαζόμενοι (43,3%)
  4) Απόφοιτοι Λυκειου, 8 εργαζόμενοι (11,9%)

  Ας μας πει ο κύριος υπουργός τα χαρακτηριστικά του στελεχειακού δυναμικου του δικού του υπουργείου, αν τα γνωρίζει (γιατι στην περίπτωση του ΕΙΕΑΔ μάλλον τα αγνοεί). Επίσης να μας πει σε τι ποσοστό οι υπάλληλοι του υπουργείου του έχουν διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ. Αρκετά με τον εμπαιγμό περί αναβάθμισης του δημοσίου. Έστω και έναν ΑΣΕΠίτη να απολύσετε, είστε αναξιόπιστοι και ανεπαρκείς να κάνετε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στο δημόσιο.

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 13:20 | Σύλλογος

  Θέμα : Επισημάνσεις και προτάσεις επί του σχεδίου νόμου για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ:

  Ο σύλλογος μας στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης και του εκσυγχρονισμού των δημόσιων υπηρεσιών, κατανοεί υποστηρίζει και έχει ζητήσει στο παρελθόν την ανάγκη αλλαγής του υφιστάμενου πλαισίου αξιολόγησης.

  Εδώ και χρόνια οι υπάλληλοι των Π.Ε. Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου παρακολούθησαν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που πλήρωσε το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης και αναμένουν την εφαρμογή του.

  Αντί για αυτό, που εφαρμόζεται σε όλες τις σοβαρές Ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα σε αυτές από τις οποίες παίρνετε τις «ιδέες» σας, προσπαθείτε να θεσπίσετε ένα σύστημα της συγκριτικής αξιολόγησης μέσω του προσδιορισμού ανώτατων ποσοστών υπαλλήλων, που μπορούν να αξιολογηθούν ανά κλίμακα το οποίο στερείται λογικής βάσης καθώς όπως φαίνεται πιστευτέ ότι σίγουρα υπάρχουν κάπου κρυμμένοι «κακοί» υπάλληλοι οι οποίοι προκαλούν όλα τα πρόβλημα στον δημόσιο τομέα και οι οποίοι πρέπει να έρθουν στο φως.

  Θεωρείτε δεδομένο ότι δεν υπάρχουν υπηρεσίες που λειτουργούν σωστά και επιτυγχάνουν τους στόχους που έχετε θέση. Ή μήπως έχετε ξεχάσει ότι πρέπει να θέτετε σε κάθε υπηρεσία στόχους και να έχετε την δυνατότητα να μετράτε τα αποτελέσματα τους και την επιτυχία αυτών των στόχων;

  Αυτό, που είναι δική σας ευθύνη γιατί δεν έγινε ποτέ;;;

  Μήπως για να μπορέσετε τώρα να εφαρμόσετε αυτό το απαράδεκτο οριζόντιο μέτρο με στόχο σας τις απολύσεις του 2014;

  Και ποιος έχει θέσει αυτόν τον στόχο;; Η εισαγωγή αυτής της πρωτοφανούς «νόρμας» κατηγοριοποιεί τους εργαζόμενους σε τρεις (3) βαθμίδες και συγκεκριμένα σε «καλούς», «μέτριους» και «κακούς». Το παράδοξο είναι ότι εκ προοιμίου κρίνεται, το 75% των υπαλλήλων να είναι μέτριοι ή κακοί υπάλληλοι, δηλαδή : – «Άριστοι».

  Μόνο το 25% των υπαλλήλων κάθε Γενικής Διεύθυνσης θα μπορεί να συγκεντρώσει τη μέγιστη βαθμολογία. – «Μέτριοι». Ενδιάμεση βαθμολογία που θα μπορεί να λάβει έως και το 60% του προσωπικού.

  – «Υποψήφιοι για διαθεσιμότητα». Σε αυτή την κατηγορία θα υπαχθεί το 15% του προσωπικού.

  Έτσι καλλιεργείται ο ανήθικος ανταγωνισμός μεταξύ των υπαλλήλων και καθιστά την εργασιακή διαδικασία αντιπαραγωγική και ταυτόχρονα ανανεώνει με άλλη μορφή τις πελατειακές σχέσεις.

  Με το επίχρισμα της «αξιοκρατίας» και τις «αξιολόγησης» επιχειρείται μια νέα δεξαμενή με στόχο την προώθηση της πολιτικής των απολύσεων προκειμένου να ικανοποιηθούν οι μνημονιακές δεσμεύσεις και όχι η αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης.

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Σε αντίθεση με τα παραπάνω, εμείς οι εργαζόμενοι προκρίνουμε τα συστήματα που στοχεύουν στην ομαδική εργασία και συνεργασία, με στόχο να καταστήσουν όλους εμάς αλλά και τον καθένα χωριστά, «μέρος της δημιουργίας – προσπάθειας» για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών μας.

  Για το λόγο αυτό σας παραθέτουμε τις εξής επισημάνσεις και προτάσεις :

  Άρθρο 19: Ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα αξιολόγησης Κατάργηση της ποσόστωσης (δεν ακυρώνεται η ουσιαστική αξιολόγηση και ο ανταγωνισμός)

  Επιπλέον η κατάργηση της δυνατότητας «…επιμερισμού…» λειτουργεί αποτρεπτικά σε τυχόν αυθαίρετες, αυταρχικές και ιδιοτελείς πολιτικές υπηρεσιακών παραγόντων.

  Σκεφθείτε την ευκολία με την οποία θα μπορεί να στοχοποιηθεί αναίτια από έναν και μόνο υπάλληλο, μια οργανική μονάδα, προκειμένου να καταργηθεί.

  Επειδή και οι κρίνοντες πρέπει να κρίνονται, θεωρούμε ότι σε όλους τους εργαζόμενους επιβάλλεται να τους δοθεί η δυνατότητα να αξιολογήσουν τους συναδέλφους προϊστάμενους τους, επηρεάζοντας κατά ένα μέρος την τελική βαθμολογία τους καθώς στο τέλος της διαδικασίας θα έχουν όλοι την ευκαιρία να δούνε πως φαίνονται στα μάτια των συναδέλφων τους.

  Χρήσιμο θα ήταν να προσμετρηθεί και η αξιολόγηση από το εξωτερικό περιβάλλον όπως προβλέπει το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης

  Η τεχνική αυτή προσδοκά να δώσει πιο ακριβή αποτελέσματα για την αξιολόγηση αφενός των προϊσταμένων και αφετέρου των υπηρεσιών. Δεν είναι κάτι καινοφανές. Παρόμοια αξιολόγηση για παράδειγμα συναντάμε σε όλες τις σοβαρές επιμορφωτικές – εκπαιδευτικές πράξεις, αλλά και σε μεγάλους ιδιωτικούς οργανισμούς.

  Άρθρο 26: Γνωστοποίηση των εκθέσεων Δεν είναι διοικητικά ορθό να κοινοποιείται στον υπάλληλο η τελευταία σελίδα της έκθεσης. Ο αξιολογούμενος επιβάλλεται να έχει πλήρες φωτοαντίγραφο της έκθεσης ώστε να έχει απόλυτη γνώση του περιεχομένου της αξιολόγησης ανεξαρτήτως καλής ή κακής βαθμολογίας, δίχως να προσφεύγει με έγγραφα αιτήματα για το αυτονόητο.

  Άρθρο 29: Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης Η μείωση των διορισμένων μελών επιτροπής (από 6μελή σε 3μελή) και η συμμετοχή συγκεκριμένης κατηγορίας υπαλλήλων (μόνο τρεις Γενικοί Διευθυντές) καθώς και η απουσία αιρετού εκπροσώπου των υπαλλήλων δεν διασφαλίζει την αντικειμενικότητα της κρίσης και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Στη συνείδηση των εργαζομένων, η ισομερής συμμετοχή αιρετών και διορισμένων συναδέλφων στο συλλογικό όργανο παρέχει τα επαρκή εχέγγυα της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας κατά την κρίση της προσφυγής.

  Άρθρο 31: Μεταβατικές διατάξεις Είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι αρκετές υπηρεσίες με ευθύνη πολιτικών ή υπηρεσιακών παραγόντων δεν εφαρμόζουν το άρθρο 12 του ΠΔ 318/1992 Ως εκ τούτου δεν είναι δίκαιο να αξιολογηθούμε για το παρελθόν έτος 2013 με διατάξεις που δεν γνωρίζαμε και μάλιστα δεν έχουν ακόμα ψηφισθεί από τη βουλή.

  Σας ευχαριστούμε. Με εκτίμηση

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος Αντώνιος Γκίκας

  Ο Γενικός Γραμματέας Βασίλειος Γιαννούρης

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 13:06 | ΕΝΑΣ ΑΣΕΠΙΤΗΣ

  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ [Ν.Π.Ι.Δ.] ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕ ΑΣΕΠ.
  Προς:
  Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κάρολο Παπούλια,
  Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Αντώνη Σαμαρά,
  Το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
  Τις τελευταίες μέρες με αφορμή την ψήφιση του «πολυνομοσχεδίου» ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και τα ΝΠΙΔ του Δημοσίου στοχοποιούνται ως άντρο ρουσφετολογίας για να παρέχουν άλλοθι για τις όποιες απολύσεις. Αποσιωπάται επιμελώς ότι εδώ και χρόνια υπήρξαν πολλές προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ που τροφοδότησαν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με νέους ανθρώπους, κατά κανόνα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι οποίοι προσλήφθηκαν με την εγκυρότητα αυτής της ανεξάρτητης αρχής.
  «Θα διώξουμε όλους τους επίορκους, όλους αυτούς που μπήκαν από το παράθυρο και όχι με αξιοκρατικό τρόπο, τους κοπανατζήδες, θα κλείσουμε τους Οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα που δεν προσφέρουν έργο», «δεν θα κάνουμε ανθρωποθυσίες» διατείνεται ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κύριος Αντώνης Μανιτάκης. «Θέλουμε την αφρόκρεμα» διακηρύσσει ο κύριος Τόμσεν με τον κύριο Γ. Στουρνάρα δίπλα του να συναινεί.
  Επειδή κυριαρχεί η ηθελημένη άγνοια και η σκόπιμη παραπληροφόρηση δηλώνουμε πως έχουμε προσληφθεί στα ΝΠΙΔ στα οποία υπηρετούμε με αξιοκρατικές διαδικασίες μέσα από την επίβλεψη, έλεγχο και επικύρωση από το ΑΣΕΠ. Η ανεξάρτητη αυτή αρχή επικύρωσε τις προσλήψεις μας και, σε όσες περιπτώσεις έκρινε ότι οι νεοπροσληφθέντες δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, διέταξε τις Υπηρεσίες τους να προβούν σε απολύσεις κι ενώ ήδη είχαν αναλάβει καθήκοντα, ασκώντας με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικό ρόλο και διασφαλίζοντας τον αδιάβλητο και αξιοκρατικό χαρακτήρα της διαδικασίας.
  Οι περισσότεροι από εμάς που διοριστήκαμε με αυτές τις διαδικασίες μέσα από το ΑΣΕΠ έχουμε υψηλά επιστημονικά και ερευνητικά προσόντα και είμαστε εξειδικευμένοι στα ζητήματα που δραστηριοποιούνται οι Υπηρεσίες μας. Οι διαδικασίες της πρόσληψής μας μέσω ΑΣΕΠ είναι ή θεωρούνται υποδεέστερες από τις διαφημιζόμενες νέες «αντικειμενικές» προσλήψεις; Οι τίτλοι σπουδών μας, οι οποίοι έχουν ήδη αξιολογηθεί από το ΑΣΕΠ είναι λιγότερο έγκυροι; Η εργασιακή μας εμπειρία δεν μπορεί να συμβάλει στο παραμικρό στην αναβάθμιση του Δημοσίου; Η απόλυσή μας με μοναδικό κριτήριο την κατάργηση του ΝΠΙΔ στο οποίο υπηρετούμε σε ποιο βαθμό θα συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση, η οποία κατά τα λεγόμενα αποτελεί πρωταρχικό στόχο της δημόσιας διοίκησης και άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης; Για ποιούς λοιπόν λόγους αποσιωπάται η ύπαρξή μας;
  Γιατί κυριάρχησε αυτή η ισοπεδωτική αντίληψη και δεν δίνεται σε όσους έχουν διοριστεί με ΑΣΕΠ σε ΝΠΙΔ, εφόσον οι οργανισμοί τους θεωρούνται περιττοί, η δυνατότητα μετακίνησης σε κάποιες από τις πολλές κενές θέσεις που υπάρχουν σε όλο το εύρος του δημοσίου; Πόσο μάλλον όταν το αντικείμενο των καταργούμενων φορέων ενσωματώνεται ή απορροφάται από άλλες δημόσεις υπηρεσίες με τραγικά μεγάλα οργανικά κενά;
  Και επιτέλους τί είναι το ΑΣΕΠ για την Ελληνική Πολιτεία: ένα αδιάβλητο, αξιοκρατικό και ευρέως αποδεκτό από την κοινωνία μέσο πρόσληψης για την επάνδρωση της δημόσιας διοίκησης ή κάτι που αλλάζει περιεχόμενο κατά περίσταση; Δεν ακυρώνουν τη θεσμικότητα του ΑΣΕΠ οι εξαγγελίες για «αντικειμενικές» νέες προσλήψεις από την ίδια ανεξάρτητη αρχή που επικύρωσε πριν κάποια χρόνια τις προσλήψεις αυτών που στοχοποιούνται σήμερα ως υποψήφιοι απολυμένοι;
  Η άγνοια και η αδιαφορία δεν είναι καλοί σύμβουλοι μιας χρηστής διοίκησης. Οδηγούν συχνά σε παράλογες και καταστροφικές αποφάσεις. Πολύ περισσότερο, όμως, η διαπόμπευση πως έχουμε προσληφθεί όλοι με ρουσφετολογικό τρόπο αποτελεί άμεση προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και καταρράκωση της κοινωνικής μας υπόληψης.

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 13:56 | GIANNIS KL.

  ΞΕΝΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ από τους επίορκους (των οποίων τα υπηρεσιακά συμβούλια κάνουν μήνες για να εκδώσουν αποφάσεις), τους άπειρους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου των Δήμων (που χάρη σε δικαστικές αποφάσεις παραμένουν και μισθοδοτούνται κανονικά επί χρόνια), τους καταρτιζόμενους του προγράμματος Stage (που επίσης με προσωρινές διαταγές επίσης παραμένουν στις θέσεις τους και μισθοδοτούνται).
  ΣΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΣΕΠ ΣΕ Ν.Π.Ι.Δ.!!!

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 13:36 | nikos papa.

  ΑΣΕΠΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΓΙΝΑΜΕ ΕΝΑ?
  ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΩΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ?
  ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟ, ΜΑΣΤΕΡ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΣΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΕ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ?
  ΕΛΕΟΣ ΚΥΡΙΟΙ!!!
  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΑΞΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΑ Ν.Π.Ι.Δ. ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ!
  ΕΣΕΙΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΟ ΑΛΛΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΙΩΞΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΣΕΠ ΣΕ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΤΕ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ-ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ!
  ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΑΞΗ!
  ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ!
  ΚΑΛΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΕ ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΟΜΕΘΑ ΠΩΣ ΘΑ ΓΕΛΑΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΔΑΛΟ ΚΑΤΣΙΚΙ!

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 13:45 | LINTA

  ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΑΣΕΠ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΑΠΟ Ν.Π.Ι.Δ.!!!
  ΠΡΟΣΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΕΠ!!
  ΚΑΤΑΠΑΤΑΤΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ!
  ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ Ν.Π.Ι.Δ.

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 13:12 | ΑΜΑΛΙΑ Λ.

  Εξαιρέστε τους ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ που διαθέτουν τα απαιτούμενα πτυχία-προσόντα από τις απολύσεις σε περίπτωση κλεισίματος ενός Ν.Π.Ι.Δ.
  ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ από τους επίορκους (των οποίων τα υπηρεσιακά συμβούλια κάνουν μήνες για να εκδώσουν αποφάσεις), τους άπειρους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου των Δήμων (που χάρη σε δικαστικές αποφάσεις παραμένουν και μισθοδοτούνται κανονικά επί χρόνια), τους καταρτιζόμενους του προγράμματος Stage (που επίσης με προσωρινές διαταγές επίσης παραμένουν στις θέσεις τους και μισθοδοτούνται).

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 13:49 | ΑΣΠΑΣΙΑ ΡΟΓΚΑ

  ΙΔΟΥ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ :

  – Εδάφιο γ παρ. 1 του άρθρου 18 :
  γ) Τα Υπουργεία ή οι φορείς στους οποίους περιέρχονται οι αρμοδιότητες των καταργούμενων με το νόμο αυτό φορέων, δύνανται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, να συνάψουν τις απολύτως αναγκαίες, για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εκκρεμών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, που είχαν αναλάβει οι ανωτέρω φορείς, συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου
  – Άρθρο 11: Κατάργηση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών και μετατροπή του σε εργαστήριο της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.
  2. Το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στο ΝΠΙΔ «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών», αποτελούμενο από δύο (2) υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπηρετούντες από το έτος 1985, εντάσσεται στο προσωπικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διατίθεται στη Νομική Σχολή του.

  – Άρθρο 06: Κατάργηση της Ανώνυμης Εταιρίας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων και μεταφορά των αρμοδιοτήτων της
  3. Από την κατάργηση της Εταιρίας:
  α. Το σύνολο του προσωπικού, ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης, που υπηρετεί στους σταθμούς διοδίων των Μαλγάρων και του Ακτίου μεταφέρεται και εντάσσεται αυτοδίκαια στην εταιρία με την επωνυμία Εγνατία Οδός Α.Ε. σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας. Το εν λόγω προσωπικό κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές, ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας και προσωπικές διαφορές δεν διατηρούνται. Για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

  ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΛΥΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΣΕΠΙΤΕΣ;;;;ΝΤΡΟΠΗ.