Άρθρο 20 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Μέχρι λειτουργίας της βάσης δεδομένων στο         ν ΟΠΕΚΕΠΕ και της πρόσβασης σε αυτήν των Επιτροπών Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, οι παραχωρήσεις  γίνονται βάσει των κτηματολογικών στοιχείων που τηρούνται στις Περιφέρειες της χώρας.

2. Στις περιοχές της χώρας, που δεν έχει γίνει, ακόμα, ψηφιακή καταγραφή των ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο, οι παραχωρήσεις γίνονται βάσει των κτηματολογικών στοιχείων που τηρούνται στις Περιφέρειες της χώρας.

3. Οι αιτήσεις για εξαγορά εκτάσεων που κατατέθηκαν κατ’ εφαρμογή του αρθρ. 5 του ν. 3147/2003, πλην όμως, δεν εξετάστηκαν από τις αρμόδιες Επιτροπές Απαλλοτριώσεων, λόγω παρέλευσης της σχετικής προθεσμίας, θα εξεταστούν κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου από τις Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών.

4. Συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν μέχρι της δημοσίευσης του νόμου αυτού, κατά παράβαση της διάταξης του αρθρ. 1 του α.ν. 431/1968 θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές, εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

5. Οι Επιτροπές Απαλλοτριώσεων και Οριστικών Διανομών που λειτουργούν σήμερα στις Περιφέρειες της χώρας καταργούνται με τη συγκρότηση των Επιτροπών Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών.

6. Εκτάσεις που παραχωρήθηκαν βάσει της υφιστάμενης αγροτικής νομοθεσίας για τη πραγματοποίηση συγκεκριμένου σκοπού, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις, βάσει των οποίων παραχωρήθηκαν.

7.  Για τις διαφορές που προκύπτουν από απαλλοτριώσεις τεμαχίων, για τα οποία δεν καταβλήθηκε αποζημίωση στους ιδιοκτήτες, ούτε έγινε ανταλλαγή τους με άλλες δημόσιες εκτάσεις, σύμφωνα με τα αρθρ. 242 και 243 του Αγροτικού Κώδικα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα περί Απαλλοτριώσεων

8. Αποφάσεις επιτροπών απαλλοτριώσεων οι οποίες αναπέμφθηκαν με Αποφάσεις Νομαρχών για να καθορισθούν κατά θέση και όρια εξετάζονται από την επιτροπή θεμάτων γης και επίλυσης διαφορών

9. Καταργούνται οι σχετικές δίκες, σε όποιο στάδιο της διαδικασίας και αν βρίσκονται, εφόσον οι σχετικές διαφορές επιλύονται από τις διατάξεις του αρθρ. 12.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 20:09 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

  ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 242 ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20,ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ : ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 242 ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΑ ΞΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΕΛΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΤΑΞΗ.ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ 242 ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ,ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ.Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΩΔΙΚΑ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΗ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ: 1) ΤΙΣ ΠΕΡΙΛΗΦΘΗΣΕΣ ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, 2)ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ, 3)ΟΤΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΑΥΤΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΗΚΟΥΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΑΛΛΗΣ ΙΣΑΞΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΑΤΑΞΗΣ,ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 7,ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 242 ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ,ΤΟΣΟ ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΝ ΕΠΙΔΙΚΕΙΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΑΦΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ.

 • Στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου, θα πρέπει να προβλέπεται και η διαδικασία που θα ακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για τις αιτήσεις παραχώρησης οι οποίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

  Ειδικότερα προτείνεται, μέχρι την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται στο νόμο, βάσει των οποίων και μόνο θα είναι δυνατή η εφαρμογή του νέου νομικού πλαισίου, οι αιτήσεις παραχώρησης εκτάσεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, να εκδίδονται με βάση το νομικό πλαίσιο που ίσχυε κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

  Μετά την έκδοση των εφαρμοστικών ΥΑ, τόσο οι νέες αιτήσεις, όσο και οι αιτήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, μπορούν να εκδίδονται με βάση το νέο νομικό πλαίσιο, το οποίο θα είναι πλέον πλήρως εφαρμόσιμο.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 16:23 | Σοφία Μπράβου

  Στο άρθρο 20 του σχεδίου νόμου (Μεταβατικές Διατάξεις) να προστεθεί παράγραφος 10 η οποία θα έχει ως ακολούθως:

  Άρθρο 20
  Μεταβατικές Διατάξεις


  10. Εκτάσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος, είναι δυνατόν (είτε έχουν διατεθεί μερικώς ή στο σύνολό τους, είτε παραμένουν διαθέσιμες) να παραχωρούνται, αντί τιμήματος, προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, για την εγκατάσταση εντός αυτών έργων δημόσιας ωφέλειας και έργων υποδομής. Το οφειλόμενο τίμημα καθορίζεται με τη σχετική παραχωρητική απόφαση.

  Η προσθήκη της διάταξης αυτής καθίσταται κατά τη γνώμη μου αναγκαία, καθ’όσον, μεγάλο μέρος των εκτάσεων αυτών παραμένουν δεσμευμένες μέχρι και σήμερα με αποφάσεις που έχουν εκδοθεί εδώ και δεκαετίες, χωρίς να εξυπηρετούν τους σκοπούς για τους οποίους διατέθηκαν αρχικά.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 14:38 | Ανώνυμος

  παράγραφος 7 κατάργηση και του άρθρου 24 του Ν1644/86 γιατί καταστρατηγείται, να ισχύσει μόνο ο κώδικας απαλλοτριώσεων 2882/01 όπου αρμόδιος αποζημιώσεων να είναι ο φορέα που κάνει την απαλλοτρίωση & προβλέπεται απαλλοτριωτική απόφαση, κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα και η επιτροπή του άρθρου 15 για το ισάξιο, ως εκ τούτου δεν έχει νόημα η επιτροπή του άρθρου 24, γιατί τώρα αποζημιώνονται αυθαίρετες ενέργειες προέδρων των δήμων για παράνομους δρόμους ακόμη και εντός οικισμών , χωρίς να προκύπτει ο δημόσιος και κοινωφελής χαρακτήρας των έργων χωρίς απαλλοτριωτικές αποφάσεις-κτημ. πίνακες και διαγράμματα, και μόνο για υμετέρους και όχι για το πλήθος των θιγόμενων κληρούχων.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2011, 12:17 | ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ- ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 20: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  Να διορθωθεί η παρ. 9 ως εξής: « Καταργούνται οι σχετικές δίκες , σε όποιο στάδιο της διαδικασίας και αν βρίσκονται, εφόσον οι σχετικές διαφορές έχουν επιλυθεί οριστικά, με τις διατάξεις του άρθρου 12.»
  Να προστεθεί παρ. 10, ως εξής: «Αποφάσεις Επιτροπών Απαλλοτριώσεων με τις οποίες παραχωρήθηκαν εκτάσεις σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3147/2003, ανακαλούνται με απόφαση Περιφερειάρχη , εφόσον δεν εξοφλήθηκε ή δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα το οφειλόμενο τίμημα.»

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 18:16 | Κ

  Η νέα προτεινόμενη διάταξη του ΥΠ.Α.ΑΝ έχει κατά γράμμα ως εξής: Άρθρο 20 Μεταβατικές Διατάξεις § 7 «Για τις διαφορές που προκύπτουν από απαλλοτριώσεις τεμαχίων, για τα οποία δεν καταβλήθηκε αποζημίωση στους ιδιοκτήτες, ούτε έγινε ανταλλαγή τους με άλλες δημόσιες εκτάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 242 και 243 του Αγροτικού Κώδικα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα περί Απαλλοτριώσεων».

  • Με την νέα διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 20 ( μεταβατικές) που προτείνει το ΥΠ.Α.ΑΝ, οι διαφορές του άρθρου 242 όταν δεν έχει καταβληθεί αποζημίωση ή δεν έχει γίνει ανταλλαγή μεταφέρονται στις διατάξεις του Κώδικα περί Απαλλοτριώσεων.
  • Με την παράγραφο 12 περίπτωση γ του άρθρου 29 του Ν2882/2001 (ΦΕΚ 17 Α’) περί Κώδικα Απαλλοτριώσεων, όμως : «Διατηρούνται σε ισχύ : … γ) το άρθρο 242 του Αγροτικού Κώδικα . »
  • Με το άρθρο 21 καταργούμενες διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου καταργούνται ο Αγροτικός Κώδικας και κατά συνέπεια το άρθρο 242 αυτού.
  Ομοίως καταργείται και η παράγραφος 2β του άρθρου 12 τοθ Ν3147/2003 που συμπλήρωσε ο άρθρο 242 για τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί κατά τους ορισμούς του άρθρου 246 του Αγροτικού Κώδικα.
  • Οι εκκρεμείς σήμερα αιτήσεις του άρθρου 246 του Αγροτικού Κώδικα ενώπιον των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων και των Δικαστηρίων (Πρωτοδικεία, Εφετεία, Άρειος Πάγος ) για τις περιπτώσεις αναγνώρισης ιδιοκτησίας του άρθρου 242 του Αγροτικού Κώδικα ( ξένα τεμάχια ,περιληφθέντα σε οριστική διανομή διατελούντα εν επιτάξει ) εκκρεμούν εν επιδικία.
  • Στην ανωτέρω προτεινόμενη διάταξη της παρ.7 του άρθρου 20 των μεταβατικών διατάξεων, ουδεμία αναφορά γίνεται για τις υπάρχουσες εκκρεμείς αιτήσεις του άρθρου 246 του Αγροτικού Κώδικα και τις σχετικές υποθέσεις,. Έτσι αυτές μένουν ακάλυπτες από πλευράς μεταβατικών διατάξεων. Τι θα κάνουν πολίτες, επιτροπές και Δικαστήρια με βάση τα ανωτέρω ;
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ προσθήκη νέου εδαφίου στην παράγραφο 7 του άρθρου 20, η οποία καλύπτει με σαφή και ρητό τρόπο τις εκκρεμείς και εν επιδικία ευρισκόμενες αιτήσεις του άρθρου 246 και για τις υποθέσεις αναγνώρισης ιδιοκτησίας του άρθρου 242 του Αγροτικού Κώδικα, η οποία έχει ως εξής : Εκκρεμείς αιτήσεις του άρθρου 246 για υποθέσεις του άρθρου 242 του Αγροτικού Κώδικα ενώπιον των Επιτροπών Απαλλοτριώσεων, διαβιβάζονται στο αρμόδιο Πρωτοδικείο και εκδικάζονται όπως και οι όμοιες υποθέσεις που εκκρεμούν σήμερα και εκδικάζονται ενώπιον των αρμοδίων Πρωτοδικείων, Εφετείων και Αρείου Πάγου

 • Στο άρθρο 20 αναφέρεται ότι μέχρι να λειτουργήσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ η ψηφιακή βάση δεδομένων, οι παραχωρήσεις γίνονται με βάση τα κτηματολογικά στοιχεία των Περιφερειών. Πρέπει όμως να τεθεί χρονικός περιορισμός (δηλαδή μέχρι πότε;), διότι η παραπάνω διάταξη θα γίνει μονιμότητα.