Άρθρο 11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή  κατά της πράξης παραχώρησης του Περιφερειάρχη, ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου και Νομιμότητας, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, από τότε που έλαβε γνώση αυτής, καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

2. Η Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας οφείλει να αποφανθεί, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, που άρχεται από την υποβολή της προσφυγής σε αυτήν. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, η ενδικοφανής προσφυγή του ενδιαφερομένου θεωρείται σιωπηρά απορριφθείσα.

3. Σε περίπτωση που η προσφυγή γίνει δεκτή, η υπόθεση αναπέμπεται στον Περιφερειάρχη για επανεξέταση.

4.Για την εκδίκαση της ενδικοφανούς προσφυγής καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο αξίας ογδόντα (80) Ευρώ. Χωρίς την προσκόμιση του παραβόλου, η ενδικοφανής προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5. Τα Διοικητικά Πρωτοδικεία είναι αρμόδια για την ακύρωση των πράξεων των Επιτροπών Ελέγχου και Νομιμότητας σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.