Άρθρο 19 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

1. Η διάταξη του αρθρ. 28 του ν. 1892/1990 «Απόκτηση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων» αντικαθίσταται ως εξής:

Για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες, οπουδήποτε και αν βρίσκονται αυτές, απαιτείται α) χορήγηση άδειας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και β) πιστοποιητικό από την αρμόδια κτηματική Υπηρεσία με το οποία θα βεβαιώνεται ότι το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επί της μεταβιβαζόμενης έκτασης. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου. Οι υπηρεσίες οφείλουν να απαντήσουν στον ενδιαφερόμενο, εντός προθεσμίας 30 ημερών, από τη περιέλευση της αίτησης σε αυτές.»

2. Το αρθρ. 2 παρ. 3 του ν. 674/1977 «Περί αναδασμού κλπ» τροποποιείται ως εξής:

«Για την εκπλήρωση του σκοπού του παρόντος άρθρου, οι Περιφερειάρχες της χώρας καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα εκτέλεσης προγραμμάτων αναδασμού».

3. Τροποποιείται το αρθρ. 4 του π.δ. 402/18.8.1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» ως εξής:

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

Την Διεύθυνση Πολιτικής Γης συγκροτούν τα εξής τμήματα:

α) Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων & Νομικών Υποθέσεων

β) Διαχείρισης ακινήτων

γ) Γραφείο Γραμματείας

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης ανάγονται στα παρακάτω θέματα, τα οποία κατανέμονται μεταξύ τμημάτων και γραφείων ως ακολούθως:

α) Τμήμα Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων

αα) Απαντήσεις σε αιτήματα ιδιωτών και υπηρεσιών σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς εκτάσεως αρμοδιότητας του Υπουργείου

ββ) Διατύπωση απόψεων σχετικά με εκκρεμείς δικαστικές διαφορές

γγ) Κατάρτιση  σχεδίων νόμων και σχεδίων ατομικών και κανονιστικών πράξεων που αφορούν το αντικείμενο της Διεύθυνσης

β) Τμήμα Διαχείρισης Ακινήτων

αα) Εισηγήσεις για παραχωρήσεις, έναντι τιμήματος, εκτάσεων για επενδυτικούς σκοπούς και για δωρεάν παραχωρήσεις εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων στο Δημόσιο και ΟΤΑ

ββ) Εισηγήσεις προς τον Υπουργό για την επωφελή αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου

γ) Γραφείο Γραμματείας

Η εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης στα γενικού χαρακτήρα διοικητικά θέματα (αλληλογραφία, διεκπεραίωση κλπ)

4. Η παρ. Α3  του αρθρ. 48 του π.δ. 402/18.8.1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» αντικαθίσταται ως εξής:

« Της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού»

5. Η παρ. Β3  του αρθρ. 48 του π.δ. 402/18.8.1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» αντικαθίσταται ως εξής:

Των Τμημάτων (1) Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων και Νομικών Υποθέσεων και (2) Διαχείρισης Ακινήτων προΐστανται υπάλληλοι κλάδου ΠΕ9  Διοικητικού, με πτυχίο Νομικής Σχολής.

  • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 14:23 | Ανώνυμος

    4. παρ Α3 κ.λ.π. να προΐσταται δικηγόρος ή τοπογράφος όχι διοικητικός

  • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 18:08 | Κ

    ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3β,ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
    ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ : ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙ ΑΠΟΖΙΜΙΩΣΗΣ.

  • Στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 προβλέπεται η μεταφορά της αρμοδιότητας της σύνταξης του ετησίου προγράμματος αναδασμού από το Υπουργείο στις Περιφέρειες. Η μεταβίβαση αυτή είναι λάθος, διότι το Υπουργείο πρέπει να διατηρήσει το ελεγκτικό και επιτελικό του χαρακτήρα. Πάντως το θέμα των αναδασμών είναι πολύ σοβαρό και θα πρέπει το Υπουργείο να ασχοληθεί σοβαρά , εξετάζοντας το όλο θέμα και όχι αποσπασματικά.