Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 17: Ίδρυση Ενιαίου Ταμείου Διαχείρισης – Αξιοποίησης Περιουσίας

1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.), η αυτοτελής δημόσια υπηρεσία Ταμείο Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.) και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας (Τ.Α.Α.), που συνεστήθησαν με το νόμο 4407/1929 (ΦΕΚ Α’ 316), το νόμο 4944/1931 (ΦΕΚ Α’ 337) και το νομοθετικό διάταγμα 3960/1959 (ΦΕΚ Α’ 153) αντίστοιχα και εποπτεύονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και αυτοτελής δημόσια υπηρεσία και συγχωνεύονται σε ένα νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο συνιστάται με τον παρόντα νόμο, με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Ε.Τ.Ε.Α.), εφεξής αναφερόμενο ως «Ταμείο».
2. Το Ταμείο έχει έδρα την Αθήνα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (μέσω του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας).
3. Ο νέος φορέας εκπληρώνει εφεξής τους σκοπούς των συγχωνευόμενων φορέων, αποβλέποντας στη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του για την ενίσχυση και υποστήριξη του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της αμυντικής οργάνωσης και ενίσχυσης της χώρας.
4. Σκοπός του Ταμείου είναι ιδίως:
α. Η προμήθεια υλικών επιστρατεύσεως.
β. Η κατασκευή και ανακαίνιση στρατιωτικών κτιρίων.
γ. Η κατασκευή οχυρών.
δ. Η συμπλήρωση των ναυτικών δυνάμεων του κράτους.
ε. Η αντιμετώπιση των αναγκών της Πολεμικής Αεροπορίας στο πλαίσιο της αεροπορικής άμυνας της χώρας.
5. Περιουσία του Ταμείου αποτελούν:
α. Τα υφιστάμενα κατά το χρόνο έκδοσης του παρόντος νόμου περιουσιακά στοιχεία των Τ.ΕΘ.Α.-Τ.Ε.Σ.-Τ.Α.Α., καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτηθούν από αυτό.
β. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούμενων ως αυτοτελών Ταμείων, περιέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων φορέων, αλλά και την ευθύνη για την διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου τους.
γ. Το Ταμείο αναλαμβάνει την πιστή και ακριβή εκτέλεση της βούλησης των διαθετών και δωρητών με την οποία διατέθηκαν περιουσιακά στοιχεία διά κληρονομίας, κληροδοσίας ή δωρεάς, υπέρ Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α..
δ. Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από τη διαχείριση της περιουσίας του, καθώς και από το σύνολο των πόρων των καταργούμενων φορέων, όπως αυτοί περιγράφονται στους ιδρυτικούς τους νόμους.
6. Το προσωπικό που υπηρετεί στους φορείς, που καταργούνται και συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του νέου φορέα, στον οποίο εφεξής θα υπάγεται και παρέχει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας.
7. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται το αργότερο εντός ενός έτους μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, εγκρίνεται ο Οργανισμός Λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου Εθνικής Άμυνας, με τον οποίο καθορίζεται η έκταση της εποπτείας από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, η σύνθεση και ο τρόπος συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου και των λοιπών οργάνων διοίκησης, η οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών του, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και τα θέματα οικονομικής διαχείρισης, προϋπολογισμού και περιουσίας καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
8. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος νόμου Οργανισμού Λειτουργίας του Ταμείου, τα υφιστάμενα Ταμεία (Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α.) εξακολουθούν να λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις που τα διέπουν και το προσωπικό τους εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτά.
9. Μετά την λήξη της προβλεπόμενης από το ΠΔ 96/2000 (ΦΕΚ Α’ 79) διάρκειας λειτουργίας της Υπηρεσίας Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων, το Ταμείο θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το νόμο 2745/1999 (ΦΕΚ Α’ 224) αρμοδιότητες.
10. Από τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου Εθνικής Άμυνας καταργούνται:
α. Ο ν. 4407/1929 «Περί συστάσεως του Ταμείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Α’ 316)
β. Ο ν. 4944/1931 «Περί Ταμείου Εθνικού Στόλου» (ΦΕΚ Α’ 337)
γ. Το ν.δ. 3960/1959 ¨Περί Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας» (ΦΕΚ Α’ 153)

 • 20 Ιανουαρίου 2014, 20:23 | Lizas G.

  Λαμβάνοντας υπόψη το υπερεκατονταετές ιστορικό ίδρυσης και λειτουργίας των τριών Ταμείων και ιδιαίτερα του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, θεωρώ ότι για λόγους συμβολικούς, η επωνυμία του Ενιαίου Ταμείου Εθνικής Άμυνας θα πρέπει να παραμείνει ως έχει, σηματοδοτώντας έτσι την ιστορική συνέχεια που αποτελεί εγγύηση και πυξίδα της μελλοντικής προοπτικής του νέου φορέα.

 • 20 Ιανουαρίου 2014, 10:26 | Στέφανος Κωστόγιαννης

  Ορθή επανάληψη – Διευκρίνηση επί του προηγούμενου σχολίου υπ’ αριθμ.3: Υφίσταται ταυτάριθμος νόμος (ν.4944/1931, ΦΕΚ Α’ 377) κωδικοποιητικός των διατάξεων που αφορούν το ΤΕΣ και λογικά αυτός καταργείται, αλλά τι γίνεται με τους κωδικοποιηθέντες (και τους τροποποιητικούς των λοιπών Ταμείων);

 • 19 Ιανουαρίου 2014, 12:39 | Στέφανος Κωστόγιαννης

  Ορισμένες νομοτεχνικές παρατηρήσεις:
  1) στην παράγραφο 7 γίνεται αναφορά στον Οργανισμό Λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου Εθνικής Άμυνας και στην παρ. 8 (ορθά) στον Οργανισμό Λειτουργίας του Ταμείου, ενώ στην παράγραφο 10 γίνεται για πρώτη φορά αναφορά και χωρίς περαιτέρω επεξήγηση στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου Εθνικής Άμυνας. Εάν πρόκειται για το ίδιο νομικό κείμενο, όπως μάλλον συμβαίνει, και προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση, εκτιμώ ότι θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε αυτό με ομοιόμορφο τρόπο, άλλως στην παρ.10 θα πρέπει να διευκρινιστεί η διαδικασία έκδοσής του και το βασικό περιεχόμενό του, όπως γίνεται με τον Οργανισμό.
  2) Στην παράγραφο 7 αναφέρεται: «Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται το αργότερο εντός ενός έτους μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας». Δημιουργείται μία ασάφεια ως προς το σημείο έναρξης της προθεσμίας και συνακόλουθα ως προς το χρονικό περιθώριο για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος. Εντός έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου ή εντός έτους π.χ. από την πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας; Λογικά το πρώτο, αλλά καλό θα ήταν κατά τη γνώμη μου να διευκρινιστεί, καθώς ακριβώς αυτό το Προεδρικό Διάταγμα υλοποιεί την ενοποίηση των Ταμείων.
  3) Στις παράγραφους 1 και 10 γίνεται αναφορά στους ιδρυτικούς νόμους των συγχωνευόμενων Ταμείων. Το ΦΕΚ του ν. 4944/1931 (για το Ταμείο Εθνικού Στόλου –ΤΕΣ) αναγράφεται λανθασμένα ως το (Α’ 337), ενώ πρόκειται για το (Α’ 107). Επίσης ο νόμος 4944/1931 δεν είναι ο ιδρυτικός του ΤΕΣ, αλλά επιγράφεται: «Περί τροποποιήσεως διατάξεων αφορωσών το Ταμείο Εθνικού Στόλου» και, όπως προκύπτει από το άρθρο 1 του 4944/1931, απλώς τροποποιεί ορισμένες διατάξεις του ν. ΒΨ0Δ’/1900 (Α’ 288) που είναι ο ιδρυτικός του ΤΕΣ και διέπει τη λειτουργία του μαζί με τους τροποποιητικούς. Και εφόσον καταργούνται οι ιδρυτικοί νόμοι των Ταμείων quid περί των τροποποιητικών τους;
  Ευχαριστώ.

 • 16 Ιανουαρίου 2014, 11:39 | Interalia

  Ο τίτλος του άρθρου 17 δε σχετίζεται με το περιεχόμενό του.
  Ο τίτλος του άρθρου είναι: Ίδρυση Ενιαίου Ταμείου Διαχείρισης – Αξιοποίησης Περιουσίας και με την παράγραφο 1 συστήνεται το Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Ε.Τ.Ε.Α.).