Άρθρο 04 – Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων (Κ.Η.Σ.Α.)

1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων (Κ.Η.Σ.Α.). Η κυριότητα, εποπτεία, έλεγχος, ανάπτυξη, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, αναβάθμιση, επέκταση του Κ.Η.Σ.Α. ανήκει στην Γ.Γ.Υ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δύναται η ανάπτυξη, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος να ανατεθεί σε άλλο , πλην της Γ.Γ.Υ, νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φορέα του Δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων την κυριότητα, εποπτεία και έλεγχο του συστήματος. Στην περίπτωση αυτή, η ανάθεση σε τρίτο των υπηρεσιών του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο με όμοια απόφαση.

2.Το Κ.Η.Σ.Α. αναπτύσσεται με σκοπό την ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα, οι οποίοι εμπλέκονται στην αδειοδότηση ή/και διαδικασία έγκρισης δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, αποτελώντας το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα επί του οποίου διασυνδέονται οι επιμέρους ηλεκτρονικές εφαρμογές των ανωτέρω φορέων αδειοδοτήσεων ή/και εγκρίσεων.

3.Η πρόσβαση στο Κ.Η.Σ.Α. γίνεται σύμφωνα με το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στην κρυπτογραφημένη και ασφαλή σύνδεση, η οποία κυρώθηκε με τη Υ.Α. με αρ.ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/12-4-2012 (ΦΕΚ Α 1301), όπως ισχύει, και στην οποία περιλαμβάνεται και η ασφαλής αποθήκευση του αρχειακού υλικού σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά σημεία.

4. Εξουσιοδοτημένοι μηχανικοί ή οι κατά νόμο υπεύθυνοι των αδειοδοτήσεων εισάγουν στο Κ.Η.Σ.Α. ψηφιακά αρχεία που αφορούν στο αίτημα αδειοδότησης του πολίτη. Οι φορείς και υπηρεσίες της παραγράφου 2, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, αδειοδοτούν, διαδοχικά ή παράλληλα, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα δεδομένα που κατά τις κείμενες διατάξεις χρειάζονται για την από μέρους τους αδειοδότηση του έργου.

5.Τα ψηφιακά αρχεία υποβάλλονται άπαξ στο Κ.Η.Σ.Α. και επικαιροποιούνται, εφ’ όσον προκύπτουν τροποποιήσεις ή αυτό καθίσταται αναγκαίο, από το αποτέλεσμα των επί μέρους ελέγχων των διαφορετικών εμπλεκομένων Υπηρεσιών.

6.Η διαδικασία εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων διεκπεραιώνεται στο σύνολό της ηλεκτρονικά.

7.Στο Κ.Η.Σ.Α. τηρείται η εγκεκριμένη άδεια και κάθε στοιχείο που κατά την ισχύουσα νομοθεσία τη συνοδεύει, καθώς και τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων των ελεγκτών δόμησης του Ν.4030/11 (ΦΕΚ Α’ 249). Οι εμπλεκόμενοι στην αδειοδότηση του έργου, φορείς και υπηρεσίες, της παραγράφου 2 του παρόντος, έχουν δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης εκείνων αποκλειστικά των δεδομένων του Κ.Η.Σ.Α., που είναι αναγκαία, κατά την κείμενη νομοθεσία, για την από μέρους τους αδειοδότηση του έργου, μόνο κατόπιν σχετικού αιτήματος προς αυτές από τον ενδιαφερόμενο πολίτη δια του εξουσιοδοτημένου μηχανικού του ή του κατά νόμο υπεύθυνου για την αδειοδότηση.

8.Ο αιτούμενος κατά την παράγραφο 7 την αδειοδότηση του έργου, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένα δεδομένα του Κ.Η.Σ.Α., που αφορούν στο έργο, τα οποία τον διευκολύνουν στην παρακολούθηση της εξέλιξης όλης της διαδικασίας αδειοδότησης.

9.Τα πληροφοριακά συστήματα εξασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα της ηλεκτρονικής διαδικασίας.

10.Όλη η διαδικασία υποβολής, έγκρισης και αδειοδότησης του έργου ολοκληρώνεται χωρίς την φυσική παρουσία του αιτούντος ή του εξουσιοδοτημένου μηχανικού ή του κατά νόμο υπεύθυνου για την αδειοδότηση.

11.Η πληροφορία για κάθε κτίριο ή έργο ξεχωριστά αποθηκεύεται και ενημερώνει την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου του Ν.3843/2010 (ΦΕΚ Α΄62) και την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ) του άρθρου 3 του παρόντος.

12. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται:
α. ανά κατηγορία οι αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις ,που εντάσσονται στο Κ.Η.Σ.Α. και
β. τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του συστήματος που περιλαμβάνουν την εφαρμογή που προβλέπεται στο Ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α 249) για την έκδοση αδειών δόμησης, την εφαρμογή που αφορά στην αδειοδότηση σεισμοπλήκτων, πλημμυροπλήκτων και πυροπλήκτων κτισμάτων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.

13.Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του συστήματος που αφορούν στο Κ.Η.Σ.Α. και περιλαμβάνουν την εφαρμογή αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

14.Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών, καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του Κ.Η.Σ.Α., σε ειδικές κατηγορίες αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων από φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου (δασική υπηρεσία, εφορίες αρχαιοτήτων, συμβούλιο αρχιτεκτονικής, πυροσβεστικό σώμα κ.λ.π.), καθώς και κάθε άλλο θέμα και λεπτομέρεια εφαρμογής των ειδικών αυτών κατηγοριών.

15. Η ισχύς του άρθρου αρχίζει με τη θέση σε λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 14:20 | ΕΕΤΕΜ

  Στην παράγραφο 1 αναφέρεται ότι, με απόφαση Υπουργού, η ανάπτυξη, διαχείριση λειτουργία κλπ του Κ.Η.Σ.Α μπορεί να ανατεθεί σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, πλην της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.
  Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί συγκαλυμμένη πρόβλεψη για ανάθεση στο Τ.Ε.Ε της ανάπτυξης, διαχείρισης, λειτουργίας, κλπ του Κ.Η.Σ.Α.

  Για αυτό το λόγο, αλλά και επειδή κατά τη γνώμη μας το Τ.Ε.Ε δεν μπορεί να εγγυηθεί την αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 ως εξής:
  «1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων (Κ.Η.Σ.Α.). Η κυριότητα, εποπτεία, έλεγχος, ανάπτυξη, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, αναβάθμιση, επέκταση του Κ.Η.Σ.Α. ανήκει στην Γ.Γ.Υ.»

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 14:29 | Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

  Εμφανίζεται προσπάθεια του Υπουργείου να ελέγξει όλες τις αδειοδοτήσεις της χώρας χωρίς κατ’ ανάγκη οι αδειοδοτήσεις αυτές να αφορούν την μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων. Επίσης παραχωρείται σε ιδιώτες, με διάφορες νομικές μορφές, η λειτουργία και διαχείριση του συστήματος αδειοδοτήσεων.
  Αναφέρεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήματος στοιχείων και αδειοδοτήσεων του έργου ολοκληρώνεται χωρίς φυσική παρουσία του αιτούντος, ενώ είναι γνωστό σε όλους τους μηχανικούς του ιδιωτικού τομέα ότι καταναλώνονται πολλές εργατοώρες από Υπηρεσία σε Υπηρεσία για την έκδοση μιας άδειας.
  Η παρακολούθηση των αδειοδοτήσεων λύνεται μόνο με απλούστευση των διαδικασιών, κωδικοποίηση της νομοθεσίας, κατάργηση των αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ των υπηρεσιών και έκδοση οδηγού πολίτη για την έκδοση οποιαδήποτε άδειας.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 11:36 | Χάρης Χατζηβασίλης ΑΤΜ

  Ηλεκτρονική διαδικασία εγκρίσεων χωρίς την δυνατότητα παρέμβασης (για επεξηγήσεις – διευκρινίσεις) σε περίπτωση απόρριψης ή περιορισμών
  Δεν μπορεί να εφαρμοστεί πριν τον οριστικό γεωχωρικό καθορισμό των δασικών χαρτών, της γης υψηλής παραγωγικότητας, του αιγιαλού, των αρχαιολογικών χώρων κα.
  Πρόσθετη καθυστέρηση για οικοδομικές άδειες, ποιός είναι ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός ?
  Προϋποθέτει την λειτουργία της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου.
  Ποιος φορέας θα το χειριστεί (ΤΕΕ ?) και με ποια χρηματοδότηση ?

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 09:05 | ΠΣΧΜ

  Άρθρο 4 ΚΗΣΑ
  Αναγνωρίζεται ότι πράγματι απαιτείται και εξυπηρετεί ένα Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων και Εγκρίσεων (ΚΗΣΑ), μολονότι δεν γνωρίζουμε αν αρμοδιότερος φορέας για το έργο αυτό είναι το Υπ. Υποδομών.
  Είναι όμως πλέον απαραίτητο, να καθορισθούν άμεσα όσα προβλέπονται στη παρ. 12 του Άρθρου, όχι βέβαια με απόφαση του Υπ. Υποδομών, αλλά με τη συμμετοχή και συμφωνία όλων των αρμόδιων φορέων, καθώς και γνώμη των κοινωνικών φορέων και με βασικό στόχο να εφαρμοσθούν αντιγραφειοκρατικά συστήματα αδειοδότησης και ελέγχου, χαρακτηριζόμενα από απλότητα και αποτελεσματικότητα.

 • 15 Οκτωβρίου 2016, 07:23 | ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ.

  Άρθρο 4 Κ.Η.Σ.Α.

  Θεωρούμε ότι κάθε αρμόδια κεντρική αρχή που ρυθμίζει και εποπτεύει δραστηριότητες στις οποίες περιλαμβάνεται η μελέτη, κατασκευή και η λειτουργία τεχνικών και κτιριακών έργων, καθώς και εγκαταστάσεων, πρέπει να διαθέτει κεντρικό και πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης των αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων. Η καταγραφή όλων των αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων από το Υπ. Υποδομών, πιστεύουμε δεν εξυπηρετεί την κατάλληλη ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων τους, ώστε να υπάρξουν απλά και αποτελεσματικά μέτρα, που περιορίζουν την γραφειοκρατία.

 • Δεν προκύπτει από την διατύπωση το χρονοδιάγραμμα του ΚΗΣΑ, καθώς και οι λεπτομέρειες λειτουργίας του ή εάν έχει κόστος και ποιος θα το επωμιστεί

 • 12 Οκτωβρίου 2016, 21:21 | αργυρης πλεσιας

  Επειδή η προτεινόμεη βάση του ΚΗΣΑ, εμπλέκεται ή /και είναι υπερσύνολο της ηλεκτρονική αδειοδότησης που έχει θέσει προ ολίγων ημερών το ΥΠΕΝ σε διαβούλευση (ολοκλήρωση 11/10), προτείνεται τα δύο Υπουργεία να συνεννοηθούν – συνεργαστούν και να ενοποιήσουν τις δυο βάσεις δεδομένων, διότι όπως είναι αυτονόητο αυτό θα ήταν χρήσιμο για τον πολίτη, για την Δημόσια Διοίκηση και κυρίως για την λογική.

  Σε κάθε περίπτωση και στα πλαίσια της ανωτέρω απαιτούμενης συνεννόησης θα πρέπει να διασαφηνιστεί ποιός Υπουργός ή σε ποιό Υπουργείο θα καταγράφονται οι Ηλεκτρονικές Αδειες καθώς στο άρθρο 45 του προτεινόμενου από το ΥΠΕΝ νομοσχεδίου, προβλέπονται τα ίδια αντικείμενα με το παρόν νομοσχέδιο.

  Στις παραγράφους 13 και 14, πρέπει να αναφερθεί ότι όταν η Υπουργική Απόφαση υπογράφεται από δύο και πλέον Υπουργούς, ονομάζεται Κοινή Υπουργική Απόφαση.

  Στην παράγραφο 13, μήπως πρέπει να εξεταστεί η υπερβολική πρόβλεψη του χειρισμού των αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τον Υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ? Καλό θα είναι να υπάρχει μια ορθολογική αξιολόγηση αρμοδιοτήτων.

 • 3 Οκτωβρίου 2016, 14:12 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Προφανώς, η τεχνογνωσία της ΕΕΤΤ ως προς την Ηλεκτρονική Αδειοδότηση και το λειτουργικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Αδειοδότησης Κεραιοσυστημάτων Ξηράς (ΣΗΛΥΑ) μπορεί να λειτουργήσει ως υπόδειγμα και βάση για το σχεδιαζόμενο έργο του ΥΥΜΔ ώστε να περιορισθεί το κόστος (σε χρήμα και ανθρωποημέρες) στο ελάχιστο δυνατό. Κάθε άλλη κίνηση θα εκληφθεί ως σπατάλη δημοσίων πόρων και θα αντιμετωπισθεί αναλόγως (κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 120$4 ΣτΕ με παραπομπή της υπόθεσης στον αρμόδιο Εισαγγελέα του Α.Π. για δικές του αυτεπάγγελτες ενέργειες κατά παντός υπευθύνου (ιδίως συκοφαντών περί «οάσεων ανομίας» που μάλλον επιδιώκουν επανάληψη σκανδάλων τύπου e-poleodomia).-