Άρθρο 13 – Μητρώο Ελεγκτών Εταιρειών Πιστοποίησης

1.Στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) τηρείται Μητρώο Ελεγκτών Εταιρειών Πιστοποίησης, για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην πιστοποίηση διαδικασιών παραγωγής τεχνικών έργων, συστημάτων, προσώπων, υλικών και προϊόντων, που αφορούν στην υλοποίηση τεχνικών έργων.

2.Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτωνκαθορίζονται:
α) οι κατηγορίες και οι ειδικότητες των επιστημόνων, τα προσόντα και οι εξεταστικές διαδικασίες, προκειμένου, ανά κατηγορία αντικειμένου πιστοποίησης, να καταρτίζεται το Μητρώο Ελεγκτών Εταιρειών Πιστοποίησης, αναφορικά με τα υλικά, τα προϊόντα, τα συστήματα, τις υπηρεσίες, τις διαδικασίες και τα πρόσωπα που πιστοποιούν οι διαπιστευμένες εταιρείες πιστοποίησης,
β) ο απαραίτητος για τη διενέργεια ελέγχου, ανά ειδικότητα, αριθμός των Ελεγκτών Πιστοποίησης, ανάλογα με το είδος, το μέγεθος και τις ποσότητες των πιστοποιήσεων μιας εταιρείας,
γ) οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν το έργο των Ελεγκτών Πιστοποίησης, η αμοιβή τους, οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους, τα όργανα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη εφαρμογής των σχετικών με το έργο τους διατάξεων, καθώς και κάθε ρύθμιση σχετική με το αντικείμενο του ελέγχου.

3.Οι δημόσιοι φορείς που δεν διαθέτουν το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό για την άσκηση ελέγχων του παρόντος άρθρου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, δύνανται να διενεργούν τους ελέγχους με επιστήμονες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ελεγκτών Εταιρειών Πιστοποίησης.

4. Οι μόνιμοι ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι δημοσίου που εγγράφονται στο Μητρώο, μπορούν να προβαίνουν σε ελέγχους αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας τους, ή άλλου Δημόσιου φορέα στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους ως στελέχη του δημόσιου φορέα, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν.

5. Με εξαίρεση τους ελεγκτές της παραγράφου 4, οι ελεγκτές που ορίζονται για έλεγχο ή κατόπιν αιτήματος ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων, επιλέγονται με ηλεκτρονική κλήρωση. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος, ο τρόπος ενημέρωσης των επιθεωρητών και των εμπλεκομένων, οι ημερομηνίες κλήρωσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια συναφή με τα ανωτέρω.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 15:49 | ΕΣΥΠ

  Γενικός σχολιασμός:

  Τα Άρθρα 5 & 13 του σχεδίου νόμου, αντιβαίνουν στις αρμοδιότητες του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) που συμπεριλαμβάνει τις λειτουργικές μονάδες ΕΛΟΤ, ΕΣΥΔ και ΕΙΜ
  Σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο έχει αναγνωριστεί, θεσμικά, ο ρόλος των οργανισμών τυποποίησης (Καν. 1025/2012) και διαπίστευσης (Καν. 765/2008) και οποιαδήποτε παρέκκλιση από το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο στερείται αναγνώρισης, δημιουργεί σπατάλη πόρων και καθώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το εθνικό / κοινοτικό δίκαιο, οδηγεί, τεκμηριωμένα, σε παραβίαση των συνθηκών για την τεχνική εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

  Συγκεκριμένα,

  Άρθρο 13
  “ Μητρώο Ελεγκτών Εταιρειών Πιστοποίησης”

  Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης:
  α/ Η Διαπίστευση των Φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης ( φορείς/εταιρείες πιστοποίησης) πραγματοποιείται από τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης της κάθε χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
  β/ Εφόσον σκοπός της διαπίστευσης είναι να παράσχει αυθεντική Πιστοποίηση της επάρκειας ενός φορέα/εταιρείας να διενεργεί Δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης ,τα κράτη Μέλη δεν θα πρέπει να διατηρούν περισσότερους από έναν εθνικούς οργανισμούς διαπίστευσης και θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο εν λόγω οργανισμός θα είναι οργανωμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία των δραστηριοτήτων του.
  Στην Ελλάδα ο επίσημος Οργανισμός Διαπίστευσης είναι η Ανεξάρτητη Λειτουργική Μονάδα ΕΣΥΔ/ΕΣΥΠ.
  Άρα το «Μητρώο Ελεγκτών Εταιρειών Πιστοποίησης», το οποίο θα ελέγχει τις διαπιστευμένες εταιρείες πιστοποίησης αναφορικά με τα υλικά, τα προϊόντα, τα συστήματα, τις υπηρεσίες, τις διαδικασίες και τα πρόσωπα αντιβαίνει τον Κανονισμό 765/2008 γιατί φορείς/εταιρείες πιστοποίησης διαπιστεύονται μόνο από το ΕΣΥΔ/ΕΣΥΠ.
  Η δημιουργία παράλληλου πλαισίου διαπίστευσης θα δημιουργήσει εκτός των άλλων και παράβαση της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας, πέραν της σύγχυσης που θα υπάρξει
  Επίσης θα πρέπει να τονισθεί ότι από την 1η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το ακρωνύμιο CPR– Construction Products Regulation) ο οποίος και αντικαθιστά την Οδηγία Δομικών Κατασκευών 89/106/ΕΚ (γνωστή με το ακρωνύμιο CPD – Construction Products Directive).
  Η πιστοποίηση προϊόντων τα οποία προορίζονται για χρήση σε δομικά έργα εμπίπτει στον Καν. 305/2011 και η πιστοποίηση αυτών πραγματοποιείται από φορείς / εταιρείες πιστοποίησης διαπιστευμένες από τους Εθνικούς Οργανισμούς Διαπίστευσης των χωρών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
  Η πιστοποίηση προϊόντων τα οποία προορίζονται για χρήση σε δομικά έργα από εταιρείες μη διαπιστευμένες από το ΕΣΥΔ αποτελεί επίσης παράβαση της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 14:01 | Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

  Στην ίδια λογική της διάλυσης των δημοσίων δομών και παραχώρησης αρμοδιοτήτων στους ιδιώτες μηχανικούς και της κατακερμάτισης του επαγγέλματος του μηχανικού.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 13:08 | Εμμανουέλα Βερνάδου

  Για την αναβάθμιση της ποιότητας των έργων χρειάζεται να υπάρξει τρόπος πιστοποίησης των τεχνιτών και των συνεργείων των κατασκευαστών. Δεν αρκεί ο καταρτισμένος μηχανικός και τα πιστοποιημένα υλικά για ένα άρτιο αποτέλεσμα.

 • Δεν προκύπτει με σαφήνεια ποιούς αφορά το συγκεκριμένο μητρώο.

 • 12 Οκτωβρίου 2016, 23:35 | αργυρης πλεσιας

  Εαν θεωρείται ότι υπάρχει θέμα διαβλητότητας και ορίζεται η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή «πιστοποιητή» για ιδιωτικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι αντίστοιχες επιφυλάξεις θα πρέπει να υπάρχουν και στο δημόσιο τομέα. Στην παράγραφο 4. πρέπει να τεθεί ότι υφίσταται ασυμβίβαστο στην πιστοποίηση της ίδιας της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί κάποιος. Η δημιουργία των συστημάτων και η παρακολούθηση τους είναι δυνατόν να γίνεται από τους αντίστοιχους υπαλλήλους.