Άρθρο 09 – Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (ΜΗ.Τ.Ε.)

1.Στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (ΜΗ.Τ.Ε.), που περιλαμβάνει: α) το Μητρώο Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ) και β) το Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε). Προκειμένου για τις εγγραφές που αφορούν στην παραγωγή δημοσίων έργων, τα μητρώα του παρόντος άρθρου συνιστούν τον επίσημο κατάλογο των εγκεκριμένων εργοληπτών, εγκεκριμένων μελετητών και τεχνικών συμβούλων του άρθρου 83 του Ν.4412/2016 (Α΄147).

2. Ειδικότερα, η Γ.Γ.Υ. αναθέτει τη διαχείριση και λειτουργία του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε της προηγούμενης παραγράφου, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), καθώς και στα αρμόδια επιμελητήρια και συλλόγους δημοσίου δικαίου διατηρώντας την κυριότητα, αποκλειστική αρμοδιότητα, εποπτεία και έλεγχο επ’ αυτού, δυνάμενη, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, να την ανακαλέσει. Η διαχείριση και λειτουργία του Μητρώου Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) πραγματοποιείται από την αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Γ.Υ.

3. Η σύσταση των μητρώων της παραγράφου 1 περιλαμβάνει:
α) την ηλεκτρονική τήρηση που αφορά, ειδικότερα, στη συλλογή, καταχώρηση, έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων και δικαιολογητικών των φυσικών και νομικών προσώπων που εγγράφονται υποχρεωτικά σε αυτά, καθώς και την παρακολούθηση και καταχώρηση των μεταβολών κατάστασής τους,
β) την έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων, πτυχίων και πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων, όπου απαιτείται, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική εκτύπωση αυτών από τον χρήστη του συστήματος
γ) τον πειθαρχικό έλεγχο των εγγραφόμενων οικονομικών φορέων στα ΜΗ.Τ.Ε.,
δ) την έκδοση βεβαίωσης αναφορικά με τη τεχνική ικανότητα των εγγραφόμενων επιχειρήσεων στα Μητρώα.
ε) τη διασύνδεση με λοιπά μητρώα που τηρούνται στα οικεία επιμελητήρια και αφορούν στις αδειοδοτήσεις ή πιστοποιήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων για την έκδοση χορήγησης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

4. Στο Μητρώο Φυσικών Προσώπων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) εγγράφονται όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και εμπλέκονται στην παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, έχοντας συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο ωρίμανσης, εκτέλεσης, συντήρησης και λειτουργίας τους, ήτοι στη μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη μέχρι την οριστική παράδοση καθώς και στην μετέπειτα λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση του έργου. Στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. εγγράφονται Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, μέλη του Τ.Ε.Ε., φυσικά πρόσωπα κάτοχοι τίτλων σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος του οικείου επιμελητήριου, πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι αδειοδοτημένοι σύμφωνα με το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α 143) ασκούντες τεχνική δραστηριότητα και λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Γ.Γ.Υ.), πέραν των ανωτέρω, δύναται να προστίθενται στο ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε., συγκεκριμένα επαγγέλματα και λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες, που σχετίζονται με την ασφάλεια και την ποιότητα των κατασκευών, καθώς και την ασφάλεια των πολιτών, χρηστών και εργαζομένων στις υποδομές και στα κτίρια .

5. Η εγγραφή στα ακόλουθα επιμέρους μητρώα του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε., διενεργείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο Π.Δ./γμα της παραγράφου 21 του παρόντος ως εξής :
α. Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών (Μ.Ε.Μ.)
β. Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.)
γ. Μητρώο Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων (Μ.Ε.Τ.)

6.Τα φυσικά πρόσωπα εγγράφονται σε ένα από τα επιμέρους μητρώα των περιπτώσεων α΄, β΄και γ΄της παραγράφου 5. Επιτρέπεται η παράλληλη εγγραφή στα επιμέρους μητρώα των περιπτώσεων α΄και β΄ της παραγράφου 5 σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. της παρ.21.

7. Τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 4, που είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή αορίστου χρόνου υπηρετούντες στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε οριοθετείται και στον οποίο περιλαμβάνονται και οι Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, τράπεζες του δημοσίου τομέα, και γενικά επιχειρήσεις, που ελέγχονται από το Δημόσιο, εφόσον, με βάση, βεβαίωση της υπηρεσίας τους, απασχολούνται στις τεχνικές υπηρεσίες των φορέων τους ή αναλαμβάνουν εκπόνηση μελετών και επίβλεψη, εγγράφονται υποχρεωτικά στα επιμέρους μητρώα των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5. Η εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα γίνεται κατά διακριτό τρόπο, ώστε να προκύπτει για το στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα η στελέχωση των αναθετουσών αρχών με το ενεργό προσωπικό για εκπόνηση μελετών και επίβλεψη πάσης φύσεως τεχνικών έργων.

8. Τα πρόσωπα της παραγράφου 7 που εμπλέκονται στην παραγωγή δημοσίων έργων, απαγορεύεται πριν την παρέλευση επταετίας από τη συνταξιοδότησή τους ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο αποχώρησης τους από την υπηρεσίας (παραίτηση, απόλυση κ.λ.π.), να στελεχώνουν μελετητικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις και εταιρίες συμβούλων των περιπτ. α1 και β1 και γ της παραγράφου 11 του παρόντος, που αναλαμβάνουν δημόσια έργα και μελέτες και να έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μίσθωσης έργου με αυτές για την ανάληψη και εκτέλεση δημοσίων έργων.

9.Η εγγραφή στα επιμέρους μητρώα Μ.Ε.Μ, Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.Τ. των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της παραγράφου 5 του παρόντος, γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, που ζητεί την κατάταξή του σε συγκεκριμένες κατηγορίες μελετών και έργων και στην αντίστοιχη σε κάθε κατηγορία τάξη, όπως ορίζεται στο Π.Δ./γμα της παραγράφου 21 του παρόντος. Η εγγραφή και κατάταξη στα μητρώα της παραγράφου 5 του παρόντος ισχύει μέχρι τυχόν ανακατάταξη με αίτηση του ενδιαφερομένου ή διαγραφή του σε περίπτωση παύσης άσκησης του επαγγέλματος.

10.Στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) εγγράφονται οι ατομικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα, που έχουν έδρα και δραστηριότητα στην Ελλάδα και έχουν ως αντικείμενο ή κύριο σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την εκπόνηση ιδιωτικών και δημοσίων μελετών, την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών συμβούλου τεχνικών έργων και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων ως ανάδοχοι, υπεργολάβοι ή συνεργαζόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο με τους ιδιωτικούς ή δημόσιους αναθέτοντες φορείς.

11.Η εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) γίνεται με βάση τη στελέχωση της επιχείρησης και διενεργείται ύστερα από αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της, σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και κατόπιν κατάθεσης των δικαιολογητικών, που προβλέπονται στο Π.Δ./γμα της παραγράφου 21 του παρόντος, και στα ακόλουθα επιμέρους μητρώα ως εξής:
α. Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων
α.1 Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων
α.2 Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων
β. Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων
β.1 Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων
β.2 Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων
γ. Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Συμβούλων
δ. Μητρώο Επιχειρήσεων Τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

12.α) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων, στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στην κατηγορία του Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων.
β) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων.
γ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στα Mητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών ή και στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών.
δ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Συμβούλων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών και στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, τα οποία δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων και του Mητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων.
ε) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Επιχειρήσεων τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
στ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων μπορεί να εγγράφεται και στο Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων.
ζ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων μπορεί να εγγράφεται και στο Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων.
η) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων μπορεί να εγγράφεται και στο Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων και αντιστρόφως.
θ) Επιχείρηση εγγεγραμμένη στα Mητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων εγγράφεται μόνο στα Μητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων ή μόνο στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων αντίστοιχα.
Οι υπό στοιχεία στ΄, ζ, η΄, θ΄ ανωτέρω περιπτώσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εγγραφής, που προβλέπονται στο Π.Δ./γμα της παραγράφου 21 του παρόντος.

13.Η εγγραφή στα ΜΗ.Τ.Ε. είναι υποχρεωτική για κάθε οικονομικό φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, των παραγράφων 4 και 10 του παρόντος, με επαγγελματική δραστηριότητα και εγκατάσταση στην Ελλάδα απασχολούμενο στην παραγωγή δημοσίου και ιδιωτικού τεχνικού έργου, όπως και αντίστοιχα υποχρεωτική είναι, η ενημέρωση, τυχόν μεταβολής των στοιχείων του, πριν από την ανάληψη έργου δημόσιου ή ιδιωτικού, ή η συμμετοχή του στη διαδικασία παραγωγής δημόσιου ή ιδιωτικού έργου με κάποια από τις ιδιότητες εγγραφής του στα ΜΗ.Τ.Ε. Για την εγγραφή και κατάταξη στα ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος, εκδίδεται βεβαίωση με τη μορφή πτυχίου, η οποία ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η κατάταξη.

14.Η παράλειψη για οποιοδήποτε λόγο εγγραφής στα Μητρώα Φυσικών Προσώπων Τεχνικών Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) ή στα Μητρώα Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε.) ή η παράλειψη επικαιροποίησης των στοιχείων τους , αποτελεί αιτία καταγγελίας εκ μέρους του αναθέτοντος της εκτελούμενης σύμβασης, έκπτωσης από την εκτελούμενη μελέτη, συναφή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία ή έργο, παύσης εργασιών του έργου, μελέτης και συναφούς υπηρεσίας ή λόγο ανάκλησης της ανάθεσης.

15. Το πιστοποιητικό εγγραφής της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του Ν.4412/2016 (Α΄147), αντλείται από την αναθέτουσα αρχή, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, προκειμένου για την ανάληψη δημόσιου έργου ή για τη συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής δημόσιου έργου, από το ΜΗ.Τ.Ε.. Το ίδιο ισχύει για την ανάληψη ιδιωτικού έργου από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης ή και υπηρεσίες επίβλεψης ειδικών κτηρίων.

16. Οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν από τη βεβαίωση εγγραφής στα ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος δεν τίθενται σε αμφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση, κατά την παράγραφο του 6 άρθρου 83 του Ν.4412/2016 (Α΄147).

17.Για την αποτελεσματικότερη τήρηση, λειτουργία και διαχείριση των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος και ειδικότερα για τον έλεγχο και την επαλήθευση των στοιχείων που τηρούνται σε αυτά, προβλέπεται η δυνατότητα συλλογής, χρήσης πληροφοριών και δεδομένων μέσω διασύνδεσης της εφαρμογής των ΜΗ.Τ.Ε. με κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο του νόμου ηλεκτρονική εφαρμογή, ιδίως τα συστήματα των άρθρων 2 και 3, και 4 του παρόντος, το ηλεκτρονικό σύστημα αμοιβών Τ.Ε.Ε., την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α’ 249), την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου του Ν.3843/2010 (ΦΕΚ Α΄62), το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του άρθρου 37 του Ν.4412/2016 (Α 147), τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.), καθώς και με τους ασφαλιστικούς φορείς.

18. Οι αναθέτουσες αρχές και φορείς για την εκτέλεση δημοσίων έργων, μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών δύνανται να ζητούν από την αρμόδια Δ/νση της Γ.Γ.Υ. κάθε πληροφορία για τον έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων του φακέλου υποψηφιότητας των συμμετεχόντων σε δημοσίους διαγωνισμούς πριν από την ανάθεση του σχετικού έργου.

19.Η τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων που περιέχονται στα ηλεκτρονικά μητρώα του παρόντος από τους χρήστες αυτών, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ν.2472/97 (ΦΕΚ Α’50) και το Ν.3471/2006 (ΦΕΚ Α 1133) και οι χρήστες υποχρεούνται σε τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που καταχωρούνται σε αυτό.

20.Η εγγραφή και κατάταξη σε κατηγορίες και τάξεις στα Μητρώα του παρόντος γίνεται από τις Επιτροπές Μητρώων. Συγκεκριμένα με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, συγκροτούνται με θητεία δύο (2) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται κατ΄ανώτατο για μία επιπλέον φορά, οι εξής Επιτροπές: α) Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Μελετητών, β) Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, γ) Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, δ) Επιτροπή Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων ε) Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στ) Επιτροπή Μητρώου Επιχειρήσεων Τεχνικών Συμβούλων και ζ) Επιτροπή Μητρώου Επιχειρήσεων τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Έκαστη Επιτροπή αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο Πρόεδρος.
21. Με Π.Δ./γμα που εκδίδεται εντός οκτώ μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος με πρόταση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται:
α. οι ειδικότερες λεπτομέρειες λειτουργίας και τήρησης των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος,
β. οι κατηγορίες μελετών και έργων και οι τάξεις ανά κατηγορία αυτών για κάθε Μητρώο,
γ. οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στα ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται,
δ. η ανά ειδικότητα ελάχιστη στελέχωση επιχείρησης,
ε. οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης, αναθεώρησης, ελέγχου, κατάταξης, αναβάθμισης και ακύρωσης πτυχίων, η χρονική ισχύς αυτών, καθώς και η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά περίπτωση,
στ. το ειδικότερο περιεχόμενο των βεβαιώσεων και πτυχίων που εκδίδονται επί τη βάση των ΜΗ.Τ.Ε. του παρόντος,
ζ. οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης ενδικοφανούς διαδικασίας κατά των διοικητικών πράξεων εγγραφής και κατάταξης σε αυτά, αναθεώρησης και αφαίρεσης πτυχίων, διαγραφής από το Μητρώο, τα αποφαινόμενα όργανα και η σχετική διαδικασία,
η. οι όροι και προϋποθέσεις ανάληψης έργου σε συνάρτηση με το ανεκτέλεστο, το οργανόγραμμα, το χρονικό προγραμματισμό ή άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν και εγγυώνται τη δυνατότητα των φυσικών προσώπων και τη κατάλληλη στελέχωση των επιχειρήσεων για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεσή του έργου, καθώς και την πιστοληπτική τους ικανότητα,
θ. η συσχέτιση του ανεκτέλεστου με τη στελέχωση της εταιρίας, ώστε η ανάληψη εκτέλεσης έργου που τυχόν υπερβαίνει το όριο του ανεκτέλεστου, να είναι δυνατή μόνο με επαύξηση της στελέχωσης ή με ανάθεση σε υπεργολάβο.
ι. Τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τον πειθαρχικό έλεγχο των φυσικών προσώπων, των επιχειρήσεων και των στελεχών τους, οι ποινές, καθώς και η σύνθεση και η λειτουργία του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου,
ια. Η ελάχιστη στελέχωση, η οργάνωση και ο εξοπλισμός των συνεργείων εργοταξίου ανά κατηγορία και μέγεθος έργου,
ιβ. ο τρόπος λειτουργίας των ΜΗ.Τ.Ε.,
ιγ. οι αρμόδιες για τη διαχείριση και λειτουργία των ΜΗ.Τ.Ε. των παραγράφων 4 και 10 του παρόντος, Διευθύνσεις του Τ.Ε.Ε. και της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αντίστοιχα,
ιδ. οι όροι πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του παρόντος καθώς και διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών που εισάγονται και τηρούνται σε αυτό υποχρεωτικά.
ιε. Η σύνθεση των επιτροπών, οι αρμοδιότητές τους, και ο τρόπος λειτουργίας τους ορίζεται με το Π.Δ/γμα της επόμενης παραγράφου.
ιστ. Ο χρόνος έναρξης, λειτουργίας και διαλειτουργικότητας των συστημάτων του παρόντος

22. Η ανάπτυξη και κατασκευή του ΜΗ.Ε.Τ.Ε. της παραγράφου 11 του παρόντος δύναται να ανατεθεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε φορέα του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ., το οποίο θα αναλάβει την υποχρέωση να το παραδώσει έτοιμο προς λειτουργία εντός τεσσάρων μηνών από την έκδοση του Π.Δ/γματος της προηγούμενης παραγράφου. Με όμοια απόφαση, δύναται να ανατεθεί και στον φορέα της παρ.2 του παρόντος η ανάπτυξη, κατασκευή και παράδοσή του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. έτοιμο προς λειτουργία εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου.

23. Το κόστος κατασκευής και παράδοσης σε λειτουργία του ΜΗ.Ε.Τ.Ε. της παραγράφου 10 του παρόντος, καθώς επίσης και το κόστος κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. της παραγράφου 4 του παρόντος, καλύπτονται με μέριμνα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

24. Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι χρήσης, πρόσβασης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο θέμα συναφές με τα ανωτέρω.

25.Η ισχύς του άρθρου άρχεται από την έκδοση του Π.Δ/γματος της παραγράφου 21, οπότε και καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη με αυτό. Μέχρι την έκδοση του, συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τα μητρώα.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 14:29 | Καγγελάρης Σπύρος

  Η παράγραφος 8 πέραν της αντισυνταγματικότητας της γιατί θέτει πρωτοφανείς περιορισμούς στο δικαίωμα εργασίας (άρθρο 22 του συντάγματος) είναι αυθαίρετη και στερείται κάθε λογικής.
  Ουσιαστικά στερείται το δικαίωμα εργασίας επί επτά χρόνια σε σημαντικό αριθμό μηχανικών του ευρύτερου δημοσίου τομέα στην περίπτωση που για διάφορους λόγους αποχωρήσουν από το Δημόσιο.
  Ας υποθέσουμε ότι ένας μηχανικός λόγω των μειώσεων μισθών που σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν και το 60% δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις αναζητήσει εργασία εκτός δημοσίου η εναλλακτική λύση που δίνει ο συγκεκριμένος νόμος είναι περίπου να γίνει επί επτά χρόνια κουλουρτζής στην Ομόνοια. Προφανώς κάποιος που εργάζεται σε μία επιχείρηση που ελέγχεται από το Δημόσιο αποκτά εξειδίκευση και εμπειρία σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς και αν υπάρχει περίπτωση και μάλιστα υπό τις παρούσες συνθήκες να βρει αξιοπρεπή εργασία στο ιδιωτικό τομέα αυτό προφανώς θα είναι στον τομέα που έχει εξειδίκευση.
  Και για να προλάβουμε την σκέψη «ποιος θα αποχωρήσει από το Δημόσιο την παρούσα στιγμή» στην ΕΚΧΑ πχ λόγω των μειώσεων έχουν ήδη αποχωρήσει στελέχη και εργάζονται πλέον στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον πρώην διευθυντή πληροφορικής.
  Άλλωστε ο καθ’ έξιν διεφθαρμένος υπάλληλος εκμεταλλεύεται την θέση του για να έχει παράνομες απολαβές και δεν έχει κανένα συμφέρον να αποχωρήσει, αυτούς που θίγει το συγκεκριμένο άρθρο είναι τους όποιους άξιους εργαζόμενους στο Δημόσιο έχουν τα δυνατότητα υπό τις παρούσες συνθήκες να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο στον ιδιωτικό τομέα.
  Ακόμη πιο φαιδρή βέβαια είναι η περίπτωση που μπεί λουκέτο σε μια εταιρία του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπου ο Άνεργος πλέον μηχανικός θα απαγορεύεται θα εργαστεί στον τομέα εξειδίκευσης του στον ιδιωτικό τομέα (είπαμε κουλουρτζής στην Ομόνοια).
  Σε κάθε περίπτωση προτείνουμε να εξάγουμε τον «εγκέφαλο» που συνέγραψε το συγκεκριμένο άρθρο στην Ευρωπαική Ένωση γιατί ήδη ελλείψει τέτοιων εμπνευσμένων «εγκεφάλων» πρόλαβε και προσελήφθη ο κος Μπαρόζο στην Goldman Sachs μόλις σε δύο χρόνια από την αποχώρηση του από πρόεδρος της ευρωπαϊκής επιτροπής.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 14:33 | ΕΕΤΕΜ

  Στην παράγραφο 2 προβλέπεται η ανάθεση της διαχείρισης και της λειτουργίας του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε στο “Τ.Ε.Ε και στα αρμόδια επιμελητήρια και συλλόγους δημοσίου δικαίου” και συγκεκριμένα, στο εν λόγω Μητρώο εγγράφονται: «όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και εμπλέκονται στην παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων» (παρ. 2) ακόμα και αν είναι «μόνιμοι υπάλληλοι ή αορίστου χρόνου υπηρετούντες στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, εφόσον, απασχολούνται στις τεχνικές υπηρεσίες των φορέων τους ή αναλαμβάνουν εκπόνηση μελετών και επίβλεψη» (παρ. 7).
  Σύμφωνα με την παράγραφο 3 περ. γ, στη σύσταση των μητρώων του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και ο πειθαρχικός έλεγχος των εγγραφομένων οικονομικών φορέων στα ΜΗ.Τ.Ε.

  Οι συγκεκριμένες διατάξεις εγείρουν σημαντικά ερωτήματα, που χρίζουν απάντησης, όπως:
  • Ποιοι είναι οι σύλλογοι δημοσίου δικαίου;
  • Πως θα γίνεται η συν-διαχείριση του Μητρώου;
  • Για ποιο λόγο η διαχείριση θα ανατεθεί μόνο σε φορείς δημοσίου δικαίου; Μήπως για να αποκλειστεί η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ αλλά και οι φορείς των υπολοίπων εμπλεκομένων επαγγελματιών;
  • Για ποιο λόγο η Γ.Γ.Υ αναλαμβάνει τη διαχείριση και λειτουργία μόνο του ΜΗ.Ε.Τ.Ε και όχι και του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε;
  • Από ποιον ακριβώς θα ασκείται η πειθαρχική εξουσία επί των Εργοληπτών και Μελετητών των Δημοσίων Έργων, η οποία σήμερα ανήκει στον οικείο Υπουργό και δεν μπορεί να ανατεθεί σε τρίτο επειδή ο κύριος των Δημοσίων Έργων είναι το Δημόσιο;

  Στην παράγραφο 21 προβλέπεται η έκδοση Π.Δ, το οποίο θα καθορίζει μεταξύ άλλων τις κατηγορίες μελετών και έργων και τις τάξεις ανά κατηγορία αυτών για κάθε Μητρώο. Δηλαδή ο Υπουργός Υποδομών με την έκδοση ενός Π.Δ δύναται να καθορίσει τα “όρια” της επαγγελματικής δραστηριοποίησης του συνόλου του τεχνικού κόσμου, χωρίς να έχει εκ του νόμου την αρμοδιότητα καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων.
  Και στο εν λόγω άρθρο (παράγραφος 22) υπάρχει συγκαλυμμένη πρόβλεψη για χρηματοδότηση του Τ.Ε.Ε., μέσω ανάθεσης σ΄αυτό, της ανάπτυξης και κατασκευής του Μητρώου Επιχειρήσεων Παραγωγής Τεχνικών Έργων (ΜΗ.Ε.Τ.Ε).

  Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε την απόσυρση του άρθρου 9.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 14:33 | Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

  Ήδη με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει δημιουργηθεί πληροφοριακό σύστημα στο Υπουργείο με τίτλο «Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών» η δήλωση του οποίου είναι απαραίτητη για την έκδοση της έγκρισης και της άδειας δόμησης.
  Τα Μητρώα συντελεστών των δημοσίων και ιδιωτικών έργων πρέπει να τηρούνται και να διαχειρίζονται από το Υπουργείο και όχι από το Τ.Ε.Ε. στο οποίο ανατίθεται η διαχείριση έναντι αμοιβής για να λυθεί το πρόβλημα χρηματοδότησής του.

 • Παρ. 2: Ανάθεση στο ΤΕΕ της τήρησης του μητρώου φυσικών προσώπων και η αφαίρεση της αρμοδιότητας από την Δ/νση μητρώων.
  Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην ανάθεση δια νόμου στο ΤΕΕ της τήρησης του μητρώου φυσικών προσώπων και η αφαίρεση της αρμοδιότητας από την Δ/νση μητρώων. Η εν λόγω ρύθμιση είναι εντελώς απαράδεκτη, ατεκμηρίωτη, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική ανάγκη να καλύψει. Η τήρηση του παραπάνω μητρώου γίνεται ηλεκτρονικά από την ανωτέρω υπηρεσία με αξιόλογα αποτελέσματα και συνεχώς αναβαθμίζεται. Η ανάθεση της αρμοδιότητας τήρησης του μητρώου φυσικών προσώπων στο ΤΕΕ, το καθιστά ουσιαστικά επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, γεγονός που δεν συνάδει με το σκοπό της ίδρυσής του και του επιστημονικού κύρους του.
  Το ΤΕΕ πρέπει να διατηρήσει το θεσμικό του ρόλο ως Τεχνικός Σύμβουλος του Κράτους, ενώ η αναπλήρωση των απολεσθέντων πόρων του, λόγω κατάργησης των εισφορών υπέρ ΤΕΕ στις μελέτες του δημοσίου πρέπει να καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, έτσι ώστε να συνεχίσει να επιτελεί απερίσπαστο το έργο του και όχι να βρίσκεται σε μια συνεχή ανάγκη εξεύρεσης πόρων για τη λειτουργία του, όπως στην προκειμένη περίπτωση των εσόδων από τα παράβολα που πληρώνουν τα φυσικά πρόσωπα για την εγγραφή τους στα μητρώα.
  Πρόταση: Να αποσυρθεί η παράγραφος 2 του άρθρου 9.

  Παρ.7: Πρόταση: Απαιτείται πρόβλεψη για κατά παρέκκλιση διάταξη για τους μόνιμους ή Α.Χ. υπαλλήλους που ήδη επιβλέπουν ή επέβλεπαν έργα τα προηγούμενα χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τα χρόνια προϋπηρεσίας σε ανάλογες και αντίστοιχες θέσεις.

  Παρ. 8: Απόσυρση της παραγράφου. Μας προκαλεί αρνητική εντύπωση ότι η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής αφορά μόνο υπαλλήλους του δημοσίου, ενώ δεν γίνεται αντίστοιχη αναφορά σε συνεργάτες και μετακλητούς υπαλλήλους που στελεχώνουν τα πολιτικά γραφεία. Θεωρούμε αδιανόητο σε περίπτωση που μια υπηρεσία του δημοσίου κλείσει για οποιοδήποτε λόγο, οι υπάλληλοι που στελεχώνουν την υπηρεσία αυτή να μην μπορούν πλέον να εργαστούν σε τεχνική εταιρεία του ιδιωτικού τομέα που εκτελεί δημόσια έργα για 7 ολόκληρα χρόνια.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 13:13 | Εμμανουέλα Βερνάδου

  Η δυνατότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων να λαμβάνουν μέρος σε μελέτες δημόσιες ή ιδιωτικές στερεί θέσεις από την πραγματική οικονομία και μάλιστα από ένα κλάδο που έχει ήδη πληγεί σοβαρά τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε, η επίβλεψη που γίνεται από του Δημοσίους Υπαλλήλους τόσα χρόνια έχει οδηγήσει σε πολύ χαμηλής ποιότητας έργα, τόσο σε αισθητικό επίπεδο όσο και σε κατασκευαστικό, αλλά και σε διαφθορά. Ακόμα, οι δημόσιες μελέτες που υπογράφονταν από Δημοσίους υπαλλήλους αρκετές φορές ήταν προϊόν μελέτης ιδιωτών μηχανικών που οι Δήμοι οικειοποιούνταν και άλλοτε ήταν πολύ χαμηλής αισθητικής ή κατασκευαστικής ποιότητας. Η μελέτη και η επίβλεψη των δημοσίων έργων πρέπει να ανατίθεται σε ιδιώτες μηχανικούς όπως και στα ιδιωτικά έργα, επεκτείνοντας τον θεσμό των ελεγκτών δόμησης. Επίσης, οι ιδιώτες μελετητές να έχουν ενεργό ρόλο στην επίβλεψη των δημοσίων έργων. Οι δημόσιοι υπάλληλοι μηχανικοί θα πρέπει να περιοριστούν στον διαχειριστικό – εποπτικό ρόλο για την εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.
  Τέλος, για την απόδειξη εμπειρίας στα μητρώα να αρκούν τα παραστατικά αμοιβών και οι συμβάσεις. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που ζητούνται σε κάποιες περιπτώσεις είναι καταχρηστικές, εφόσον τα παραπάνω αποτελούν δημόσια έγγραφα.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 13:26 | Κ. Στάθης

  Η πρόβλεψη της παραγράφου 8 καταδικάζει σε 7ετή, τουλάχιστον, ανεργία τους υπαλλήλους που ασκούν καθήκοντα επίβλεψης, εάν χρειαστεί να αποχωρήσουν από την υπηρεσία. Αυτό γίνεται ακόμα χειρότερο αν αναλογιστούμε ότι η αποχώρηση από την υπηρεσία μπορεί να γίνει για λόγους εντελώς ανεξάρτητους από τη θέληση του υπαλλήλου (κατάργηση υπηρεσίας ή θέσης εργασίας, ιδιωτικοποίηση κτλ) και ότι υπάρχουν κλάδοι επιστημόνων για τους οποίους η μόνη επαγγελματική διέξοδος στον ιδιωτικό τομέα είναι η εργασία σε επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν έργα του δημοσίου. Για την μερική αντιμετώπιση του προβλήματος προτείνεται προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 8: «Τα πρόσωπα της παραγράφου 7, κατά παρέκκλιση όλων των ισχυουσών διατάξεων, μετατάσσονται σε θέσεις ομοειδούς αντικειμένου άλλων φορέων του δημοσίου, στην πόλη που υπηρετούν ή που επιθυμούν και με διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς στη μισθοδοσία τους, στην περίπτωση κατάργησης της θέσης τους ή της υπηρεσίας ή του φορέα όπου εργάζονται ή εάν ιδιωτικοποιηθεί ο φορέας στον οποίο εργάζονται.»

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 11:50 | Χάρης Χατζηβασίλης ΑΤΜ

  Θα έχει ως αποτέλεσμα/επακόλουθο την δυνατότητα εκπόνησης μελετών δημοσίου και από αποφοίτους ΑΤΕΙ ?
  Η διασύνδεση την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και με ¨ασφαλιστικούς φορείς¨ υποκρύπτει την ύπαρξη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την εγγραφή και παραμονή στα μητρώα ?

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 10:48 | ΠΣΧΜ

  Άρθρο 9. ΜΗ.ΤΕ
  Είμαστε κατ’ αρχήν σύμφωνοι με τις ρυθμίσεις για τη σύσταση Μητρώων των συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Πριν διατυπώσουμε τα σχόλια και τις προτάσεις μας θα αναφέρουμε ένα παράδειγμα σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου, που αποτελεί όπως αντιλαμβανόμεθα παράδειγμα προς αποφυγή.
  Σύμφωνα με την παρ. 12θ του Άρθρου, Επιχείρηση εξειδικευμένη μεταξύ άλλων σε μελέτες και κατασκευές εγκαταστάσεων ξήρανσης βιολογικής λάσπης, εγγράφεται στα Μητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων και δικαιούται επιπλέον εγγραφής είτε μόνον στα Μητρώα Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων ή μόνο στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων αντίστοιχα.
  Προκύπτει σύμφωνα με το ν.4412/16 ότι η επιχείρηση εφόσον επιθυμεί να συμμετέχει σε δημόσιο διαγωνισμό για την κατασκευή μιας ως άνω εγκατάστασης, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνεργασθεί με Μελετητή του Μητρώου Μελετητών Δημοσίων Έργων, ο οποίος στην καλύτερη περίπτωση δεν θα είναι αρκούντως εξειδικευμένος στο αντικείμενο και στην χειρότερη δεν θα υπάρχει.
  Πιστεύουμε ότι μάλλον δεν προωθείται η έρευνα και η καινοτομία με παρόμοιες ρυθμίσεις. Επαναλαμβάνουμε γνωστές θέσεις και προτάσεις του ΠΣΧΜ για τα Μητρώα.
  • Συμφωνούμε με τη διαχείριση των Μητρώων Φυσικών Προσώπων από το ΤΕΕ, με τις ακόλουθες επισημάνσεις.
   Στη διαχείριση πρέπει να περιλαμβάνεται η εγγραφή σε γενικές και ειδικότερες κατηγορίες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού CPV, με κριτήρια το επαγγελματικό περίγραμμα κάθε ενδιαφερόμενου, όπως προκύπτει από τον ισχύοντα και στη χώρα μας Κώδικα Επαγγελμάτων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και τα επαγγελματικά προσόντα που το πιστοποιούν.
   Οι διαδικασίες πιστοποίησης πρέπει να είναι συμβατές με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες και πρέπει να προβλέπονται από Κανονισμό του ΤΕΕ που εγκρίνεται από τον Υπ. Υποδομών.
   Οι διαδικασίες πιστοποίησης πρέπει να αφορούν κυρίως τους ενδιαφερόμενους που αναλαμβάνουν Κεντρική Τεχνική Ευθύνη είτε ως Μελετητές είτε ως Τεχνικοί Σύμβουλοι.
   Επαγγελματικές δραστηριότητες εντασσόμενες σε δραστηριότητες με βάση την εμπειρία σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, πρέπει να αντιστοιχούνται με επαγγελματικά προσόντα, που περιλαμβάνονται στις Οδηγίες.
   Πιστοποιημένοι και ενεργοί επαγγελματικές μηχανικοί δεν υπόκεινται σε πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου των προσόντων τους για την άσκηση διαφόρων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Αρκούν υπεύθυνες δηλώσεις τους συνοδευόμενες από τυποποιημένα βιογραφικά σημειώματα.
   Μητρώα Τεχνικών Επαγγελμάτων άλλων φορέων π.χ ΓΓ Βιομηχανίας, γίνονται αποδεκτά και καταχωρούνται σε νέα Μητρώα ως έχουν.
  • Είναι ώριμες οι συνθήκες για σύσταση Μητρώων Μελετητών – Τεχνικών Συμβούλων, Μητρώων Κατασκευαστών και Μητρώων Μελετητών– Κατασκευαστών Επιχειρήσεων τόσο για τα ιδιωτικά όσο και για τα δημόσια έργα.
  • Απαιτείται σαφής προσδιορισμός τόσο της ευθύνης των δημοσίων αρχών που αναθέτουν μελέτες ή/και κατασκευές δημοσίων έργων, όσο και των υποχρεώσεων των μελετητών και των συμβούλων τους. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν οι μελετητές και οι σύμβουλοι να αναλαμβάνουν ευθύνες, που εκ των πραγμάτων ανήκουν στις αναθέτουσες αρχές και βέβαια στους κατασκευαστές όταν με σαφήνεια προδιαγράφεται ο ρόλος τους. Τα ζητήματα αυτά δυστυχώς δεν είναι ξεκάθαρα στο ν.4412/16 και δεν μπορούν να ρυθμιστούν με τις διατάξεις «περί Μητρώων».
  • Οι υποχρεωτικές στελεχώσεις επιχειρήσεων και η κατάταξη τους σε τάξεις, πιστεύουμε ότι είναι εκτός του πλαισίου των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Γενικότερα πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ευχερής δυνατότητα συμμετοχής οικονομικών φορέων ή συμπράξεών τους σε διαγωνισμούς και κρίση των τεχνικών και οικονομικών δυνατοτήτων τους με τα κριτήρια ανάθεσης, παρά αποκλεισμός τους με τυπικά κριτήρια καταληλλότητας, που σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούν διακρίσεις και άνισους όρους ανταγωνισμού. Οι Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/ΕΕ/25 είναι σαφείς στα ζητήματα αυτά και δυστυχώς τούτο δεν συμβαίνει με το ν.4412/16, που προκαταλαμβάνει τις ρυθμίσεις των νέων Μητρώων.
  Θεωρούμε ότι οι προηγούμενες επισημάνσεις μας πρέπει να τύχουν απάντησης στην Ειδική Έκθεση που πρόκειται να συνοδεύσει το Σ/Ν στη Βουλή και ευελπιστούμε ότι θα ληφθούν υπόψη στις διατάξεις της παρ. 21 που προβλέπει την έκδοση ΠΔ για την εφαρμογή των νέων Μητρώων.

 • 15 Οκτωβρίου 2016, 08:11 | ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ.

  Άρθρο 9. ΜΗ.Τ.Ε.

  Πρέπει να είναι γνωστό στο Υπ. Υποδομών ότι τα Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων συνδέονται με το «άνοιγμα του επαγγέλματος του μηχανικού» που αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση του πρώτου μνημονίου και πρέπει να ολοκληρωθεί στα πλαίσια της τρέχουσας 2ης αξιολόγησης. Διαπιστώνουμε ότι οι ρυθμίσεις του Σ/Ν δεν ανταποκρίνονται στην χρονική αυτή υποχρέωση και επιπλέον, διατηρούνται στρεβλώσεις που επισημάνθηκαν από τον ΠΑΣΕΠΠΕ, χωρίς να αρθούν και κατά την ψήφιση του πρόσφατου ν. 4412/2016.

  Με βάση τα προηγούμενα θεωρούμε ότι στο Σ/Ν πρέπει να περιληφθούν ρυθμίσεις με σαφείς αρχές και κατευθύνσεις για τη σύνταξη των Μητρώων, ώστε να υπάρξει άμεση εφαρμογή. Προς τούτο:

  • Συμφωνούμε με την ανάθεση στο ΤΕΕ όχι μόνον της διαχείρισης του Μητρώου Φυσικών Προσώπων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά της οργάνωσης του με βάση την έκδοση Κανονισμού που θα εγκρίνεται από το Υπ. Υποδομών το οποίο θα εποπτεύει και την εφαρμογή του. Διαφωνούμε επομένως με τις Επιτροπές ως παρ. 20(α), 20(β) του Άρθρου 9, που θα συγκροτούνται με απόφαση του Υπ. Υποδομών, όπως επίσης και με σχετικές ρυθμίσεις του ΠΔ για την οργάνωση του ΜΗΦΥΠΤΕ, που προβλέπονται στην παρ. 21. Διαφωνούμε επίσης με την Επιτροπή της παρ. 20(ζ) για τα Μητρώα των Τεχνικών Επαγγελμάτων της Γ.Γ. Βιομηχανίας.

  • Οι υποχρεωτικές στελεχώσεις επιχειρήσεων και η κατάταξη τους σε τάξεις, πιστεύουμε ότι είναι εκτός του πλαισίου των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Ειδικότερα θεωρούμε ότι οι ρυθμίσεις των Οδηγιών και του ν.4412/16, που προβλέπουν συμμετοχή των ΜΜΕ στους διαγωνισμούς με κριτήριο τον ετήσιο κύκλο εργασιών τους παρά τις διακρίσεις σε τάξεις, πρέπει να τα καταστεί υποχρεωτικός όρος στις διακηρύξεις, απαραίτητος στις σημερινές συνθήκες της Ελληνικής Οικονομίας. Χρειάζεται προς τούτο διευκρίνιση σε ποια έτη θα αναφέρεται ο ετήσιος κύκλος εργασιών. Κατά την άποψή μας θα μπορούσε να είναι ο μέσος όρος της τελευταίας δεκαετίας. Γενικότερα πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ευχερής δυνατότητα συμμετοχής οικονομικών φορέων ή συμπράξεών τους σε διαγωνισμούς και κρίση των τεχνικών και οικονομικών δυνατοτήτων τους με τα κριτήρια ανάθεσης, παρά αποκλεισμός τους με τυπικά κριτήρια καταληλλότητας, που σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούν διακρίσεις και άνισους όρους ανταγωνισμού. Οι Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/ΕΕ/25 είναι σαφείς στα ζητήματα αυτά και δυστυχώς τούτο δεν συμβαίνει με το ν.4412/16, που προκαταλαμβάνει τις ρυθμίσεις των νέων Μητρώων. Αναμένουμε τις απαιτούμενες τροποποιήσεις και προσθήκες.

  • Είναι ώριμες οι συνθήκες για σύσταση Μητρώων Μελετητών – Τεχνικών Συμβούλων, Μητρώων Κατασκευαστών και Μητρώων Μελετητών– Κατασκευαστών Επιχειρήσεων τόσο για τα ιδιωτικά όσο και για τα δημόσια έργα. Με την ευκαιρία και δεδομένου ότι στον ΠΑΣΕΠΠΕ συμμετέχουν εξειδικευμένες επιχειρήσεις στο σχεδιασμό και στην κατασκευή έργων προστασίας του περιβάλλοντος, όπως είναι τα έργα καθαρισμού νερού και αποβλήτων, οι εγκαταστάσεις κομποστοποίησης, οι εγκαταστάσεις ξήρανσης βιολογικής λάσπης, τα εργοστάσια μηχανικής ανακύκλωσης στερεών απορριμμάτων κτλ, δραττόμεθα της ευκαιρίας να σχολιάσουμε τις διακρίσεις της παρ. 11 του Άρθρου 9.

  Κατά την παρ. 12 θ του Άρθρου 9, μία επιχείρηση εξειδικευμένη σ’ ένα εκ των ως άνω αντικειμένων, εγγραφόμενη στα Μητρώα Μελετητικών και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Ιδιωτικών Έργων και δυνάμενη να συμμετέχει σε δημόσιο διαγωνισμό για την κατασκευή αυτού του αντικειμένου, δεν μπορεί να το μελετήσει με ίδια μέσα, αλλά πρέπει να συνεργασθεί υποχρεωτικά με Μελετητή του Μητρώου Μελετητών Δημοσίων Έργων. Θεωρούμε ότι οποιοσδήποτε πρέπει να αντιλαμβάνεται το παράδειγμα, ως παράδειγμα προς αποφυγή.

  • Με βάση τα προηγούμενα:

  – Η κατάταξη φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων στα Μητρώα πρέπει να γίνεται με αίτηση τους στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού CPV. Η στρέβλωση του CPV με Ελληνικές ονοματοδοσίες, πρέπει ρητά να απαγορεύεται.

  – Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κριτήρια εγγραφής σε κατηγορία ή κατηγορίες δραστηριοτήτων του CPV, πρέπει να είναι το επαγγελματικό περίγραμμα κάθε ενδιαφερόμενου όπως προκύπτει από τον ισχύοντα στη χώρα μας Κώδικα Επαγγελμάτων του Διεθνούς Γραφείο Εργασίας και τα επαγγελματικά προσόντα που το πιστοποιούν. Οι διαδικασίες πιστοποίησης μπορούν να διακρίνονται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, ανάλογα με τη δραστηριότητα (Μελέτη, Κατασκευή, Λειτουργία Τεχνικών Έργων) και πιστοποιημένοι – ενεργοί μηχανικοί σε διακριτές δραστηριότητες δεν υπόκεινται σε πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου των επαγγελματικών τους προσόντων. Αρκούν υπεύθυνες δηλώσεις τους συνοδευόμενες από τυποποιημένα βιογραφικά σημειώματα.

  – Σε περίπτωση Εταιρειών η εγγραφή στα Μητρώα Δημοσίων Έργων πρέπει να γίνεται αυστηρά σύμφωνα με τα Κριτήρια των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Ειδικά για τα Ιδιωτικά Έργα η εγγραφή σε κατηγορία γίνεται ανάλογα με την δήλωση του πιστοποιημένου μηχανικού, που ορίζεται ως ο κύριος τεχνικός υπεύθυνος μιας ενδιαφερόμενης επιχείρησης για τις δραστηριότητες της.
  Υποχρεωτικές στελεχώσεις και τάξεις δεν μπορούν να ισχύουν για Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, που ανά περίπτωση έργου πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών τους.

  • Απαιτείται σαφής προσδιορισμός τόσο της ευθύνης των δημοσίων αρχών που αναθέτουν μελέτες ή/και κατασκευές δημοσίων έργων, όσο και των υποχρεώσεων των μελετητών και των συμβούλων τους. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν οι μελετητές και οι σύμβουλοι να αναλαμβάνουν ευθύνες, που εκ των πραγμάτων ανήκουν στις αναθέτουσες αρχές και βέβαια στους κατασκευαστές όταν με σαφήνεια προδιαγράφεται ο ρόλος τους. Τα ζητήματα αυτά δυστυχώς δεν είναι ξεκάθαρα στο ν.4412/16 και απαιτούνται τροποποιήσεις και προσθήκες σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

  Θεωρούμε ότι οι προηγούμενες επισημάνσεις μας πρέπει να τύχουν απάντησης στην Ειδική Έκθεση που πρόκειται να συνοδεύσει το Σ/Ν στη Βουλή και ευελπιστούμε ότι θα ληφθούν υπόψη στις διατάξεις της παρ. 21 που προβλέπει την έκδοση ΠΔ για την εφαρμογή των νέων Μητρώων.

 • παρ. 5
  Σε ότι αφορά το Μητρώο Εμπειρίας Τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων (Μ.Ε.Τ.)., η ΠΕΔΜΕΔΕ έχει την άποψη ότι θα πρέπει τα φυσικά πρόσωπα του μητρώου αυτού να είναι πιστοποιημένα από παραγωγικούς φορείς ή τον επαγγελματικό τους φορέα ή την επαγγελματική τους οργάνωση.

  παρ. 11
  Δεν προκύπτει ο ορισμός της στελέχωσης, αν θα έχουμε σύστημα τάξεων και άρα συνακόλουθης υποχρεωτικής στελέχωσης. Απαιτείται διευκρίνιση.

  παρ. 21
  Θα πρέπει να είναι ανάλογα (με την παρ. 13 ) υποχρεωτική και η εγγραφή σε Εργοληπτική Οργάνωση ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την εγγραφή στο ΜΗ. Τ.Ε. Δηλαδή να προστεθεί στο ΠΔ ότι η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής σε Εργοληπτική Οργάνωση είναι απαρέγκλιτη προϋπόθεση εγγραφής (μέρος των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών ) στο ΜΗ.ΤΕ.

  παρ. 22
  Θα ήταν χρήσιμο να προστεθεί ότι και οι Εργοληπτικές Οργανώσεις είναι δυνητικοί ανάδοχοι ανάπτυξης του ΜΗ.Ε.Τ.Ε.

  παρ. 25
  Λόγω προηγούμενης νομοθετικής εμπειρίας ίδρυσης νέου συστήματος μητρώων πρέπει να προβλεφθεί εύλογη χρονική μεταβατική περίοδος προσαρμογής από το ένα (ισχύον) σύστημα (του ν. 3669/2008) στο άλλο.

 • Θεωρούμε ότι πρέπει να δοθούν επαρκή στοιχεία για να αποφασιστεί η επιλογή του φορέα που θα τηρεί το ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε . Είναι απαραίτητο να εξετασθούν προσεχτικά όλα τα δεδομένα που θα οδηγήσουν τελικά στην επιλογή του φορέα.

 • 14 Οκτωβρίου 2016, 09:17 | Γιάννης Γόρδιος

  Στην παράγραφο 11 αναφέρεται ότι η εγγραφή στο ΜΗ.Ε.Τ.Ε γίνεται με βάση τη στελέχωση. Σήμερα στο υπάρχον Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) η εγγραφή και η κατάταξη λαμβάνει υπόψη της επιπλέον την τεχνική ικανότητα και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης . Με δεδομένο ότι η Ευρωπαική νομοθεσία για την ανάθεση των έργων προβλέπει αξιολόγηση της τεχνικής ικανότητας και των οικονομικών στοιχείων των υποψήφιων αναδόχων, εφοσον ο ελεγχος δεν θα γίνεται από το μητρώο, αυτός ο έλεγχος θα μεταφερεί στις επιτροπές διαγωνισμού. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια την καθυστέρηση στη ανάθεση των έργων.

 • 12 Οκτωβρίου 2016, 23:48 | αργυρης πλεσιας

  Στην παράγραφο 2. αναφέρονται οι «σύλλογοι δημοσίου δικαίου» που πρέπει να εξεταστεί εάν έχουν υπόσταση στην ελληνική πραγματικότητα.
  Ομοίως στην ίδια παράγραφο, θεωρείται ότι η διαχείρηση των του ΜΗΦΥΠΤΕ δεν μπορεί να αντεθεί σε πολλαπλούς φορείς.

  Στην παράγραφο 20, μήπως θα πρέπει να ανακαθοριστεί η συγκρότηση των Επιτροπών Μητρώων καθώς για την λειτουργία τους απαιτούν περί τα 200 άτομα (τακτικά και αναπληρωματικά).

 • 29 Σεπτεμβρίου 2016, 16:56 | Δ.ημήτρης Χρυσαφίνος

  Σύμφωνα με την παρ 8, «Τα πρόσωπα της παραγράφου 7…απαγορεύεται πριν την παρέλευση επταετίας από τη συνταξιοδότησή τους ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο αποχώρησης τους από την υπηρεσίας (παραίτηση, απόλυση κ.λ.π.), να στελεχώνουν μελετητικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις και εταιρίες συμβούλων των περιπτ. α1 και β1 και γ της παραγράφου 11». Κατά συνέπεια αν ένα ΝΠΙΔ του Δημοσίου κλείσει ή απολύσει μέρος του τεχνικού προσωπικού του, επιβλέποντες κλπ, αυτοί δεν θα μπορούν να συνεργαστούν με τεχνική εταιρεία που κάνει δημόσια έργα (και προφανώς με ειδίκευση στο αντικείμενο όπου πριν αυτοί απασχολούνταν) για 7 ολόκληρα χρόνια! Επομένως, για να αντιμετωπιστούν ενδεχομένως περιπτώσεις υπαλλήλων με «ειδικές σχέσεις» με εργολάβους, θα καταδικαστούν ΟΛΟΙ οι μηχνικοί του ΔΗμοσίου με μακροχρόνια (και οριστική) απαγόρευση από το αντικείμενο ειδίκευσής τους!

 • 29 Σεπτεμβρίου 2016, 08:38 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΑΣ

  Η παράγραφος 12δ του άρθρου 9 του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 136, παράγραφος 7 του Ν.4412/2016. Σε αυτό ορίζεται ότι: «Μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί μελετητές θα μετέχουν υποχρεωτικά ως Τεχνικοί Σύμβουλοι – Μελετητές στην εκτέλεση αυτό΄, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 144 και στην παρ.6 του άρθρου 188». Με την παράγραφο 12δ του άρθρου 9, τα φυσικά πρόσωπα που στελεχώνουν επιχείρηση του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων δεν επιτρέπεται να στελεχώνουν επιχείρηση Τεχνικών Συμβούλων.
  Προτείνεται η επαναδιατύπωση τοης παραγράφου 12.δ. ως εξής:
  «Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Mητρώο Επιχειρήσεων Τεχνικών Συμβούλων στελεχώνεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Μελετητών και στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών, τα οποία επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων και δεν επιτρέπεται κατά το ίδιο διάστημα να στελεχώνουν επιχείρηση του Mητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων.»
  Πέραν του τυπικού είναι και θέμα ίσης μεταχείρισης με τα ξένα γραφεία, που με τα ίδια φυσικά πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς στην Ελλάδα τόσο για εκπόνηση μελετών, όσο και για υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2016, 21:45 | Χρήστος Ραγιάς

  Εξακολουθεί να επαναλαμβάνεται ο περιορισμός της άσκησης της δραστηριότητας του μηχανικού που ισχύει με την υφιστάμενη νομοθεσία και στο παρόν νομοσχέδιο. Για να μπορέσει να συμμετάσχει σε διαγωνισμό είτε μελέτης είτε κατασκευής, του δημοσίου, θα πρέπει ο μηχανικός να έχει γραφτεί σε αντίστοιχη κατηγορία του υπουργείου. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΗΛΑΔΗ!!!! Πρακτικά ένας μηχανικός μπορεί να κατασκευάζει ή να μελετά από μικρά έως τεραστίου μεγέθους ιδιωτικά έργα, αλλά δεν μπορεί να συμμετέχει σε μελέτες ή κατασκευές του δημοσίου, αν δεν ΓΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ και δεν γραφτεί στα αντίστοιχα μητρώα. Ποιον εξυπηρετεί αυτή η διακριτοποίηση, που σημειωτέον ισχύει και σήμερα? Γιατί χρειάζεται τόση πολή γραφειοκρατία (ηλεκτρονικοκρατία). Γιατί εμποδίζεται η οικονομική δραστηριότητα?. Ένας μηχανικός ή μπορεί να μελετήσει/ κατασκευάσει ή δεν μπορεί. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΚΡΙΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΑΣ ΑΝΟΙΞΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ. Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΝΕΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ,ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ/ΜΕΛΕΤΕΣ, ΚΛΠ. ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΟΤΙ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΜΕΛΕΤΩΝ, ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ και ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Ταυτόχρονα θα απλοποιηθεί η διαδικασία τήρησης μητρώων, επικαιροποίησης κλπ..