Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Δημόσια διαβούλευση επί του προσχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τις ελάχιστες υποχρεώσεις για τη διασφάλιση της ακεραιότητας δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και διαθεσιμότητας δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών σε σταθερές θέσεις

1.    Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί προσχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά  με τις ελάχιστες υποχρεώσεις για τη διασφάλιση της ακεραιότητας δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και διαθεσιμότητας δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών σε σταθερές θέσεις. Παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες  και προτάσεις μπορούν να υποβληθούν στον Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων www.opengov.gr μέχρι 02/09/2011.

2.   Η κατάρτιση  του προαναφερόμενου προσχεδίου ΚΥΑ έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 4 του ν. 3431/2006 (Α’ 13) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».

3.   Το ΥΠΥΜΕΔΙ αποσκοπεί στη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων στη διαμόρφωση της υπόψη ΚΥΑ, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω. Οι παρατηρήσεις που θα υποβληθούν κατά τη διαβούλευση θα συνεκτιμηθούν στην τελική διαμόρφωση  της ΚΥΑ.