Άρθρο 17 – Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ασφάλειας Δημοσίων Υποδομών

1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ του Π.Δ/γματος 109/2014 (ΦΕΚ Α΄176) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ. η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Δημοσίων Υποδομών».

2.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του Κεφαλαίου Δ΄ του Π.Δ/γματος 109/2014 (ΦΕΚ Α΄176) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Δημοσίων Υποδομών».

3.Μετά το άρθρο 53 του Κεφαλαίου Δ΄ του Π.Δ/γματος 109/2014 (ΦΕΚ Α΄176) προστίθενται άρθρα 53Α, 53Β, 53Γ, και 53Δ ως εξής:

«Άρθρο 53Α
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Δημοσίων Υποδομών

1.Οι στρατηγικοί στόχοι της Γενικής Διεύθυνσης είναι:
α. Η προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, με προγραμματισμό έργων εθνικού επιπέδου σε ετήσια, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση,
β. Η προώθηση και έγκριση από τη Βουλή των Ελλήνων, των μακροπρόθεσμων (εικοσαετών) προγραμμάτων αναπτυξιακών έργων και η ενδιάμεση αναθεώρησή τους , εφόσον απαιτείται,
γ. Η προώθηση, με συγκεκριμένες δράσεις, της υλοποίησης του στόχου ανάδειξης της Γενικής Γραμματείας Υποδομών ως επιτελικού δημόσιου φορέα στον τομέα υλοποίησης των Δημόσιων Έργων και στην εποπτεία της όλης κατασκευαστικής δραστηριότητας της χώρας,
δ. Η αξιολόγηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων των εποπτευόμενων φορέων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, η ένταξή τους στα προγράμματά της, η παρακολούθηση της προόδου και της αναθεώρησής τους.
ε. Η μέριμνα για την αποτελεσματική κατανομή των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση των δράσεων – προγραμμάτων και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων.
στ. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων και η μελέτη και ο προγραμματισμός διορθωτικών ενεργειών, όταν και εφ’ όσον απαιτηθεί.
ζ. Η εξεύρεση ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτικών προγραμμάτων για την εξασφάλιση πηγών χρηματοδότησης των προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και των εποπτευόμενων φορέων της.
η. Η τήρηση και εποπτεία των ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης έργων, μελετών, τεχνικών υπηρεσιών, και έργων παραχώρησης,
θ. Η τήρηση ενιαίων κανόνων στις διαγωνιστικές διαδικασίες συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών υπηρεσιών, καθώς και συμβάσεων έργων παραχώρησης,
ι. Η υποστήριξη και εποπτεία της διεξαγωγής διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων έργων, μελετών, τεχνικών υπηρεσιών και συμβάσεων έργων παραχώρησης με χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος διεξαγωγής δημοσίων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων),
ια. Η τήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των Αρχείων τεχνικού αντικειμένου των Υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και των αρχείων ηλεκτρονικών τεχνικών προδιαγραφών, κανονισμών και οδηγιών.
ιβ. Η διοικητική, οικονομική και τεχνική υποστήριξη του ανεξάρτητου φορέα Διεθνών Διαιτησιών.
ιγ. Η μελέτη και επεξεργασία ειδικών θεμάτων αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, η τεκμηρίωση και επιστημονική υποστήριξη θεμάτων, καθώς και η συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού για προώθηση των δράσεων της Γενικής Διεύθυνσης.
ιδ. Η έγκριση του ετήσιου προγράμματος έργων που προτείνεται για ένταξη στο ετήσιο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και η έγκριση της κατανομής των μηνιαίων χρηματοδοτήσεων έργων, μελετών και υπηρεσιών μετά από πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
ιε. Η ανάθεση μελετών ή και συμβάσεων υπηρεσιών για την προώθηση του στρατηγικού σχεδιασμού των έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και των τεχνικοοικονομικών και χρηματοδοτικών μελετών των μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης των υποδομών.
ιστ. Η ανάθεση συμβάσεων υπηρεσιών ή και μελετών για τη σύνταξη ή και αναθεώρηση προδιαγραφών μελετών, υπηρεσιών, έργων, κανονισμών, τεχνικών οδηγιών κλπ, που απαιτούνται για την εφαρμογή της τεχνικής νομοθεσίας αρμοδιότητας Γ.Γ.Υ. καθώς και συμβάσεων ή και μελετών για τηλειτουργία και συντήρηση του Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων, του Ηλεκτρονικού Συστήματος Κόστους των Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε.),.
ιζ. Η ανάθεση συμβάσεων υπηρεσιών ή και μελετών για τη λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων τεχνικών έργων αρμοδιότητας της Γ.Γ.Υ.

2.Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Δημόσιων Υποδομών συγκροτείται από τις ακόλουθες Οργανικές μονάδες:
α. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων
β. Διεύθυνση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων
γ. Διεύθυνση Αρχείων Τεχνικών Έργων
Επιπλέον των τμημάτων από τα οποία συγκροτείται κάθε Διεύθυνση, όπως ορίζονται στα άρθρα 53Β, 53Γ και 53Δ, σε κάθε διεύθυνση λειτουργεί Γραφείο Γραμματείας, υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, με αντικείμενο τη γραμματειακή εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης, την τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου εγγράφων, την τήρηση, φύλαξη και ταξινόμηση του τεχνικού αρχείου μελετών και έργων, καθώς και την χορήγηση αντιγράφων. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης μεριμνά για την ενιαία γραμματειακή υποστήριξη των τμημάτων.

Άρθρο 53Β
Διεύθυνση Προγραμματισμού
και Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων

1.Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων είναι η συλλογή και αξιολόγηση της τεχνικής πληροφορίας που αφορά σε έργα τοπικής, περιφερειακής, και εθνικής κλίμακας, με στόχο την εκπόνηση αναπτυξιακών προγραμμάτων βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης, και μακροπρόθεσμης διάρκειας, καθώς και η εποπτεία της πορείας υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών. Η τήρηση και εποπτεία των ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης έργων, μελετών, τεχνικών υπηρεσιών και έργων παραχώρησης.

2.Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Ανάλυσης Σχεδιασμού και Σύνταξης Προγραμμάτων
β. Τμήμα Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων
γ. Τμήμα Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων

3.Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Ανάλυσης Σχεδιασμού και Σύνταξης Προγραμμάτων περιλαμβάνονται:
α. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων από τα Τμήματα Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων, και Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, της ίδιας Δ/νσης καθώς και άλλων αρμοδίων Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, με στόχο την εκπόνηση προγραμμάτων αναπτυξιακών έργων.
β. Η εισήγηση στην προϊσταμένη πολιτική αρχή, ετήσιων, πενταετών και εικοσαετών προγραμμάτων που αφορούν στα τεχνικά έργα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και των φορέων που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Υποδομών.
γ. Η εισήγηση στην προϊσταμένη πολιτική αρχή, με στόχο την ενημέρωση των αρμοδίων δημοσίων φορέων, ετήσιων, πενταετών και εικοσαετών προγραμμάτων που αφορούν στα τεχνικά έργα που δεν αποτελούν αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
δ. Η προώθηση και έγκριση από τη Βουλή των Ελλήνων, των μακροπρόθεσμων εικοσαετών προγραμμάτων αναπτυξιακών έργων, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και των φορέων που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Υποδομών και η ενδιάμεση αναθεώρησή τους , εφόσον απαιτείται.
ε. Η παρακολούθηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και των εποπτευόμενων φορέων της και η εποπτεία του τρόπου υλοποίησής τους, με στόχο τη βελτιστοποίηση του χρόνου υλοποίησης και της ποιότητας των έργων.
στ. Ο συντονισμός της τεχνικής εποπτείας των εποπτευόμενων φορέων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και η μέριμνα για τη σύνταξη κανονισμού εποπτείας ανά φορέα.
ζ. Ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός σύναψης δανείων με διεθνείς οργανισμούς χρηματοδότησης για τη μελέτη και κατασκευή έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων, και η παρακολούθηση των όρων των συμβάσεων που συνάπτονται.
η. Η ανάθεση εκπόνησης μελετών και η εποπτεία κατασκευής έργων ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων που δεν εντάσσονται ως σύνολο στις αρμοδιότητες άλλων Γενικών Διευθύνσεων.
θ.Η ανάθεση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων του Τμήματος.
ι. Η υποστήριξη της Επιτροπής Συντονισμού της παρ. 22 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.
ια. Η έγκριση του ετήσιου προγράμματος έργων που προτείνεται για ένταξη στο ετήσιο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και η έγκριση της κατανομής των μηνιαίων χρηματοδοτήσεων έργων, μελετών και υπηρεσιών μετά από πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
ιβ. Η ανάθεση μελετών ή και συμβάσεων υπηρεσιών για την προώθηση του στρατηγικού σχεδιασμού των έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και των τεχνικοοικονομικών και χρηματοδοτικών μελετών των μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης των υποδομών.
ιγ. Η ανάθεση συμβάσεων υπηρεσιών ή και μελετών για τη λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων τεχνικών έργων αρμοδιότητας της Γ.Γ.Υ.

4.Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων περιλαμβάνονται:
α. Η τήρηση του ηλεκτρονικού συστήματος.
β. Η μέριμνα για την τροποποίηση του λογισμικού, σύμφωνα με τις αναγκαιότητες που προκύπτουν κατά τη χρήση του, με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του.
γ. Η επεξεργασία των δεδομένων της ηλεκτρονικής εφαρμογής και η διαχείρισή τους σε διάφορες κλίμακες εθνικού, περιφερειακού, ή τοπικού επιπέδου, καθώς και με κριτήρια τεχνικού αντικειμένου, γεωγραφικού προσδιορισμού, αναδόχου, αναθέτουσας αρχής, προϋπολογισμού ή οποιασδήποτε άλλης παραμέτρου αναζήτησης, με στόχο τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση ή αναθεώρηση των τεχνικών έργων και τον προγραμματισμό των μελλοντικών δράσεων.
δ. Η διασφάλιση της πρόσβασης στα στοιχεία του Συστήματος, η προστασία των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τυχόν κρατικών απορρήτων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις.
ε. Η επικοινωνία με τους συντελεστές που εισάγουν τα απαραίτητα δεδομένα στο ηλεκτρονικό σύστημα με στόχο την επίλυση τυχόν προβλημάτων κατά την εφαρμογή.
στ.Η ανάθεση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων του Τμήματος.

5.Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων περιλαμβάνονται:
α. Η τήρηση του ηλεκτρονικού συστήματος.
β. Η μέριμνα για την τροποποίηση του λογισμικού σύμφωνα με τις αναγκαιότητες που προκύπτουν κατά τη χρήση του με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του.
γ. Η συλλογή αρχειακού υλικού από τις αναθέτουσες αρχές και η εισαγωγή στο σύστημα των δεδομένων που αφορούν σε δημόσια έργα τοπικής, περιφερειακής, ή εθνικής κλίμακας και έχουν περαιωθεί σε βάθος χρόνου τριακονταετίας.
δ. Η επεξεργασία των δεδομένων της ηλεκτρονικής εφαρμογής και η διαχείρισή τους με στόχο τη διατύπωση προτάσεων για τον προγραμματισμό των μελλοντικών δράσεων.
ε. Η επικοινωνία με τους συντελεστές που εισάγουν στο ηλεκτρονικό σύστημα τα απαραίτητα δεδομένα με στόχο την επίλυση τυχόν προβλημάτων κατά την εφαρμογή.
στ. Η ανάθεση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων του Τμήματος.

Άρθρο 53Γ
Διεύθυνση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

1.Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων είναι η τεχνική υποστήριξη και εποπτεία της διεξαγωγής, με ενιαίο τρόπο, των διαγωνισμών ανάθεσης των τεχνικών έργων, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διεξαγωγής διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων), καθώς και η τήρηση του συστήματος του Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου.

2.Η Διεύθυνση Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών
β. Τμήμα Διαγωνισμών Έργων Παραχώρησης
γ. Τμήμα Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου

3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διαγωνισμών Έργων, Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών περιλαμβάνονται:
α. Η συμμετοχή στην ανάπτυξη και τήρηση του συστήματος διεξαγωγής διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ όσον αφορά στις συμβάσεις έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών.
β. Η τήρηση ενιαίων κανόνων στις διαγωνιστικές διαδικασίες συμβάσεων έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών.
γ. Η τήρηση του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύμβασης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών και η τήρηση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων.
δ. Η τεχνική υποστήριξη και εποπτεία της διεξαγωγής διαγωνισμών συμβάσεων έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διεξαγωγής διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ.
ε. Η αξιολόγηση της διαγωνιστικής διαδικασίας και η βελτιστοποίηση και αναβάθμιση του συστήματος.
στ. Η σύνταξη προτάσεων για τη βελτίωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου διεξαγωγής των διαγωνισμών έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών.
ζ. Η ανάθεση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων του Τμήματος.

4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διαγωνισμών Έργων Παραχώρησης περιλαμβάνονται:
α.Η συμμετοχή στην ανάπτυξη και τήρηση του συστήματος διεξαγωγής διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ όσον αφορά στις συμβάσεις έργων παραχώρησης.
β. Η τήρηση ενιαίων κανόνων στις διαγωνιστικές διαδικασίες συμβάσεων έργων παραχώρησης.
γ. Η τεχνική υποστήριξη και εποπτεία της διεξαγωγής διαγωνισμών συμβάσεων έργων παραχώρησης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διεξαγωγής διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ.
δ. Η αξιολόγηση της διαγωνιστικής διαδικασίας και η βελτιστοποίηση και αναβάθμιση του συστήματος.
ε. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση συμβάσεων έργων παραχώρησης.
στ. Η σύνταξη προτάσεων για τη βελτίωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου διεξαγωγής των διαγωνισμών έργων παραχώρησης.
ζ. Η ανάθεση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων του Τμήματος.

5. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου περιλαμβάνονται:
α. Η τήρηση του συστήματος Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου.
β. Η μέριμνα για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τυχόν κρατικών απορρήτων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις, κατά τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος.
γ. Η επικοινωνία με τους συντελεστές που εισάγουν στο ηλεκτρονικό σύστημα τα απαραίτητα δεδομένα με στόχο την επίλυση τυχόν προβλημάτων κατά την εφαρμογή.
δ. Η επικοινωνία με τους χρήστες του συστήματος με στόχο την επίλυση προβλημάτων κατά τη χρήση του.
ε.Η ανάθεση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων του Τμήματος.
στ. Η ανάθεση συμβάσεων υπηρεσιών ή και μελετών για τη σύνταξη ή και αναθεώρηση προδιαγραφών μελετών, υπηρεσιών, έργων, κανονισμών, τεχνικών οδηγιών κλπ, που απαιτούνται για την εφαρμογή της τεχνικής νομοθεσίας αρμοδιότητας Γ.Γ.Υ. καθώς και συμβάσεων ή και μελετών για τη λειτουργία και συντήρηση του Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων, του Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους των Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε.

Άρθρο 53Δ
Διεύθυνση Αρχείων Τεχνικών Έργων

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Αρχείων Τεχνικών Έργων είναι η συλλογή, ταξινόμηση, φύλαξη και ανάδειξη όλων των φυσικών στοιχείων τεχνικού αντικειμένου αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, η υποστήριξη ψηφιοποίησης των απαραιτήτων στοιχείων για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, η τήρηση των αρχείων των Τμημάτων του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, η επιμέλεια εκδόσεων σχετικών με το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και η λειτουργία της βιβλιοθήκης. Επιπλέον παρέχει υποστήριξη στον ανεξάρτητο φορέα Διεθνών Διαιτησιών.

2.Η Διεύθυνση Τεχνικών Αρχείων συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Φυσικών και Ηλεκτρονικών Αρχείων Έργων
β. Τμήμα Φυσικών και Ηλεκτρονικών Αρχείων Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών
γ. Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης
δ. Τμήμα Υποστήριξης Ανεξάρτητου Φορέα Διεθνών Διαιτησιών.

3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Φυσικών και Ηλεκτρονικών Αρχείων Έργων περιλαμβάνονται:
α. Η μέριμνα της αρχειοθέτησης και ψηφιοποίησης των φακέλων τεχνικού αντικειμένου που αφορούν σε έργα (συμπεριλαμβανομένων και των έργων παραχώρησης) αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
β. Η συγκέντρωση, φύλαξη και τήρηση του αρχείου του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
γ. Η ανάδειξη και διαχείριση των τεχνικών αρχείων, και η παροχή αρχειακού υλικού στον τεχνικό κόσμο.
δ. Η συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων για την πληρότητα και ορθότητα τροφοδότησης των στοιχείων της εφαρμογής.

4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Φυσικών και Ηλεκτρονικών Αρχείων Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών περιλαμβάνονται:
α. Η μέριμνα της αρχειοθέτησης και ψηφιοποίησης των φακέλων τεχνικού αντικειμένου που αφορούν σε Μελέτες και Τεχνικές Υπηρεσίες, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
β. Η συγκέντρωση, φύλαξη και τήρηση του αρχείου του Τμήματος Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
γ. Η ανάδειξη και διαχείριση των τεχνικών αρχείων και η παροχή αρχειακού υλικού στον τεχνικό κόσμο.
δ. Η συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων για την πληρότητα και ορθότητα των δεδομένων που εισάγονται στην εφαρμογή.
ε.Η ανάθεση, επίβλεψη, έλεγχος και έγκριση των αναγκαίων συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων της Διεύθυνσης.

5. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης περιλαμβάνονται:
α. Η επιμέλεια εκδόσεων, σχετικών, με το αντικείμενο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών
β. Η φύλαξη, ταξινόμηση και συντήρηση του αρχειακού υλικού της βιβλιοθήκης.
γ. Η διάθεση αρχειακού υλικού της βιβλιοθήκης στο κοινό.
δ. Ο εμπλουτισμός του αρχειακού υλικού της βιβλιοθήκης με εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία με στόχο την προώθηση της επιστημονικής τεχνικής έρευνας.
ε. Η συνεργασία με ιδιωτικά αρχεία και η αποδοχή δωρεών αρχείων.
στ. Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του Αναγνωστηρίου.

6. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Υποστήριξης Ανεξάρτητου Φορέα Διεθνών Διαιτησιών περιλαμβάνονται:
α. Η συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις αρμοδιότητες συνευθύνης του Τμήματος για την ορθή διεξαγωγή των Διεθνών Διαιτησιών.
β. Η τήρηση του καταλόγου διαιτητών και η κατ’ έτος επικαιροποίησή του.
γ. Η σύνταξη της ύλης των σεμιναρίων και των εξετάσεων γνωστικού αντικειμένου μηχανικού, που οδηγούν στην απόκτηση δικαιώματος Διαιτητή διεθνούς Διαιτησίας.
δ. Η συλλογή και ο έλεγχος των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη διεξαγωγή της Διαιτησίας και η γραμματειακή υποστήριξη της διαδικασίας.
ε. Η μέριμνα για τον υπολογισμό της αμοιβής των Διαιτητών που έχουν διεξάγει διεθνή Διαιτησία.
στ. Η προώθηση του Φορέα σε διεθνές επίπεδο και η αναζήτηση πεδίου εφαρμογής και συνεργασίας με ξένα κράτη.
ζ. Η μέριμνα διοικητικής, οργανωτικής και οικονομικής υποστήριξης για την επίλυση ζητημάτων του Ανεξάρτητου Φορέα Διεθνών Διαιτησιών.»

 • Αντιμετωπίζουμε θετικά τη σύσταση της νέας Γενικής Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ασφάλειας Δημοσίων Υποδομών, η οποία θα αναλάβει το νέο αντικείμενο των ηλεκτρονικών μητρώων που συστήνονται με το Σ.Ν., με την προϋπόθεση ότι θα είναι σαφές στις διατάξεις του Σ.Ν. ότι θα στελεχωθεί από υπαλλήλους της Γ.Γ.Υ, δεν θα αφαιρεί αντικείμενο από τις υπάρχουσες δομές της ΓΓΥ, αλλά θα βρίσκεται σε πλήρη αλληλεπίδραση και συνεργασία με αυτές και δεν θα εκχωρεί τις υπάρχουσες αρμοδιότητές της δια αναθέσεως σε άλλους φορείς.
  Σε ό,τι αφορά τους σκοπούς της νέας Γεν. Δ/νσης, διαφωνούμε με τη διατύπωση του 1γ άρθρο 17, όπου αναφέρει ότι σκοπός της νέας Γεν. Δ/νσης είναι η ανάδειξη της ΓΓΥ σε επιτελικό δημόσιο φορέα απεμπολώντας τον ενεργητικό της ρόλο στο κατασκευαστικό τομέα, μετατρέποντάς τη σε επόπτη αυτού. Ως αποτέλεσμα, θα είναι η κατάργηση της ΓΓΥ με τη μορφή που έχει σήμερα, αφού όταν θα βρίσκεται σε εξέλιξη και λειτουργία η νέα Γεν. Δ/νση και θα αναπτυχθούν όλες οι αρμοδιότητες που της ανατίθενται, θα επέλθει πλήρη απαξίωση των υφιστάμενων υπηρεσιών, οι οποίες θα βρεθούν χωρίς αντικείμενο και μοιραία θα καταργηθούν με ό, τι αυτό συνεπάγεται για τις θέσεις εργασίας. Διαπιστώνουμε ότι είναι πολιτική επιλογή η εκχώρηση επιστημονικού αντικειμένου του Υπουργείου σε φορείς εκτός αυτού και ιδιώτες, δηλαδή με την ανάθεση μελετών και υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρ. 3 (Άρθρο 53Α), περί στρατηγικών στόχων της νέας Γεν. Δ/νσης.
  Προτάσεις: α)Να προστεθεί στο 1γ η φράση «…παράλληλα με τη διατήρηση και αναβάθμιση του εκτελεστικού ρόλου της ΓΓΥ στον τομέα παραγωγής των Δ.Ε.».
  β) Να προστεθεί παράγραφος 3 στο τέλος του άρθρου: «Η Γεν. Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ασφάλειας Δημοσίων Υποδομών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και εξαρτώμενη από τις άλλες τρεις Γεν. Δ/νσεις του Υπουργείου, όσον αφορά τα Δ.Ε. αρμοδιότητάς τους και σε καμία περίπτωση δεν τις υποκαθιστά.»

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 11:38 | ΙΩΑΝΝΑ ΒΡΟΥΤΣΗ

  Ο μοναδικός φορέας που ασχολείται σήμερα με τις δημόσιες κτιριακές υποδομές, η εταιρεία «ΚΤΥΠ Α.Ε.», εντάχθηκε με τον ν.4389/2016 στο Υπερταμείο. Αποτελεί,πλέον, κοινό τόπο ότι μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας που αφορούν στην ανάθεση, προγραμματισμό, έλεγχο και οικονομικό-νομικό-τεχνική διαχείριση των δημοσίων κτιριακών υποδομών δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι αντικείμενο της εταιρείας στα πλαίσια του Υπερταμείου. Άλλωστε, θεωρώ ότι το παρόν ν/σχέδιο διευρύνοντας τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του υπουργείου, κατατίθεται ώστε να διασφαλίσει και τον δημόσιο χαρακτήρα των παραπάνω υπηρεσιών.
  Με τα όσα προανέφερα, είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων, που επί χρόνια ασχολούνταν με το αντικείμενο των κτιριακών υποδομών του δημοσίου, πρέπει να διασφαλιστούν, με άμεση νομοθετική παρέμβαση του εποπτεύοντος υπουργείου, του ΥΠΟΜΕΔΙ.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 10:47 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

  Με δεδομένη την έντονη και συνεχή σεισμική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα -και πρόσφατα στα Ιωάννινα- θα θέλαμε να τονίσουμε για πολλοστή φορά ότι, οι Κτιριακές υποδομές (πρώην ΟΣΚ, ΘΕΜΙΣ, ΔΕΠΑΝΟΜ) είναι ο μοναδικός συγκροτημένος τεχνικός φορέας του Δημοσίου που έχει την εμπειρία και τεχνογνωσία για Προσεισμικούς ελέγχους και παρεμβάσεις ακόμα και σε έκτακτες και επείγουσες ανάγκες. Είναι απαράδεκτο το Κράτος να παραδίδει ένα τέτοιο Δημόσιο φορέα στο Υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων, αντί να διασφαλίσει το Δημόσιο χαρακτήρα του και να τον ενισχύσει με όλα τα μέσα, ώστε -μεταξύ άλλων- να παρεμβαίνει σταθερά και σχεδιασμένα για τον έλεγχο όλων των Δημόσιων κτιρίων με προτεραιότητα στα Σχολεία, τα Νοσοκομεία και τις άλλες υποδομές Υγείας, Δικαιοσύνης και σε κάθε Δημόσιο κτίριο που υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση πολιτών.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 10:29 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στην εταιρία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
  Φαβιέρου 30 – Τ. Κ. 10438 Α Θ Η Ν Α – Τηλέφωνα : 210.5272443 – 210.5272477 FAX: 210.5272553 e-mail: somateio@ktyp.gr και dandoulakism@yahoo.gr

  ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  Η εταιρεία “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” (ΚΤΥΠ ΑΕ), προήλθε από την συγχώνευση των εταιρειών ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε., Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και είναι ο μοναδικός φορέας που ασχολείται με τις δημόσιες κτιριακές υποδομές της χώρας (νοσοκομεία, σχολεία, δικαστήρια, σωφρονιστικά καταστήματα, κ.λπ.)
  Το ισχύον νομικό καθεστώς λειτουργίας της, οι σκοποί της, οι οριζόμενοι με νόμο τρόποι εξυπηρέτησης των σκοπών της, η επόπτευση της από το υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, οι καθορισμένες σχέσεις με τα υπουργεία και τους φορείς του Δημοσίου, οι πόροι της και oι τρόποι χρηματοδότησής της, καθόριζαν και διασφάλιζαν το έργο και τις υπηρεσίες που παρείχε, έως την ένταξη της εταιρείας στο υπερταμείο.
  Η τεχνική ωρίμανση λύσεων, η εξεύρεση οικοπέδων, η χωροθέτηση, η μελέτη και δημοπράτηση έργων, οι προδιαγραφές των δημοσίων κτηριακών κατασκευών, ο έλεγχος των υπαρχόντων δημοσίων κτηρίων, ο προγραμματισμός των αναγκαίων παρεμβάσεων σε αυτά, η επίβλεψη των έργων, η οικονομική-νομική-τεχνική διαχείριση της κατασκευής δημοσίων κτηρίων, καθώς και η παραλαβή αυτών, αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του έργου της εταιρείας, το οποίο μόνο Δημόσιοι Φορείς και Υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν, στη βάση ενός συγκεκριμένου και σαφώς καθορισμένου νομικού πλαισίου, που θα το διασφαλίζει.
  Με την ένταξη της εταιρείας ΚΤΥΠ Α.Ε. στο υπερταμείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο ίδρυσης αυτού και των θυγατρικών του, όπως η ΕΔΗΣ Α.Ε. στην όποια εντάσσεται η ΚΤΥΠ Α.Ε., φαίνεται ότι:
  1. Η εταιρεία χάνει τον χαρακτήρα της ως φορέας του Δημοσίου.
  Σύμφωνα με την παρ.4 του αρθρ.184 του ν.4389/27.05.2016 «Η εταιρεία (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., της οποίας θυγατρική είναι η ΕΔΗΣ Α.Ε.) δεν ανήκει στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα,..».
  2. Καταργείται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο λειτουργίας της ΚΤΥΠ Α.Ε., η επόπτευσή της από το υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ, καθώς και οι υφιστάμενες σχέσεις της με τα υπουργεία και τους φορείς του Δημοσίου, βάσει των οποίων μπορούσαν να αναθέτουν έργο σε αυτήν.
  Σύμφωνα με την παρ.3 του αρθρ.184 του ν.4389/27.05.2016 «Η εταιρεία (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., της οποίας θυγατρική είναι η ΕΔΗΣ Α.Ε.) διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920».
  3. Ο σκοπός της ΚΤΥΠ Α.Ε., όπως αυτός ορίζεται στην παρ.2.1 του αρθρ. 132 του ν.4199/2013, δεν μπορεί να περιληφθεί στους προσδιορισμένους σκοπούς του υπερταμείου και της ΕΔΗΣ Α.Ε.
  Συγκεκριμένα: Στην παρ. 1 του αρθρ. 185 του ν.4389/27.05.2016 ως σκοπός του υπερταμείου ορίζεται: “Ειδικότερα, η Εταιρεία (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.) διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχειά προκειμένου να: (α) συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και (β) συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας..”. Στην παρ. 2 του άρθρου 197 του ιδίου νόμου αναφέρεται ότι “ Σκοπός της ΕΔΗΣ είναι να κατέχει τις συμμετοχές του κράτους σε δημόσιες επιχειρήσεις, να διαχειρίζεται επαγγελματικά και να επαυξάνει την αξία των συμμετοχών αυτών και να τις αξιοποιεί σύμφωνα με βέλτιστες διεθνείς πρακτικές ….” και καταλήγει “Οι δημόσιες επιχειρήσεις που ελέγχονται από την ΕΔΗΣ: (α) υπόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία, σύμφωνα με τους κανόνες της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, (β) υλοποιούν και υποστηρίζουν τις εφαρμοστέες τομεακές πολιτικές της Κυβέρνησης, (γ) αναλαμβάνουν κατόπιν ανάθεσης την παροχή υπηρεσιών Γενικού και Γενικού Οικονομικού ενδιαφέροντος (ΥΓΟΣ), ενδεικτικά μέσω της εκτέλεσης υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις κοινές άξιες της Ένωσης”.
  Είναι προφανές ότι οι σκοποί του υπερταμείου και των θυγατρικών εταιρειών του είναι οικονομικοί και στοχεύουν στην αύξηση της άξιας των μετοχών τους, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προέλθει από την μετατροπή πάγιων δημοσίων υπηρεσιών σε εμπορεύσιμη αξία με μοναδικό πελάτη το Ελληνικό Δημόσιο που θα πληρώνει αδρά γι’ αυτές και χωρίς την δυνατότητα έλεγχου του σε αυτές. Τα όσα επίσης, αναφέρονται στο νόμο περί ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ελεύθερης αγοράς, καθιστούν ενδεχομένως, υπό την αίρεση των κανόνων του ελευθέρου ανταγωνισμού, κάθε προσπάθεια προνομιακής σχέσης της εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο. Όσον αφορά τα σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας που ενδεχομένως δοθούν στο μέλλον, πέραν της διαχείρισης των περιουσιακών της στοιχείων, δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, ούτε καν προσεγγιστεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα επιχειρησιακά σχέδια που ενδεχομένως εκπονηθούν στο μέλλον, θα διέπονται από τους νόμους της ελεύθερης αγοράς και του ελευθέρου ανταγωνισμού, γεγονός που καθιστά αδύνατον το να έχουν σχέση με το μεγαλύτερο μέρος των σημερινών της δραστηριοτήτων της ΚΤΥΠ Α.Ε..
  4. Με την ένταξη της εταιρείας στο υπερταμείο καταργείται η επιχορήγησή της από το ΠΔΕ και από τον τακτικό προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα τόσο η αποπληρωμή των έργων όσο και η μισθοδοσία των εργαζομένων να είναι «στον αέρα».
  Δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για το τι θα γίνει τόσο με τους μισθούς των εργαζομένων από 1.1.2017, όσο και με τις αποπληρωμές των έργων μετά την καταχώρηση της ΕΔΗΣ στο ΓΕΜΗ σε μια εταιρεία που δεν έχει ίδια έσοδα.
  Απόψεις : (α) Το μεγαλύτερο μέρος των έργων και υπηρεσιών που η εταιρεία ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. έχει σήμερα ως τεχνικός φορέας του Δημοσίου, δεν μπορεί να συνεχιστεί μετά την ένταξη της στο ΕΔΗΣ.
  (β) Τα δικαιώματα & οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων δεν διασφαλίζονται. Είναι προφανής ο κίνδυνος οι εργαζόμενοι να μην πληρωθούν μετά την 1.1.2017, γιατί σύμφωνα με τον νόμο, δεν θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι μισθοί τους από τον τακτικό προϋπολογισμό –όπως και συνολικότερα ο φορέας
  Ειδικότερα όσον αφορά στους εργαζόμενους θεωρούμε ότι, πρέπει να γίνει άμεσα νομοθετική ρύθμιση που θα κινείται στις εξής κατευθύνσεις:
  Για το προσωπικό που εργάζεται στην εταιρία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ:
  1. Συνεχίζουν να ισχύουν οι προβλέψεις της παρ. 6.3. του άρθρου 132 του ν.4199/2013 όσον αφορά στο εργασιακό και μισθολογικό τους καθεστώς.
  2. Σε τυχόν λύση και εκκαθάριση της εταιρίας ή σε περίπτωση απολύσεων για οικονομοτεχνικούς λόγους, μετατάσσεται αυτοδίκαια μετά από αίτησή του στην αντίστοιχη υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών με τη σύσταση προσωποπαγούς θέσης σε αυτό.
  3. Επιτρέπεται εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η κατά προτεραιότητα μετάταξη σε αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών με τη μεταφορά της προσωποπαγούς θέσης του.

  Για όλα όσα προαναφέραμε έχουμε ζητήσει κατ΄επανάληψη να γίνει συνάντηση με τον υπουργό κ. Σπίρτζη, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουμε απάντηση.

  Για το Δ.Σ. του Σωματείου

  Ο πρόεδρος Ο γεν. γραμματέας
  Μ. Δανδουλάκης Σ. Παπαδόπουλος

 • 13 Οκτωβρίου 2016, 20:15 | Σύλλογος Υπαλλήλων τΥΜΕ

  Σχολιασμός άρθρου 17
  Σύμφωνα και με τις οδηγίες που στάλθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών «Στις γενικές διευθύνσεις πρέπει να ανατίθεται η υλοποίηση μιας ξεχωριστής, διακριτής και σημαντικής δράσης δημόσιας πολιτικής, σε αναλογία με την αρχή της αντιμετώπισης στο ψηλότερο διοικητικό επίπεδο των σκοπών που παρουσιάζουν γενικότερο ενδιαφέρον.» Ως δημόσια πολιτική, όπως αυτή εκφράζεται με το στρατηγικό σχέδιο ενός Υπουργείου, δεν μπορεί να είναι η ανάπτυξη των Υποδομών δεδομένου ότι δεν αποτελεί αυτοσκοπό η εκτέλεση κάποιου έργου (τα έργα για τα έργα) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποδομές λειτουργούν ως μέσο κάλυψης αναγκών. Από τα παραπάνω το όποιο στρατηγικό σχέδιο για τις υποδομές οφείλει να λειτουργεί στα πλαίσια κάλυψης αναγκών μελλοντικών προβλέψεων όπως η οικονομική ανάπτυξη, η αύξηση κύκλου εργασιών διεθνούς (ή εθνικού) εμπορίου, η ανάπτυξη των μεταφορών κ.λ.π. . Προς αυτήν την κατεύθυνση η κυριαρχούσα αντίληψη σε όλα τα κράτη είναι ότι η στρατηγική ανάπτυξη των μεταφορών είναι εκείνη που καθορίζει τις προτεραιότητες για επενδύσεις στις υποδομές (ενδεικτικά μπορεί κανείς να δει το ΣΠΕΜ 2014-2020 για την ανάπτυξη των μεταφορών).
  Από τα παραπάνω έχουμε τη βεβαιότητα ότι η δημιουργία μιας Γενικής Δ/νσης με τέτοιο αντικείμενο, αλλά και με σαφή καθετοποιημένη λογική (με οικονομικό σκέλος, με πληροφοριακό σκέλος κ.λ.π.) εξυπηρετεί άλλους σκοπούς, όπως για παράδειγμα τη δημιουργία αυλής όπου μικρή ομάδα ανθρώπων μπορεί να ελέγχει τα «πράγματα».
  Προτείνεται η δημιουργία Γενικής Δ/νσης Στρατηγικής Ανάπτυξης με Δ/νσεις για Μεταφορές Υποδομές και Τηλεπικοινωνίες με αυτό το αντικείμενο.
  Πέραν αυτών επισημαίνεται ότι μεταφέρονται στην νέα Γενική Δ/νση αρμοδιότητες άλλων Υπηρεσιών χωρίς αυτές οι αρμοδιότητες να αφαιρούνται από αυτές τις Υπηρεσίες, δηλαδή έχουμε επικάλυψη αρμοδιοτήτων με προφανή αποτελέσματα. Και να ερωτήσουμε γιατί η νέα Γενική Δ/νση έχει 17 στρατηγικούς στόχους όταν ΟΛΕΣ οι υπάρχουσες Γενικές Δ/νσεις έχουν 3 με 4 μήπως οι συντάκτες δεν γνωρίζουν τι είναι ο στρατηγικός στόχος ?

 • 13 Οκτωβρίου 2016, 11:09 | ΔΣ Συλλόγου Υπαλλήλων τ.ΥΜΕ

  Σχολιασμός άρθρου 17

  Σύμφωνα και με τις οδηγίες που στάλθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών «Στις γενικές διευθύνσεις πρέπει να ανατίθεται η υλοποίηση μιας ξεχωριστής, διακριτής και σημαντικής δράσης δημόσιας πολιτικής, σε αναλογία με την αρχή της αντιμετώπισης στο ψηλότερο διοικητικό επίπεδο των σκοπών που παρουσιάζουν γενικότερο ενδιαφέρον.» Ως δημόσια πολιτική, όπως αυτή εκφράζεται με το στρατηγικό σχέδιο ενός Υπουργείου, δεν μπορεί να είναι η ανάπτυξη των Υποδομών δεδομένου ότι δεν αποτελεί αυτοσκοπό η εκτέλεση κάποιου έργου (τα έργα για τα έργα) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποδομές λειτουργούν ως μέσο κάλυψης αναγκών. Από τα παραπάνω το όποιο στρατηγικό σχέδιο για τις υποδομές οφείλει να λειτουργεί στα πλαίσια κάλυψης αναγκών μελλοντικών προβλέψεων όπως η οικονομική ανάπτυξη, η αύξηση κύκλου εργασιών διεθνούς (ή εθνικού) εμπορίου, η ανάπτυξη των μεταφορών κ.λ.π. . Προς αυτήν την κατεύθυνση η κυριαρχούσα αντίληψη σε όλα τα κράτη είναι ότι η στρατηγική ανάπτυξη των μεταφορών είναι εκείνη που καθορίζει τις προτεραιότητες για επενδύσεις στις υποδομές (ενδεικτικά μπορεί κανείς να δει το ΣΠΕΜ 2014-2020 για την ανάπτυξη των μεταφορών).
  Από τα παραπάνω έχουμε τη βεβαιότητα ότι η δημιουργία μιας Γενικής Δ/νσης με τέτοιο αντικείμενο, αλλά και με σαφή καθετοποιημένη λογική (με οικονομικό σκέλος, με πληροφοριακό σκέλος κ.λ.π.) εξυπηρετεί άλλους σκοπούς, όπως για παράδειγμα τη δημιουργία αυλής όπου μικρή ομάδα ανθρώπων μπορεί να ελέγχει τα «πράγματα».

  Προτείνεται η δημιουργία Γενικής Δ/νσης Στρατηγικής Ανάπτυξης με Δ/νσεις για Μεταφορές Υποδομές και Τηλεπικοινωνίες με αυτό το αντικείμενο.

  Πέραν αυτών επισημαίνεται ότι μεταφέρονται στην νέα Γενική Δ/νση αρμοδιότητες άλλων Υπηρεσιών χωρίς αυτές οι αρμοδιότητες να αφαιρούνται από αυτές τις Υπηρεσίες, δηλαδή έχουμε επικάλυψη αρμοδιοτήτων με προφανή αποτελέσματα. Και να ερωτήσουμε γιατί η νέα Γενική Δ/νση έχει 17 στρατηγικούς στόχους όταν ΟΛΕΣ οι υπάρχουσες Γενικές Δ/νσεις έχουν 3 με 4 μήπως οι συντάκτες δεν γνωρίζουν τι είναι ο στρατηγικός στόχος ?

 • 13 Οκτωβρίου 2016, 01:05 | αργυρης πλεσιας

  Ως γενική φιλοσοφία που αφορά στην προτεινόμενη δομή εσωτερικά του ΥΠΟΜΕΔΙ, πρέπει να αναφερθεί ότι κατά την άποψή μου, ο Σχεδιασμός της χώρας οφείλει να υπόκειται στον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό , σε εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο που υλοποιεί τον ανωτέρω σχεδιασμό καθώς και σε ειδικότερα θεματικά σχέδια. Οι υποδομές οφείλουν να εντάσσονται στο παραπάνω πλαίσιο και να μην αυτονομούνται. Θεωρώ ότι οι προσπάθειες όλων οφείλουν να στοχεύουν στην δημιουργία σχεδιασμού μεγάλης χρονικής διάρκειας (άνω της δεκαετίας), καθώς οι υποδομές έχοντας αντίστοιχο χρόνο ολοκλήρωσης, να είναι ως προς την εξέλιξης τους ανεξάρτητες των εναλλαγών των πολιτικών ηγεσιών. Η προτεινόμενη Διεύθυνση με το άρθρο 53 θα μπορούσε να παίξει ένα τέτοιο ρόλο, εαν διασφαλιζόταν η λειτουργία και οι αποφάσεις της με ανεξάρτητες διαδικασίες.

  Η δημιουγία με το άρθρο 53Γ της διεύθυνσης διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων, καλύπτεται σε πολλά σημεία από την ΕΑΑΔΗΣΥ αλλά και από τις προβλέψεις περί προστασίας που εισάγει ο ν.4412/2016. Εφόσον προτείνεται η νέα διάρθρωση θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την διευθέτηση παράλληλων αρμοδιοτήτων. Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί και το λεκτικό της «τεκμηρίωσης».
  Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο 53Γ
  «3.β Η τήρηση ενιαίων κανόνων στις διαγωνιστικές διαδικασίες συμβάσεων έργων, μελετών και τεχνικών υπηρεσιών», υπονοεί ότι ο νόμος 4412/2016, δεν εφαρμόζεται με ενιαίους κανόνες?, δηλαδή είναι ατελής νόμος?, αν ναι δεν πρέπει να γίνει σαφής κλπ κλπ?

  Αντιθέτως τόσο η πρόβλεψη τμήματος Ηλεκτρονικού Παρατηρίου (53Γ5), όσο και της διεύθυνσης του 53Δ, παρουσιάζονται ως ελκυστικά εργαλεία για το ΥΠΟΜΕΔΙ.