Άρθρο 8 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

1. Στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκροτείται, με πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τριμελής Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας, με μέλη, ένα νομικό σύμβουλο του Κράτους, ένα διοικητικό υπάλληλο, κλάδου ΠΕ και ένα υπάλληλο, με πτυχίο τοπογράφου μηχανικού καθώς και τους αναπληρωτές τους.

2. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να συστήσει και δεύτερη Επιτροπή, ορίζοντας, ρητά, τις αρμοδιότητες που ασκεί η κάθε Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

3. Η Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας συστήνεται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 12:28 | Μεσσής Στέλιος

  Με το παρόν Νομοσχέδιο είναι ευκαιρία να τεθεί σε σωστές και μόνιμες βάσεις το θέμα του ελέγχου και της προστασίας των εκτάσεων αυτών από τον οποιονδήποτε παρανομούντα .
  Η συνεχής αλλαγή των αρμοδιοτήτων έχουν διαμορφώσει μια κατάσταση από την οποία απουσιάζει ο μόνιμος μηχανισμός προστασίας των εκτάσεων αλλά και ο συστηματικός έλεγχος στις ήδη παραχωρηθείσες εκτάσεις .
  Αυτός ο μηχανισμός προστασίας έλειπε από τις παλιές Νομαρχίες , τις μετέπειτα Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και συνεχίζει να λείπει σαν εργαλείο ακόμη και τώρα από την Αιρετή Περιφέρεια . Κοινός παρονομαστής στους προηγούμενους φορείς ήταν ότι , οι επικεφαλής τους ήταν αιρετοί . Αυτή η έλλειψη φυσικά ήταν κάτι που τους βόλευε και δεν τους ενδιέφερε να το αλλάξουν . Για το λόγο αυτό δεν γίνονται και ανακλήσεις τίτλων που δόθηκαν με το Π.Δ. 24-4-85 .
  Από την στιγμή που ανέλαβε η παλαιά κρατική Περιφέρεια την εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν.Δ. 221 του 1974 και του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 994 του 1979 έπαψε να υπάρχει η εποπτεία και ο έλεγχος των αιρετών . Συνέπεια αυτού ήταν να ξεκινήσει με πλάνο ο έλεγχος στις ήδη παραχωρημένες εκτάσεις , τα αποτελέσματά του μπορούν να κριθούν αισιόδοξα αλλά και απογοητευτικά για την υλοποίηση των σκοπών της παραχώρησης .
  Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την οποία έχω γνώση , κατά το διάστημα που είχε την αποκλειστική αρμοδιότητα το Γραφείο πολιτικής γης της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης , από τις ελεγχθείσες παραχωρήσεις προέκυψαν 137 ανακλήσεις που αντιστοιχούν στο 60-70% των ελεγχθεισών . δεδομένου του αριθμού των παραχωρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στους επτά Νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας εκτιμώ ότι θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον άλλες 1000 ανακλήσεις .
  Επειδή λοιπόν :
   με το παρόν Νομοσχέδιο , απλοποιείται η διαδικασία και συγκεντρώνονται οι αρμοδιότητες στην Περιφέρεια και στο κράτος ,
   το όργανο για την προστασία των εκτάσεων πρέπει να είναι διαφορετικό από το όργανο διαχείρισής τους
   με το παρόν ανατίθεται η προστασία των εκτάσεων από τους αυθαίρετους κατόχους , στην αποκεντρωμένη μορφή του κράτους την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  Προτείνω , να ανατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ο έλεγχος των αποφάσεων παραχώρησης που έγιναν σύμφωνα :
  α) το άρθρο 6 του Ν.Δ. 221 του 1974 ,
  β) το άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 994 του 1979 και
  γ) το Π.Δ. 24-4-85 .

 • Α. Στα άρθρα 3 και 8 αντίστοιχα προβλέπεται η συγκρότηση των επιτροπών «ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΗΣ & ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ» και «ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ», όπου και στις δύο προβλέπεται η συμμετοχή τεχνικού (ορθώς) της ιδίας κατηγορίας.. Η διατύπωση όμως στα παραπάνω άρθρα είναι διαφορετική, που μπορεί να παρερμηνευθεί. Πιο συγκεκριμένα η διατύπωση στο άρθρο 3 είναι τελείως ασαφής και θα πρέπει να εναρμονισθεί με την αντίστοιχη διατύπωση του άρθρου 8.
  (όπως αναγράφεται στο σχόλιο του άρθρου 3)

 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 10:04 | χηρας πετρος

  Στην Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας των Αποκεντρωμένων Δ/σων που προβλέπεται στο άρθρο 8 για την προστασία των εκτάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου πρέπει να μετέχει απαραίτητα και Γεωπόνος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Προφανώς ο διοικητικός υπάλληλος που προβλέπεται μπήκε από παραδρομή αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί η μη πρόβλεψη του εξ αντικειμένου κατάλληλου επιστήμονα για τη στελέχωση της επιτροπής. Έχει προβλεφθεί εξάλλου, ορθώς, η στελέχωση της αντίστοιχης Επιτροπής της Περιφέρειας για Θέματα Γης και Επίλυσης Διαφορών με Γεωπόνο της Περιφέρειας.