Άρθρο 18 – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4250/2014 (Α΄74)

Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Η αρμοδιότητα είσπραξης τελών μηχανημάτων έργου μεταβιβάζεται στη Διεύθυνση Μητρώων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Τα ανωτέρω τέλη κατατίθενται σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος που συστήνεται ειδικά για τον σκοπό αυτό και τελεί υπό τη διαχείριση και με δικαιούχο τη Γενική Γραμματεία Υποδομών. Τυχόν καταβληθέντα σε λογαριασμούς της υπό εκκαθάριση εταιρείας τέλη, τα οποία αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα μετά τη θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση, μεταφέρονται από τους εκκαθαριστές στον ανωτέρω λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.»