Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 30: Τροποποιήσεις – καταργήσεις

1. Στο άρθρο 2 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται το υπόδειγμα – έντυπο Δ’ .
2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: Όπου στα έντυπα αξιολόγησης αναφέρεται Α΄ αξιολογητής, νοείται εφεξής ο αξιολογητής. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται η λέξη «πρώτο»
3. Η περ. β της παρ.8 του άρθρου 4 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται. Η περ. δ της παρ. 8 του άρθρου 4 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
δ) «Οι στήλες 2, 4, 5, 6 ,7 καταργούνται. Η στήλη τρία (3) αναριθμείται σε 2 και ονομάζεται «Αξιολογητής» και η στήλη 8 αναριθμείται σε 3 και μετονομάζεται σε «Τελική Βαθμολογία» και η στήλη 9 αναριθμείται αντιστοίχως σε 4.
Με εξαίρεση τη στήλη 1 όλες οι υπόλοιπες στήλες συμπληρώνονται από την υπηρεσία. Η τελική βαθμολογία προκύπτει αφού ληφθούν υπόψη και τα αποτελέσματα της κρίσης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης».
4. Η περ. στ. της παρ. 8 του άρθρου 4 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «Στο τέλος της έκτης σελίδας τίθεται η υπογραφή του Αξιολογητή και τα στοιχεία του. Το πεδίο Β΄ Αξιολογητής καταργείται». Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται η λέξη «πρώτο». Η παρ. 2, 10 και 11 του άρθρου 8 του Π.Δ. 318/1992 καταργούνται.
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται η λέξη «πρώτος». Η παρ. 4 του άρθρου 9 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται. Στην παρ. 5 του άρθρου 9 του Π.Δ. 318/1992 καταργούνται οι λέξεις «της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 1943/1991»
6. Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται η λέξη «πρώτου» και στην παρ. 2 του άρθρου 10 καταργείται η λέξη «πρώτο»
7. Το άρθρο 15 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται
8. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται.
9. Το άρθρο 24 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται.
10. Η παρ. 4 του άρθρου 128 του Π.Δ. 611/1977, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 1943/1911 καθώς και οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του Π.Δ. 318/1992 καταργούνται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

  • 15 Ιανουαρίου 2014, 21:07 | ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΥΡΑΣ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΤΑ Α’Β

    Το σχέδιο Νόμου αναφέρει :»Η παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται.»

    Οι παράγραφοι 2 & 3 του άρθρου 16 γιατί παραμένουν;

    (Η περιφέρεια είναι αιρετή και δεν έχει πλέον γενικό γραμματέα, ενώ οι Νομαρχίες έχουν καταργηθεί).