Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 04: Απλούστευση αδειοδότησης παραγωγών

Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ, της παραγράφου 1 «Δικαιούχοι παραγωγικών Αδειών» του άρθρου 3 «Παραγωγικές, άδειες πωλητών λαϊκών αγορών» του Π .Δ. 51/2006 (ΦΕΚ 53 Α’) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών», όπως ισχύει, προστίθεται το εξής:
«Ειδικά για τις περιπτώσεις των παραγωγών αλιέων και των ιχθυοκαλλιεργητών, η παραγωγική άδεια ισχύει για δώδεκα (12) μήνες και ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα, περισσότερες φορές.»