Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 13: Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Οργανισμός Κωπαΐδας» και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του

1. α) Ο «Οργανισμός Κωπαΐδας» , Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα την Αλίαρτο Βοιωτίας, το οποίο συνεστήθη με τις διατάξεις του ν.δ. 2488/1953 (ΦΕΚ Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εποπτεύεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καταργείται.
β) Οι σκοποί του Οργανισμού Κωπαΐδας, όπως προβλέπονται στο άρθρου 2 του ν.δ. 2488/1953, μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των υφιστάμενων Δ/νσεων και τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
2. α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση του πιο πάνω φορέα μεταφέρονται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.
Έργα, δράσεις και προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο, καθώς και εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες, από την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού Κωπαΐδας περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. Η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που έχει στο εξής και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας συγκροτείται, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τριμελής επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.
γ) Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου Οργανισμού Κωπαΐδας, καθώς και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης, μεταφέρονται, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Εσωτερικών, σε λογαριασμό του Δημοσίου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα της κατάργησης του Οργανισμού Κωπαΐδας και ιδίως όσα αναφέρονται στον εξοπλισμό, στα αρχεία, στα έσοδα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών του Οργανισμού Κωπαΐδας από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 • 21 Ιανουαρίου 2014, 14:42 | ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λιβαδειά 20- 1-2014
  Περιφερειακός Σύμβουλος
  Στερεάς Ελλάδας
  τ. πρόεδρος Οργανισμού Κωπαίδας

  Με το Ν. 2488 του 1953 συστάθηκε το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κωπαϊδας», πρόκειται για ένα Ειδικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων, με κύριο σκοπό την άρδευση έκτασης 330.000 στρεμμάτων του Κωπαϊδικού πεδίου και 100.000 στρεμμάτων του παρακωπαϊδικού πεδίου και την συντήρηση 1200 χιλιομέτρων αρδευτικών αυλακών, 920 χιλιομέτρων αγροτικών δρόμων, 40 ηλεκροκίνητων αντλιοστασίων χερσαίων , πλωτών και δεκάδων φραγμάτων – κλειδιών όπου καλλιεργούνται από 15.000 αγρότες δυναμικές και προσοδοφόρες καλλιέργειες.
  Ο Οργανισμός Κωπαϊδας, δεν επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τα δε έσοδά του προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τις ανταποδοτικές εισφορές των ωφελούμενων καλλιεργητών και από την μίσθωση των αγροτεμαχίων που δεν διανεμήθηκαν στους κληρούχους (κυρίως υποβαθμισμένες εκτάσεις).όμως το 2013 με τον Ν. 4061/2012 τα έσοδα θα τα εισπράττει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
  Να σημειωθεί δε ότι η δαπάνη των αμοιβών χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τις ανταποδοτικές εισφορές των αγροτών και δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό (έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αρ. πρωτ. 2/29902/0020/27-3-2011 για ΤΟΕΒ Κ΄ ΓΟΕΒ).
  Α. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους είναι πάνω από 10.000.000 €,
  Β. Οι οφειλές των καλλιεργητών προς τον οργανισμό (αρδευτικά τέλη) ανέρχονται σε περισσότερα από 15.000.000 €. αδυνατεί να τα εισπράξει λόγω και της αλλαγής του καθεστώτος είσπραξης των τελών (όπου μέχρι τα 1990 γινόταν μέσω της κρατικής αγροτικής τράπεζας χωρίς προβλήματα).
  Γ. Έχει ελάχιστο προσωπικό το οποίο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στη πολυπλοκότητα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων της περιοχής
  Σήμερα δεν υπηρετεί ούτε ένας χειριστής, ούτε ένας ηλεκτρολόγος για την συντήρηση και την άρδευση 330000 στρεμμάτων.
  Οι προσλήψεις δεν υπάγονται στους περιορισμούς προσλήψεων του Ν. 2190/1994. όμως με το Ν.383/2010 απαγορεύονται όλες οι προσλήψεις με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας του (ενώ οι προσλήψεις δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
  Είναι καιρός να εξαιρεθεί ο Οργανισμός Κωπαϊδας (όπως και οι άλλοι οργανισμοί εγγείων βελτιώσεων) από τους περιορισμούς του Ν. 383/2010 (αρ. 11 κ΄ 7 εδ. α΄) διότι δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι αναγκαία η άμεση πρόσληψη του απολύτως αναγκαίου εξειδικευμένου προσωπικού.
  Είναι ένας από τους μεγαλύτερους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων της Ελλάδας δεν επιβαρύνει ούτε με ένα Ευρώ τον Κρατικό Προϋπολογισμό
  Επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο να αρδευτούν πάνω από 330.000 στρέμματα και να συντηρηθούν χιλιάδες χιλιόμετρα δρόμων και αρδευτικών αυλάκων και με το νέο σχέδιο και τίθενται τα ερωτήματα:
  1) πως θα γίνει η άρδευση το 2014;
  2) ποίος θα κλίσει τα φράγματα;
  3) ποιος θα ελέγχει την στάθμη των υδάτων στα ποτάμια, στα φράγματα να ανοίγει ή να κλείνει ή να θέτει σε λειτουργία αντλιοστάσια;
  4) πως θα γίνει η συντήρηση των δρόμων;
  5) πως θα γίνει η είσπραξη των αρδευτικών τελών ώστε να πληρωθούν οι οφειλές και να λειτουργήσουν τα αντλιοστάσια;
  6) ποιος πληρώνει την αναστάτωση των χιλιάδων αγροτών και με την ανακοίνωση της κατάργησης του οργανισμού δεν θα πληρώνει κανείς αγρότης;
  Η ύπαρξη, λειτουργία και στελέχωση του Οργανισμού Κωπαϊδας, αποτελεί μοναδική αναγκαιότητα, με δεδομένα όσα προαναφέρθηκαν και την τρέχουσα οικονομική συγκυρία χωρίς επιβαρύνει του κράτους .
  Τέλος η είσπραξη των τελών μπορεί να διασφαλισθεί απλά με την υποχρέωση των καλλιεργητών να προσκομίζουν βεβαίωση, από τον οργανισμό, άδεια χρήσης νερού με την υποβολή της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας (ΟΣΔΕ).

 • 20 Ιανουαρίου 2014, 16:55 | Νίκος

  1.Η ενέργειά σας είναι αιφνιδιαστική ,δεν λάβατε υπ΄όψιν τη τοπική κοινωνία (Αγρότες)και έχετε την εντύπωση ότι η Κωπαΐδα ειναι ακόμη Λίμνη.
  Το καλοκαίρι η Κωπαΐδα πρέπει να ποτιστεί.Είναι μια διαδικασία πολύπλοκη η οποία απαιτεί ειδική εμπειρία και αν τελικά δεν παρθεί το μέτρο πίσω θά έρθετε σε σύγκρουση με τον Αγροτικό κόσμο της Βοιωτίας.

  2.Παραπάνω δεν μας ενημερώνεται για το κόστος λειτουργίας του και για το όφελος από τη κατάργησή του – μεταφορά στη Περιφέρεια.

  3.Το Κράτος δεν πληρώνει τους ελάχιστους υπαλλήλους και τα χρέη αποπληρώνονται δύσκολα ( για πολλούς λόγους) αλλά εξ ιδίων πόρων.

 • 18 Ιανουαρίου 2014, 20:55 | ΣΤΑΥΡΟΣ

  Στην χώρα μας υπάρχουν
  417 Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β)είναι Ν.Π.Ι.Δ
  10 Γενικοί Οργανισμοί Εγγειων Βελτι[ωσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) είναι Ν.Π.Ι.Δ
  συστάθηκαν με το Ν 3881/1958
  και Δύο Ειδικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων
  ο Αρδευτικός Οργανισμός Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας Ν.Π.Δ.Δ ιδρύθηκε με το Ν.3704/ 1957 και
  ο Οργανισμός Κωπαϊδας Ν.Π.Δ.Δ ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 2488/ 1953
  οι σκοποί του Οργανισμού Κωπαϊδας είναι ίδιοι με όλους τους προαναφερόμενους.
  Με το άρθρο 13 καταργείται ο παλαιότερος Οργανισμός ο οποίος προσφέρει ουσιαστικό έργο εδώ και 61 χρόνια.
  Εφόσον διατηρούνται οι υπόλοιποι 428 Ο.Ε.Β γινεται αποδεκτό ότι είναι απαραίτητη η λειτουργία τους με την μορφή που έχουν.
  Επομένως τα αναφερόμενα στην Αιτιολογική Εκθεση του Ν.Σ (πρωτη σελίδα παραγρ 2) «Με το παρών νομοσχέδιο καταργούνται 21 φορείς και υπηρεσίες που δεν κρίνονται απαραίτητοι με στόχο ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος. Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζεται η κωλυσιεργία σε φορείς που εδώ και καιρό έχουν εκπληρώσει την αποστολή τους, η αδιαφορία μπροστά σε προφανείς επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και η σπατάλη δημοσίων πόρων»
  Τίποτα δεν ισχύει για τον Ο.Κ
  Είναι απαραίτητος όπως και όλοι οι Ο.Ε.Β
  Η αποστολή του συνεχίζει να είναι απαραίτητη και αναγκαία για την ομαλή άρδευση του κωπαϊδικού πεδίου (περίπου 300.000 στρ)
  Οι αρμοδιότητες του Ο.Κ και οι σκοποί του είναι συγκεκριμένοι και δεν υπάρχει επικάλυψη.
  Ο Οργανισμός δεν επιχορηγείται από τον Κρατικό προϋπολογισμό (δεν ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση)τα έξοδά του καλύπτονται από τις ανταποδοτικές εισφορές.

  Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν έχει το προσωπικό και την τεχνογνωσία να αναλάβει την διαχείριση της άρδευσης του Κωπαϊδικού πεδίου και ένα είναι σίγουρο ότι την προσεχή αρδευτική περίοδο η κωπαϊδα δεν θα αρδευτεί με αποτέλεσμα 20.000 αγρότες να μην καλλιεργήσουν τα χωράφια τους και οι μοναδικοί υπεύθυνοι θα είναι οι εμπνευστές της κατάργησης του Οργανισμού.