ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Άρθρο 15 Ρυθμίσεις Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)

1. Στο τέλος της παρ. 14 του άρθρου 14 του ν. 1790/1988 (Α΄ 134), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Στη νομική υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α. συνιστώνται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύο (2) επιπλέον θέσεις δικηγόρων στις οποίες προσλαμβάνονται δικηγόροι με έμμισθη εντολή.».
2. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 2945/2001 (Α΄ 223), προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Η κατοχή της θέσης του ειδικού συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δικηγόρου ή άλλου ελεύθερου επαγγελματία και δεν απαιτείται αναστολή της άσκησης του λειτουργήματος ή του επαγγέλματός τους.».