Άρθρο 3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΗΣ & ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συγκροτείται, με πράξη του αρμόδιου Περιφερειάρχη, τριμελής Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, η οποία αποτελείται από ένα διοικητικό υπάλληλο, ένα τοπογράφο και ένα γεωπόνο της οικείας Περιφέρειας, καθώς και τους αναπληρωματές τους.

2. Με πράξη του Περιφερειάρχη μπορεί να συνίστανται Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών και στις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 20:28 | Συνεταιρισμός Κτηνοτρόφων Λακωνίας

  Σχόλιο -Προσθήκη Άρθρο 3 :
  Χρειάζεται υποχρεωτικά και ο νομικός σύμβουλος της περιφέρειας ή ο νομικός συμπαραστάτης του πολίτη της περιφέρειας ή Πρωτοδίκης όπως παλιά ,καθώς οι γεωπόνοι δεν γνωρίζουν τα νομικά θέματα που προκύπτουν στα ακίνητα του Υπ.Γεωργίας με αποτέλεσμα να βγάζουν λανθασμένες αποφάσεις που δεν επουλώνονταιπουθενά μόνο με ατέρμονες και χρονοβόρες δικαστικές ενέργειες .

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 15:24 | TMHMA TEA Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

  παρ.1: Να διευκρινιστούν επακριβώς οι ειδικότητες π.χ. τοπογράφο μηχ/κό ή τεχνολόγο κ.λ.π., διοικητικός ποιας κατηγορίας; και οι ειδικότητες των αναπληρωτών

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 14:24 | TMHMA TEA Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

  Στην Επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχουν, ανάλογα και με τη φύση του θέματος, εκπρόσωπος της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, του οικείου δασαρχείου και σε κάθε περίπτωση νομικός. Άλλως ο ενδιαφερόμενος να
  προσκομίζει τα δικαιολογητικά απο τα οποία θα αποδεικνύεται η δυνατότητα νομιμοποίησης του κτίσματος (π.χ. με βεβαίωση προελέγχου από την πολεοδομική υπηρεσία;), η επιτρεπόμενη χρήση γης (βεβαίωση πολεοδομικής υπηρεσίας), δασικός ή μη χαρακτήρας της, προς παραχώρηση, έκτασης κ,λ,π,

 • 28 Σεπτεμβρίου 2011, 14:59 | Ανώνυμος

  Να υπάρχει και έλεγχος των αποφάσεων των επιτροπών σε δεύτερο βαθμό και υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο. Να συμμετέχει εκπρόσωπος του δασαρχείου και της πολεοδομίας ή να κοινοποιούνται για έλεγχο σ’αυτούς οι αποφάσεις πριν εφαρμοσθούν για αποφυγή παραχωρήσεων δασικών εκτάσεων, ρεμάτων και δημιουργία ή κατάργηση δρόμων.Χωρίς παράβολο και ανώνυμα καταγγελίες στην επιτροπή.

 • Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης , στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης , ευρίσκονται σε εξέλιξη τουλάχιστον 500 αιτήματα για παραχώρηση εκτάσεων , είτε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ. του 221 του 1974 , είτε με το άρθρο 123 του Αγροτικού Κώδικα , για τα οποία θα πρέπει να προβλεφθεί από το σχέδιο Νόμου , η απρόσκοπτη συνέχισή τους.
  Λόγω του πλήθους των αιτημάτων , αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών , συστάθηκε Γραφείο Πολιτικής Γης στην Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο οποίο κατά την τελευταία δεκαετία ασχολήθηκαν πάρα πολλοί υπάλληλοι , κυρίως γεωπόνοι κτηνίατροι διοικητικοί, αποκτώντας μεγάλη εμπειρία με τις διαδικασίες είτε παραχωρώντας εκτάσεις είτε ελέγχοντας την υλοποίηση του σκοπού της παραχώρησης .
  Η αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το παρόν νομοσχέδιο, συνίσταται στην διαμέσου της Επιτροπής ελέγχου και Νομιμότητας , προστασία των εκτάσεων από αυθαίρετα κατέχοντες.
  Δεν προβλέπεται όμως διαδικασία ελέγχου για εκτάσεις που έχουν ήδη παραχωρηθεί για συγκεκριμένο σκοπό (ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων , υλοποίηση κοινωφελούς σκοπού κλπ) και δεν έχουν πραγματοποιηθεί . Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να είναι και συστηματικός και συνεχής .
  Στις αποφάσεις παραχώρησης που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων , τίθενται όροι η μη τήρηση των οποίων συνεπάγεται την ανάκληση της απόφασης παραχώρησης .
  Επιπλέον όμως :
  • Δεσμεύονται εκτάσεις από ασυνεπείς δικαιούχους ,
  • Παρουσιάζεται έλλειψη εκτάσεων για να αξιοποιηθούν περαιτέρω ,
  • Δημιουργείται αρνητική εντύπωση των τοπικών κοινωνιών ως προς την δυνατότητα του κράτους να ελέγχει τα περιουσιακά του στοιχεία ,
  • Δημιουργείται κίνητρο καταστρατήγησης των ευνοϊκών διατάξεων από μη δικαιούχους

  Προτείνουμε λοιπόν :
   στην σύνθεση της Επιτροπής ελέγχου και Νομιμότητας που προβλέπεται στο Άρθρο 8 παρ. 1 που θα λειτουργεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση να συμμετέχει οπωσδήποτε ένας γεωπόνος για τους λόγους που προανέφερα, αλλά επιπροσθέτως και γιατί είναι λιγοστοί οι τοπογράφοι που υπηρετούν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις .
   Η παρ. 2 του ίδιου άρθρου να τροποποιηθεί ως εξής «εφόσον κρίνεται αναγκαίο , ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να συστήσει Επιτροπές (όχι μόνο δεύτερη) ………»
   Να προστεθεί παρ. 4 στο ίδιο άρθρο ως εξής: «4. Στις Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων διοικήσεων συστήνονται με απόφαση Γενικού Γραμματέα τριμελείς επιτροπές ελέγχου παλαιών αποφάσεων παραχώρησης»
   Στο άρθρο 9 να προστεθεί παρ. 3 ως εξής: «3. Οι επιτροπές ελέγχου παλαιών αποφάσεων παραχώρησης θα έχουν τις εξής αρμοδιότητες: α) θα ελέγχουν την υλοποίηση του σκοπού των αποφάσεων παραχώρησης που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα και του άρθρου 6 του Ν.Δ. 221 του 1974 , β) θα εισηγούνται την ανάκληση των αποφάσεων παραχώρησης και γ) θα ενημερώνουν τα σχετικά αρχεία – μητρώα»

 • 27 Σεπτεμβρίου 2011, 11:30 | ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡ. ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ- ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 3: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΗΣ & ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
  Προτείνεται πενταμελής επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από ένα διοικητικό υπάλληλο, έναν τοπογράφο μηχανικό, ένα γεωπόνο, ένα διοικητικό υπάλληλο με πτυχίο νομικής σχολής και έναν τεχνικό υπάλληλο, αρμόδιο σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού και εφαρμογών (ειδικά για ακίνητα εντός σχεδίου με πράξεις εφαρμογής) από την οικεία Περιφέρεια. Με την Απόφαση Περιφερειάρχη θα ορίζονται τα πιο πάνω μέλη και οι αναπληρωτές τους, καθώς και γραμματέας της επιτροπής και αναπληρωτής του.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2011, 11:09 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ-

  ΑΡΘΡΟ 3: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΗΣ & ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

  Προτείνεται πενταμελής επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από ένα διοικητικό υπάλληλο, έναν τοπογράφο μηχανικό, ένα γεωπόνο, ένα διοικητικό υπάλληλο με πτυχίο νομικής σχολής και έναν τεχνικό υπάλληλο, αρμόδιο σε θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού και εφαρμογών (ειδικά για ακίνητα εντός σχεδίου με πράξεις εφαρμογής) από την οικεία Περιφέρεια. Με την Απόφαση Περιφερειάρχη θα ορίζονται τα πιο πάνω μέλη και οι αναπληρωτές τους, καθώς και γραμματέας της επιτροπής και αναπληρωτής του.

 • Στα άρθρα 3 και 8 αντίστοιχα προβλέπεται η συγκρότηση των επιτροπών «ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΗΣ & ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ» και «ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ», όπου και στις δύο προβλέπεται η συμμετοχή τεχνικού (ορθώς) της ιδίας κατηγορίας.. Η διατύπωση όμως στα παραπάνω άρθρα είναι διαφορετική, που μπορεί να παρερμηνευθεί. Πιο συγκεκριμένα η διατύπωση στο άρθρο 3 είναι τελείως ασαφής και θα πρέπει να εναρμονισθεί με την αντίστοιχη διατύπωση του άρθρου 8.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2011, 13:10 | τσοπνιδου θεανω

  Επισημανση . Τι θα γινει με τις εκκρεμεις αναπεμπτικες αποφασεις των Ν ομαρχων,που δεν εχουν εξετασθει μεχρι σημερα απο τις επιτροπες απαλλοτριωσεων.Θα εξετασθουν απο την νεα Επιτροπη,η οποια ομως δεν εχει τετοια αρμοδιοτητα?Το ιδιο θα ισχυσει και για τις ενστασεις του αρθρου 13 του Ν.Δ.2185/52?

 • 15 Σεπτεμβρίου 2011, 10:08 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ

  Σε περίπτωση που προκύψουν κάποιου είδους διαφωνίες ποιός θα τις επιλύει; Θα υπάρχουν π.χ. επιτροπές δευτεροβάθμιες;