Άρθρο 12 – Ειδικό Σώμα Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων

1.Συνιστάται Ειδικό Σώμα Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων για τη διενέργεια των απαραίτητων κατά την κείμενες διατάξεις επιμετρήσεων δημοσίων έργων, καθώς και την προαιρετική επιμέτρηση ιδιωτικού έργου, εφόσον το επιθυμεί ο αναθέτων.

2.Οι Ειδικοί Επιμετρητές Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων εγγράφονται σε κατάλογο Ειδικού Σώματος Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων που τηρείται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), κατόπιν αδειοδότησής τους, που πραγματοποιείται μετά την παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων και επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις που διενεργούνται στο Τ.Ε.Ε.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων., μετά από γνώμη του Τ.Ε.Ε., που εκδίδεται εντός προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται τα απαραίτητα προσόντα των Ειδικών Επιμετρητών, οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν το έργο τους, η διάρκεια των απαραίτητων σεμιναρίων της παραγράφου 2, ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησής τους, οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους, τα όργανα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη εφαρμογής των σχετικών με το έργο τους διατάξεων, η αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 14:56 | ΕΕΤΕΜ

  Στην παράγραφο 2 προβλέπεται η σύσταση Ειδικού Σώματος Επιμετρητών Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, στο οποίο αυτοί θα εγγράφονται, σε κατάλογο που θα τηρείται στο Τ.Ε.Ε, κατόπιν παρακολούθησης σεμιναρίων και επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις από το Τ.Ε.Ε.

  Έχουμε ήδη αναφέρει ότι κατά τη γνώμη μας το Τ.Ε.Ε δεν μπορεί να εγγυηθεί την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων.
  Στις παρατηρήσεις μας, ανωτέρω επί του άρθρου 7, έχουμε ήδη αναφέρει τους λόγους, για τους οποίους πιστεύουμε ότι οι εξετάσεις δεν εξυπηρετούν κάποιο ουσιαστικό σκοπό.

  Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 2 ως εξής:
  «2. Οι Ειδικοί Επιμετρητές Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων εγγράφονται σε κατάλογο Ειδικού Σώματος Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ), κατόπιν αδειοδότησής τους, που πραγματοποιείται μετά την παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων.»

  Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα καθορίζει τα απαραίτητα προσόντα των Επιμετρητών, τη διάρκεια των σεμιναρίων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

  Δεδομένου ότι προτείνουμε την κατάργηση των εξετάσεων για την αδειοδότηση των Επιμετρητών, κατ΄ακολουθία προτείνουμε τη διαγραφή από την παράγραφο 3 της φράσης «ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησής τους». Επίσης, στην προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε:
  α) να μην αποκλείονται οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι.
  β) τα όργανα επιβολής κυρώσεων να είναι τα αρμόδια πειθαρχικό όργανα του φορέα που είναι μέλη (στο πλαίσιο των όσων αναφέρουμε, ανωτέρω, στις παρατηρήσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 7).

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 14:19 | Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

  Με την παρούσα ρύθμιση καταργείται ουσιαστικά η επίβλεψη των έργων από τις Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες. Ο επιβλέπων και η επιτροπή παραλαβής αφανών εργασιών του έργου δε θα έχουν λόγο ύπαρξης, διότι ουσιαστικά η επιμέτρηση των ποσοτήτων θα γίνεται από ιδιώτη μηχανικό (στην γνωστή λογική ελεγκτής δόμησης, ενεργειακός επιθεωρητής, ελεγκτής βλαβών από φυσικές καταστροφές κ.λ.π.). Δηλαδή πλήρης διάλυσης των δημοσίων δομών και παραχώρηση αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες μηχανικούς, στην προσπάθεια να λυθεί έστω και μερικώς το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας.
  Παραγνωρίζεται όμως το γεγονός ότι για να ασκήσει ένας μηχανικός πλέον το επάγγελμα του, θα πρέπει να εγγραφεί σε δεκάδες μητρώα, να δώσει δεκάδες εξετάσεις μετά την κτήση του πτυχίου του (το οποίο πλέον δεν θα επαρκεί για πρόσβαση στο επάγγελμα) και να πληρώνει δεκάδες παράβολα στο Τ.Ε.Ε. κάθε χρόνο ώστε να διατηρεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματός του.

 • Απόσυρση άρθρου
  Αντίθετοι με τη σύσταση σώματος Επιμετρητών Δημοσίων Έργων. Ποια η αναγκαιότητα ύπαρξης του εν λόγω σώματος; Ιδιώτες μηχανικοί θα εμπλέκονται σε δημόσια έργα, τα οποία κατασκευάζουν ιδιώτες; Ποιες οι ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος; Δεν υπάρχουν ήδη 3μελείς Επιτροπές για την παραλαβή και σύνταξη των πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών (Π.Π.Α.Ε.); Γιατί πρέπει να αφαιρεθεί η αρμοδιότητα επιμετρήσεων από τους δημοσίους υπαλλήλους;

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 13:45 | Εμμανουέλα Βερνάδου

  Δεν χρειάζεται να τηρούνται διαφορετικά μητρώα για τους επιμετρητές. Οι μελετητές δημοσίων έργων μπορούν να είναι και επιμετρητές. Αν κάποιος έχει τις γνώσεις να συντάξει μελέτη και να κάνει προμέτρηση και προυπολογισμό, είναι ικανός να επιμετρήσει. Όχι άλλη γραφειοκρατία! Επίσης, όχι άλλη πια υποβάθμιση του πτυχίου του μηχανικού (που παρακολουθεί πενταετείς σπουδές!) με με την υποβολή του σε ανούσιες εξετάσεις. Μπορεί απλά να παρακολουθεί κάποιο δωρεάν σεμινάριο που να αφορά απλή ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία. Τέλος οι επιμετρητές να περιορίζονται σε επιμετρήσεις στο αντικείμενο που έχουν σπουδάσει και έχουν μελετητικό πτυχίο. Οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί σε αρχιτεκτονικά έργα, οι Πολιτικοί Μηχανικοί σε στατικά έργα, οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί σε μηχανολογικά κτλ.

 • Ο έλεγχος και η επίβλεψη των έργων είναι από τη φύση της διαδικασία πολύπλοκη και χρειάζεται χρόνο και προσωπικό. Σήμερα με τους περιορισμένους πόρους του δημόσιου τομέα είναι καιρός να περάσει στον ιδιωτικό τομέα μέσα από Μητρώα πιστοποιημένων ιδιωτών, δίδοντας έτσι λύση στην επιτάχυνση της πορείας των έργων και στην διευκόλυνση του έργου του δημοσίου τομέα, που θα επικεντρωθεί στην υψηλή εποπτεία ελέγχου όλων των συντελεστών παραγωγής των δημοσίων έργων με συνέπεια τη χρονική και ποιοτική αναβάθμιση της εκτέλεσης των έργων, τη μείωση της ανεργίας και την εξασφάλιση ικανοποιητικού αποτελέσματος.

  Στην παρούσα οικονομική συγκυρία η ΠΕΔΜΕΔΕ θέλει να επισημάνει τη δυσκολία του ελέγχου και της επίβλεψης των έργων από το δημόσιο. Υπάρχουν έργα που εξελίσσονται χωρίς συνεχή παρακολούθηση εκ μέρους των επιβλεπόντων επειδή αδυνατούν χρονικά και πρακτικά να τα επιβλέψουν επαρκώς. Επίσης υπάρχουν και υποστελεχωμένες τεχνικές διευθύνσεις σε σωρεία αναθετουσών αρχών.
  Η ανάθεση του ελέγχου και της επίβλεψης των έργων σε πιστοποιημένους ιδιώτες, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι σε συγκεκριμένο Μητρώο που θα τηρείται είτε στο ΥΠ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ., είτε σε όποιον φορέα το αρμόδιο Υπουργείο επιλέξει, θα δώσει λύσεις σε πολλά προβλήματα, όπως είναι η επιτάχυνση της πορείας των έργων, η διεύρυνση του αντικειμένου απασχόλησης μηχανικών που αντιμετωπίζουν έντονο βιοποριστικό πρόβλημα, αλλά και η διευκόλυνση του έργου του δημόσιου τομέα που θα επικεντρωθεί στην υψηλή εποπτεία ελέγχου όλων των συντελεστών παραγωγής των δημοσίων έργων με συνέπεια τη χρονική και ποιοτική αναβάθμιση της εκτέλεσης των έργων.

  Η πολιτεία διαθέτει ήδη το σύστημα διασφάλισης των πιστοποιημένων ιδιωτών με τα μητρώα που τηρούνται στην Δ/νση Δ15 του ΥΠ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ., το οποίο όμως μπορεί να διευρυνθεί δίδοντας πιστοποίηση (π.χ. από το ΤΕΕ) και σε άλλους συναδέλφους μηχανικούς, μελετητές κλπ. μέσα από διαδικασίες που θα διαμορφωθούν με κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα ΥΑ , η οποία και θα περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες

  Η πρόταση αυτή θα δώσει αντικείμενο εργασίας σε πολλούς μηχανικούς, χωρίς επιπλέον δαπάνες για την πολιτεία, μια και το κόστος που θα προκύψει θα καλυφθεί μέσα από τον προϋπολογισμό του κάθε έργου, δίδοντας παράλληλα και τη δυνατότητα στο δημόσιο να διατηρήσει την πλήρη εποπτεία του ελέγχου όλων των σταδίων παραγωγής των έργων .

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 11:45 | Χάρης Χατζηβασίλης ΑΤΜ

  Θα υπάρχει ένας επιμετρητής ανά έργο, ή ανά επιμέτρηση (λογαριασμό) και ανά είδος εργασίας ?
  Η αμοιβή του θα πρέπει να βαρύνει τις πιστώσεις του έργου και όχι τον Ανάδοχο
  Θα πρέπει να είναι μέλος ΜΕΜ ή ΜΕΚ

 • Η παρουσιαζόμενη διάταξη στο σχέδιο νόμου είναι ελλιπής, δεν προκύπτει ποιος καλεί τον επιμετρητή, ποια χρονική στιγμή, ποιος επωμίζεται το κόστος εργασίας του, ποια η ισχύς της απόφασής του, εάν η απόφασή του προσβάλλεται, ποια η διαδικασία προσβολής της απόφασης του. Γενικά δεν είναι διευκρινισμένος ο ρόλος του και η νομική θέση του σώματος των Επιμετρητών (πχ. θα αποτελεί προέκταση της διευθύνουσας υπηρεσίας) στην διαδικασία παραγωγής δημοσίων έργων.
  Η ΠΕΔΜΕΔΕ έχει την άποψη ότι πρόκειται για ένα σώμα εμπειρογνωμόνων το οποίο σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ αναδόχου και αναθέτουσας αρχής για την επιμέτρηση θα επιλύει, ως διαιτητική διαδικασία την διαφωνία. Το κόστος του επιμετρητή θα καταβάλλεται από πιστώσεις του έργου ή από προβλεπόμενα κονδύλια που ήδη υπάρχουν στα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

 • 12 Οκτωβρίου 2016, 23:57 | αργυρης πλεσιας

  Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι για την νομοθέτηση πρέπει να λμαβάνεται υπόψη η υπάρχουσα κατάσταση χωρίς ιδεοληπτικές αναφορές σε ελεγκτικά μέτρα επάλληλου αστυνομικού χαρακτήρα. Με την λόγική της δημιουργίας του σώματος επιμετρητών για την διασφάλιση της ακεραιότητας, το επόμενο βήμα είναι να γίνει σώμα ελεγκτών των επιμετρητών και στην συνέχεια ελέκτών των ελεγκτων. Να θυμίσω ότι ήδη υπάρχουν οι επιβλέποντες, η επιτροπή παραλαβής αφανών εργασιών, εκπρόσωπος αναδόχου κλπ κλπ. Πολλές φορές το ελεγχόμενο φυσικό αντικείμενο είναι υποπολλαπλάσιο του κόστους λειτουργίας των ελεγκτικών μηχανισμών. Αυτό δεν λέει τίποτα στο ΥΠΟΜΕΔΙ που θεσμοθετεί και νέους ελεγκτες? Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει διαφορετική φιλοσοφία στην δημιουργία των ελεγκτικών μηχανισμών, με δειγματοληπτικούς ελέγχους και με αυστηρές κυρώσεις σε παραβάτες. Η ασυλία και η επαναφορά με νόμο, όσων διώκονταν πειθαρχικά και για τέτοια αδικήματα έχει ως αποτέλεσμα την διάλυση του συστήματος ελέγχου και κατά συνέπεια όσο επίπεδα ελέγχου και να θεσμοθετηθούν το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, το κόστος όμως θα είναι πολλαπλάσιο.
  Προτείνεται η απόσυσρση του άρθρου ως πλήρως αναποτελεσματικού, κοστοβόρου και άκρως γραφειοκρατικού.

  Επιπρόσθετα θεωρείται, ότι πρόκειται περί αστείου η απάιτηση της παρακολούθησης σεμιναρίου από μηχανικό και η ΕΞΕΤΑΣΗ του ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ για να κάνει επιμετρήσεις. Νομίζω πέραν της σοβαρότητας απαιτείται και ένας σεβασμός στις σπουδές του μηχανικου.

 • 4 Οκτωβρίου 2016, 20:33 | Κακογιάννης Δημήτρης

  Το αρθρο 235 του ποινικού κώδικα (δωροληψία) ισχύει μονο για υπαλλήλους και όχι για όλους.
  Οσο δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για τους επιμετρητές θα υπάρχουν φαινόμενα ιδια με τους ελεγκτές δόμισης που εχουν κόψει ταρίφα.
  Σκοπός είναι να βρεθούν τρόποι για την καταπολέμηση των επιορκων οχι να βαλουμε ανεξελεγκτη διαφθορα στο ιδιωτικό.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2016, 16:15 | A.M.

  Αναφέρομαι στις επιμετρήσεις δημοσίων έργων και μόνον.
  Στην περίπτωση των ιδιωτών μηχανικών – επιμετρητών που θα συγκροτήσουν το σώμα επιμετρητών, αυτοί θα προέρχονται από κοινή με τους εργολήπτες/μελετητές «δεξαμενή». Δηλαδή, οι ίδιοι άνθρωποι θα καλούνται κατά περίπτωση να επιμετρούν έργα συναδέλφων τους και αντίστροφα. Εάν για την συμπερίληψη σε μητρώο επιμετρητού η ιδιότητα του εργολήπτη θα είναι ασύμβατη, τότε είτε τα μητρώα δεν θα μπορούν να συγκροτηθούν είτε οι ούτως ή άλλως διαμορφωμένες επαγγελματικές και προσωπικές σχέσεις θα εξακολουθήσουν να ισχύουν.
  Το ζητούμενο δηλαδή είναι να υπάρξει αυστηρός έλεγχος, τουλάχιστον ίδιος με αυτόν που προβλέπεται για τους επιβλέποντες των δημοσίων έργων.
  Εν τέλει, όλη η ουσία βρίσκεται στη παράγραφο 3, και η εκεί προβλεπόμενη υπουργική απόφαση θα έπρεπε να είναι στην πραγματικότητα το αντικείμενο του νόμου. Το κρίσιμο είναι οι θεσμικές αρμοδιότητες, το πλαίσιο λειτουργίας κλπ του σώματος επιμετρητών, που δεν είναι δυνατόν να ορίζονται με μια απλή υπουργική απόφαση για κάτι τόσο θεμελιωδώς σημαντικό και ριζοσπαστικό στην νομοθεσία και το ήθος των δημοσίων έργων. Η απλή πρόβλεψη στον προτεινόμενο νόμο χωρίς ΚΑΜΜΙΑ περαιτέρω θεσμοθέτηση είναι στην ουσία λευκή επιταγή.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2016, 13:52 | EG

  Τα επιμετρητικά στοιχεία θα λαμβάνονται από κοινού από τους: επιβλέποντα, επιτροπή παραλαβής αφανών εργασιών, εκπρόσωπο του αναδόχου ΚΑΙ επιμετρητή (6 άτομα) ;
  Ή θα ασχολείται μόνο με τους υπολογισμούς ποσοτήτων και την τιμολόγηση των εργασιών;
  Με τι σχέση εργασίας θα απασχολείται ο επιμετρητής, ποιανού εντολές θα εκτελεί και από ποιον θα αμείβεται;
  Ποιες ευθύνες θα αναλάβει; Ίσες τουλάχιστον με αυτές του επιβλέποντα;
  Θα απασχολείται καθ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και θα το παρακολουθεί ανελλειπώς;
  Θα γνωρίζει όλα τα οριζόμενα στα συμβατικά στοιχεία και τεύχη;