Άρθρο 20 Επίδοση διοικητικών εγγράφων – Ερευνητικό προσωπικό

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2520/1997 (Α΄ 173) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αποφάσεις της παρ. 1 επιδίδονται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170). Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου που αφορούν ιδίως την εφαρμογή της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, τη δημιουργία πιστοποιητικού παραλαβής και την αίτηση ή συγκατάθεση των διοικουμένων.».
2. Το εφάπαξ ποσό της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4575/2018 (Α΄192) καταβάλλεται και στο ερευνητικό προσωπικό του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, με την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.