Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 34: Απόφαση κατανομής σε νησιωτικούς δήμους

Το εδάφιο 3 της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΣΤ1 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: « Για τις προσλήψεις και τους διορισμούς του τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους απαιτείται απόφαση κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α` 40), όπως ισχύει».