Άρθρο 05 – Ηλεκτρονικό Σύστημα Προσδιορισμού Κόστους των Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε.) – Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών (ΗΛ.ΠΑ.Τ.) Ηλεκτρονικό Σύστημα Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Σ.Ε.ΤΕ.Π.)

1. Συνιστάται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ηλεκτρονικό Σύστημα Προσδιορισμού Κόστους των Συντελεστών Παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και παροχής συναφών υπηρεσιών (ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε.) που περιλαμβάνει το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών (ΗΛ.ΠΑ.Τ.) και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Σ.Ε.ΤΕ.Π.).

2. Το ΗΛ.ΠΑ.Τ. αποσκοπεί στην αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική αποτύπωση, συλλογή, τήρηση και διάθεση με ενιαίο τρόπο:
α. των τιμών, των τεχνικών χαρακτηριστικών, προδιαγραφών και των πιστοποιημένων δομικών υλικών και του Ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) Εξοπλισμού β. των μηχανημάτων έργων και
γ. του εργατικού κόστους τεχνικών εργασιών

3.Στο ηλεκτρονικό σύστημα της παραγράφου 2 κωδικοποιούνται και καταγράφονται με μοναδιαίο κωδικό καταχώρησης τα παρακάτω:
α. Τα δομικά υλικά και ο Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός κωδικοποιούνται με βάση το Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) και ενδεικτικά καταχωρίζονται ως: περιγραφή υλικού-προϊόντος, ισχύοντα πρότυπα, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, κατασκευαστής, τελική τιμή και τα στοιχεία του προμηθευτή τους.
β. Τα Μηχανήματα Έργων τα οποία κωδικοποιούνται με βάση το ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταξινόμησης και Ονοματολογίας και ενδεικτικά καταχωρίζονται ως: περιγραφή μηχανήματος, τεχνικά χαρακτηριστικά-ισχύς, πιστοποιητικά, κατασκευαστής, αξία κτήσης, ημερήσιο μίσθωμα, στοιχεία προμηθευτή, στοιχεία συντήρησης κ.ά,.
γ. Το εργατικό κόστος το οποίο κωδικοποιείται και ενδεικτικά καταχωρίζεται ως: περιγραφή ειδικότητας, μέσο ημερομίσθιο, συνθέσεις πρότυπων συνεργείων, αποδόσεις συνεργείων με βάση τη διεθνή πρακτική προσαρμοζόμενη στην ελληνική πραγματικότητα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4.Οι προμηθευτές δομικών υλικών, Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού και μηχανημάτων έργων, καταχωρούν ηλεκτρονικά στο Σύστημα τα στοιχεία τους, με μηχανισμούς ασφαλούς μετάδοσης και αποθήκευσης πληροφοριών/δεδομένων.

5.Η καταχώριση των στοιχείων από τους προμηθευτές, προβλέπεται, τουλάχιστον, άπαξ ετησίως ή και, εκτάκτως, σε περίπτωση εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά ή επικαιροποίησης των τιμοκαταλόγων, αναφορικά με υφιστάμενα προϊόντα ή λόγω αλλαγής της τεχνικής νομοθεσίας των προτύπων και των προδιαγραφών των υλικών.

6.Το εργατικό κόστος τεχνικών εργασιών επικαιροποιείται τουλάχιστον άπαξ ετησίως, ή και επιπλέον, ανάλογα με τυχόν προκύπτοντα νέα δεδομένα από την αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Γ.Υ. και σύμφωνα με τον Κανονισμό Αναθεώρησης Τιμών Εργασιών Δημοσίων Έργων.

7.Στο ΗΛ.ΠΑ.Τ. εισάγεται μηχανισμός σύνταξης τυποποιημένων περιγραφικών άρθρων που αφορούν σε τιμολόγια εργασιών και υπηρεσιών, ο οποίος ακολουθεί τον Κανονισμό Σύνταξης Περιγραφικών Άρθρων.

8.Στο ΗΛ.ΠΑ.Τ. εισάγεται μηχανισμός σύνταξης αναλυτικών τιμολογίων εργασιών και υπηρεσιών, ο οποίος ακολουθεί τον Κανονισμό Ανάλυσης Τιμών Εργασιών Τεχνικών Έργων.

9. Το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών (ΗΛ.ΠΑ.Τ.), είναι προσβάσιμο στο κοινό και παρουσιάζει τα δημοσιοποιήσιμα στοιχεία τιμών προϊόντων, μηχανημάτων και κόστος εργασιών, που κοινοποιούνται σε τρίτους και δεν καλύπτονται από το επιχειρηματικό ή επαγγελματικό απόρρητο.

10.Το ΗΛ.ΠΑ.Τ. είναι ένα δυναμικό πληροφοριακό σύστημα, το οποίο βασίζεται στη χρήση Διαδραστικών Δικτυακών Οδηγών Τιμών και στοιχείων τιμολογίων, εφαρμόζει έναν καθορισμένο μηχανισμό τιμοληψίας ο οποίος ορίζεται από τον Κανονισμό Τιμοληψίας και δίνει τη δυνατότητα στατιστικής παρακολούθησης της διακύμανσης των τιμών. Το σύστημα προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να εξετάσει με κριτήρια ποιότητας, τιμής και γεωγραφικού προσδιορισμού, όλες τις εναλλακτικές επιλογές προϊόντων, μηχανημάτων και εργασιών.

11.Το ΗΛ.ΠΑ.Τ. συνδέεται με την εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.) του άρθρου 2 του παρόντος.

12.Το ΗΛ.ΠΑ.Τ. συνδέεται με τις ηλεκτρονικές εφαρμογές φορέων και υπηρεσιών του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός, εκάστοτε, προσδιορίζεται, ειδικότερα, δε, με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών ως προς τη διασταύρωση των αποδείξεων και τιμολογίων των δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.

13.Στο ΗΛ.ΠΑ.Τ. αναπτύσσεται βάση δεδομένων συλλογής στοιχείων κόστους για τις κυριότερες κατηγορίες έργων όπως, έργα Οδοποιίας, Αεροδρόμια, Σιδηροδρομικά, Υδραυλικά, Λιμενικά, Οικοδομικά, στην οποία εισάγονται, επεξεργάζονται και αξιολογούνται κοστολογικά και στατιστικά στοιχεία των έργων διευθύνσεων της Γ.Γ.Υ., των Περιφερειών, λοιπών Αναθετουσών Αρχών και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.) του άρθρου 2 του παρόντος, για τα οποία έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, με σκοπό τον προσδιορισμό του Μοναδιαίου Κόστους Περαιωμένων Έργων (ΜΚΠΕ) για την έγκυρη προκοστολόγηση των έργων.

14.Στο ΗΛ.ΠΑ.Τ., αναπτύσσεται Ηλεκτρονικό Σύστημα α) Αναπροσαρμογής του Συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών και β) της Αναθεώρησης Τιμών Εργασιών Δημοσίων Έργων κατά τον Κανονισμό Αναθεώρησης Τιμών Εργασιών Δημοσίων Έργων με σκοπό την τεκμηριωμένη αναπροσαρμογή του τιμήματος όλων των συντελεστών παραγωγής που συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών και στην εκτέλεση των έργων ανάλογα με τη μεταβολή του κόστους κατά το χρόνο εκτέλεσης τους. Κατ’ εξαίρεση και μέχρι την ανάπτυξη και λειτουργία του παραπάνω ηλεκτρονικού συστήματος η αναθεώρηση τιμών εργασιών δημοσίων έργων υπολογίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

15.Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύνταξης Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Σ.Ε.Τ.Ε.Π.) ανά κατηγορία έργου αποσκοπεί στην διαδικτυακή υποστήριξη του προγραμματισμού, σχεδιασμού, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης των τεχνικών έργων. Στο Σ.Ε.Τ.Ε.Π. αναπτύσσεται Κανονισμός Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, ώστε οι τεχνικές προδιαγραφές να αποτελούν ένα σύνολο τυποποιημένων και εναρμονισμένων αρχών, κανόνων και μεθόδων, βασισμένων σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια καθώς και σε Εθνικά Πρότυπα εναρμονισμένα με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις, κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές, και διεθνή Πρότυπα εφ’ όσον δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή εθνικά παραδεκτά κείμενα.

16.Το Σ.Ε.Τ.Ε.Π. καλύπτει υποχρεωτικά τις συμβάσεις μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων, οι οποίες ανατίθενται από ιδιώτες και από τις αναθέτουσες αρχές της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος.

17.Στο Σ.Ε.Τ.Ε.Π αναπτύσσεταιι:
Α) Ηλεκτρονικό Σύστημα Τεχνικής Νομοθεσίας που αφορά στην μελέτη, κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, στο οποίο καταχωρούνται η ισχύουσα νομοθεσία και Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και οι Κανονισμοί και οι Οδηγίες που ισχύουν για τα Δημόσια και Ιδιωτικά έργα. Επιπλέον στο σύστημα καταχωρούνται όλες οι ισχύουσες κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ΄εξουσιοδότηση της ως άνω νομοθεσίας και οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι.
Β) Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο τροφοδοτείται με παρατηρήσεις που αφορούν στις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, από όλους τους εμπλεκόμενους με τα τεχνικά έργα, φορείς και ιδιώτες.

18. α) Η τήρηση, χρήση και επεξεργασία των στοιχείων που καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα της παραγράφου 1 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ν.2472/97 (ΦΕΚ Α’50) και του Ν.3471/2006 (ΦΕΚ Α 1133) και οι χρήστες υποχρεούνται σε τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που καταχωρούνται σε αυτό.

β) Πριν από τη σύνδεση με τα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας (Κ.Ω), απαιτείται η υποχρεωτική καταχώρηση των στοιχείων σε αυτό. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες με τις οποίες ο επιβλέπων μηχανικός ενημερώνει το ηλεκτρονικό σύστημα με τα τιμολόγια υλικών και εργασιών, τις προβλεπόμενες ποσότητες της μελέτης, τις τελικές ποσότητες και κάθε άλλο στοιχείο.

19.Το ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε. λειτουργεί ως διακριτή εφαρμογή του ιστότοπου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών με ευθύνη και μέριμνα της Διεύθυνσης Κανόνων και Ποιότητας.

20.Οι ψηφιακές υπηρεσίες του τμήματος του ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε. που είναι προσβάσιμες στο κοινό χαρακτηρίζονται από ευκολία χρήσης, αξιοπιστία, διαφάνεια, εγκυρότητα και πληρότητα.

21.Με κοινή Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καθορίζονται οι όροι διασύνδεσης των ηλεκτρονικών εφαρμογών του παρόντος με τις εφαρμογές της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών.

22.Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συγκροτείται συμβουλευτική Επιτροπή Συντονισμού των ηλεκτρονικών συστημάτων του παρόντος για διάρκεια δύο (2) ετών αποτελούμενη από ένδεκα (11) μέλη με ισάριθμους αναπληρωτές, που απαρτίζεται από: α) τρεις (3) υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (ΓΓΥ), ένας εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος β) δύο (2) υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (τομέας Μεταφορών), γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), στ) έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων, στ) έναν (1) εκπρόσωπο των μελετητικών οργανώσεων και ζ) έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Λ.Ο.Τ.
Με την απόφαση αυτή, επιπλέον ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ο τρόπος συνεδριάσεων , η γραμματειακή της υποστήριξη, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για τη λειτουργία της.

23.Η Επιτροπή Συντονισμού έχει την εποπτεία της λειτουργίας, συντήρησης, ενημέρωσης και ανάπτυξης των Συστημάτων και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Μεριμνά για τη σύνταξη των Κανονισμών, που αναφέρονται στις παραγράφους 6,7,8,10,14 και 15 του παρόντος.
β. Ασκεί εποπτικό έλεγχο στην ανάπτυξη και λειτουργία των συστημάτων .
γ. Προτείνει βελτιώσεις και προσθήκες με στόχο την μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του λειτουργικού συστήματος.
δ. Εισηγείται στον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, συμπερασματικές συγκριτικές εκθέσεις προβλεπόμενου και τελικού κόστους κατασκευών σε μηνιαία βάση.
ε. Προτείνει την αναθεώρηση ή έγκριση των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.

Η Επιτροπή λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Υποδομών και η αρμόδια Διεύθυνση μεριμνά για τη στέγαση και υποστήριξη των λειτουργιών της, καθώς και για την προώθηση ένταξης των δράσεών της σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.

24.Για την υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου της δύνανται να συστήνονται ομάδες εργασίας, στις οποίες μετέχουν υπάλληλοι του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με εξειδίκευση σε συναφή αντικείμενα της Επιτροπής, μέλη Δ.Ε.Π. Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι των φορέων της αγοράς .

25. Η ισχύς του άρθρου αρχίζει με τη θέση σε λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 15:57 | ΕΣΥΠ

  Γενικός σχολιασμός:

  Τα Άρθρα 5 & 13 του σχεδίου νόμου, αντιβαίνουν στις αρμοδιότητες του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) που συμπεριλαμβάνει τις λειτουργικές μονάδες ΕΛΟΤ, ΕΣΥΔ και ΕΙΜ
  Σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο έχει αναγνωριστεί, θεσμικά, ο ρόλος των οργανισμών τυποποίησης (Καν. 1025/2012) και διαπίστευσης (Καν. 765/2008) και οποιαδήποτε παρέκκλιση από το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο στερείται αναγνώρισης, δημιουργεί σπατάλη πόρων και καθώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το εθνικό / κοινοτικό δίκαιο, οδηγεί, τεκμηριωμένα, σε παραβίαση των συνθηκών για την τεχνική εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

  Συγκεκριμένα,

  Άρθρο 5
  “Ηλεκτρονικό Σύστημα Προσδιορισμού Κόστους των Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε) – Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών (ΗΛ.ΠΑ.Τ) Ηλεκτρονικό Σύστημα Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Σ.Ε.ΤΕ.Π.)”

  Α. Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Άρθρο 5)
  Σύμφωνα με την παρ. 3 του Άρθρου 2 του Ν. 372/1976 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 2642/1998 ορίζεται σαφώς ότι ως ελληνικές εθνικές τεχνικές προδιαγραφές, ορίζονται οι προδιαγραφές εκείνες, οι οποίες εγκρίνονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (εν προκειμένω ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ).
  Σύμφωνα με το σημείο β της παρ 5 του Άρθρου 54 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό επεξηγείται στο Παράρτημα VII, ως εθνικές τεχνικές προδιαγραφές νοούνται τυποποιητικά έγγραφα τα οποία έχουν εκπονηθεί και εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα τυποποίησης.
  Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, ο κατάλογος των αναγνωρισμένων εθνικών φορέων τυποποίησης έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0927(02)&rid=1 ). Για την Ελλάδα, ο αναγνωρισμένος εθνικός φορέας τυποποίησης είναι το «ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ – Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας/Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Τυποποίησης ΕΛΟΤ».
  Σε διάφορα σημεία του Άρθρου 5 του εν λόγω σχεδίου νόμου γίνεται λανθασμένη αναφορά σε Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Σ.Ε.ΤΕ.Π) ή σε σύνταξη Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (παρ. 15) ή / και σε έγκριση Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (σημ. ε, παρ. 23), με κίνδυνο να δημιουργηθεί σύγχυση που θα οδηγήσει και σε εκδίωξη του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ από την Διεθνή και Ευρωπαϊκή Τυποποίηση.

  Σε ότι αφορά Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι ο μοναδικός αρμόδιος φορέας για τη σύνταξη, έγκριση και έκδοσή τους είναι ο εθνικός οργανισμός τυποποίησης, ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ.

  Β. «εθνικά παραδεκτά κείμενα (παρ. 15, Άρθρου 5)
  Στην παρ. 15 του Άρθρου 5 αναφέρεται ότι » … Στο Σ.Ε.Τ.Ε.Π. αναπτύσσεται Κανονισμός Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών, ώστε οι τεχνικές προδιαγραφές να αποτελούν ένα σύνολο τυποποιημένων και εναρμονισμένων αρχών, κανόνων και μεθόδων, βασισμένων σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια καθώς και σε Εθνικά Πρότυπα εναρμονισμένα με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις, κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές, και διεθνή Πρότυπα εφ’ όσον δεν υπάρχουν αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή εθνικά παραδεκτά κείμενα».
  Η πρόβλεψη αυτή ουσιαστικά αποτελεί μεταφορά του σημείου β της παρ 5 του Άρθρου 54 του Ν. 4412/2016 και υπό αυτή την έννοια θα πρέπει να αναπαράγεται, όταν αναφέρεται, χωρίς να αλλοιώνει τις προβλέψεις του Ν. 4412/2016, ο οποίος άλλωστε αποτελεί το εθνικό κείμενο εναρμόνισης των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Οι προβλέψεις του Ν. 4412/2016 στο σημείο αυτό είναι σαφείς και συγκεκριμένες. Δεν αναφέρονται γενικώς σε «εθνικά παραδεκτά κείμενα», αναφορά που εκ των πραγμάτων είναι ασαφής, αλλά σε » σε εθνικά πρότυπα, σε εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή σε εθνικές τεχνικές προδιαγραφές», κείμενα δηλαδή που εκπονούνται, εγκρίνονται και εκδίδονται από τους αναγνωρισμένους εθνικούς φορείς τυποποίησης.
  Ως εκ τούτου, η έκφραση «εθνικά παραδεκτά κείμενα» πρέπει να απαλειφθεί.
  Η σχετική διατύπωση του Ν. 4412/2016 θα πρέπει να αναπαραχθεί και στο εν λόγω σχέδιο νόμου στο πλαίσιο της παρ.8 του άρθρου 54 του νόμου 4412/2016 όπου καθορίζει ότι ο Υπουργός ΠΟΜΕΔΙ ΜΠΟΡΕΙ να εγκρίνει προδιαγραφές και κανονισμούς που αναφέρονται στο τρόπο κατασκευής των έργων…
  Δηλαδή πρέπει να είναι σαφές ότι ο ΥΠΟΜΕΔΙ δεν έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και κατ’ ουδένα τρόπο δεν έχει την αρμοδιότητα εκπόνησης και δημοσίευσης των εν λόγω προδιαγραφών και κανονισμών πλην αυτής της εγκρίσεως για την χρήση τους στα Δημόσια Έργα.

  Με βάση τα παραπάνω ζητάμε την άρση των προαναφερομένων από το σχέδιο νόμου

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 14:43 | ΕΕΤΕΜ

  Στην παράγραφο 22 προβλέπεται η συγκρότηση συμβουλευτικής Επιτροπής Συντονισμού των ηλεκτρονικών συστημάτων του άρθρου, στην οποία όμως δεν προβλέπεται συμμετοχή εκπροσώπου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ή άλλων φορέων εκπροσώπησης επαγγελματιών, παρόλο που μέλη των φορέων αυτών έχουν σχέση με τους σκοπούς των εν λόγω συστημάτων.
  Θεωρούμε ότι για λόγους εύρυθμης λειτουργίας και αντικειμενικότητας της εν λόγω Επιτροπής, σε αυτήν θα πρέπει να συμμετέχουν και εκπρόσωποι της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, καθώς και άλλων φορέων εκπροσώπησης εμπλεκόμενων επαγγελματιών.

  Για το λόγο αυτό, προτείνουμε καταρχήν την προσθήκη εκπροσώπου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ στην εν λόγω Επιτροπή αλλά και εκπροσώπων άλλων φορέων εκπροσώπησης επαγγελματιών που έχουν σχέση με τους σκοπούς των εν λόγω Συστημάτων.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 14:20 | Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

  Το ηλεκτρονικό σύστημα κόστους των συντελεστών παραγωγής τεχνικών έργων δεν χρησιμοποιείται για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο αλλά και για την πάταξη της φοροδιαφυγής στα τεχνικά έργα όπως υποκρύπτει η παράγραφος 18 β).
  Στη συμβουλευτική επιτροπή συντονισμού δεν εκπροσωπούνται οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί που είναι ένας σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα παραγωγής έργων.

 • Παρ. 22: Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής να ορίζεται ο Δ/ντης της αρμόδιας υπηρεσίας.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 11:10 | Χάρης Χατζηβασίλης ΑΤΜ

  Δημιουργεί πρόσθετη γραφειοκρατία και καθυστέρηση στην εφαρμογή του Ν. 4412/2016 μέχρι την πλήρη λειτουργία του ΣΕΤΕΠ.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 09:04 | ΠΣΧΜ

  Άρθρο 5. ΣΥ.ΚΟΣ.ΠΕ, ΗΛ.ΠΑΤ, ΣΕ.ΤΕ.Π
  Μεγαλεπήβολες προσδοκίες για αντικειμενικά τιμολόγια σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς. Αναμένουμε την εφαρμογή. Θετική η αναφορά σε Ευρωπαϊκά ή Διεθνή Πρότυπα και Προδιαγραφές, χωρίς να απαιτείται μετάφραση!!
  Απαιτείται διευκρίνιση αν η καταχώρηση στοιχείων από προμηθευτές είναι υποχρεωτική.

 • 15 Οκτωβρίου 2016, 08:56 | ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ.

  Άρθρο 5. ΣΥ.ΚΟΣ.Π.Ε., ΗΛ.ΠΑ.Τ., Σ.Ε.ΤΕ.Π

  Απαιτείται κατ’ αρχήν διευκρίνιση αν η καταχώρηση στοιχείων από προμηθευτές είναι υποχρεωτική.

  Αναμένουμε την εφαρμογή των ρυθμίσεων του Άρθρου, που όπως όμως γνωρίζουμε απασχολεί επί δεκαετίες τον τεχνικό κόσμο. Θεωρούμε θετική την αναφορά σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα χωρίς να απαιτείται μετάφραση.

 • Προκύπτει ότι η επιτροπή αυτή θα αντικαταστήσει την σημερινή ΕΔΤΔΕ. Χρειάζεται χρονοδιάγραμμα υλοποίησης καθώς και κανονισμός λειτουργίας του ΗΛΠΑΤ με σαφή καθορισμό των ρόλων των Ε.Ο και πρόβλεψη για την παρουσία εκπροσώπου των ΕΟ στον ΗΛ.ΠΑ.Τ. . Επίσης χρειάζεται διευκρίνιση για το κόστος λειτουργίας του.

 • Χρειάζονται διευκρινίσεις για το πώς θα συνταχθεί και τι θα περιλαμβάνει ο Κανονισμός Ανάλυσης Τιμών Εργασιών Τεχνικών Έργων . Επίσης δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τη σύνταξη των περιγραφικών άρθρων των τιμολογίων

 • 12 Οκτωβρίου 2016, 22:07 | αργυρης πλεσιας

  Στην παράγραφο 3 θα πρέπει να αντικατασταθεί η λέξη «μοναδιαίο» με την λέξη «μοναδικό», που μάλλον έχει τεθεί εκ παραδρομής.

  Στην παράγραφο 3, δεν δευκρινίζεται η υπευθυνότητα σύνθεσης του ΗΛ.ΠΑ.Τ. καθώς θα μπορούσε να θεωρηθεί οτι τα στοιχεία του α) και του β) εισάγονται σε βάσεις δεδομένων από προμηθευτές, εμπόρους κλπ. Τα στοιχεία του γ) δεν γίνεται κατανοητό από που θα λαμβάνονται (από δημόσια αρχή?). Εάν είναι αντικείμενο δημόσιας αρχής δεν γίνεται κατανοητή η έννοια του «μέσου κόστους» (3.γ.). Πιστεύεται ότι θα πρέπει είτε στο νομοσχέδιο είτε στην εισηγητική έκθεση να αναγράφεται ο στόχος των καταγραφών ώστε να γίνεται κατανοητό το θέμα της υπευθυνότητας.

  Στην παράγραφο 11. αναφέρεται ότι συνδέεται το ΗΛΠΑΤ και το ΚΗΣΠΑΤΕ, αλλά δεν διεκρινίζεται το σημείο σύνδεσης.

  Στην παράγραφο 13, αναφέρεται ότι τηρούνται κοστολογικά και στατιστικά στοιχεία των έργων κλπ. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό στους συντάκτες ότι θα πρέπει να τεθεί σαφώς η φιλοσοφία σύνθεσης της αξίας των εργασιών. Η κοστολογική προσέγγιση προκύπτει από καταγραφή των μονάδων παραγωγής με καθορισμό ποσότητας εργασίας και αξίας υλικού, ενώ η στατιστική προσέγγιση και μάλιστα από καταγραφές εκτελεσμένων έργων έχει την λογική της εκτίμησης μέσου όρου και πιθανής απόκλισης. Οι δύο προσεγγίσεις έχουν διαφορετική φιλοσοφία (η δεύτερη αποτελεί καταγραφή των νόμων προσφοράς και ζήτησης καθώς και συνθηκών στάθμης αγοράς) και κατα συνέπεια δεν είναι δυνατόν να τίθενται εναλλακτικά διότι δεν θα έχει λογική το αποτέλεσμα που θα προκύψει.

  Στην παράγραφο 14, δεν γίνεται κατανοητό από τον συντάκτη ότι η πρόταση που θέτει για την θέσπιση συστήματος Αναπροσαρμογής του Συντελεστή (τκ) και της Αναθεώρησης των τιμών εργασιών Δημοσίων Εργων, με σκοπό την «τεκμηριωμένη αναπροσαρμογή» του τιμήματος των συντελεστών παραγωγής ανάλογα με την μεταβολή του κόστους κατά το χρόνο εκτέλεσής τους αποτελεί «ταυτότητα». Εαν ληφθούν στοιχεία «αγοράς» δεν θα είναι τεκμηριωμένη ως προς την μεταβολή του κόστους.Εάν δεν ληφθούν στοιχεία αγοράς αλλά από καταγραφές «άλλης μεθοδολογίας κλπ», δεν θα είναι τεκμηριωμένη η αλλαγή ως προς τον χρόνο εκτελέσεως του έργου. Σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται κατανοητο το πρόβλημα που θεραπεύει η προτεινόμενη ρύθμιση έναντι της ισχύουσας νομοθεσίας.

  Επειδή η σύνταξη ενός νόμου απαιτεί ακρίβεια στην διατύπωση, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν στον σχεδιασμό, στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων. Θα πρέπει να διαγραφεί η λέξη «προγραμματισμός» καθώς οι ΕΤΕπ, δεν εκτείνονται εντός αυτού.

  Το εδάφιο 18 που αφορά στο ΣΥΚΟΣΠΕ, θα πρέπει να τεθεί μετά το εδάφιο 19, στο οποίο γίνεται η πρώτη ανφορά αυτού.

  Πρέπει να αναφερθεί ότι στα ιδιωτικά έργα και αναλόγως του τρόπου κατασκευής του έργου, πολλές φορές οι χρησιμοποιούμενες μονάδες είναι διαφορετικές από τα τιμολόγια των δημοσίων έργων (πχ ανάθεση έργασίας με παροχή υλικών κλπ). Η αναφορά σε τέτοια λεπτομερή αποτύπωση κόστους ιδιωτικού έργου, πέραν της επιτυγχανόμενης ωφέλειας έναντι του απαιτούμενου κόστους, θα πρέπει να λύνει και προβλήματα όπως αυτό που προαναφέρθηκε.

  Επειδή ένας νόμος οφείλει να είναι σαφής και λιτός στην διατύπωση προτείνεται το έδάφιο 23.δ. να απαλειφθούν οι λέξεις «συμπερασματικές συγκριτικές εκθέσεις» και να αναγραφεί «εκθέσεις με σύγκριση του». Επίσης θεωρείται ότι προκειμένου περί «εκθέσεων», δόκιμη έκφραση ρήματος είναι το «Υποβάλει» έναντι του «Εισηγείται».