Άρθρο 24 – Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.