Άρθρο 23 – Μεταβατικές – Καταργούμενες διατάξεις

1.Έως τη θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων του Κεφαλαίου Α΄ του παρόντος, εκτός αν άλλως ορίζεται στα επιμέρους άρθρα αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν οι τρόποι καταγραφής και επεξεργασίας των αναφερόμενων διαδικασιών, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

2.Καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που είναι αντίθετη στις διατάξεις του νόμου αυτού ή αφορά θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν.