Άρθρο 22 Εναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτός των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου που η ισχύς τους αρχίζει την 1.1.2012.