Άρθρο 11 – Ετήσιος Προγραμματισμός Έργων ανά Υπουργείο

Με Υπουργική απόφαση που εκδίδεται από τους κατά περίπτωση καθ΄ύλην αρμοδίους Υπουργούς, που αναθέτουν και εκτελούν δημόσια έργα ενταγμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα, καθορίζεται, ανά έργο, βάσει προϋπολογισμού , ο χρονοπρογραμματισμός του έργου, και ιδίως, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, οι φάσεις ωρίμανσής του, ο χρόνος δημοπράτησής του και υποχρεωτικά ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών. Στην ίδια απόφαση ορίζονται, οι μελέτες οι οποίες θα δημοπρατηθούν σε επίπεδο προμελέτης εντός του τρέχοντος έτους από το εκάστοτε Υπουργείο, το χρονοδιάγραμμα εκπόνησής τους, καθώς και η εμπειρία, στελέχωση, τεχνική ικανότητα και λοιπές απαιτήσεις και προϋποθέσεις της ομάδας μελέτης, που απαιτείται για την εκπόνηση των μελετών αυτών.

  • 12 Οκτωβρίου 2016, 23:40 | αργυρης πλεσιας

    Δεν γίνεται κατανοητή η απαίτηση γνώσης της εμπειρίας, της στελέχωσης, της τεχνικής ικανότητας και οι λοιπές προυποθέσεις της ομάδας μελέτης για την εκπόνηση προμελετης και μάλιστα στον ετήσιο προγραμματισμό έργων ανά υπουργείο. Πιστεύεται ότι η καταγραφή των προς προκήρυξη μελετών και της αξίας αυτών είναι επαρκή στοιχεία για τον ετήσιο χρονοπρογραμματισμό.