Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 36: Μετάταξη υπαλλήλων στις γραμματείες δικαστηρίων

Για τη μετάταξη υπαλλήλων που τελούν σε διαθεσιμότητα στις γραμματείες δικαστηρίων τα αρμόδια δικαστικά συμβούλια εγκρίνουν τον πίνακα επιλογής του οικείου Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή του Τριμελούς Συμβουλίου της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4024/2011, το οποίο καταρτίζει ενιαίο για όλους τους φορείς πίνακα διάθεσης, πριν από την έκδοση της απόφασης μετάταξης του οργάνου διοίκησης στο δικαστήριο στο οποίο μετατάσσονται οι υπάλληλοι.