Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 01:Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων

1. Το άρθρο 1 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’) τροποποιείται ως εξής:
«Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.»
2. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’) καταργούνται και η παρ. 2 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005 καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ.
β) Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ’, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α’ ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόμενους για το σύνολο των συναλλαγών τους με τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α’.
Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α’, ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.
Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.
Οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους κατατίθενται φωτοαντίγραφα, κατά τα ανωτέρω, υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσουν την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου εν συνεχεία κοινοποιούνται στην καθύλην αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 και που επιβάλλονται στον υπεύθυνο, εφόσον η πράξη αυτή δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αμέσως.
γ. Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 2690/1999 –ΦΕΚ 45 Α’) που το εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος. Αντίγραφα των ανωτέρω επικυρώνονται και από δικηγόρους ή συμβολαιογράφους, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση των λειτουργημάτων τους.
Ομοίως, οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος.
δ. Η απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α’, όταν προβλέπεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία, καταργείται με την παρέλευση τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κάθε φορά αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, η διατήρηση της απαίτησης υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων σε διαδικασίες, εφόσον το επιβάλλουν εξαιρετικοί λόγοι, που αναφέρονται ρητώς σε αυτήν.
ε. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ’, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται κάθε ειδική ή γενική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις αυτού.»

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 15:28 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΕΟΨΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΣΥΧΟΣ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ,ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΝΩ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗ? ΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ (ΟΧΙ ΕΝΤΥΠΗ ΤΟΥ 1599/1986)ΕΦΟΣΟΝ ΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ.

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 15:15 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η επικύρωση αντιγράφων σε ότι αφορά την πιστοποίηση προσόντων στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, Δημοσίου κ.τ.λ. , καθώς δεν επαρκούν οι προθεσμίες των ενστάσεων για έλεγχο των δικαιολογητικών υποψηφίου και εξακρίβωση της γνησιότητάς τους από τους συνυποψηφίους του.
  Στις άλλες περιπτώσεις οι φωτοτυπίες των εγγράφων θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωσητου Ν.1599/1986 αυτών που τα καταθέτουν, ότι είναι φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων τα οποία κατέχουν.

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 14:41 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η επικύρωση αντιγράφων σε ότι αφορά την πιστοποίηση προσόντων στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, Δημοσίου κ.τ.λ. , καθώς δεν επαρκούν οι προθεσμίες των ενστάσεων για έλεγχο των δικαιολογητικών υποψηφίου και εξακρίβωση της γνησιότητάς τους από τους συνυποψηφίους του.
  Στις άλλες περιπτώσεις οι φωτοτυπίες των εγγράφων θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωσητου Ν.1599/1986 αυτών που τα καταθέτουν, ότι φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων τα οποία κατέχουν.

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 12:08 | Α.Αλεξοπούλου

  Ως μεταφράστρια (Μεταφραστικής Υπηρεσίας) έχω έρθει αρκετές φορές αντιμέτωπη με πλαστά έγγραφα. Ωστόσο οι μεταφραστές δεν έχουν την κατάλληλη κατάρτιση να εντοπίσουν πάντα όλα τα πλαστά έγγραφα αφού η τεχνολογία κάνει θαύματα.
  Καιρός είναι να αναλάβει ο πλαστογράφος / κάτοχος του πλαστού, την ευθύνη ο ίδιος, και όχι ο μεταφραστής.
  Ελπίζω να διατυπωθεί με σαφήνεια και να συμπεριληφθούν στην Απόφαση Υπουργού, τα έγγραφα απαλλαγμένα από διατυπώσεις (επικυρώσεις), που κατατίθενται στην Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και να μην αποτελέσουμε για άλλη μια φορά, χρυσή εξαίρεση.
  Να τονίσω ότι οι Δικηγόροι που μεταφράζουν εφαρμόζουν ήδη το μέτρο αυτό τώρα και χρόνια και ότι κατ`αυτόν τον τρόπο δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός ανάμεσα στους δικηγόρους και στην Μεταφραστική Υπηρεσία.
  Ευχαριστώ θερμά

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 12:31 | Κωνσταντινος Β.

  Συμφωνώ απόλυτα με τη κατάργηση των επικυρώσεων αλλα διαφωνώ κάθετα με την παράγραφο γ αφού η συγκεκριμένη παράγραφος θα αποτελέσει τροχοπέδη στην εφαρμογή της.
  Για πιο λόγο το Δημόσιο θα πρέπει να αποτελεί τον εγγυητή της γνησιότητας των εγγράφων κατά τη διάρκεια συναλλαγής μεταξύ ιδιωτών;;;

  Για πιο λόγο το Δημόσιο θα πρέπει να δαπάνα πόρους ,προσωπικό και εργατοώρες για την επικύρωση εγγράφων που προορίζονται για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών;;;

  Η συγκεκριμένη παράγραφος δε θα αποτελέσει παραθυράκι για ευθυνόφοβους υπάλληλους ωστε να παραπέμπουν τους πολίτες για επικύρωση;;

  Θεωρώ οτι η συγκεκριμένη παράγραφος θα πρέπει να απαλειφθεί πλήρως από το νόμο ή
  εναλλακτικα προτείνω τη ΧΡΕΩΣΗ αυτών των επικυρώσεων αφου η υποχρέωση του κράτους για δωρεάν εξυπηρέτηση σταμάτα με την εφαρμογή του άρθρου και άρα οποιαδήποτε πράξη επικύρωσης για ιδιωτικές συναλλαγές αποτελεί κόστος για το κράτος!!!

 • 20 Ιανουαρίου 2014, 21:01 | Καλοδήμος Δ.-Φυσικός

  Λόγω δουλειάς βρέθηκα στο παρελθόν σε θέση παραλαβής πτυχίων. Διαπίστωσα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πτυχίων θα μπορούσε εύκολα να αντιγραφεί . Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές έχουν ανακαλυφθεί πλαστά πτυχία σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. Η λύση που προτείνω σε αυτό το πρόβλημα είναι η εξής. Όλοι οι τίτλοι (απολυτήρια σχολείων, πτυχία και μεταπτυχιακά ΑΕΙ & ΤΕΙ, κλπ) να έχουν έναν μοναδικό αριθμό (αριθμό μητρώου) που θα παίρνουν όταν καταχωρούνται σε μια κεντρική βάση δεδομένων από τους εκδότες τίτλων που μπορεί να είναι κάθε φορά: σχολεία , ΑΕΙ , ΤΕΙ, φορείς πιστοποίησης ξένων γλωσσών και πληροφορικής κλπ.
  Η καταχώριση θα περιέχει τα πλήρη στοιχεία του πτυχίου.
  Για τους τίτλους που είναι ήδη σε κυκλοφορία θα μπορούσε να ξεκινήσει η διαδικασία καταχώρισης ή από τους εκδότες ή σε συνεργασία με τους εκδότες έτσι ώστε να ελεγχθεί η γνησιότητά τους. Με τη διαδικασία αυτή θα έχουμε και γνήσιους τίτλους και θα γλυτώσουμε πολλές εργατοώρες πολιτών και υπηρεσιών για τον έλεγχο της γνησιότητας (ακριβές αντίγραφα). Προτείνω επίσης όλα τα στοιχεία των τίτλων να είναι δημοσιευμένα στο διαδίκτυο .
  Η υλοποίηση αυτής της δράσης θα μπορούσε να γίνει μέσα από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr/)

 • 20 Ιανουαρίου 2014, 20:39 | Γιάννης Σκουληκάρης

  Προτείνω να υπογράφει ο υποβάλλων επάνω στη φωτοτυπία (ή στην πίσω σελίδα) ότι αυτή είναι πιστό αντίγραφο του γνήσιου πρωτότυπου. Με τον τρόπο αυτό αναλαμβάνει ο υπογράφων την ευθύνη και για τη γνησιότητα του πρωτότυπου και για την πιστότητα του αντιγράφου.

  Σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι το πρωτότυπο έχει πλαστογραφηθεί, αρκεί η υπογραφή για την αντίστοιχη δίωξη και την επιβολή κυρώσεων. Αυτό θα αποτρέψει αρκετούς (αλλά όχι βεβαίως όλους) τους επίδοξους πλαστογράφους.

  Και μήν υποτιμάτε τον ψυχολογικό παράγοντα. Μπορεί κάποιος, ελαφρά τη καρδία, να υποβάλει φωτοτυπία ενός πλαστού ή αλλοιωμένου πιστοποιητικού, αλλά θα το σκεφτεί δύο φορές να υπογράψει ο ίδιος την πιθανή καταδίκη του.

  Απλό, δεν είναι;

 • 20 Ιανουαρίου 2014, 17:21 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΟΡΘΟ. ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΙΝ ΜΙΑ ΑΧΡΗΣΤΗ, ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

 • 19 Ιανουαρίου 2014, 22:07 | ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΑΡΑΣ

  Επιτέλους το Δημόσιο ξύπνησε! Μετά από πολύ καιρό κατάλαβε ότι οι ατελείωτες ουρές σε ΚΕΠ, Αστυνομικά Τμήματα και δημόσιες υπηρεσίες για την επικύρωση αποτελεί μέγιστο διοικητικό βάρος για τους πολίτες. Είναι απόλυτα σωστό να εξισώνεται η υποβολή φωτοαντιγράφου με υπ. Δήλωση χωρίς βέβαια να κατατίθεται έντυπο δήλωσης μαζί με το φωτοαντίγραφο, πράγμα που ορισμένοι που κόπτονται για την πλαστότητα αγνοούν ότι ισχύει και σήμερα. Ας προχωρήσουμε λοιπόν σε ριζοσπαστικές λύσεις διότι διαφορετικά δεν έχουμε δικαίωμα να βρίζουμε το κράτος για γραφειοκρατία και εμείς τελικά οι πολίτες να διαφωνούμε όταν πάει κάτι να γίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Κι ένα τελευταίο, ποιος νομίζει από τους συμπολίτες μας που σχολίασαν τη ρύθμιση ότι ο υπάλληλος που έχει μπροστά του 100 άτομα με εκατοντάδες έγγραφα προς επικύρωση, ελέγχει τη γνησιότητα του πρωτοτύπου και μετά προχωρά στην επικύρωση? Σας έχει τύχει ποτέ να ελέγξουν το πρωτότυπο όταν πάτε για επικύρωση φωτοαντιγράφου? Μήπως δεν είναι παρά μια εντελώς τυπική διαδικασία που έχει φτάσει στα όριά της? Άλλα κράτη της ΕΕ το δοκίμασαν γιατί όχι κι εμείς?

 • 19 Ιανουαρίου 2014, 16:04 | theodosis

  Είναι πραγματικά απίστευτο το πόσοι θεωρούν ότι η επικύρωση ή μη ενός αντιγράφου προσδίδει ή όχι κύρος στο έγγραφο.

  Ο υπάλληλος, ενώπιον του οποίου προσκομίζεται έως σήμερα το προς επικύρωση φωτοαντίγραφο, ουδεμία ευθύνη έχει για το εάν το αντίγραφο ή ακόμα και το πρωτότυπο είναι πλαστογραφημένα.

  Αυτό που κάνει είναι ένας έλεγχος εξ απλής αντιπαραβολής της ομοιότητας των δύο εγγράφων και προβαίνει σε μία πράξη επί του αντιγράφου.

  Ορθώς προτείνεται η απλοποίηση της διαδικασίας.

  Περαιτέρω θα πρέπει να καταργηθεί και η υποχρέωση γνησίου της υπογραφής όταν υπάρχει αυτοπρόσωπη κατάθεση της δήλωσης ενώπιον του υπαλλήλου, η οποία θα μπορούσε να πιστοποιείται επί της σφραγίδας εισερχόμενου πρωτοκόλλου στην εκάστοτε Υπηρεσία.

 • 18 Ιανουαρίου 2014, 18:17 | Γιάννης Παπαγεωργόπουλος

  Σωστή η ρύθμιση. Για όσους θεωρούν ότι θα αυξηθεί η πλαστογραφία, υπενθυμίζεται ότι με την επικύρωση ο υπάλληλος του ΚΕΠ δεν βεβαιώνει τη γνησιότητα του πρωτότυπου εγγράφου (άλλωστε, δεν θα μπορούσε και να το κάνει αυτό) αλλά ότι τα στοιχεία στο αντίγραφο είναι ίδια με το πρωτότυπο (που μπορεί να είναι και πλαστογραφημένο).

 • 17 Ιανουαρίου 2014, 14:20 | Senator

  Θα πρέπει να διασφαλιστεί πως ο πολίτης δεν θα έχει και τις 2 επιλογές δλδ αν θέλει να τα επικυρώνει ή αν θέλει όχι .
  Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα δημιουργηθεί χάος κυρίως στα ΚΕΠ που ενώ θα εξηγούν στους πολίτες ότι δεν χρειάζεται επικύρωση αυτοί θα επιμένουν για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο φοβούμενοι την στρεβλή δημόσια διοίκηση.

  Αν υπάρξει το παραθυράκι όπως στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση τότε δεν θα έχει καμία ισχύ η συγκεκριμένη νομοθεσία.Αντιθέτως θα αναγκάσει τους υπαλλήλους που επικυρώνουν,να το κάνουν ώστε να μην έρχονται σε αντιπαράθεση με τους πολίτες.

  Η λύση που θα έλυνε τα χέρια και στον Πρόεδρο του ΕΟΠΠΕΠ και στον ΑΣΕΠ άλλα και στον έλεγχο από τις Δνσεις Προσωπικού με τα πτυχία,απολυτήρια θα ήταν να περαστούν σε μια Online Εφαρμογή όλα τα πτυχία και απολυτήρια από Δημόσια Πανεπιστήμια και Σχολεία που θα έχουν πρόσβαση συγκεκριμένοι υπάλληλοι και θα μπορούν να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή την εγκυρότητα του εκάστοτε πτυχίου ή απολυτηρίου.Είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κάτι τόσο απλό.

 • 17 Ιανουαρίου 2014, 01:45 | ΚΏΣΤΑΣ

  Είμαι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ισοτιμιών του ΕΟΠΠΕΠ και θεωρώ ότι στην κατάργηση της υποχρέωσης της προσκόμισης θεωρημένων φωτοαντιγράφων δεν θα πρέπει να περιληφθούν οι τίτλοι σπουδών που προσκομίζονται για ισοτίμηση.
  Δυστυχώς ήδη μας προσκομίζουν πολλούς πλαστούς τίτλους. Πλαστογραφούν ακόμη και αποφάσεις μας. Πολύ εύκολα θα πλαστογραφήσουν την υπογραφή δικηγόρου αλλά και δημόσιας αρχής και θα μας προσκομίσουν φωτοτυπια τίτλου την επιβεβαιωση του οποίου εμείς θα ζητήσουμε από το εκπαιδευτικό ίδρυμα του Εξωτερικού, μεσω του Υπουργείου Εξωτερικών. Φαντάζεστε πόσο θα αυξηθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης.
  Ένας ακόμη λόγος για την εξαίρεση των τίτλων από την κατάργηση της υποχρέωσης της προσκόμισης θεωρημένων φωτοαντιγράφων είναι ότι πολλοί εκδότες σχολικών τιτλων έχουν καταργηθεί και μάλιστα αρκετοί πολλά χρόνια πριν.
  Η ανάκληση μιας απόφασης με την οποία χορηγήθηκε μια ισοτιμία, σε περίπτωση που διαπιστωθει ότι το έγγραφο που προσκομίστηκε ήταν παραποιημένο, είναι μία πράξη που έχει επιπτώσεις σοβαρές. Ακόμη σοβαρότερο όμως είναι να λάβει κάποιος καταχρηστικά μία ισοτιμία και με βάση αυτή να ασκεί ένα επάγγελμα που να θέτει σε κίνδυνο το κονωνικό σύνολο, όπως για παράδειγμα αν ασκεί επάγγελμα υγείας ή είναι χειριστής αεροπλάνου.

 • 16 Ιανουαρίου 2014, 19:49 | ΓΙΩΡΓΟΣ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ

  Θα μπορούσα να γράψω ένα εκτενέστατο κείμενο, προκειμένου να επιχειρηματολογήσω για την ανόητη τροπολογία που θα κάμετε για άλλη μια φορά. Ποιοι πραγματικά το σκέφτηκαν πάλι; Όλοι αυτοί έχουν εργαστεί ποτέ στο δημόσιο, για να δουν την καθημερινή πάλη με τα πλαστά έγγραφα που προσπαθούν να «περάσουν» οι κάθε λογής επιτήδειοι; OXI
  Μια απλή παρατήρηση μόνο. Το τι πλαστά έγγραφα θα πασάρουν στις υπηρεσίες δεν λέγεται. Θα γελάσει και το «ποικιλόχρωμον ερίφιον» ή κοινώς και το παρδαλό κατσίκι.
  ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΠΛΕΟΝ.

 • 16 Ιανουαρίου 2014, 18:47 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  να συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον πολίτη διαφορετικά σε περίπτωση πλαστογραφίας θα ρίχνεται η ευθύνη από τον δράστη προς τον υπάλληλο. Είναι υποκρισία να καταργούνται άδειες των υπαλλήλων για να βρεθούν περισσότερες εγατοώρες και ταυτόχρονα να σπαταλώνται χιλιάδες εργατοώρες για να ελέγχουν τις φωτοτυπίες…ποιος χαρτογιακάς σκέφτεται τόσο αντιπαραγωγικά??

 • 16 Ιανουαρίου 2014, 12:26 | ΔΩΡΑ

  Οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους κατατίθενται φωτοαντίγραφα, κατά τα ανωτέρω, υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσουν την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%)

  Μετακυλίεται διαρκώς δουλειά από τη μια Υπηρεσία στην άλλη. Από τις ΔΟΥ στις τράπεζες κ.ο.κ. Παντού ωστοσο αποψιλώνεται το προσωπικό. Ποιός θα κάνει τη διασταύρωση, πχ στο ΙΚΑ, όταν οι συντάξεις κάνουν τρια χρόνια; Θα πρέπει να το πάρει, να το σκανάρει, να βρει το email που θα σταλεί αφού τηλεφωνήσει, γιατί πολλοί υπάλληλοι είναι ηλεκτρονικά αναλφάβητοι, ώστε να ανοίξουν το google και να ψάξουν. Μετά ο άλλος στον εκδότη Φορέα θα πρέπει να το πρωτοκολλήσει, να πάει να ανοίξει ένα ντοσιέ, να τσεκάρει, να το πάει στον προϊστάμενο, να συνταχθεί έγγραφο, να αποσταλεί κτλ.
  Αφού τα απλοποιούμε τόσο, ας κάνουμε υποχρεωτική την ηλεκτρονική υποβολή και μόνο. Μετά διακινείτε ευκολότερα και ξεφορτωνόμαστε και τα έντυπα αρχεία.
  Ευχαριστώ.

 • 16 Ιανουαρίου 2014, 11:55 | Κάρολος

  Θεωρώ πως θα ήταν καλύτερο να επισπευθούν οι διαδικασίες με την καθιέρωση της ψηφιακής υπογραφής, η οποία ήδη δρομολογείται, προκειμένου να επιτευχθεί η εξοικονόμηση πόρων, ώστε να αποθηκεύονται τα δικαιολογητικά σε βάση δεδομένων ή από όπου θα έχει δικαίωμα να τα αντλεί ο υπάλληλος ανάλογα με το είδος της αίτησης.

 • 16 Ιανουαρίου 2014, 11:50 | Litsa

  Νομίζω ότι είναι σε λάθος βάση η κατάργηση αυτή γιατί ήδη έχουμε μεγάλο πρόβλημα πλαστογραφίας και με τα πρωτότυπα έγγραφα που μας προσκομίζονται. Θα πρέπει να βρεθεί μια άλλη φόρμουλα γιατί το πρόβλημα δεν είναι η επικύρωση ούτε σπαταλάμε χρόνο για να την κάνουμε. Θα μπορούσε για παράδειγμα ο υπάλληλος που παραλαμβάνει ένα έγγραφο όχι ιδιωτικό να το κάνει ο ίδιος αντίγραφο εφόσον πρόκειται για την υπηρεσία του βλέποντας το πρωτότυπο. Για τα έγγραφα που εκδίδονται από τις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες νομίζω ότι αν όλα καταχωρούνται ηλεκτρονικά πια θα μπορούσαν οι υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της ίδια της εφαρμογής να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της διοικητικής πράξης ή απόφασης. Επίσης η ποινές για την πλαστογραφία και την υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης είναι πάρα πολύ μικρές και δεν νομίζω ότι σταματούν το παραβάτη για την εκτέλεση νέας όμοιας πράξης. Επίσης θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη ότι και το γνήσιο υπογραφής δεν είναι αξιόπιστο γιατί σε πολλές υπηρεσίες κάνουν το γνήσιο της υπογραφής (αν έχεις γνωστό) χωρίς ο ίδιος ο υπογράφων να είναι παρών. Δεδομένου ότι όλοι πια έχουν κλειδάριθμο θα μπορούσε ενδεχομένως η αίτηση των πολιτών να γίνει και αυτή με ψηφιακή υπογραφή για να αποφεύγονται κι οι πλαστογραφήσεις αυτών. Εν κατακλείδι η κατάργηση δεν διασφαλίζει τίποτα και ούτε το 5% είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα. Επίσης πολλά παράνομα πράγματα γίνονται και από τους δικηγόρους οι οποίοι προκειμένου να έχουν δουλειά επικυρώνουν ξενόγλωσσα έγγραφα χωρίς να έχουν APOSTILE ή προξενικές θεωρήσεις.

 • 15 Ιανουαρίου 2014, 20:44 | apostolis mosxovis

  κατ αρχάς να σας συγχαρώ που επιτέλους τολμάτε να τα «βάλετε» με το βαθύ κράτος.
  Ενώ στο να κόβετε συντάξεις και μισθούς σας είναι πολύ εύκολο (βλέπε την ταχύτητα με την οποία το κάνατε τα προηγούμενα χρόνια…),στερώντας απο την κατανάλωση εκατομμύρια ευρώ συν τοις άλλοις, το να καταργήσετε άχρηστους και πολυδάπανους φορείς, οι οποίοι δεν προσφέρουν τίποτα στην οικονομία και την κοινωνία, σας είναι πάρα πολύ δύσκολο, πράγμα για το οποίο απορούν και οι εταίροι μας,(βλέπε πρόσφατες δηλώσεις της κ.Δαμανάκη).
  Γιατί άραγε υπάρχει αυτή η δυστοκία?
  Επίσης γιατί καταργείτε μόνο τόσους φορείς?
  Δεν υπάρχουν άλλοι φορείς,με τεράστια λειτουργικά έξοδα (μισθοί ΔΣ, νομικών συμβούλων, έξοδα συνεδριάσεων, κλπ, κλπ) που δεν προσφέρουν ή που κάλλιστα θα μπορούσαν να συγχωνευτούν ή να ενταχθούν σε κάποια περιφέρεια ή Υπουργείο. Δεν πείθετε πλέον.
  Κύριε Υπουργέ,
  τολμήστε,
  φθάνει πιά η υποκρισία και το προσωπικό και κομματικό συμφέρον πάνω απο το εθνικό συμφέρον.
  Η κοινωνία μας έχει ανάγκη απο τολμηρούς πολιτικούς, που ήρθαν στην πολιτική να προσφέρουν και όχι να αρπάξουν.
  Αν δεν τολμήσετε τώρα, η ιστορία θα σας κρίνει αμείλικτα ως ανίκανους και προδότες του λαού που σας εμπιστεύτηκε.