Άρθρο 16 ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

1. Μισθωτικές συμβάσεις, οι οποίοι καταρτίζονται μεταξύ επαγγελματιών αγροτών, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3874/2010, ως μισθωτών και ιδιοκτητών αγροτικών ακινήτων έχουν χρονική ισχύ τουλάχιστον έξι (6) ετών.

2. Οι αγροτικές μισθώσεις της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να λύονται και πριν από τη συμπλήρωση έξι (6) ετών, με κοινή δήλωση μισθωτών και εκμισθωτών, η οποία υποχρεωτικά αποτυπώνεται σε έγγραφο βεβαίας χρονολογίας.

3. Αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση διαφορών σχετικά με αγροτικές μισθώσεις είναι το Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το μίσθιο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

 • 18 Σεπτεμβρίου 2011, 19:03 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΩΡΟΣ

  1)Οι αγροτικές μισθώσεις θα πρέπει να επεκταθούν, προς γεωργικές εταιρείες και ιδιώτες που θέλουν να ασχοληθούν με την γεωργική παραγωγή.(Η πρωτογενής παραγωγή λόγω μεγένθυσης της παγκοσμιας επισιτιστικής κρίσης θα είναι ο βασικός μοχλός της οικονομίας της χώρας μας τα επόμενα 20 έτη.

  2)Στο άρθρο 12 θα πρέπει να προβλεφθεί οπωσδήποτε λύση για τις χρόνια καταπατημένες εποικιστικές εκτασεις, κτηνοτροφικά και γεωργικά αγροκτηματα.
  Ο 3147/2003 δεν εφαρμόστηκε από τους νομάρχες ως έπρεπε, υπάρχουν εκτάσεις »φιλέτα» που ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και καταπατούνται χρόνια τώρα.
  Αυτό τό πρόβλημα θα πρεπει να λυθεί άμεσα και θα εισφέρει χρήμα στα κρατικά ταμεία.

  Έχω εργασθεί έξι χρόνια σε τμήμα Εποικισμού-Αναδασμού Νομαρχίας και την κατάσταση με τα Εποικιστικά κτήματα-οικόπεδα και σπίτια μπορώ να την χαρακτηρίσω τραγική.

 • 15 Σεπτεμβρίου 2011, 16:08 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΑΣ

  – Το άρθρο 16 για τις αγροτικές μισθώσεις είναι, μάλλον, ΠΕΡΙΤΤΟ. Η μίσθωση αγροτικού κτήματος ρυθμίζεται εξαντλητικά και ικανοποιητικά από τα άρθρα 619-637 του Αστικού Κώδικα (ΑΚ) και η Επίμορτη Αγορληψία από τα άρθρα 641-647 του ίδιου Κώδικα.
  – Στο άρθ. 627 του ΑΚ ρυθμίζεται το θέμα της μείωσης του μισθώματος λόγω μείωσης της συγκομιδής.
  – Στο άρθ. 635 ΑΚ ορίζεται διάρκεια της αγροτικής μίσθωσης τετραετής.
  – Δεν καθίσταται σαφές τι εξυπηρετεί η παραπομπή στις διατάξεις του νόμου για τις εμπορικές μισθώσεις. Μήπως έχει την έννοια της κατάργησης των παραπάνω διατάξρων του Αστικού Κώδικα; Τότε θα πρέπει ίσως να τροποποιηθούν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

  Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

 • 15 Σεπτεμβρίου 2011, 09:08 | Πολίτης

  Να προβλεφθεί μηχανισμός ελέγχου τήρησης των όρων των μισθωτικών συμβάσεων, με πρόβλεψη κυρώσεων σε περίπτωση αθετήσεων.