Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 10: Κατάργηση του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών και μετατροπή του σε εργαστήριο του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Ε.Κ.Π.Α.

1. Το Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών, Ν.Π.Ι.Δ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο ιδρύθηκε διά του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αρ. 270/1989 (Φ.Ε.Κ. 129 τ. Α΄ 22.5.1989) υπό τον τίτλο «Ακαδημαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο Ελληνικής Συνταγματικής Ιστορίας και Συνταγματικής Επιστήμης», μετονομάσθηκε δε σε Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών δια του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αρ. 218/1998 (Φ.Ε.Κ. 218 τ. Α΄ 24.9.1998,) καταργείται, χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, και μετατρέπεται σε Εργαστήριο, υπό τον τίτλο «Εργαστήριο Συνταγματικού Δικαίου», εντασσόμενο στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και υποκείμενο στη νομοθεσία των πανεπιστημιακών εργαστηρίων.
2. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (βιβλία, έπιπλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λοιπός εξοπλισμός) του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών περιέρχονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ανήκουν στην αποκλειστική χρήση, ως περιουσιακό σύνολο, του «Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών» για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό θα υφίσταται. Μεταβολή της χρήσης του ως άνω περιουσιακού συνόλου ή μέρους του μπορεί να λάβει χώρα μόνο με απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών» και σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής.
3. α) Το «Εργαστήριο Συνταγματικών Ερευνών» διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου και τον Αναπληρωτή Διευθυντή, οι οποίοι είναι εν ενεργεία καθηγητές πρώτης βαθμίδας στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και τρείς καθηγητές του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
β) Ο Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του «Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών» προτείνονται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διορίζονται δε για τετραετή θητεία με απόφαση της Συνέλευσης της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
4. Τη λειτουργία του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών ορίζει Κανονισμός, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έπειτα από πρόταση της Συνέλευσης της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
5. Από το χρονικό σημείο της μετατροπής του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών σε Εργαστήριο Συνταγματικών Ερευνών, Ο Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών μέχρι τη λήξη της θητείας για την οποία είχαν εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών.
6. Το χρηματικό υπόλοιπο στον λογαριασμό του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών κατά το χρονικό σημείο της κατάργησής του και της μετατροπής του σε Εργαστήριο Συνταγματικών Ερευνών μεταφέρεται σε λογαριασμό του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών, ο οποίος εξακολουθεί να υφίσταται μέχρις ότου το εν λόγω υπόλοιπο μηδενισθεί.
Οφειλές εκ της λειτουργίας του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών εξοφλούνται κατά προτεραιότητα από το ως άνω χρηματικό υπόλοιπο.
7. Τα έξοδα στέγασης, εάν δεν προσφέρεται χώρος σε ακίνητο που ανήκει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και λειτουργίας του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.