Άρθρο 1 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του νόμου αυτού:

1. Ως ακίνητα διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νοούνται:

α) Οι διαθέσιμες και κοινόχρηστες εκτάσεις

β) Τα ακίνητα που περιήλθαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με διατάξεις νόμων

γ) Τα ακίνητα που έχουν περιέλθει στο Υπουργείο με πράξεις δωρεάς ή κληρονομιάς

δ) οι εκτάσεις οι οποίες απετέλεσαν αντικείμενο κτηνοτροφικής αποκατάστασης

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 13:21 | TMHMA TEA Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

  Εάν στην παράγραφο β περιλαμβάνονται οι αποσταγγισθείσες γαίες; Στην περιοχή του Ν. Ημαθίας υπάρχουν και το μεγαλύτερο μέρος αυτών δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο διανομής.Διατίθενται δε κατά έτος για προσωρινή καλλιέργεια. θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει διευκρίνηση στο άρθρο 15 για εξαίρεση των εκτάσεων αυτών.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2011, 13:33 | Νίκη Γαλαρινιώτη

  Μήπως πρέπει να συμπληρωθεί και «απαλλοτριωθείσες εκτάσεις στις οποίες δεν συνετελέσθη ακόμη η οριστική διανομή?»

 • 22 Σεπτεμβρίου 2011, 11:07 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Το αντικείμενο του εποικισμού, έχει προ πολλού εκπνεύσει(τουλάχιστον από την δεκαετία του 1960). Εδώ η ΕΕ χρηματοδότησε προγράμματα για δάσωση αγρών, με σκοπό αφ’ ενός τον περιορισμό της παραγωγής αγροτικών προϊόντων και αφ’ ετέρου την περιβαλλοντική αναβάθμιση περιοχών. Θα ανέμενε λοιπόν κανείς, ότι μια σωστή πολιτική, θα καταργούσε γενικά την διαχείριση εκτάσεων απο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα περιόριζε πλέον τον ρόλο του α) Στον Γενικό και Επιστημονικό σχεδιασμό της προστασίας της Αγροτικής Γης ανά την Επικράτεια β)Στην σωστή διαχείριση υδάτινων πόρων για αρδευτικούς σκοπούς γ) Στην Επιστημονική και βάσει στοχευμένων προγραμμάτων, ανάπτυξη μεγάλων ομαδικών καλλιεργειών (Πχ αμπελοφυτειών κ.λ.π) δ)Στην εποπτεία των κατά καιρούς παραχωρηθεισών στα πλαίσια της Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Νομοθεσίας εκτάσεων, ώστε να πληρούνται οι σκοποί διάθεσής τους, η επιβολή των κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης τω όρων (πχ ανακλήσεις κτηνοτροφικών κλήρων).Όλες οι γαίες που διαχειρίζεται το Υπουργείο, έπρεπε να διευκρινισθεί με διατάξεις: 1)Ότι αν έχουν αναληφθεί από άλλα Υπουργεία για σκοπούς του Εποικισμού και δεν έχουν διατεθεί(πχ από Δάση , απο Δημόσια κτήματα, από εκτάσεις της πρώην ΕΑΠ,πλπ) επιστρέφουναυτοδίκαια στους φορείς διαχείρισής τους και αν δεν προστατεύονται περιβαλλοντικά από ειδικούς νόμους, περιέρχονται κατά διαχείριση στην Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας.2)Ειδικώτερα για τους γεωργικούς και κτηνοτροφικούς κλήρους ότι δεν μπορούν να αλλάξους περαιτέρω χρήση, αν προηγουμένως δεν γίνει η προβλεπόμενη χωροθέτηση χρήσεων γής στην περιοχή και ότι οι κτηνοτροφικοί κλήροι, ανακαλούνται αυτοδίκαια, αν οι απόγονοι των παραχωρησιούχων δεν είναι κτηνοτρόφοι κατά κύριο επάγγελμα.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2011, 13:49 | τσοπνιδου θεανω

  1.
  β)Τα ακινητα που περιηλθαν «η περιερχονται»…
  γ)ομοιως

 • 15 Σεπτεμβρίου 2011, 11:24 | Βασιλειος Λαδας

  Στο Άρθρο 3 του Νόμου 998 της 28/29.12.1979, ως ετροποποιήθη, προστέθηκε η κάτωθι παρ. 7 με την παρ.2 άρθρ.1 Ν.3208/2003,ΦΕΚ Α 303/24.12.2003,

  «7. Οι δημόσιες μη εποικιστικές εκτάσεις των περιπτώσεων β` και γ` της
  παραγράφου 6, καθώς και οι δημόσιες εκτάσεις που λόγω του είδους της
  βλάστησης δεν εμπίπτουν στις παραγράψους 1, 2 και 4, αλλά ευρίσκονται επί κλιτύων ορέων, που δεν παραδόθηκαν κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 στις γεωργικές υπηρεσίες, εξακολουθούν να τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση της δασικής υπηρεσίας, με μέριμνα της οποίας χαρτογραφούνται και διατίθενται για την εξυπηρέτηση των σκοπών που αναφέρονται στα άρθρα 45 έως και 61 του παρόντος νόμου και στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του Ν. 1734/1987 ή χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι ή για τη δημιουργία νέων δασών».

  Στο υπό συζήτηση Νομοσχέδιο, και προς αποφυγήν παρεξηγήσεων οι παραπάνω εκτάσεις θα πρέπει να αποτελέσουν επιπρόσθετο αντικείμενο αναφοράς στην επιδιωκόμενη ρύθμιση.

  Με εκτίμηση

  Βασίλειος Λαδάς

 • 9 Σεπτεμβρίου 2011, 12:25 | Κώστας Δημητρίου

  Eίναι πολύ γενικόλογο άρθρο και επειδή στην Ελλάδα δεν έχουμε κτηματολόγιο δημιουργεί μεγάλα προβλήματα.

  Αντί να γίνεται αυτή η πρόχειρη και αόριστη αναφορά, πρέπει να υπάρξει και δεύτερο εδάφιο που να αναφέρει κάτι σαν αυτό:

  Τα αναφερόμενα ακίνητα της παραγράφου 1 εντός προθεσμίας ενός έτους από την θέση σε ισχύ του νόμου αυτού στην περίπτωση που δεν έχουν νόμιμο τίτλο μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου κατά τόπο Υποθηκοφυλακείου ή μεταγεγραμμένα στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο πρέπει να μεταγραφούν με συννημένο τοπογραφικό διάγραμμα και στην περίπτωση που είναι μεταγεγραμμένα, αν δεν συνοδεύονται από τοπογραφικό διάγραμμα, πρέπει να καταχωρηθεί και τοπογραφικό διάγραμμα και να γίνει μεταγραφή καταχώρηση στην μερίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας κάθε σχετική δικαιοπραξία (ενοχική ή εμπράγματη) έχει χαρακτήρα προσωρινό και τελεί υπό την αίρεση του να ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία.
  Προκειμένου να γίνει η σχετική καταχώριση-μεταγραφή και για προστασία του δημοσίου συμφέροντος πρέπει να γίνεται υποχρεωτική ανάρτηση των σχετικών εγγράφων και τοπογραφικών στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας και προβλέπεται ότι εντός έτους από της αναρτήσεως-ανακοινώσεως δύναται καθένας που αξιώνει ενοχική ή εμπράγματη αξίωση να προβεί σε αγωγή (απαλλασσόμενου των σχετικών τελών μεταγραφής και δικαστικού ενσήμου) στο αρμόδιο κατά τόπο Ειρηνοδικείο.

  Χρειάζεται προσοχή ιδιαίτερη, γιατί το άρθρο ως προτείνεται είναι πρόχειρο.