Άρθρο 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ» ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ»

Η Οικονομική Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ασκεί την διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας», κατά τις κείμενες διατάξεις.