Άρθρο 9 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1.  Η Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας  ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

α) Εξετάζει τις ενδικοφανείς προσφυγές κατά των αποφάσεων των Περιφερειαρχών και προβαίνει στην αποδοχή ή απόρριψη τους.

β) Εκδίδει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατά του αυθαίρετου κατόχου της έκτασης αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το εκτελεί.

γ) Επιβάλλει πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης της έκτασης, ίσο με το διπλάσιο της αντικειμενικής της αξίας. Το πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, μετά την πάροδο 20 ημερών, από την κοινοποίηση του στον αυθαίρετο κάτοχο. Το πρόστιμο δε βεβαιώνεται, αν ο αυθαίρετος κάτοχος εγκαταλείψει την έκταση, εντός της παραπάνω προθεσμίας, με υπεύθυνη δήλωση, που καταθέτει στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του τόπου κατοικίας του, η οποία αποστέλλεται, αυθημερόν, στην οικεία Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας. Αν έχει ανεγερθεί αυθαίρετο κτίσμα εντός της έκτασης, η Επιτροπή ενημερώνει, αμελλητί, τις αρμόδιες υπηρεσίες, για να προβούν στην κατεδάφιση του αυθαιρέτου κτίσματος και να επιβάλλουν τα προβλεπόμενα διοικητικά μέτρα.

2. Για την επιβολή προστίμου, μετέχει, ως μέλος της Επιτροπής, υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών.

  • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 14:45 | Ανώνυμος

    Να ασκεί και τον έλεγχο των αποφάσεων των επιτροπών για θέματα γης & επίλυσης διαφορών γιατί παραχωρούνται ρέματα και δρόμοι ακόμη και δασωμένες εκτάσεις καθώς τα δασαρχεία δεν ασχολούνται με εποικιστικές εκτάσεις. Να δέχεται και ανώνυμα ενστάσεις επί αποφάσεων σε κάποια ιστοσελίδα χωρίς παράβολο. Τα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής να τελεσιδικούν κάποτε με μεγάλες ποινές ώστε να σταματήσουν οι επίδοξοι καταπατητές και να έχουν τον έλεγχο και οι τέως αγροφύλακες με δασαρχεία άσχετα αν είναι εποικιστικές εκτάσεις.