Άρθρο 20 – Τροποποίηση του ν. 4233/2014 (ΦΕΚ Α΄22) και του ν.2081/1992 (ΦΕΚ Α’ 154)

1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του ν. 4233/2014 (ΦΕΚ Α’ 22) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α. Συστήνεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) Υπηρεσία ΓΕΜΗ, η λειτουργία της οποίας διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α’ 297), όπως ισχύει και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών πράξεων. Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Τ.Ε.Ε. αφορά στα νομικά πρόσωπα των οποίων η δραστηριότητα εντάσσεται στους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) του παραρτήματος ή ασκούν κατά το καταστατικό τους τεχνικό έργο, όπως και στα νομικά πρόσωπα με κύριο σκοπό την εκπόνηση μελετών, ή παροχή τεχνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α’ 42).
Κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2β του άρθρου 2 του ν. 3419/2005, όπως ισχύει, διευρύνεται η κατά τόπο αρμοδιότητα της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΤΕΕ πανελλαδικά και οι υπόχρεοι μπορούν να απευθυνθούν κατ’ επιλογή τους στην υπηρεσία ΓΕΜΗ της κεντρικής υπηρεσίας ΤΕΕ ή σε οποιοδήποτε περιφερειακό τμήμα του.
Σε κάθε περίπτωση, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «οικείο» ή «αρμόδιο» Επιμελητήριο, ως τέτοιο νοείται το Τ.Ε.Ε. για όλους τους ανωτέρω υπόχρεους που ασκούν τεχνικό έργο.»
β. Συστήνεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) Υπηρεσία Μιας Στάσης, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α’ 90) και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας ΚΥΑ Κ1-802/23.03.2011 (ΦΕΚ Β’ 470), όπως ισχύουν.»

2.Στο άρθρο 25 του ν. 4233/2014 (ΦΕΚ Α’ 22) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της υπηρεσίας ΓΕΜΗ και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης του Τ.Ε.Ε., η σύνδεση τους με την Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ και με τις Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.»

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρο 1 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α’ 154) προστίθεται περίπτωση δ, ως εξής:
«δ. Προαιρετικά εγγράφονται ως μέλη τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποχρέωση αναγγελίας στο Τ.Ε.Ε, κατά το άρθρο 39 του Π.Δ/γματος της 27.11/14.12.1926. Τα νομικά πρόσωπα με δικαίωμα εκπόνησης μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α’ 42), εγγράφονται υποχρεωτικά στο Τ.Ε.Ε.»

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 14:05 | ΕΕΤΕΜ

  Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται σοβαρά ζητήματα τροποποιήσεων υφιστάμενης νομοθεσίας, που άπτονται και των ζητημάτων του ελεύθερου ανταγωνισμού (όπως για την εφαρμογή του άρθρου 2 του ν.3419/2005), με εμφανή σκοπό την οικονομική ενίσχυση του ΤΕΕ, η οποία θα είναι πλέον και «υπηρεσία μίας στάσης».
  Προτείνεται η προαιρετική η εγγραφή φυσικών και νομικών προσώπων (ελεύθερων επαγγελματιών και τεχνικών εταιρειών) στα Επιμελητήρια του ν.2081/1992
  Οι ρυθμίσεις αυτές προτείνονται εντελώς αιφνιδιαστικά και χωρίς να ερωτηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, επιμελητήρια κλπ. και αναφέρονται, εν έτη 2016, σε Π.Δ του περασμένου αιώνα (π.δ. της 27.11/14.12.1926 !!) προκειμένου να εξαναγκάσουν όλο το τεχνικό κόσμο να καταβάλουν συνδρομές και κάθε είδους οικονομική ενίσχυση στο Τ.Ε.Ε!

  Για τους παραπάνω λόγους, ζητάμε την απόσυρση του άρθρου 20 του νομοσχεδίου.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 11:55 | Χάρης Χατζηβασίλης ΑΤΜ

  Σύσταση ΓΕΜΗ στο ΤΕΕ (ΚΑΔ δραστηριοτήτων παραρτήματος, ποιου παραρτήματος)
  Τα μητρώα ΓΕΜΗ που τηρούνται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος θα ενοποιηθούν με αυτά του ΤΕΕ ή θα υπάρχουν δύο παράλληλες εγγραφές ?
  Σύσταση Υπηρεσίας μιας στάσης στο ΤΕΕ (τι θα παρέχει εκτός ΓΕΜΗ ?)
  Η εγγραφή των Νομικών Προσώπων που εκπονούν μελέτες στο ΤΕΕ ήδη ισχύει και σήμερα. Προφανώς προνοεί για τα πρόσωπα του άρθρου 9 που στελεχώνονται από αποφοίτους ΑΤΕΙ?

 • 29 Σεπτεμβρίου 2016, 22:47 | nikolaos

  Βρήκαμε τώρα τι νέα μόδα να τσιμπάμε λεφτά από τους μηχανικούς με την πολύ δουλεία που έχουν. Κύριοι μου είμαστε στο ΓΕΜΗ και μάλιστα στο ΕΒΕΑ. Ανακοινώσεις πήραμε πρόσφατα μετά από 4 χρόνια και πιστοποιητικό θέλουν 3 μήνες να σου βγάλουν.Τα χρήματα συνδρομές και άλλα που μας ζήτησαν τα δώσαμε. Ενδιαφέρεται κανείς για την παροχή αυτή η μόνο για τις συνδρομές που θα έλθουν στο ΤΕΕ. Μια πρόταση έχω. Αν η Υπηρεσία έλθει στο ΤΕΕ (αυτό το Επιμελητήριο με την αθλιότατη εξυπηρέτηση) να μειωθούν οι καταβολές και οι παρακρατήσεις στο ΤΕΕ. Έτσι είναι το δίκιο. όχι και άλλες υποχρεώσεις.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2016, 21:06 | ΑΡΗΣ

  Αφού έτσι και αλλιώς οι τεχνικές εταιρείες (ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ,ΟΕ,ΕΕ, Κ/Ξ) είναι εταιρείες που αυτή τη στιγμή είναι στο ΓΕΜΗ και μάλιστα στην έδρα τους γιατί να μεταγκατασταθούν σε μία νέα υπηρεσία που έχει πανελλαδική αρμοδιότητα και δεν έχει παραρτήματα σε πολλούς νομούς; Ο λόγος είναι καθαρά εισπρακτικός γιατί τα τέλη που πληρώνουμε στην τοπικη υπηρεσία ΓΕΜΗ θα πάνε στο ΤΕΕ. Μα το ΤΕΕ είναι Τεχνικό Επιμελητήριο και οι αρμοδιότητες του είναι τεχνικής φύσεως. Αλλά με τις επενδύσεις τις άσχημες που έχει κάνει στην Τράπεζα Αττικής κάποιος πρέπει να τις πληρώσει. Και αφού εξαφανίστηκαν τα αποθεματικά μιας ζωής ας βρούμε τους μηχανικούς και τις εταιρείες τους για να πληρώσουν.
  Καταλήγοντας:
  1. Γνώση του αντικείμενου δεν υπάρχει. Έχετε πάει στο ΤΕΕ να δείτε την κατάσταση
  2. Τα λιγοστά περιφερειακά τμήματα φυτοζωούν
  3. Εξυπηρέτηση δεν υπάρχει σήμερα φαντάσου αύριο.

  Άρα καθαρά συνδικαλιστική κίνηση για την εξυπηρέτηση συμφερόντων και μόνο

 • 28 Σεπτεμβρίου 2016, 07:28 | Αννα Νίκου

  Το ΤΕΕ είναι το επιμελητήριο των μηχανικών. Το ΓΕΜΗ είναι το μητρώο των εμπορικών εταιρειών (αε, επε κλπ). Υπάρχει η νομική γνώση ώστε να υποστηριχθούν υπηρεσίες εμπορικού μητρώου και ιδίως σύστασης εταιρειών στο ΤΕΕ, πολύ δε περισσότερο στα περιφερειακά του τμήματα;