Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 16: Σύσταση Ενιαίου Φορέα Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

1. Το άρθρο 12 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ Α΄128) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12: Ενιαίος Φορέας Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
1. Συνιστάται Ενιαίος Φορέας Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΦΑΕΤ), ο οποίος αποτελεί Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και λειτουργεί υπό τη διοικητική και οικονομική μέριμνα και ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σκοπός του ΕΦΑΕΤ είναι η διεξαγωγή, ανάπτυξη και αξιοποίηση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για την ενίσχυση της Εθνικής Άμυνας. Ο ΕΦΑΕΤ χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τους πόρους που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7, οι οποίοι πιστώνονται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε Κωδικό Αριθμό Εξόδων Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας.
2. Η παράγραφος 9 του άρθρου 25 του νόμου 2292/1995 (ΦΕΚ Α΄35) καταργείται.»
2. Το άρθρο 14 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ Α΄128) αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Στρατού, το Γραφείο Έρευνας και Τεχνολογικών Εξελίξεων Ναυτικού και το Κέντρο Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Αεροπορίας παύουν να λειτουργούν ως αυτοτελή ερευνητικά κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων και συγχωνεύονται στoν ΕΦΑΕΤ. Μέχρι την έκδοση και εφαρμογή της απόφασης αυτής, τα ανωτέρω ερευνητικά κέντρα εξακολουθούν να υφίστανται και να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που τα διέπουν. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΕΤ και καταρτίζεται Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, λειτουργία και χρηματοδότησή του, τις οργανικές του θέσεις και τη στελέχωσή τους, την εξειδίκευση των δραστηριοτήτων και των αρμοδιοτήτων του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 12.»
3. Το άρθρο 13 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ Α΄128) τροποποιείται ως ακολούθως:
α. Η υποπαράγραφος α΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων».
β. Η υποπαράγραφος γ΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τρεις (3) εκπροσώπους του ΕΦΑΕΤ».
γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ΕΣΑΕΤ εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, δια της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ιδίως:…».

  • 16 Ιανουαρίου 2014, 12:10 | (α)

    Όταν είναι για εξοπλισμούς ξέρετε να συστήνετε νέους οργανισμούς. Κατά τα άλλα πουλάτε παραμύθια για την καλύτερη λειτουργία του δημόσιου τομέα. Δεν υπάρχει δημόσιος τομέας, τον διαλύσατε οριστικά εσείς που τον είχατε κάνει μαγαζάκι σας για τις δικές σας πελατειακές σχέσεις και την εξυπηρέτηση των αφεντικών σας.
    Το μόνο που κρατάτε ανέπαφο είναι τα δικά σας προνόμια, για να βγαίνετε μετά στα κανάλια και να παριστάνετε τους πάνσοφους κριτές.