Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 28: Εξέταση των ενστάσεων

Το Άρθρο 23 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 23
Εξέταση Ενστάσεων
1. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης και δύναται είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης. Δικαιούται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τον αξιολογητή ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλομένων ισχυρισμών. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης θα πρέπει να έχει αποφανθεί για τις ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την εισαγωγή τους σε αυτή.
2. Αν η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κάνει δεκτή την ένσταση, σημειώνεται τη νέα βαθμολογία στον ειδικό χώρο του εντύπου με μνεία του σχετικού πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης. Στη συνέχεια ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας προσωπικού αναγράφει τη βαθμολογία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στην οικεία στήλη.»