Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 11: Κατάργηση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών και μετατροπή του σε εργαστήριο της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

1. Το Ν.Π.Ι.Δ. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό με τον τίτλο «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών» [Ι.Δ.Μ.Ε. -Ν.Π.Ι.Δ. μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα – του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών] το οποίο ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αρ. 588/1984 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ αρ. 210/27.12.1984) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Τεχνολογίας και Έρευνας υπό τον τίτλο «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών», μετατράπηκε δε σε Ακαδημαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συνδέθηκε με το Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ αρ. 101/31.7.1990) καταργείται, χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, και μετατρέπεται σε Εργαστήριο, υπό τον τίτλο «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών» εντασσόμενο στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και υποκείμενο στη νομοθεσία των πανεπιστημιακών εργαστηρίων.
2. Το σύνολο των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων (βιβλία, έπιπλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λοιπός εξοπλισμός) του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών περιέρχονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ανήκουν στην αποκλειστική χρήση, ως περιουσιακό σύνολο, του Εργαστηρίου με τον τίτλο «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών» για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό θα υφίσταται. Μεταβολή της χρήσης του ως άνω περιουσιακού συνόλου ή μέρους του μπορεί να λάβει χώρα μόνο με απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής Αθηνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
3. Το Εργαστήριο «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών» διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου και τον Αναπληρωτή Διευθυντή, οι οποίοι είναι εν ενεργεία καθηγητές πρώτης βαθμίδας της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά προτίμηση του γνωστικού αντικειμένου του Αστικού Δικονομικού Δικαίου (Πολιτικής Δικονομίας), και τρείς καθηγητές της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά προτίμηση του γνωστικού αντικειμένου του Αστικού Δικονομικού Δικαίου (Πολιτικής Δικονομίας).
4. Ο Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργαστηρίου «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών» προτείνονται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα Β’ Ιδιωτικού Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διορίζονται δε για τετραετή θητεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
5. Τη λειτουργία του Εργαστηρίου «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών» ορίζει Κανονισμός, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
6. Από το χρονικό σημείο της μετατροπής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών από ΝΠΙΔ σε Εργαστήριο με τον τίτλο «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών», ο Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ως άνω ΝΠΙΔ (Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών) καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εργαστηρίου «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών»μέχρι τη λήξη της θητείας για την οποία είχαν εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΙΔ (Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών).
7. Το χρηματικό υπόλοιπο στο λογαριασμό του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών κατά το χρονικό σημείο της κατάργησής του και της μετατροπής του σε Εργαστήριο με τον τίτλο «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών» μεταφέρεται σε λογαριασμό του Εργαστηρίου, ο οποίος εξακολουθεί να υφίσταται μέχρις ότου το εν λόγω υπόλοιπο μηδενισθεί.
Οφειλές από τη λειτουργία του «Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών» εξοφλούνται κατά προτεραιότητα από το ως άνω χρηματικό υπόλοιπο.
8. Το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στο ΝΠΙΔ «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών», αποτελούμενο από δύο (2) υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπηρετούντες από το έτος 1985, εντάσσεται στο προσωπικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διατίθεται στη Νομική Σχολή του.
9. Τα έξοδα στέγασης, εάν δεν προσφέρεται χώρος σε ακίνητο που ανήκει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και όλα τα έξοδα λειτουργίας του Εργαστηρίου «Ινστιτούτου Δικονομικών μελετών βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  • 18 Ιανουαρίου 2014, 18:44 | maria

    Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΔΙΚΑΙΟΥ γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των φορέων που καταργούνται; Ένας φορέας που απασχολεί συνολικά 5 άτομα και έχει λειτουργικά έξοδα πάνω από 1.000.000 ΕΥΡΩ ετησίως αλλά κανένα αντικείμενο.

    Ο Πρόεδρος αυτού του Οργανισμού ζει και εργάζεται στο Λουξεμβούργο, δεν ζει καν στην Ελλάδα!!!

    Μπράβο κ. Μητσοτάκη. Τελικά τους δικούς σας δεν τους πειράζετε.