Άρθρο 21 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.Καταργούνται οι κατώθι διατάξεις, καθώς και οι όλες οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους:

α) το αρθρ. μόνο του ν. 2148/1952  «Περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί ακινήτων»,

β)το αρθρ. 1 του α.ν. 431/1968 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της εν γένει εποικιστικής νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 115 Α)

γ) Το αρθρ. 6 του ν. 666/1977 «Παραχώρηση κοινοχρήστων και διαθεσίμων μικροεκτάσεων», (ΦΕΚ 234 Α)

δ) Τα άρθρα 1 -10, 11 παρ. 5 και 7, 12 και 13 και 14 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυσης ζητημάτων αποκατασταθέντων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 135 Α)

ε) Το αρθρ. 25 του ν. 1644/1986 «Περί ειδικών εποικιστικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 131 Α) ,

το ν.δ. 203/1969  «Περί παραχωρήσεως ή εκμισθώσεως εποικιστικών εκτάσεων επί τω σκοπώ της περιφερειακής βιομηχανικής αναπτύξεως» (ΦΕΚ 368 Α)

στ) Το β.δ. 29.10/6.12/1949 «Περί κωδικοποιήσεων  των αγροτικών νόμων»

ζ)  Το άρθρο 33 του Ν. 1845/89 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση αγροτικής έρευνας  και τεχνολογίας» (ΦΕΚ 102 Α)

η) Το αρθρ. 38 του ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ  33 Α),

θ) το ν.δ. 1189/1972 «Περί εκδόσεων οριστικών τίτλων κυριότητας των κατά τας διατάξεις της Αγροτικής Εποικιστικής Νομοθεσίας αποκατασταθέντων κληρούχων απάντων των αγροκτημάτων και Συνοικισμών (ΦΕΚ 99 Α)

ι) το 13 παρ. 2Α και 15 του ν. 1734/1987 «Βοσκότοποι και ρύθμιση ζητημάτων με κτηνοτροφική αποκατάσταση και με άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων που αφορούν δασικές εκτάσεις» (ΦΕΚ 189 Α),

ια) το αρθρ. 26 του ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές οργανώσεις και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 154 Α),

ιβ) το β΄ εδάφιο της παρ. α του αρθρ. 1 και τα αρθρ. 19, 25 26 και 29  του ν. 674/1977 «Περί αναδασμού της γης και μεγέθυνσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 242 Α),

ιγ) το αρθρ. 3 του ν. 3399/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 255 Α)

ιδ) το άρθρο 15 παρ. 2 Ν.Δ.216/1973 «Περί διαχειρίσεως και βελτιώσεως των βοσκοτόπων» (ΦΕΚ 271 Α).

ιε) το από 24 – 4 – 1985 προεδρικό διάταγμα με το οποίο καθορίζονται οι  δικαιούχοι των οικοπέδων, η διαδικασία και τα κριτήρια προσδιορισμού τους» (ΦΕΚ 239 Δ)

2. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου που ρυθμίζει τα παραπάνω θέματα με διαφορετικό τρόπο.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 21:39 | Συνεταιρισμός Κτηνοτρόφων Λακωνίας

  Σχόλιο άρθρο 21 παρ. 1 παράγραφο δ ) :

  Για την προτεινόμενη κατάργηση του άρθρου 1 παρ.6,7 ν.3147/2003 θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι εκκρεμεί στην ολομέλεια του Σ.Τ.Ε Συμβούλιου της Επικρατείας η απόφαση 3973/2009 ΣΤΕ (ολομ).

  Ενώ προτείνετε την κατάργηση αυτής της διάταξης δεν λαμβάνεται καμιά νομοθετική πρωτοβουλία για τον χαρακτήρα των εκτάσεων του Υπ. Γεωργίας που δόθηκαν και κυρώθηκαν με ΦΕΚ στους κτηματολογικους πίνακες από τις επιτροπές διανομών και απαλλοτριώσεων.

  Διευκρινίζεται ότι τον χαρακτηρισμό αυτό τον έδωσε η Διοίκηση με τις επιτροπές διανομών και απαλλοτριώσεων που τα μέλη τους σε όλη την Ελλάδα και στις έδρες τους στις Νομαρχίες όλα τα προηγουμενα χρόνια ήταν : Πρωτοδίκες ,Δασάρχες, Δ/ντες Γεωργίας ,Κτηματική Υπηρεσία Δημόσιου, Τοπογραφική Υπουργείο Γεωργίας .Αυτή η εργασία αποτύπωσης και διανομής των εκτάσεων του Υπ. Γεωργίας έγινε μετά από μακροχρόνιες καταγραφές σε κάθε νομαρχία και περιφέρεια με τους πιο αρμόδιους φορείς της Διοίκησης και κυρώθηκαν οριστικά στο ΦΕΚ.

  Δημιουργείται με την κατάργηση του νόμου ένα τεράστιο νομικό κενό σε όλη την Ελλάδα με τεράστιες επιπτώσεις στη αγροτικό κόσμο και αύξηση της γραφειοκρατίας, και την απίστευτα μεγάλη επιβάρυνση των δικαστηρίων της χωράς με χιλιάδες υποθέσεις γεωργών κτηνοτροφών και συνεταιρισμων να τρέχουν σε πολυετή δικαστικούς αγώνες να αποδείξουν ότι αυτό που τους παραχωρήθηκε από το Υπ.Γεωργίας δεν είναι εφικτό να το αξιοποιήσουν .
  Ο αγροτικός κόσμος από την μια μέρα στην άλλη θα βρεθεί ξαφνικά απέναντι στους δασάρχες με αποτέλεσμα να παγώσει η γεωργία και κτηνοτροφία στη Ελλάδα για τις παλαιές εκτάσεις, άλλα και για τις νέες, που θα δοθούν σύμφωνα με τον παρόν νόμο.Μέχρι να αποφανθούν οι πρωτοβάθμιες επιτροπές αμφισβητήσεων και οι δευτεροβάθμιες επιτροπές και τελικά το ΣΤΕ δεν θα μπορούν να ασκούν γεωργία και κτηνοτροφία σε αυτές τις εκτάσεις που τους έχουν ορίσει οι επιτροπές διανομών και απαλλοτριώσεων πολλά χρόνια τώρα .
  Άρα είναι μάταια η παραχώρηση ιδιοκτησίας ή παραχώρηση νομής χωρίς τον χαρακτήρα της έκτασης ως μη δασικού που έχουν αποκτήσει από τις επιτροπές διανομών και απαλλοτριώσεων τα τελευταια 50 χρόνια σύμφωνα με τις διατάξεις του ορθού 1 παρ 6 ,7 του 3147/2003.
  Δεν έχει προβλεφτεί από το νομοσχέδιο η αρμοδιότητα αυτή και προτείνεται :

  Προσθήκη στο παρ. 21 καταργούμενες διατάξεις άρθρο 1 παρ .δ :

  1. Μη κατάργηση του άρθρου 1 παρ.6,7 ν.3147/2003

  2. Να λαμβάνουν βεβαίωση χαρακτηρισμού της έκτασης οι διοικούμενοι από την επιτροπή για θέματα &επίλυσης διαφόρων του παρόντος νόμου σύμφωνα με τους κτηματολογικούς πίνακες που έχουν κυρωθεί με ΦΕΚ από τις επιτροπές διανομών και απαλλοτριώσεων σε όλη τη χώρα .

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 14:44 | Ανώνυμος

  γ) ευτυχώς καταργείται ένα άρθρο (6 του 666/77) που καταστρατηγήθηκε πολύ(παραχώρηση ίση ή και μεγαλύτερη του αρχικού τεμαχίου) και δημιουργεί επίσης ανισότητες μεταξύ κληρούχων και ιδιοκτητών
  ε) για του ίδιους λόγους με το παραπάνω, αντικαθιστούσαν τεράστιες εκτάσεις χωρίς να συντρέχουν λόγοι και μόνο σε υμετέρους με χέρσα φιλέτα σε κεντρικούς δρόμους χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αξία των δύο εκτάσεων και πρέπει να καταργηθεί και το άρθρο 24 του 1644/86 για ίδιους λόγους που καταστρατηγείται και το άρθρο 25.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2011, 12:49 | ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ- ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 21: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  Προτείνεται η μη κατάργηση του άρθρου «μόνο» του Ν. 2148/1952 «Περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί ακινήτων», με την εφαρμογή του οποίου επιτεύχθηκε η προστασία των μοναστηριακών εκτάσεων και των μεγάλων ιδιοκτησιών από την κατάτμηση, αλλά και η προστασία των δημοσίων εκτάσεων από τυχόν καταπατήσεις, αφού ελέγχεται (κατά την κατάθεση αιτήματος για άρση των περιορισμών του πιο πάνω νόμου) αν το συγκεκριμένο ακίνητο βρίσκεται σε δασική έκταση, σε αιγιαλό ή παραλία, ή σε αρχαιολογικό χώρο, ή σε κοινόχρηστο δημοτικό χώρο.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2011, 18:15 | Κ

  ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ : α) Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΩΙΚΑΣ? β) ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 2732/1999 (ΑΡΘΡ. 26) ΚΑΙ 3147/2003 (ΑΡΘΡ. 11 ΠΑΡ 5) ΟΤΑΝ ΑΥΤΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ 40 ΠΕΡΙΠΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ?
  ΠΡΟΤΑΣΗ! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν3147/2003 ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 242 ΚΑΙ 246 ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Η ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΘΕΙ ΝΕΑ ΡΗΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 7 ΤΟΘ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΙΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗς ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 10:01 | χηρας πετρος

  Στο άρ. 21 προβλέπεται η κατάργηση του αρ. 14 του Ν. 3147/2003. Στο άρθρο αυτό υπάρχουν σημαντικές διατάξεις για τις προθεσμίες και τις μεταβιβάσεις των παραχωρημένων κατά κυριότητα εκτάσεων σύμφωνα με το αρ. 6 του ΝΔ 221/74, όπως η μεταβίβαση πριν την παρελευση εικοσαετίας. Δεν θα μπορούν πλέον να μεταβιβάζονται πριν την εικοσαετία οι παραχωρημένες εκτάσεις? Τι θα γίνει με τα εκκρεμή αιτήματα?

 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 10:31 | Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Μακεδονίας

  Στην παράγραφο δ, δεν πρέπει να καταργηθεί ολόκληρο το άρθρο 14 του Ν. 3147/2003.
  Δηλαδή στις καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 21 και ειδικότερα στην παράγραφο δ που καταργεί ανάμεσα στα άλλα και ολόκληρο το άρθρο 14 του Ν. 3147/2003, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του Νόμου 3147/2003 είναι πολύ ουσιώδης και θα πρέπει να υπάρχει γιατί πάνω της στηρίζεται η μετέπειτα συμπεριφορά των παραχω-ρούμενων κοινοχρήστων εκτάσεων από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-κησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ. 221/74. (Δηλαδή πώληση ή διάθεση της έκτασης σε τρίτους μετά την μετεγγραφή της, αλλαγή χρήσης της έκτασης πριν την πάροδο 20ετιας κ.λ.π.)

 • 20 Σεπτεμβρίου 2011, 10:12 | Νίκη Γαλαρινιώτη

  Εφόσον με την παράγραφο 1ιε) καταργείται το από 24-4-85 Π.Δ., θα υπάρξει κάποια ρύθμιση για τυχόν αιτήσεις που θα υποβληθούν από πολίτες που τους παραχωρήθηκαν στο παρελθόν οικόπεδα βάσει του ανωτέρω Π.Δ. και θέλουν να τα μεταβιβάσουν εντός της εκ του Νόμου προβλεπομένης προθεσμίας για σοβαρούς λόγους υγείας; Αν ναι, από ποια Επιτροπή θα εκδικάζονται οι αιτήσεις;

 • 20 Σεπτεμβρίου 2011, 09:24 | Νίκη Γαλαρινιώτη

  Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί τι θα γίνει με τα αιτήματα που εκκρεμούν στην αρμόδια Υπηρεσία για αντικατάσταση κληροτεμαχίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.1644/86 και δεν θα έχουν εξεταστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου νόμου.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2011, 09:58 | Νίκη Γαλαρινιώτη

  Πρέπει να διευκρινιστεί αν τα αιτήματα που εκκρεμούν για παραχώρηση κοινοχρήστων και διαθεσίμων εκτάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 666/77 και δεν έχουν εκδικαστεί από την Επιτροπή Απαλλοτριώσεων έως την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, θα εξεταστούν ή όχι από την Επιτροπή για θέματα γης και επίλυσης διαφορών.