Άρθρο 02 – Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.)

1.Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.) του συνόλου των ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών έργων και υποδομών, κατά την έννοια της παρ.1 του άρθρου 1 του παρόντος, από τον προγραμματισμό τους μέχρι και την οριστική παραλαβή τους.

2.Στο Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. καταχωρούνται σε ηλεκτρονική διαδικτυακή φόρμα για κάθε τεχνικό δημόσιο και ιδιωτικό έργο, όλα τα επιμέρους στοιχεία που το προσδιορίζουν σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, καταχωρούνται: ο κύριος του έργου, ο φορέας υλοποίησης, οι αναθέτουσες αρχές ή φορείς, ο αναθέτων ιδιώτης, η ομάδα μελέτης, το αντικείμενο και ο χρόνος απασχόλησης του κάθε μέλους της ομάδας αυτής, η ομάδα επίβλεψης, το αντικείμενο και ο χρόνος απασχόλησης του κάθε μέλους της ομάδας αυτής, η ομάδα τεχνικού συμβούλου, το αντικείμενο και ο χρόνος απασχόλησης του κάθε μέλους της ομάδας αυτής, οι συντελεστές παραγωγής του έργου (ανάδοχοι, κατασκευαστές, υπεργολάβοι, όλες οι συμμετέχουσες εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην κατασκευή του, το αντικείμενο και ο χρόνος απασχόλησης του κάθε φυσικού προσώπου, τα μηχανήματα), οι συντελεστές διοίκησης του έργου (επιβλέποντες, διευθύνουσα υπηρεσία, προϊσταμένη αρχή κλπ), η κατηγορία του, ο τίτλος, το φυσικό αντικείμενο (ποιοτικά και ποσοτικά), ο χρονικός προγραμματισμός υλοποίησής του, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο προϋπολογισμός του, η σύμβαση ανάθεσης του έργου, τα εγκεκριμένα στοιχεία της μελέτης και οποιαδήποτε τροποποίησή της, οι εγκεκριμένοι λογαριασμοί (πιστοποιήσεις) και οι πληρωμές, οι διοικητικές πράξεις, αποφάσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας και προϊσταμένης αρχής (παρατάσεις, εγκρίσεις επιμετρήσεων, αποφάσεις έκπτωσης κ.λ.π.), οι διοικητικές πράξεις ελέγχου, οι ενδεχόμενες διακοπές εργασιών . Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων της παραγράφου 6 του άρθρου 45 του Ν.4412/2016 (Α΄147), εμπεριέχεται στο ηλεκτρονική εφαρμογή του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, προσδιορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα ειδικότερα ή πρόσθετα στοιχεία των προηγούμενων εδαφίων που εντάσσονται στο Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε..

3.Το Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των τεχνικών έργων, σε όλα τα στάδια προγραμματισμού και υλοποίησής τους, διασυνδέεται λειτουργικά ιδίως: α) με την ηλεκτρονική εφαρμογή του τρόπου έκδοσης αδειών δόμησης του ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α΄249), από την οποία αντλούνται τα απαραίτητα στοιχεία για τα κτιριακά έργα, δημόσια και ιδιωτικά, β) με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του άρθρου 37 του Ν.4412/2016 (Α΄147)γ) με την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου του Ν.3843/2010 (ΦΕΚ Α΄62), δ) με την εφαρμογή Ηλεκτρονικoύ Συστήματος Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων του άρθρου 3 του παρόντος, ε) με την εφαρμογή Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδοτήσεων του άρθρου 4 του παρόντος, στ) με την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού μητρώου συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (ΜΗ.Τ.Ε.) του άρθρου 9 του παρόντος, ζ) με το σύστημα αμοιβών και το μητρώο μελών του Τ.Ε.Ε., η) με το πρόγραμμα Διαύγεια θ) με το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ι) με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (σύστημα TAXIS) και ια) με τα συστήματα των φορέων που τα μέλη τους, εγγράφονται στα μητρώα του άρθρου 9 του παρόντος.

4. Η συμπλήρωση των στοιχείων για τα ιδιωτικά έργα γίνεται με ευθύνη του κατασκευαστή αναδόχου του έργου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών δόμησης του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α΄249), ενώ, για τα δημόσια έργα με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων του κυρίου του έργου.
5. Προϋπόθεση για την έναρξη εργασιών οποιουδήποτε δημοσίου ή ιδιωτικού τεχνικού έργου είναι η καταχώρησή του στο Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.

6. Τα στοιχεία της εφαρμογής παραμετροποιούνται κατά τρόπο ώστε να είναι διαχειρίσιμα σε διάφορες κλίμακες εθνικού, περιφερειακού, ή τοπικού επιπέδου, καθώς και με κριτήρια τεχνικού αντικειμένου, γεωγραφικού προσδιορισμού, αναδόχου, αναθέτουσας αρχής ή φορέα, προϋπολογισμού ή οποιασδήποτε άλλης παραμέτρου αναζήτησης.

7. Μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. καταχωρούνται, κατά προτεραιότητα, τα εν εξελίξει έργα για τα οποία δεν έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή και συγκεκριμένα για τα δημόσια τεχνικά έργα η καταχώρηση γίνεται από τα αρμόδια όργανα του κυρίου του έργου, για τα ιδιωτικά τεχνικά έργα, από τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς του κυρίου του έργου.

8.Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση, αρμοδίων Υπουργών, ρυθμίζονται τα ειδικότερα τεχνικά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. και συγκεκριμένα οι όροι και τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσής του με άλλες εφαρμογές, οι όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης των πληροφοριών, οι παραμετροποιήσεις της παραγράφου 6 του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο θέμα συναφές με τα ανωτέρω.

10.Η ισχύς του άρθρου αρχίζει με τη θέση σε λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 14:42 | ΕΕΤΕΜ

  Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η σύνδεση του Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε με το σύστημα αμοιβών του Τ.Ε.Ε.
  Υπενθυμίζουμε ότι βάσει της νομοθεσίας για την κατάργηση περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού (ν. 3919/11 άρθρο 7), τον νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών (ν.4030/11), αλλά και την πρόσφατη κατάργηση των εισφορών υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε και Ε.Μ.Π (ν.4393/16), πλέον δεν υπάρχει κανένας λόγος χρήσης του συστήματος υπολογισμού και διαχείρισης αμοιβών Μηχανικών του Τ.Ε.Ε.

  Για αυτό το λόγο προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 2ζ του άρθρου 2 ως εξής:
  «ζ) με το μητρώο μελών του Τ.Ε.Ε.,»

  Δεδομένου ότι ζητάμε την κατάργηση του άρθρου 9 του νομοσχεδίου προτείνουμε επίσης τη διαγραφή της παραγράφου ια) και την αντικατάσταση της με ισάριθμες παραγράφους, στις οποίες θα προβλέπεται η λειτουργική διασύνδεση του Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε με τα μητρώα μελών όλων των εμπλεκόμενων φορέων, μεταξύ των οποίων και με το μητρώο μελών της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., φορέα εκπροσώπησης των Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ, τους οποίους περιλαμβάνει το νομοσχέδιο.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 11:54 | Χάρης Χατζηβασίλης ΑΤΜ

  Δημιουργεί πρόσθετη γραφειοκρατία και καθυστέρηση στην εφαρμογή του Ν. 4412/2016 (εισάγεται και στο ΚΗΣΠΑΤΕ ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης)
  Απαιτεί την καταγραφή πάρα πολλών στοιχείων των έργων (αναγκαίων και μη)
  Συμπλήρωση με ευθύνη του κατασκευαστή αναδόχου ή του εξουσιοδοτημένου μηχανικού (επιβλέποντα ? ) για ιδιωτικά έργα.

 • 17 Οκτωβρίου 2016, 09:01 | ΠΣΧΜ

  Άρθρο 2 ΚΗΣΠΑΤΕ
  Δεν προκύπτει με ευκρίνεια η σκοπιμότητα του Συστήματος Παρακολούθησης, ιδιαίτερα όταν αντικρυσθεί με το Άρθρο 4. Ειδικά η παρ. 2 του Άρθρου δεν λαμβάνει υπόψη την παραγωγικότητα και την τεχνογνωσία ατόμων και ομάδων, που αναλαμβάνουν τεχνικά έργα σε καθεστώς ανταγωνισμού υπό την οργάνωση, συντονισμό και καθοδήγηση του κυρίως τεχνικού υπεύθυνου ενός έργου.
  Είναι επόμενο ότι πολλά εκ των στοιχείων που καταχωρούνται σύμφωνα με το Άρθρο δεν μπορούν να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στον τρόπο λειτουργίας των συντελεστών παραγωγής ενός τεχνικού έργου σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς. Αν το Άρθρο κρίνεται αναγκαίο για λόγους Στατιστικής πρέπει να επαναδιατυπωθεί κατάλληλα με διαχωρισμό των Δημόσιων από τα Ιδιωτικά έργα και σε κάθε περίπτωση με απαλοιφή των διατάξεων που αναφέρονται σε αντικείμενα και χρόνους απασχόλησης φυσικών προσώπων, εκτός της αναφοράς και μόνον των κυρίως τεχνικών υπευθύνων για ένα έργο. Επιπλέον:
  • Για τον ορισμό των έργων ισχύει το CPV των Οδηγιών 2014/27/ΕΕ και το 2014/25/ΕΕ ή το Άρθρο 2 του ν.4412/16;
  • Στο ΚΗΣΠΑΤΕ θα καταχωρούνται τεχνικά έργα ή και εργασίες; Περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις του ν.4254/14;
  • Δεδομένου ότι το ΚΗΣΠΑΤΕ διασυνδέεται με το ΣΥΛΕΙΣΥ, θα παρακολουθούνται(!) και η λειτουργία και η συντήρηση υφιστάμενων έργων και εγκαταστάσεων;
  • Γιατί στα ιδιωτικά έργα τα στοιχεία τους συμπληρώνονται από τον κατασκευαστή και όχι από τον κύριο του έργου ή από μηχανικούς που αυτός εξουσιοδοτεί;

 • 15 Οκτωβρίου 2016, 07:56 | ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ.

  Άρθρο 2. Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.

  Το άρθρο εξειδικεύει τον τρόπο καταγραφής των συντελεστών παραγωγής των δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Το πρακτικό αποτέλεσμα ή η σκοπιμότητα προκύπτει από τις ρυθμίσεις των παρ. 4 και 5 του Άρθρου, που απαιτούν την καταχώρηση των στοιχείων του Τεχνικού Έργου στο Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε., πριν την έναρξη της κατασκευής. Η ρύθμιση σε συνδυασμό με το περιεχόμενο της παρ. 2 του Άρθρου αποτελεί ουσιαστικά νέα διαδικασία αδειοδότησης και επομένως συγκρούεται τόσο με τις διατάξεις του ν.4412/2016 περί εκτέλεσης των δημοσίων έργων, όσο και με τις διάφορες διατάξεις περί αδειοδότησης των Ιδιωτικών έργων, που δεν προβλέπουν την υποβολή πολλών εκ των στοιχείων της παρ. 2.

  Αναφερόμενοι ειδικότερα στη διάταξη της παρ. 4, που προβλέπει την καταχώρηση από τον κατασκευαστή των στοιχείων ενός ιδιωτικού έργου, προκύπτει ότι η νόμιμη έναρξη του έργου επαφίεται στον κατασκευαστή, πράγμα που ανατρέπει την οικονομική ισορροπία μιας σύμβασης έργου με αποτέλεσμα να διακυβεύεται το δικαίωμα του εργοδότη να ασκήσει τα δικαιώματα του, λόγω π.χ. υπερημερίας του κατασκευαστή.

  Σ’ ότι αφορά τα στοιχεία της παρ. 2 του Άρθρου που πρέπει να καταχωρούνται, σημειώνουμε:

  • Δεν προκύπτει κατά τη γνώμη μας αποχρών λόγος δημοσίου συμφέροντος, που να αιτιολογεί την κρατική καταγραφή τέτοιας έκτασης στοιχείων. Οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος πρέπει να προκύπτουν από τις υφιστάμενες διατάξεις «Περί αδειοδοτήσεων», ώστε να ισχύει η αρχή της αναλογικότητας. Διαφορετικά οποιαδήποτε στοιχεία και απαιτήσεις δεν είναι αναγκαία και επομένως είναι δυσανάλογα με επιδιωκόμενους σκοπούς.

  • Δεδομένων των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού, είναι βέβαιο ότι πολλά αν όχι όλα τα στοιχεία που θα καταχωρούνται, δεν θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στον τρόπο λειτουργίας των συντελεστών παραγωγής ενός τεχνικού έργου. Και τούτο για λόγους που εύκολα μπορούν να αναγνωρισθούν και σχετίζονται με το είδος, το μέγεθος και την ιστορία των επιχειρήσεων, τα διάφορα συστήματα οργάνωσης που επιλέγονται με κριτήριο την παραγωγικότητα, την τεχνογνωσία και τις καινοτομίες που κατέχουν και εφαρμόζουν, την κοινωνική εταιρική ευθύνη που τις διακατέχει, και τελικά το κόστος που υπολογίζουν και τις τιμές που προσφέρουν, ώστε να επιβιώνουν, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες παγκοσμιοποίησης. Άλλωστε πολλά εκ των στοιχείων περιλαμβάνονται στα διάφορα πιστοποιητικά ποιότητας και διαχείρισης, που σήμερα επιβάλλονται από τους νόμους της αγοράς και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ή Κανονισμούς. Δεν είναι δυνατόν κάποιες υπηρεσίες του Υπ. Υποδομών να δημιουργήσουν αρχεία για όλα αυτά τα στοιχεία, που σε κάθε περίπτωση πρέπει να προστατεύονται και ως εμπιστευτικά.

  • Ειδικά οι απαιτήσεις να καταχωρούνται το αντικείμενο και χρόνος απασχόλησης των φυσικών προσώπων μιας ομάδας μελέτης ή κατασκευής ενός έργου με σκοπό να ελέγχεται και να αξιολογείται αντικειμενικά (!) από την Πολιτεία η επαγγελματική τους επάρκεια ή οι ικανότητες τους, ή η πραγματική τους απασχόληση, δεν μπορούν να λειτουργήσουν στην πράξη. Η αποκλειστική ευθύνη οργάνωσης κάθε ομάδας και των μέσων που διατίθενται , ανήκει στον κυρίως τεχνικό υπεύθυνο, που αναλαμβάνει την ευθύνη έναντι ενός εντολέα να ανταποκριθεί στην εντολή και να εφαρμόσει συγχρόνως τους Κανονισμούς και τις Προδιαγραφές, που επιβάλλονται από την Πολιτεία για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

  Τέλος απαιτούνται απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα που προκύπτουν από την ανάγνωση του Άρθρου:

  • Στο ΚΗΣΠΑΤΕ θα καταχωρούνται τεχνικά έργα ή και εργασίες σύμφωνα με την Οδηγία 2014/27/ΕΕ;

  • Ο ορισμός των μελετών και έργων θα είναι σύμφωνος με το CPV (Κανονισμός ΕΚ 2195/2002) ή με το Άρθρο 2 του ν.4412/2016 και το σχετικό Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Γ, που δεν περιλαμβάνονταν στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ αλλά προστέθηκε εμβόλιμα στο ν.4412/2016;

  • Ως τεχνικά έργα θεωρούνται και οι εγκαταστάσεις του ν.4254/14 (Παρ. ΣΤ23 του Άρθρου 1);

 • Δεν προκύπτει ποιος κάνει την καταχώρηση δεδομένων και εάν έχει κόστος
  Δεν εξηγείται ποια θα είναι η αρχή ή ο φορέας που θα εκδίδει την άδεια της παρ. 5. Χρειάζονται διευκρινίσεις και επεξηγήσεις.

 • 14 Οκτωβρίου 2016, 08:50 | Γιάννης Γόρδιος

  Η δημιουργία του μητρώου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματικώτερη διαχείριση των Δημοσίων Εργων.
  Ο τρόπος υλοποίησης του όμως γίνεται με εργαλεία του περασμένου αιώνα και οδηγεί σε πρόσθετη γραφειοκρατία.
  Οι στόχοι που επιδιώκονται μπορούν να επιτευχθούν με την πλήρη μηχανογράφηση των εργασιών που αφορούν όλο το φάσμα των Δημοσίων έργων.
  Συγκεκριμένα: Να δημιουργηθεί μια διαδικτυακή εφαρμογή που θα είναι το εργαλείο δουλειάς των εμπλεκόμενων υπαλλήλων με τα Δημόσια Έργα, από τον εισηγητή μέχρι τον Υπουργό. Όλες οι εργασίες (προκηρύξεις, δημοπρατήσεις, εγκρίσεις συμβάσεων, εγκρίσεις χρονοδιαγραμμάτων, πιστοποιήσεις, παραλαβές κλπ) θα πραγματοποιούνται μέσω της εφαρμογής και αυτόματα τα στοιχεία τους θα δημιουργούν βάσεις δεδομένων.
  Μία τέτοια εφαρμογή μπορεί σε πρώτη φάση να αφορά μόνο το Υπουργείο Μεταφορών και στη συνέχεια να επεκταθεί σε όλους τους φορείς του Δημοσίου. Επίσης μπορεί να είναι διασυνδεδεμένη με τους φορείς χρηματοδότησης και παρακολούθησης και να δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες: την πρόοδο των έργων, τις ανάγκες χρηματοδότησης κλπ
  Η δημιουργία της εφαρμογής δεν απαιτεί ψήφιση νόμου. Απαιτεί όμως συστηματική εργασία (δουλειά μυρμηγκιού) για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, περίπου 2 έτη. Τα αποτελέσματα όμως θα είναι θεαματικά: Θα αποδεσμευτεί μεγάλος αριθμός υπαλλήλων από τη γραφειοκρατία και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή των έργων, όπου σήμερα υπάρχει έλειμμα και σε επίπεδο διοίκησς, θα παρέχει το σύνολο των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

 • 12 Οκτωβρίου 2016, 21:25 | αργυρης πλεσιας

  Στην παραγραφο 4 ορίζεται ως υπεύθυνος καταχώρησης των ιδιωτικών έργων, ο κατασκευαστής ανάδοχος ενώ στην παράγραφο 7 αναφέρεται ως υπεύθυνος καταχώρησης ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός του κυρίου του έργου (υποθέτω ότι εννοεί τον επιβλέποντα). Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί η πρόθεση του νομοθέτη περί της αναθέσεως ευθυνών.

  Θα πρέπει να εξεταστεί η ενοποίηση των ΚΗΣΠΑΤΕ, ΣΥΛΕΙΣΥ,ΚΗΣΑ καθώς αφορούν έργο από την έναρξη μέχρι του πέρατος της λειτουργίας του ενώ το ΚΗΣΑ αφορά σε ένα μικρό χρονικό διάστημα της αδειοδότησης προ της κατασκευής, αλλά θα μπορούσε με την πρόταση ενοποίησης να αφορά στην αδειοδοτική κατάστασή του δομήματος καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας του.

 • 12 Οκτωβρίου 2016, 20:59 | αργυρης πλεσιας

  Συμφωνώ απόλυτα με την κραυγή αγωνίας του κου. Χρήστου Μ. (ανάρτηση 26/9)προτρέποντας στον συντάκτη του νομοσχεδίου να λάβει υπόψη τις επισημάνσεις του.
  Θα ήταν πολύ καλό να διατυπωθεί εισηγητική έκθεση για το προτεινόμενο νομοσχέδιο ώστε να αποσαφηνιστούν οι λόγοι που επιβάλουν την προώθησή του. Θεωρώ ότι οι λόγοι είναι κυρίως η εισαγωγή της ηλεκτρονικής καταγραφής και όχι της αποδόμησης κάθε έννοιας περιφερειακού δυναμικού και η αντικατάσταση τους από τις ΚΑΑ του ν. 4412/2016. Με αυτή την καλοπροαίρετη δήλωση και πέραν των παρατηρήσεων του κου Χρήστου Μ. θα ήθελα να διατυπώσω και τα εξής:
  – Ενας νόμος πρέπει να είναι λεκτικά ακριβής και υπό την έννοια αυτή δεν γίνεται κατανοητή η εισαγωγή της υποχρέωσης καταγραφής του συνόλου των ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών από τον προγραμματισμό τους μέχρι κα την οριστική παραλαβή τους. Συγκεκριμένα εάν στην έννοια τεχνικών έργων εμπίπτουν κτηριακά έργα και λοιπές χρήσεις πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα), δεν γινεται κατανοητή η εμπλοκή του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ καθώς αυτά δεν αποτελούν υποδομές, ούτε μεταφορές, ούτε δίκτυα. Επιπρόσθετα θα πρέπει να διευκρινήσει ο συντάκτης εάν κάθε επιχείρηση θα πρέπει να αναφέρει τον προγραμματισμό επέκτασης της στο ανωτέρω υπουργείο, πριν κάνει την οποιαδήποτε ενέργεις. Προτείνω να ελεγχθούν οι διατυπώσεις του άρθρου ως προς την ακρίβεια και την πραγματική επιθυμία του συντάκτη.
  – Αναφορικά με τις ενδεικτικές και όχι «περιοριστικές» (μπορεί να είναι και πρόσθετες) καταχωρήσεις, θα πρέπει να διευκρινιστεί με τον όρο «το αντικείμενο και ο χρόνος απασχόλησης κέθε φυσικού προσώπου» περί μελετητών σε τι ακριβώς αναφέρεται και σε τι μονάδες επιθυμεί ο συντάκτης να γίνουν οι αναφορές (πχ ώρες εργασίας/ημέρα ή μήπως ανά μήνα κλπ). Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια εξορθολογισμού με καταγραφή των συντελεστων του έργου που είναι επαρκέσταστο στοιχείο για οποιονδήποτε λόγο (ιδίως για τα ιδιωτκά έργα).

 • 29 Σεπτεμβρίου 2016, 08:08 | Π.Δ

  Στα Δημόσια έργα δηλαδή θα επιφορτιστούν οι ήδη υπο-στελεχωμένες και επιφορτισμένες Υπηρεσίες ?
  Το σωστό θα ήταν να συσταθούν με τον παρόντα Νόμο (π.χ στις Υπηρεσίες προγραμματισμού) και το αντίστοιχο Τμήμα που θα παρακολουθεί την πορεία των έργων και θα είναι αρμόδιο για την συνεχή αυτή ηλεκτρονική ενημέρωση).
  Εαν θέλουμε πραγματικά ποιότητα στα έργα και τήρηση των χρονοδιαγράμματων τους , όχι μόνο πρέπει να αφήσουμε τους επιβλέποντες να κάνουν την δουλεία που πραγματικά πρέπει να κάνουν , αλλά και να τους απεγκλωβίσουμε από ένα σωρό άλλες δουλειές.
  Δεν είναι δυνατόν να επιβλέπουν τα έργα, να συντάσσουν μελέτες, τεύχη, τεχνικά δελτία, να κάνουν τις δημοπρασίες και να συμμετέχουν στις επιτροπές, εισηγήσεις, να χρεώνονται ένα σωρό άλλα θέματα,καταγγελίες, αιτήματα , κλπ κλπ και τώρα να έρχεται και η νέα αυτή υποχρέωση, επί συνεχούς βάσεως!

 • 28 Σεπτεμβρίου 2016, 14:48 | Π.Ι.

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ, ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΒΙΑΙΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΑΛΗ(ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ)ΝΥΧΤΑ!!!!

 • 1. Είναι ντροπή οι μεγάλες εκπτώσεις. Διαπλοκή και αδιαφάνεια. Διαβάστε το http://simpleandclear.blogspot.gr/2016/08/blog-post_31.html

  2. Υπάρχει η έννοια της ποιότητας και του χρόνου εγγυημένης καλής λειτουργίας των έργων (θυμίζουμε Μαλακάσα, Τσακώνα, Εγνατία) – βλέπετε http://simpleandclear.blogspot.gr/2013/05/blog-post_6.html, http://simpleandclear.blogspot.gr/2009/01/blog-post_09.html και http://simpleandclear.blogspot.gr/2012/10/normal-0-false-false-false-el-zh-cn-x_30.html
  3.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2016, 16:08 | Ασημίνα Δημητρίου

  Όπως τα λέει ο συνάδελφος Χρήστος Μ. Χρειαζόμαστε απλούστευση διαδικασιών και όχι γραφειοκρατεία που τρώει εργατοώρες και βάζει τροχοπέδη στα έργα. Χρειαζόμαστε Εργαστήρια δημόσια, εξοπλισμένα και με καταρτισμένο προσωπικό. Χρειαζόμαστε προδιαγραφές που δεν αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο. Σωστό και λογικό σύστημα διαγωνισμών που να προφυλάσσει το δημόσιο και τα έργα. Και φυσικά κατάρτιση και επιμόρφωση όλων των εμπλεκομένων.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2016, 09:00 | Μανώλης Παπαδάκης

  Προτείνεται: Η παρακολούθηση των παγίων με την ακριβή τους θέση γεωγραφικό μήκος – πλάτος για τα τεχνικά έργα – πάγια που κατασκευάζονται ή τοποθετούνται εκτός κτιρίων . Διαδικασία: Τήρηση και συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου παγίων σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγράφου μου με αρ.πρωτ.125/18-1-2011 προς το Υπουργείο Οικονομικών (παραλήπτης κυρ. Φίλιππος Σαχινίδης ) . Τα δεδομένα των απογραφικών δελτίων που αφορούν τα τεχνικά έργα – πάγια εκτός κτιρίων θα εισάγονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων έως το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την ημερομηνία επιμέτρησης του έργου .Η Κεντρική Διοίκηση με την υιοθέτηση ανάλογου προγράμματος και με την συνεργασία (Google Earth -Noaa ) θα εμφανίζει τα δεδομένα των απογραφικών δελτίων των τεχνικών έργων – παγίων επί του γεωγραφικού χάρτη .Με τα παραπάνω επιτυγχάνεται ένας ουσιαστικός – επιτόπιος έλεγχος στο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των τεχνικών έργων .

 • 26 Σεπτεμβρίου 2016, 23:54 | Χρήστος Μ.

  ΕΛΕΟΣ!!! ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΜΗΤΡΩΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ως Μηχανικός, Δημοτικός υπάλληλος και Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας αισθάνομαι ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσουν αυτές οι πρακτικές που μόνο άσκοπη γραφειοκρατία προσθέτουν στις υπηρεσίες. Ποιος είναι αυτός ο σύμβουλος που σκέφτηκε και με τι κριτήρια άλλο ένα κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα; Έχει κατασκευάσει ποτέ του ιδιωτικό ή δημόσιο έργο; Τι να κάνει το υπουργείο άλλο ένα τέτοιο σύστημα ; Ποιος θα το υποστηρίξει, ποιος θα το παρακολουθεί, ποιος θα εξάγει συμπεράσματα και τελικά πως αυτό το σύστημα θα μπορέσει να προσθέσει το παραμικρό στον ζητούμενο στόχο της βελτίωσης της ποιότητας των παραγόμενων έργων; Όλα αυτά τα στοιχεία που ζητάτε να καταχωρούμε σε ένα ακόμη ηλεκτρονικό σύστημα τα τηρούμε ούτως ή άλλως και τα δημοσιεύουμε με τον ένα ή άλλο τρόπο σε διάφορα έγγραφα, αποφάσεις, αναρτήσεις κλπ. Εάν υπήρχε σοβαρό ενδιαφέρον για τη συγκέντρωση και κυρίως την αξιοποίησή τους θα φροντίζατε με την θεσμοθέτηση του παρόντος πληροφοριακού συστήματος να καταργήσετε και όλα τα προηγούμενα παράλληλα συστήματα αποσπασματικής δημοσιοποίησής τους. Μας φορτώσατε σε μια νύχτα το Ν.4412/16 χωρίς να υπάρχει η παραμικρή προετοιμασία σας για την λειτουργία του, μας έχετε όλη την ημέρα να συμπληρώνουμε στοιχεία και καταστάσεις (λες και κάποιος τις ελέγχει), να κληρώνουμε επιτροπές και υποεπιτροπές, να συντάσσουμε πρακτικά και εκθέσεις, να ενημερώνουμε το ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το ΚΗΜΔΗΣ, την Αποκεντρωμένη, τον Επίτροπο, τις ιστοσελίδες, τις εφημερίδες…., μετατρεπόμαστε σε γραμματείς που αντιμετωπίζουν ένα τρελό γραφειοκρατικό φόρτο για την εκτέλεση και του παραμικρού έργου συμπληρώνοντας δεκάδες έγγραφα ακόμη και για την παραμικρή σύμβαση , αλλά παράλληλα ΔΕΝ έχουμε Τεχνικές Προδιαγραφές, ΔΕΝ έχουμε αξιόπιστα και σωστά κοστολογημένα Τιμολόγια, ΔΕΝ έχουμε οδηγίες και τυποποίηση της διαδικασίας επίβλεψης, ΔΕΝ έχουμε εργαστήρια για την διενέργεια ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων στα έργα, ΔΕΝ έχουμε το αναγκαίο τεχνικό προσωπικό (ούτε σε αριθμό , ούτε σε ειδικότητες) για την σοβαρή μελέτη και επίβλεψη των έργων, ΔΕΝ έχουμε προδιαγραφές σύγχρονων μελετών, ΔΕΝ έχουμε ελάχιστες προδιαγραφές που θα πρέπει να πληροί μια τεχνική υπηρεσία (προσωπικό, εξοπλισμός, προγράμματα, κλπ), ΔΕΝ έχουμε internet καθώς το ΣΥΖΕΥΞΙΣ της προηγούμενης δεκαετίας παρέχει μόλις 2Mbps για έναν ολόκληρο Δήμο, ΔΕΝ έχουμε μια γραμματεία/Helpdesk στο υπουργείο (που να απαντάει στα τηλέφωνα) για τεχνική υποστήριξη στα δεκάδες θέματα που προκύπτουν ΔΕΝ, ΔΕΝ, ΔΕΝ…. Ποια είναι η «ομάδα επίβλεψης», όταν έχουμε φτάσει να μιλάμε για ομάδα έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ανά επιβλέποντα; Πως ακριβώς φαντάζεστε ότι θα μετρείται «το αντικείμενο και ο χρόνος απασχόλησης του κάθε μέλους της ομάδας αυτής» για να καταγράφεται στη συνέχεια και στο σύστημα; Αντιμετωπίζετε δυστυχώς τα έργα απλά ως μια γραφειοκρατική και οικονομική διαδικασία και παραβλέπετε το αναγκαίο τεχνικό τους σκέλος, λες και αυτό είναι δευτερεύων ή εκτελείται με κάποιο αυτόματο πιλότο. Μακάρι να κάνω λάθος και αυτός ο πρόσθετος γραφειοκρατικός φόρτος για την τήρηση του Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. να βοηθήσει για την επίλυση έστω και ενός πραγματικού προβλήματος στη διαδικασία παραγωγής των έργων.