Άρθρο 07 – Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης δεδομένων βλαβών σε υποδομές και κτήρια λόγω φυσικών καταστροφών

1.Αναπτύσσεται και τηρείται στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Ηλεκτρονικό Σύστημα διαχείρισης δεδομένων βλαβών σε υποδομές και κτήρια, λόγω φυσικών καταστροφών. Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα διαχείρισης δεδομένων βλαβών σε υποδομές και κτήρια λόγω φυσικών καταστροφών, καταχωρίζονταιι τα στοιχεία βλαβών των κτηρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων, που προκλήθηκαν εξαιτίας σεισμού, πλημμύρας, πυρκαγιάς, ή άλλης φυσικής καταστροφής.

Η Γ.Γ.Υ. έχει την κυριότητα, εποπτεία, διαχείριση, λειτουργία και έλεγχο του ηλεκτρονικού συστήματος.

2.Το Ηλεκτρονικό Σύστημα διαχείρισης δεδομένων βλαβών κτηρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων, λόγω φυσικών καταστροφών, διασυνδέεται με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων (Κ.Η.Σ.Α.) του άρθρου 4 του παρόντος και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων (ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ.) του άρθρου 3 του παρόντος. Από την διασύνδεση αυτή, αντλούν από το Κ.Η.Σ.Α. και το ΣΥ.ΛΕΙ.ΣΥ., τα στοιχεία που αφορούν σε κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις, όπου δεν υπήρξε ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών για την αποκατάστασή τους.

3.Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι χρήσης, πρόσβασης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος του παρόντος.

4. Για την εκπλήρωση του έργου της, η Γ.Γ.Υ. μπορεί να συνεργάζεται και με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπισης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ) για τον εντοπισμό των βλαβέντων υποδομών και κτηρίων, μέσω διαλειτουργικής σύνδεσης με το σύστημα που αυτό διαθέτει.
ενώ το ΙΑΑΔΕΤ, διατηρεί την κυριότητα, τα πνευματικά δικαιώματα, και τη διαχείριση επί των μέσων και συστημάτων παρατήρησης της Γης που διαθέτει στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Γ.Γ.Υ, καθώς και των επεξεργασμένων πληροφοριών, των πρωτογενών δεδομένων, αλλά και των μοντέλων / μεθόδων διαχείρισης της πληροφορίας και των απαραίτητων δεδομένων για την παραγωγή νέας γνώσης και υπηρεσιών που διαθέτει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα διαχείρισης δεδομένων βλαβών σε υποδομές και κτήρια λόγω φυσικών καταστροφών.

Τα δεδομένα του γεωγραφικού υπόβαθρου, λαμβάνονται με ευθύνη του ΙΑΑΔΕΤ σε χρόνο που προσδιορίζεται σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ., μετά την πρόκληση βλαβών από φυσική καταστροφή.

5.Στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και τα Περιφερειακά Τμήματα αυτού, τηρείται κατάλογος μηχανικών που δύνανται να συμμετέχουν, εφόσον τους ζητηθεί από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ., στην καταγραφή βλαβών κτηρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων και στην άμεση καταχώρηση, στο Ηλεκτρονικό Σύστημα, των αποτελεσμάτων των αυτοψιών, όπως το είδος της βλάβης, τα γενικά στοιχεία κτιρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων και τα στοιχεία των ιδιοκτητών.

6.Για την εγγραφή στον κατάλογο απαιτείται η παρακολούθηση σεμιναρίων που διοργανώνονται υπό την αιγίδα της Δ.Α.Ε.Φ.Κ., σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) και με το Τ.Ε.Ε., στις κατά τόπους έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων του Τ.Ε.Ε. και η επιτυχής συμμετοχή των υποψηφίων σε εξετάσεις.

7.Οι αυτοψίες, από τους εγγεγραμμένους στους καταλόγους της παραγράφου 5 μηχανικούς, διενεργούνται από κοινού με τους τεχνικούς υπαλλήλους της Δ.Α.Ε.Φ.Κ., υπό το συντονισμό και τις οδηγίες της Διεύθυνσης, στην οποία αποστέλλονται τον πρώτο μήνα κάθε έτους οι κατάλογοι από τα Περιφερειακά Τμήματα του Τ.Ε.Ε.

8.Εφόσον κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι εγγεγραμμένοι μηχανικοί, υποπέσουν σε σοβαρή πλημμέλεια, γεγονός που διαπιστώνεται από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ., ενημερώνεται πάραυτα το Τ.Ε.Ε. και κινείται σε βάρος τους η πειθαρχική διαδικασία.

9. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται εντός προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται τα απαραίτητα προσόντα των μηχανικών της παραγράφου 5, οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν το έργο τους, η διάρκεια των απαραίτητων σεμιναρίων της παραγράφου 6, ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησής τους, οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.

10.Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται οι διαδικασίες με τις οποίες διαπιστώνεται η ολοκλήρωση της αποκατάστασης των βλαβών, οι όροι και προϋποθέσεις των κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση μη αποκατάστασης τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια με τα ανωτέρω.

11.Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται σε περίπτωση συμβάντος φυσικής καταστροφής, ο τρόπος διαχείρισης του περιστατικού από πλευράς εμπλεκομένων υπουργείων, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των αρμοδίων υπηρεσιών, η διάθεση των υπαλλήλων, ο αριθμός και οι ειδικότητές τους, οι πάσης φύσεως αποζημιώσεις και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.

12. Η ισχύς του άρθρου αρχίζει με τη θέση σε λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 14:10 | ΕΕΤΕΜ

  Στην παράγραφο 5 προβλέπεται η τήρηση στο Τ.Ε.Ε καταλόγου Μηχανικών, οι οποίοι θα συμμετέχουν, εφόσον τους ζητηθεί από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ, στην καταγραφή βλαβών κτηρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων και στην άμεση καταχώρηση, στο Ηλεκτρονικό Σύστημα, των αποτελεσμάτων των αυτοψιών.
  Δεδομένου ότι οι εν λόγω Μηχανικοί θα καλούνται από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους, είναι παράλογο να μη τηρούνται κατάλογοι Μηχανικών στην ίδια τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.
  Για τον παραπάνω λόγο προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 5 ως εξής:
  «5. Στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ τηρείται κατάλογος μηχανικών που δύνανται να συμμετέχουν, εφόσον τους ζητηθεί από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ, στην καταγραφή βλαβών κτηρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων και στην άμεση καταχώρηση, στο Ηλεκτρονικό Σύστημα, των αποτελεσμάτων των αυτοψιών, όπως το είδος της βλάβης, τα γενικά στοιχεία κτιρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων και τα στοιχεία των ιδιοκτητών.»

  Στην παράγραφο 6 προβλέπεται ότι για την για την εγγραφή στον κατάλογο Μηχανικών θα απαιτείται παρακολούθηση σεμιναρίων (στη διοργάνωση των οποίων θα συμμετέχει και το Τ.Ε.Ε) καθώς και η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις.
  Δεδομένου ότι στον κατάλογο Μηχανικών θα εγγράφονται Μηχανικοί και των δύο τομέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού) πιστεύουμε ότι πρέπει να δίνεται και στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ η δυνατότητα συνεργασίας με τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ στη διοργάνωση των σεμιναρίων.
  Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί και η συμμετοχή των σχετικών Τμημάτων/Σχολών των Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι) στη διοργάνωση των σεμιναρίων δεδομένου ότι στα εν λόγω Τμήματα διδάσκονται τα σχετικά μαθήματα, αλλά και πολλά Τμήματα ΑΕΙ πραγματοποιούν, ήδη, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συναφή αντικείμενα.
  Η πρόβλεψη περί επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις έρχεται σε αντίθεση με την πρακτική της Κυβέρνησης, δεδομένου ότι, με πρόσφατους νόμους, έχουν καταργηθεί τόσο οι εξετάσεις των Ενεργειακών Επιθεωρητών (ν.4409/28-07-16) όσο και αυτές των Ελεγκτών Δόμησης (ν.4389/27-05-16), για τις οποίες υπήρξαν αντιδράσεις από το σύνολο σχεδόν των Μηχανικών και, μάλιστα, από περιφερειακά Τμήματα του Τ.Ε.Ε και από συλλόγους διαφόρων ειδικοτήτων μελών του Τ.Ε.Ε.

  Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 6 ως εξής:
  «6. Για την εγγραφή στον κατάλογο απαιτείται η παρακολούθηση σεμιναρίων που διοργανώνονται υπό την αιγίδα της Δ.Α.Ε.Φ.Κ, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), το Τ.Ε.Ε, την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, και Α.Ε.Ι (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι).»

  Στην παράγραφο 8 αναφέρεται ότι όσοι από τους εν λόγω μηχανικούς παραβούν τα καθήκοντα τους, θα υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο από το Τ.Ε.Ε. Δηλαδή, ακόμα και Μηχανικοί μη μέλη του (όπως είναι οι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι.) θα υπόκεινται στον πειθαρχικό έλεγχο του Τ.Ε.Ε!
  Κάτι τέτοιο είναι εντελώς παράλογο και αποτελεί τρανό δείγμα της προσπάθειας του Τ.Ε.Ε να “ελέγξει” πειθαρχικά τους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι.
  Υπενθυμίζουμε ότι:
  1. Στο ν.4178/13 (άρθρο 6, παρ 2) αναφέρεται ότι: «Στους μηχανικούς της προηγούμενης παραγράφου, ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη, επιβάλλεται και προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του φορέα που είναι μέλη, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.»
  2. Το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης σε Έκθεση Ελέγχου του (υπ΄αρ 605/Α/2009 ) ρητώς αναφέρει ως αρμόδιο όργανο για τον πειθαρχικό έλεγχο των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε, το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

  Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 8 ως εξής:
  «8. Εφόσον κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι εγγεγραμμένοι μηχανικοί, υποπέσουν σε σοβαρή πλημμέλεια, γεγονός που διαπιστώνεται από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ, ενημερώνονται τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του φορέα του οποίου είναι μέλη (για τους Μηχανικούς Π.Ε το Τ.Ε.Ε και για τους Μηχανικούς Τ.Ε η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ) και κινείται σε βάρος τους η πειθαρχική διαδικασία.»

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 14:04 | Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

  Είναι θετικό να υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης δεδομένων βλαβών σε υποδομές και κτίρια. Στο εν λόγω άρθρο επιχειρείται όμως άλλη μία εκχώρηση δομής του Δημοσίου σε ιδιώτες. Πριν το μνημόνιο, υπήρχαν οργανωμένες δομές στο Δημόσιο (ΤΑΣ) για την καταγραφή βλαβών στα κτίρια λόγω φυσικών καταστροφών, στελεχωμένες με έμπειρο προσωπικό Διπλωματούχων και Πτυχιούχων Μηχανικών. Οι δομές αυτές (αρμοδιότητες και στελεχιακό δυναμικό) μεταφέρθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στις Περιφέρειες και σήμερα με το παρόν σχέδιο νόμου παραχωρείται ο έλεγχος στους ιδιώτες Διπλωματούχους Μηχανικούς, αποκλείοντας τους Πτυχιούχους Μηχανικούς, διότι διαφεύγει πάλι από το Υπουργείο ότι μητρώο Πτυχιούχων Μηχανικών που έχουν την δυνατότητα και την ανάλογη κατάρτιση για ελέγχους διαθέτει μόνο η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
  Δε γίνεται κατανοητή η διενέργεια αυτοψίας από κοινού Ιδιώτη μηχανικού και Δημοσίου Υπαλλήλου μηχανικού. Οι αυτοψίες πρέπει να διενεργούνται από υπαλλήλους μηχανικούς ΠΕ και ΤΕ οι οποίοι υπηρετούν στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δημοσίου και έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε ανάλογα σεμινάρια του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.

 • Παρ. 11: Δεν κατανοούμε τη σκοπιμότητα, σε ό,τι αφορά την ανάγκη επέμβασης σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, της εμπλοκής του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, για ένα γεγονός που χρήζει άμεσης επέμβασης, δεδομένου ότι πλέον με τη σύσταση της ΥΑΣΒΕ και ΥΑΣΔΕ θα καλύπτεται γεωγραφικά όλη η χώρα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.

 • 12 Οκτωβρίου 2016, 23:10 | αργυρης πλεσιας

  Είναι πολύ σωστή η προσέγγιση και η φιλοσοφία που εισάγει το άρθρο 7.
  Προτείνται επιπρόσθετα η πρόβλεψη ενοποίησης των βάσεων δεδομένων (ΚΗΣΠΑΤΕ, ΣΥΛΕΙΣΥ), με το σύστημα του παρόντος άρθρου, ωστε σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα να υπάρχει ένα ενοποιημένο αρχείο – βάση, που θα περιέχει όλα τα στοιχεία της κατασκευής ακόμη και αυτά που αφορούν φυσικές καταστροφές.

 • 5 Οκτωβρίου 2016, 18:47 | Χρύσα Γκουντρομίχου

  Στην παράγραφο 7: «Οι αυτοψίες, από τους εγγεγραμμένους στους καταλόγους της παραγράφου 5 μηχανικούς, διενεργούνται από κοινού με τους τεχνικούς υπαλλήλους της Δ.Α.Ε.Φ.Κ., υπό το συντονισμό και τις οδηγίες της Διεύθυνσης,…» – αναφέρεται σε μετακαταστροφικές αυτοψίες? Αν είναι έτσι, όσοι μηχανικοί επιθυμούν και μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κράτος, από όλη την χώρα, θα μπορούν να το κάνουν. Πολύ σωστό! Είτε αυτοί είναι μηχανικοί της ΥΑΣΒΕ, είτε των πρώην ΤΑΣ, που αυτές οι δομές καλώς αποκεντρώθηκαν, είτε ιδιώτες.

  Η εμπειρία έδειξε ότι εξειδικευμένα στελέχη των ΤΑΣ βρέθηκαν πιο γρήγορα στις πληγείσες περιοχές (ως αποκεντρωμένες δομές) και αν είχαν και την αρμοδιότητα να εκτελούν ενυπόγραφα αυτοψίες θα ήταν προς όφελος του πολίτη. Η εξυπηρέτηση θα ήταν πιο γρήγορη.

  Επομένως, αυτό που πρέπει να διορθωθεί είναι οι δομές αυτές να παραμείνουν αποκεντρωμένες, αλλά μέσα από τη διαδικασία αυτή της πιστοποίησης να μπορούν να υπογράφουν τις αυτοψίες. Να μην περιμένουν τους υπαλλήλους του κεντρικού υπουργείου να έρθουν. Όταν και αν πρέπει να φτάσει η ΔΑΕΦΚ τότε θα ενσωματωθούν και οι αυτοψίες θα προχωρήσουν περαιτέρω.

 • 3 Οκτωβρίου 2016, 14:36 | Χρύσα Γκουντρομίχου

  Στην παράγραφο 6 του άρθρου 7, θα πρέπει να προσεχθούν τα εξής: α) ο ΟΑΣΠ έχει εκπαιδευτικό ρόλο μεταξύ άλλων και στην κοινότητα των μηχανικών, όπου ως πολιτική έχει ήδη αναπτύξει και τρέχει πρόγραμμα εκπαιδεύσεων σε όλη τη χώρα, για τα θέματα των προσεισμικών ελέγχων και ΚΑΝΕΠΕ σε συνεργασία με τα Παραρτήματα ΤΕΕ, και β) το Ι.ΕΚ.Ε.Μ.Τ.Ε.Ε. Α.Ε. έχει βασικό ρόλο τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση (Ενημέρωσης, Επιμόρφωσης, Κατάρτισης) των μηχανικών της χώρας.

  Στην παράγραφο αυτή δημιουργείται συναρμοδιότητα σχετικά με το ποιος αναλαμβάνει τα σεμινάρια αυτά και τη σχετική πιστοποίηση. Άστοχα δεν αποδίδεται σε ένα από τους προαναφερθέντες φορείς που έχουν και θεσμικό ρόλο και εμπειρία.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2016, 14:54 | ΧΑΡΗΣ

  Με το άρθρο 19 του παρόντος Σχεδίου Νόμου επανέρχεται στο Υπουργείο η Υ.Α.Σ.Β.Ε. και δημιουργείτε η Υ.Α.Σ.Δ.Ε.. Γιατί αποκλείονται αυτές οι Υπηρεσίες από τις αυτοψίες; Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους μηχανικούς αυτών των Υπηρεσιών(οι οποίοι είναι και οι εμπειρότεροι); Θα μπορεί η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. να καλύψει όλο τον Ελλαδικό χώρο; Με την παρούσα διάταξη δημιούργουνται προβλήματα αλλελεπικάλυψης αρμοδιοτήτων και σημαντικότατης καθυστέρησης στην διαδικασία αποκατάστασης των πληγέντων.